Investeerimisteenuste kohta esitatav teave

Kehtivad alates 02.05.2018

 1. Teave LHV Panga kohta

  1. Üldine teave LHV Panga kohta
   Ärinimi: AS LHV Pank
   Registrikood: 10539549
   Aadress: Tartu mnt 2, Tallinn, 10145 Estonia
   Telefon: +372 6 800 400
   Faks: +372 6 800 402
   E-posti aadress: lhv@lhv.ee
   Veeb: lhv.ee

   AS LHV Pank (edaspidi LHV Pank) omab krediidiasutuse tegevusluba, mis on väljastatud Finantsinspektsiooni (Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti Vabariik, telefon 668 0500, e-post info@fi.ee, veebileht www.fi.ee) juhatuse otsusega nr. 4.1-1/37 06. mail 2009. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet LHV Panga tegevuse ja tema klientide varade hoidmise üle.

   LHV Panga juriidiline vorm on aktsiaselts ja LHV Panga ainuaktsionär on LHV Group (registrikood 11098261). Info LHV Panga juhtide ja nende ülesannete kohta ning samuti LHV Panga majandusaasta aruanded on kättesaadavad LHV Panga veebilehel.

   LHV Pank tegutseb ka Eestis litsentseeritud investeerimisagentide kaudu, kelle kohta saab informatsiooni Finantsinspektsiooni veebilehelt www.fi.ee.

  2. Teabe edastamise keeled ja viisid
   Keeled, milles kliendid võivad LHV Pangaga suhelda ja LHV Pangalt dokumente ja teavet saada on eesti ja inglise keel, kui ei lepita kokku teisiti.

   LHV Pank edastab klientidele infot (sh tahteavaldusi) oma teenindussaalides, veebilehel, massiteabevahendite kaudu või muul kokkulepitud viisil (nt e-posti teel, posti teel või internetipanga kaudu). Juhul, kui klient on teavitanud LHV Panka e-posti aadressist ja/või omab juurdepääsu internetipanka, siis on LHV Pangal õigus kõik teated (sh tahteavaldused) saata kliendile omal valikul e-posti või internetipangas avaldamise teel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

   Kliendil on LHV Pangale võimalik infot (sh tahteavaldusi) edastada paberil, elektrooniliselt e-posti teel, internetipanga kaudu või muul kokkulepitud viisil.

  3. Teave klientide liigitamise kohta
   LHV Pank kogub enne investeerimisteenuse või investeerimiskõrvalteenuse osutamist klientidelt teavet nende kogemuste ja teadmiste, finantsolukorra ja investeerimiseesmärkide ning muude asjaolude kohta seoses investeerimisteenustega ja väärtpaberitega, võimaldamaks määratleda kliendi kogemuse väärtpaberiturul tegutsemiseks ja teadlikkuse finantsturust ja kavandatavatest investeerimisteenustest ja väärtpaberitest ning hindamaks investeerimisteenuste sobivust ja asjakohasust. Kõik kliendid, kellele osutatakse investeerimisteenuseid liigitatakse vastavalt väärtpaberituru seadusele tavaklientideks ja asjatundlikeks klientideks (asjatundlikku klienti võib väärtpaberituru seaduses toodud tingimustel käsitleda ka võrdse vastaspoolena), et tagada neile õigusaktidega sätestatud kaitstuse tase.

   Tavaklient on isik (nt füüsiline isik, väikeettevõtja), kellel ei pruugi olla piisavaid teadmisi ega kogemusi, et ise hinnata oma investeerimisotsuse sobivust oma rahalise olukorra ja investeerimiseesmärkidega või ise kaaluda investeerimisega kaasnevaid riske. Tavakliendi kaitstuse tase on kõige ulatuslikum.

   Asjatundlik klient on suurettevõtja, finantsturgudel tegutsev äriühing, riiklik institutsioon või asutus või muu taoline isik, kes on ise pädev otsustama oma investeerimisotsuse sobivuse ja sellega kaasnevate riskide üle. Asjatundliku kliendi kaitstuse tase on mõnevõrra madalam, kui tavakliendi kaitstuse tase:

   • saadav teabe maht seoses finantsinstrumentide laadi ja riskidega võib olla piiratum;
   • ei hinnata kliendi finantsvõimekust investeerimisnõustamise osutamisel (hõlmab teatud kriteeriumitele vastavaid asjatundlikke kliente);
   • ei hinnata kliendi teadmisi ja kogemusi investeerimisteenuste osutamisel;
   • kohaldatakse vähem üksikasjalikumat kuludega ja tasudega seotud teabe avaldamist.

   Asjatundlik klient võib taotleda enda käsitlemist tavakliendina või võrdse vastaspoolena.

   Võrdne vastaspool on asjatundlik klient, kes on näiteks investeerimisfond, kindlustusandja, krediidiasutus, keskpank, valitsus või rahvusvaheline organisatsioon. Võrdse vastaspoole kaitstuse tase on kõige madalam.

   Kui klienti ei teavitata teisiti, siis käsitab LHV pank nii eraisikust kui ka juriidilisest isikust klienti tavakliendina, mis annab kliendile tõhusama kaitstuse taseme. Kui klient soovib enda käsitlemist asjatundliku kliendina või võrdse vastaspoolena, tuleb ühendust võtta LHV Panga klienditeenindusega e-posti aadressil info@lhv.ee või telefonil 6 800 400.

 2. Teave LHV Panga poolt pakutavate investeerimisteenuste ja investeerimisega seotud üldiste riskide kohta

  1. Teave investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste kohta
   LHV Pank osutab klientidele investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid vastavalt LHV Pangas kehtivatele investeerimisteenuste osutamise tingimustele.
   Investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid osutavad ning investeerimistoodete kohta infot andvad LHV Panga töötajad peavad omama vajalikke teadmisi ja kogemusi. Töötaja peab osalema koolitustel, läbima edukalt teadmiste kontrolle ja järgima muid LHV Panga asjakohaseid suuniseid, et tagada ettenähtud teadmiste taseme kehtivus kogu ametikohal töötamise kestel.

   Investeerimisteenused ja investeerimiskõrvalteenused, mille osutamiseks LHV Pank tegevusluba omab, on:

   • väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;
   • väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel;
   • väärtpaberitega kauplemine oma arvel;
   • väärtpaberiportfelli valitsemine;
   • investeerimisnõustamine;
   • väärtpaberi garanteerimine või väärtpaberi pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerimine;
   • väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine;
   • mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamine, kus ühetaolistel tingimustel viiakse kokku erinevate isikute väärtpaberite omandamis- ja võõrandamishuvid, mille kokkuviimise tulemuseks on lepingu sõlmimine;
   • väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused (sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine);
   • investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga;
   • äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused;
   • välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega;
   • investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise soovituse koostamine või andmine seoses väärtpaberitehingutega;
   • väärtpaberi pakkumise või emiteerimise garanteerimisega seotud teenused;
   • muude investeerimis- ning investeerimiskõrvalteenuste osutamine seoses tuletisinstrumendiga.

   Täiendav info väärtpaberite ja nende omaduste kohta on kättesaadaval LHV Panga veebilehel (Investeerimiskool).

   LHV Pank esitab vähemalt kord aastas kliendile, kelle raha või väärtpabereid ta hoiab, vastava aruande nimetatud raha või väärtpaberite kohta püsival andmekandjal. LHV Pangal ei ole aruande esitamise kohustust, kui sellised aruandekohased andmed juba sisalduvad mõnes perioodiliselt esitatavas aruandes (sealhulgas on kliendile kättesaadavad internetipangas).

  2. Investeerimisega ja väärtpaberitega seotud riskide üldine kirjeldus
   Igal investeeringul on kaks külge: risk ja tulu. Igal kliendil on erinev riskitaluvus ning seepärast tuleb igal kliendil valida investeerimistoode vastavalt enda riskitasemele. LHV Pank võib jagada infot investeerimisvõimaluste ja väärtpaberitega seotud riskide kohta, kuid kõigi investeerimisega kaasnevate riskide analüüsimise ning nende võimaliku mõju ja tagajärgede hindamise eest vastutab siiski klient ise.

   LHV Pank soovitab klientidel:

   • olla investeerimistoote või väärtpaberi valimisel hoolikas ning teha investeerimisotsus riskidega arvestades. LHV Pank saab anda teavet, kuid otsus tuleb teha kliendil endal;
   • teha endale väärtpaberite või investeerimistoodete olemus ja nendega seotud riskid selgeks juba enne investeerimisotsuse tegemist;
   • jälgida oma investeerimisportfelli LHV Panga internetipanga kaudu piisava sagedusega, et hoida silm peal turuhinna muutustel, tehingute täitmisel, kannete teostamisel jms muutustel. Küsimuste korral tuleb ühendust võtta LHV Panga klienditeenindusega e-posti aadressil info@lhv.ee või telefonil 6 800 400.

   Alljärgnev tutvustus annab ülevaate peamistest väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevatest riskidest, kuid ei ole kõikide riskide ammendav loetelu.

   Mis on risk?
   Risk on oht saada kahju või oodatust vähem kasumit. Kõige tähtsam on esmalt riske teadvustada ning mõista, et väärtpaberi hinna liikumisega seotud riskid on vältimatud. Väärtpaberi hinda mõjutavad nt emitendi majandustulemused, turu sügavus ja väärtpaberi likviidsus, üldise majanduskeskkonna trendid, poliitiline olukord jpm. Vastavalt investori riskitaluvusele ja teistele näitajatele tuleb neid riske kas vähendada või nendega arvestada. Riske on kasulik hajutada, näiteks ühe emitendi aktsia asemel investeerida mitmesse erinevasse aktsiasse. Investeerimisfondi puhul ostetakse osa fondijuhi koostatud hajutatud portfellist. Investeerimisel tuleb jälgida, et erinevad riskid ei ohustaks investeeringuid korraga, näiteks on riskantne portfell, kus on ainult ühe tööstussektori ettevõtted, sest need on avatud sarnastele riskidele.

   Hinnarisk
   Hinnarisk on oht saada kahju väärtpaberi turuhinna ebasoodsa muutuse tõttu. Negatiivsete uudiste korral võib väärtpaber kiirelt oma väärtust kaotada ning ekstreemsetes turuolukordades on võimalik kogu oma investeeringust ilma jääda. Väärtpaberi hinda võivad mõjutada majandustulemuste avaldamine, ettevõttele oluliste lepingute katkestamine, töötajate lahkumine, lisaemissiooni korraldamine ja muud sündmused.

   Tururisk
   Tururisk on võimalus saada kahju väärtpaberiturul toimuvate üldiste või teatud valdkonna ebasoodsate hinnamuutuste tõttu. Ebasoodsaid hinnamuutuseid võivad põhjustada näiteks riigi või majandusvaldkonna kehvad majandusnäitajad, ebastabiilne majanduskeskkond, ebastabiilne väärtpaberiturg jms.

   Valuutarisk
   Valuutarisk on võimalus saada kahju seeläbi, et väärtpaberite hinnaarvestus toimub ühes valuutas, kuid ostetakse või müüakse mõnes teises vääringus. Näiteks võib saada kahju erinevate valuutade vaheliste vahetuskursside ebasoodsate muutuste tõttu, devalveerimise, pikaajalise odavnemise, fikseeritud valuutakursist lahtisidumise vms tõttu.

   Likviidsusrisk
   Likviidsusrisk seisneb väärtpaberituru likviidsuse vähenemises või selle puudumises, nt kui väärtpaberite müük soovitud ajal ja soovitud hinnaga on takistatud või võimatu. Suurte languste korral on ostjaid turul vähe ning suure positsiooni realiseerimine võib langust süvendada ning kahjumeid suurendada.

   Intressimäärarisk
   Intressimäärarisk on võimalus saada kahju intressimäärade muutusest ebasoodsas suunas. Turul toimunud ebasoodsatest muutustest võib saada kahju, näiteks intressimäärade muutumisest, intressimäärade volatiilsuse muutumisest, erineva riskitasemega finantsinstrumentide omavahelise intressimäära vahe muutumisest, võlakohustuse ennetähtaegsest tagasimaksmisest vms. Näiteks intressimäärade kiire tõus võlakirjaturul toob kaasa võlakirjade hinnalanguse.

   Emitendirisk
   Emitendirisk on võimalus, et väärtpaberi väärtus langeb seoses emitendi halbade finantsnäitajatega, majandusraskustega või seepärast, et emitendil ei ole võimalik täita investorite ees tema poolt emiteeritud väärtpaberitest tulenevaid kohustusi. Näiteks tähendab pankrotikaitse avalduse esitamine ettevõtte emiteeritud aktsiate kiiret hinnalangust.

   Maarisk
   Maarisk e poliitiline risk on oht, et riigis või piirkonnas, kus väärtpaberite emitendid tegutsevad või on registreeritud, toimub sündmusi, mis mõjutavad selle riigi poliitilist või majanduslikku stabiilsust või edasist arengut. Taolise sündmuse tõttu võib investor kaotada osaliselt või täielikult oma investeeringud selles riigis või saada tehtud investeeringutelt olulist kahju. Näiteks: muudatused poliitilises süsteemis (revolutsioon), majanduspoliitikas (riigistamine, kaubanduspiirangute seadmine, maksusüsteemi muutmine), poliitilised kriisid (rahvarahutused, poliitiline vastasseis).

   Maksurisk
   Maksurisk on võimalus, et kontohalduri juures LHV Panga nimel avatud kontol hoitavaid kliendi väärtpabereid käsitletakse maksustamisel nii, nagu need kuuluks LHV Pangale. Näiteks võib siis juhtuda, et kliendil ei ole võimalik kasutada tema asukohariigi ja väärtpaberite registreerimisriigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingust tulenevaid soodustusi.

   Õiguslik risk
   Õiguslik risk on võimalus, et investeeritakse väärtpaberitesse, aga puudub ülevaade emitendi tegutsemisriigi õigusaktidest ja nendega seonduvatest kohustustest. Seeläbi võib investor saada kahju või tema suhtes rakendatakse seadusest tulenevaid sanktsioone. Lisaks võidakse riigis muuta õigusakte (vt poliitiline risk), mis võib kaasa tuua investorile ebasoodsa piirangu või kohustuse tekkimise.

   Inforisk
   Inforisk on võimalus, et investor ei saa väärtpaberite kohta adekvaatset ja õiget infot või on sellise info saamine raskendatud. Näiteks võivad mõned korporatiivsed sündmused kajastuda portfellis ajalise viitega, investor võib valesti mõista ülevõtmispakkumise tingimusi või jääda hiljaks märkimisõiguste kasutamisega.

   Süsteemirisk
   Süsteemirisk on võimalus saada kahju tehniliste rikete tõttu väärtpaberite depositooriumite, alamhaldurite, börside ja muude väärtpaberitehingu arveldamisega seotud süsteemides. Selle tagajärjel võivad tehingud jääda tegemata, tehingujärgsed kanded hilineda jms. Näiteks ei jõua kliendi kontole õigeaegselt lisaemissioonist saadavad aktsiad või makstud dividendid. Kahju võib tekkida internetiühenduse aegluse või ajutise puudumise tõttu tegemata jäänud või edasilükkunud tehingust.

   Halduririsk
   Halduririsk on võimalus, et teatud riikides või piirkondades ei ole kontohalduri võimaliku pankroti korral täielikult tagatud tema juures esindajakontodel hoitavate investori väärtpaberite ja muu vara eraldamine haldurile endale kuuluvatest väärtpaberitest ja muust varast. Välishaldurite kasutamisel on oht, et halduri pankrotistumise või riigi sunnimeetmete rakendamise korral kaotab investor selle halduri juures avatud esindajakontodel hoitavad väärtpaberid.

   Risk lühikeseks müügi puhul
   Lühikeseks müügi puhul müüakse maha aktsiaid, mida investoril ei ole, ning laenatakse need maaklerilt kohustusega aktsiad hiljem maaklerile tagastada. Kui müüdud aktsiate hinnad hakkavad tõusma ja kontol hoitavast tagatisvarast ei piisa võetud kohustuste katmiseks, peab lühikese positsiooni igal juhul sulgema. Kaotada võib seejuures palju rohkem raha, kui oli tehingu algne väärtus, sest aktsia hind võib tõusta piiramatult. Seega võib juhtuda, et lühikese positsiooni likvideerimiseks vajaliku ostutehingu tegemiseks kulub kogu raha kontol ning tuleb lisaks ära müüa tagatiseks hoitavad väärtpaberid.

   Risk laenu tagatise puhul
   Väärtpaberite tagatisel laenu võtmisel on võimalus, et turg langeb ning langeda võivad nii tagatiseks olevate finantsinstrumentide turuväärtus kui ka laenuga ostetud väärtpaberite hinnad. Seega võivad sarnaselt lühikeseks müügile minna võimenduse puhul realiseerimisele tagatiseks olevad väärtpaberid.

   Kauplemisega seotud riskid
   LHV Panga elektroonilises kauplemissüsteemis tehakse tehinguid väga lühikese aja jooksul, seetõttu võivad teadmiste ja väärtpaberiturul tegutsemise kogemuste puudumisest tingitud vigade korral olla kahjud suured. Kauplemisel on võimalik kaotada kogu investeeritud vara. Päevakauplemisega võivad kaasneda suured tehingukulud, mis võivad kogu teenitud kasumi olematuks muuta. Lisaks peab kauplemisel arvestama võimalike katkestustega infosüsteemide töös, mis võivad häirida info kättesaadavust ja tehingukorralduste edastamist, nende muutmist või katkestamist. Enne kauplemise alustamist peab investor tutvuma elektroonilise kauplemise reeglitega, orderi tüüpidega ning muude eripäradega.

   Riskid seoses kauplemisega väljaspool regulaarset kauplemisaega
   Väärtpaberite hinnad ehk noteeringud võivad väljaspool börsi regulaarset kauplemisaega olla tavapärasest tunduvalt erinevad. Hinnad võivad sel perioodil kõikuda järsemalt, turg võib olla oluliselt vähem likviidne. Ajal, mis börs ei ole avatud, võivad ilmuda börsiteated või muu turgu mõjutav informatsioon ning see võib suurendada hindade kõikumist.

   Millised on aktsiatega seotud riskid?
   Turul kaubeldavad aktsiad on tundlikud peaaegu kõikide ülalkirjeldatud riskide suhtes. Aktsiatest saadav tulu ei ole garanteeritud, muutuda võib väljamakstav dividend ning ettevõte võib oma tegevuse lõpetada pankrotiga, mis võib tähendada aktsionärile kogu investeeringu kaotamist. Firma tegevuse lõpetamise korral on aktsionärid viimased, kelle nõudmised rahuldatakse. Aktsiate ostmisel on suureks riskiks kontsentreerumine ühele ettevõttele, regioonile või valdkonnale.

   Millised on võlakirjadega seotud riskid?
   Võlakirja omanik on andnud ettevõttele laenu ning võlakirja emitendi likvideerimise puhul on võlakirja omanike nõuded aktsionäride nõuetest eespool. Kauplemiseesmärgil ostetud võlakirjade puhul peab arvestama võlakirja väljaandja usaldusväärsust, millest võib sõltuda võlakirja turuväärtus ja likviidsus.

   Millised on fondiosakutega seotud riskid?
   Fondiosak on tavapäraselt üks madalamate riskidega seotud väärtpaber, sest fondid hajutavad oma varad erinevate väärtpaberite vahel. Fondiosaku omanikku võivad mõjutada kõik ülalnimetatud riskid, kuna fond investeerib investorite vahendeid eelpool loetletud riskidele avatud varadesse. Konkreetse fondiga seotud riskide kohta annavad infot fondi prospekt ja tingimused.

   Millised on tuletisinstrumentidega seotud riskid?
   Optsioone, futuure või muid tuletisinstrumente ostes omandatakse leping, mille turuväärtus on seotud teatud alusvara hinna või valuuta vahetuskursiga. Seetõttu on nende instrumentide puhul võimalikud riskid seotud eeskätt alusvara hinna muutumisega. Tuletisinstrumentidega seotud riskide kohta loe lähemalt LHV Panga veebilehelt Klient peab arvestama vähemalt ülaltoodud investeerimistegevusega seotud riskidega. Klient peab arvestama, et käesolevas ülevaates kirjeldatud riskid ei ole esitatud ammendava loeteluna, mistõttu peab ta hoolikalt analüüsima ja hindama ka muid kaasnevaid riske.

 3. Tehingukorralduse parima täitmise reeglid

  Käesolevates tehingukorralduste parima täitmise reeglites (edaspidi: reeglid) sätestatakse põhimõtted, mille alusel LHV Pank täidab ja edastab klientide tehingukorraldusi. LHV Pank täidab tehingukorraldused võimalusel reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ning juhul, kui see pole võimalik, võib LHV Pank tehingukorraldused edastada ka kolmandast isikust vahendajale (maaklerile).

  Millal ning millises ulatuses kohalduvad korralduste parima täitmise reeglid?
  Käesolevad reeglid kohalduvad kõigi LHV Panga poolt vahendatavate väärtpaberite osas. Väärtpaberite valik, millega LHV Panga vahendusel kaubelda saab, on kättesaadav LHV Panga veebilehel. Samuti kohalduvad reeglid väärtpaberiportfelli valitsemisega seotud korralduste täitmisele ja edastamisele. Reeglites sätestatud põhimõtteid ei rakendata klientide suhtes, kes on LHV Panga poolt liigitatud võrdseks vastaspooleks.

  Kui klient annab LHV Pangale tehingukorralduse täitmiseks konkreetse juhise (nt täitmise hinna osas), siis täidab LHV Pank tehingukorralduse kliendi instruktsiooni kohaselt ning see võib erineda reeglites kirjeldatud korrast. Kui kliendi juhised hõlmavad korraldust ainult osaliselt, siis püüab LHV Pank tagada korralduse parima täitmise muude osade suhtes. Kui klient ei anna korralduse täitmiseks konkreetseid juhiseid, täidab LHV Pank korralduse vastavalt reeglitele.

  Kui klient kasutab automaatseid kauplemissüsteeme, siis ei saa LHV Pank reegleid kohaldada ning tehingukorraldus täidetakse kliendi poolt määratud konkreetsete näitajate (sh turuhind, kogus, vastaspool) alusel. Näiteks, kui klient esitab internetipanga vahendusel korralduse ning see täidetakse LHV Panga poolse sekkumiseta (st edastatakse automaatselt ja viivitamatult väärtpaberibörsile), loetakse, et klient on esitanud konkreetse juhise ning LHV Pank lähtunud kliendi parimatest huvidest. Automaatse kauplemissüsteemi ja orderitüüpide kohta loe lähemalt LHV Panga veebilehelt. Kui aga pank sekkub mis tahes viisil korralduse täitmisse või edastamisse, kohalduvad siiski parima täitmise reeglid.

  Kui klient esitab korralduse ja see täidetakse näiteks kauplemisplatvormide (LHV Trader ja LHV Broker) kaudu, siis loetakse, et korraldus on antud ilma LHV Panga sekkumiseta, st klient on andnud konkreetse instruktsiooni ja LHV Pank on juhindunud kliendi parimatest huvidest. Sarnaseks võib pidada ka olukorda, kui LHV Pank edastab kliendi korralduse täitmiskohta mõne kolmandast isikust vahendaja kaudu, kellega on sõlmitud vastav leping. Sellisel juhul ei saa LHV Pank jälgida iga korralduse täitmist ja vastava kauplemisplatvormi teenusepakkuja või kolmandast isikust vahendaja juhindub enda kehtivatest korralduse täitmise reeglitest. LHV Pank hindab ja teeb kindlaks, et teenusepakkujate ja vahendajate parima täitmise reeglid pakuksid klientidele samaväärset huvide kaitset.

  Erakorraliste turutingimuste korral võib LHV Pank otsustada, et klientide parimate huvide nimel on vajalik kasutada korralduste täitmiseks või edastamiseks meetmeid, mis erinevad tavaliselt sellise korralduse puhul kasutatavatest. Erakorralised turutingimused on näiteks olukorrad kui börsil on suured kõikumised, kauplemine seiskub või esineb väliseid või LHV Panga siseseid süsteemirikkeid. Häireid võib esineda nii LHV Panga kui ka teenusepakkujate infosüsteemides. Häiritud võib olla nii LHV Pangale korralduse edastamine kui ka suhtlemine täitmiskohtadega. Sellisel juhul teavitab LHV Pank klienti korralduse täitmise viibimisest.

  Teatavad väärtpaberitehingud tehakse selliselt, et kliendi vastaspool võib olla LHV Pank, teenusepakkuja või kolmas isik ja korraldust ei täideta reguleeritud turul (edaspidi: börsivälised tehingud). Kui LHV Pank või LHV Panga teenusepakkuja pakub kliendile noteeringut või räägib läbi börsivälise tehingu tingimusi LHV Panga või LHV Panga teenusepakkuja kui vastaspoolega, siis LHV Pank ei tegutse tavaliselt kliendi nimel ja ei juhindu käesolevatest reeglitest. LHV Pank teostab börsivälise tehingu vastava korralduse saamisel.

  Milliseid näitajaid võtab LHV Pank kliendi korralduste parimal täitmisel arvesse?

  • Väärtpaberi turuhind
  • Finantsinstrumendi eripärad (vt lähemalt LHV Panga veebilehelt)
  • Turgude lahtiolekuajad (vt lähemalt LHV Panga veebilehelt)
  • Tehingu tegemise kiirus
  • Turu sügavus ja likviidsus
  • Tehingu toimumise või arveldamise tõenäosus
  • Tehingukorralduse suurus (vt lõiku „Suured orderid“)
  • Tehingu teostamise kulud
  • Tehingukorralduse tüübid (vt lähemalt LHV Panga veebilehelt)
  • Kliendi poolt eelnevalt seatud piirangud
  • Klienti iseloomustavad andmed (sh tema liigitus kas tavakliendiks või asjatundlikuks kliendiks)
  • Tehingukorralduse avalikustamise mõju turule (vt lõiku „Suured orderid“)
  • Muud asjaolud, mis mõjutavad tehingukorralduse efektiivset täitmist (sh kehtivad turutingimused)

  Ülalnimetatud asjaolud ei ole reastatud tähtsuse järjekorras, sest finantsinstrumentide eripärast lähtudes võib iga üksiku asjaolu tähtsuse aste olla erinev. Tehingukorralduse täitmisel leidub asjaolusid, mis võivad üksteisele vastu töötada, ning tehingukorralduste parimal täitmisel arvestab LHV Pank nende asjaolude koosmõju. Tavaklientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt kogumaksumusest. Kogumaksumus on finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summa, mis hõlmab kõiki kulusid, mida klient on kandnud ja mis on korralduse täitmisega otseselt seotud, näiteks kauplemiskoha tasud, kliiringu- ja arveldustasud ja mis tahes muud tasud, mis makstakse korralduse täitmisel osalevatele kolmandatele isikutele.

  LHV Pank hoiatab tavakliente, et muud täitmise tegurid, näiteks täitmise kiirus, täitmise tõenäosus, arvelduse kiirus, arvelduse tõenäosus, korralduse maht, korralduse laad on vähem olulised võrreldes kogumaksumuse teguriga. Asjatundlike klientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt korralduse mahust ja täitmise kiirusest. LHV Pank hoiatab asjatundlikke kliente, et muud täitmise tegurid, näiteks kogumaksumus, täitmise tõenäosus, arvelduse kiirus, arvelduse tõenäosus, korralduse laad ja muud tegurid on vähem olulised võrreldes korralduse mahu ja täitmise kiiruse teguritega. LHV Pank võtab arvesse siiski ka kogumaksumust kui üht olulist tegurit asjatundlike klientide puhul.

  Täitmiskohad ja kolmandatest isikutest vahendajad

  Tehingukorralduse parimaks täitmiseks võib LHV Pank kasutada järgmisi kohti:

  • reguleeritud turud;
  • LHV Panga koostööpartnerid reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides;
  • LHV Pank;
  • muud likviidsuse tagajad või samu funktsioone täitvad isikud.

  Täitmiskohtade ja kolmandatest isikutest vahendajate nimekiri on toodud Lisas 1.

  Täitmiskoha valimisel võtab LHV Pank arvesse hinna ja täitmisega seotud kulude summat ning muuhulgas seda, kus on tehingukorralduse täitmine kõige tõenäolisem. LHV Pank ei hinda arvelduste tõenäosust uuesti enne iga korralduse täitmist, vaid valib konkreetse tehingu täitmiskoha samalaadsete tehingute varasemate näitajate põhjal.

  Riia, Tallinna ja Vilniuse börsil, First North ja Bloomberg Trading Facility Limited mitmepoolses kauplemissüsteemis tegutseb LHV Pank liikmena ning teistel reguleeritud turgudel välispartnerite kaudu, kellel on juurdepääs välisturule, kus kaubeldakse tehingukorralduses esitatud väärtpaberiga. Kui võimalike täitmiskohtade loetelus on vaid üks koht, siis sel juhul arvestab LHV Pank, et on pakkunud parimat võimalikku tulemust, ning tehingukorraldus täidetakse nii hästi, kui sellisel juhul võimalik.

  Esmaemissiooniga (Initial Public Offering, IPO) seotud korraldused võtab LHV Pank vastu ja edastab emitendile või tema esindajale kooskõlas emissiooni tingimustega.

  Kolmandast isikust vahendaja (nt maakleri) valimisel arvestab LHV Pank teguritega nagu hind, kulud, kiirus, täitmise ja arveldamise tõenäosus, kuid ka teiste teguritega, mis võivad olla olulised korralduse edastamise hetkel.

  Tehingukorralduste edastamine
  Korraldusi võib LHV Pangale edastada internetipanga kaudu, kirjalikult või muul kokkulepitud viisil (nt telefoni teel). LHV Pank täidab kõikide klientide korraldused täpselt, õiglaselt ja viivitamatult. Kui LHV Pank peab tehingukorraldused edastama välisturule koostööpartneri kaudu, siis ei saa LHV Pank täitmisprotsessi otseselt jälgida ning seetõttu on LHV Pank oma koostööpartnerite valikul hinnanud nii nende usaldusväärsust, stabiilsust ja professionaalsust kui ka suutlikkust täita korraldusi vastavuses LHV Panga parima täitmise reeglitega.

  Tehingukorralduse täitmise aeg
  Kliendi poolt edastatud tehingukorralduse võtab LHV Pank täitmisele esimesel võimalusel pärast korralduse saamist, kusjuures korralduste vastuvõtmise ajaline järjestus võib sõltuda korralduse esitamise viisist. Täitmisel lähtub LHV Pank ühtlasi ka väärtpaberitega seotud erisustest, millega saab lähemalt tutvuda LHV Panga veebilehel.

  Tehingukorralduste liitmine
  Vahel on tehingukorralduse parima täitmise huvides otstarbekas koondada mitme kliendi või klientide ja LHV Panga tehingukorraldused üheks korralduseks. Kuigi LHV Pank koondab korraldused ainult juhul, kus koondamise kahjulik mõju on ebatõenäoline, siis mõningatel juhtudel võib see kliendi orderi täitmist siiski halvendada. Kui koondorderi täitmine õnnestub turul ainult osaliselt, siis täidab LHV Pank klientide üksikorderid vastavalt saadud keskmisele hinnale ja proportsionaalselt täidetud kogusele, jaotades sellega seonduvad tehingud esmajärjekorras klientidele ning alles seejärel endale. Kokkuleppel klientidega võib LHV Pank osaliselt täidetud koondorderi jaotada kõikide osalevate klientide vahel ka viisil, mis erineb käesolevas korras sätestatud reeglitest.

  Suured orderid
  Kui kliendi tehingukorraldus ületab teatud künnise, siis käsitleb LHV Pank seda nn suure orderina. Suure orderi täitmine võib põhjustada turul ebasoovitavaid liikumisi, mis ei võimalda järgida korralduste parima täitmise korda ning seetõttu on LHV Pangal õigus iseseisvalt otsustada, milliste osadena tehingukorraldust turule edastada. Suured orderid võivad üksteisest erineda lähtuvalt instrumendi tüübist, täitmiskohast ja turutingimustest. Seetõttu ei ole LHV Pank korralduste parima täitmise reeglites võimalik suure orderi suurust ja tema täitmise korda fikseerida.

  Vähemlikviidsed tooted
  Kui klient soovib anda tehingukorralduse kauplemiseks sellise finantsinstrumendiga, mille likviidsus on madal või millega ei kaubelda reguleeritud turul, siis peab ta arvestama suure hinnakõikumisega ning sellega, et korralduste parima täitmise reegleid ei ole antud juhul võimalik arvesse võtta. Vähelikviidsete finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks soovitab LHV Pank kliendil endal leida vastaspool ning leppida temaga tehingu hinnas eelnevalt kokku.

  Viis peamist täitmiskohta ja maaklerit
  Kord aastas avaldatakse LHV Panga veebilehel teave:

  • viie kauplemismahu seisukohast peamise täitmiskoha kohta – puudutab kõiki täidetud kliendikorraldusi ning esitatakse finantsinstrumentide klasside ning tavaklientide ja asjatundlike klientide lõikes;
  • viie peamise täitmiskoha kohta kõigi täidetud kliendi korralduste osas väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutes;
  • täitmiskohtade kvaliteedi hindamise alusel tehtud analüüside ja järelduste kokkuvõtte kohta.

  LHV Pank avaldab ülaltoodud teabe ka viie peamise maakleri kohta.

  Korralduste parima täitmise reeglite jälgimine, hindamine ja muutmine
  LHV Pank hindab ja kontrollib regulaarselt oma parima täitmise reeglite tõhusust, otseselt parima täitmise tagamise eest vastutavate üksuste ja vastavuskontrolli kaudu. Selleks vaatab LHV Pank korralduste parima täitmise reeglid läbi vähemalt kord aastas ning uuendab neid, kui tehingute täitmise korralduses ilmneb mõni oluline muutus. Oluliseks muutuseks võib näiteks pidada sündmust, mis võib mõjutada parimal viisil täitmise parameetreid, nagu kulu, hind, kiirus, täitmise ja arveldamise tõenäosus, maht, laad vms. Kõik parima täitmise reegliga seotud uuendused avaldatakse LHV Panga veebilehel.

  Samuti hindab LHV Pank regulaarselt, kas valitud täitmiskohad ja koostööpartnerid (sh maaklerid) vastavad kehtestatud kriteeriumitele ning järgivad parima täitmise reegleid.

  Korralduse täitmise kohta täiendava teabe saamiseks pöörduge palun LHV Panga klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@lhv.ee või telefonil 6 800 400.

 4. Arveldamine

  Üldine reegel aktsiate ja võlakirjadega tehtud börsitehingute arveldamiseks on T+2, mis tähendab, et börsitehing arveldub teisel tööpäeval pärast börsitehingu orderi täitmist vastaval turul. Erandiks on USA, Kanada ja Mehhiko väärtpaberiturud, kus arveldusperiood on T+1. Optsiooni- ja futuuritehingute puhul on tavapäraseks arveldustsükliks T+1.

  Makse vastu ja makseta väärtpaberitehingute eelduslik arvelduspäev on kliendi poolt tehingukorraldusele märgitud väärtuspäev. Makse vastu ja makseta väärtpaberitehingu sujuva ja õigeaegse arveldumise eelduseks on identsed tehinguandmed tehingu teise osapoolega ehk vastutehinguga.

  LHV Pank teostab tehingust ja/või korporatiivsest sündmusest tulenevad arveldused vastava väärtpaberitehingu eelduslikul arvelduspäeval (üldjuhul päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha), kui väärtpaberitehing on arvelduspäeval lõplikult arveldatud ning LHV Pank on saanud vastavalt haldurilt või väärtpaberiregistrilt panga jaoks aktsepteeritava kinnituse tehingu arveldumise lõpliku toimumise kohta.

  LHV Pank võib nimetatud eeltingimuse jätta rakendamata, kui ta on kliendi orderi täitja või vahendaja või kui vastav turg ei võimalda eeltoodud tingimust rakendada.

  Väärtpaberitehingu arveldusel lähtub LHV Pank kliendi antud tehingukorraldusest, LHV Panga tingimustest, õigusaktidest ning pädevate institutsioonide kehtestatud reeglitest.

 5. Võimalike huvide konfliktide kirjeldus ja nende vältimise kord

  Mis on huvide konflikt?
  Huvide konflikt on olukord, kuhu võib sattuda nii lepingut kui tööülesannet täites, tegevuse või tegevusetuse tõttu või olles samaaegselt erinevates rollides. Huvide konflikti puhul on ühe poole majanduslik huvi vastuolus teise poole huvidega ja raske on jääda objektiivseks.

  LHV Pank soovib vältida olukordi, kus kliendi ja LHV Panga huvid oleksid vastuolus ning soovib täita kliendi ees võetud kohustusi parimal moel. Alati ei ole selliseid olukordi võimalik täielikult vältida, siis teavitame võimalikust huvide konfliktist, andes kliendile võimaluse hinnata selle mõju investeerimisotsusele.

  Investeerimisanalüüside ja Pro ideede koostamine
  Võimalik huvide konflikt võib tekkida juhul, kui analüütikute meeskonnal või analüütikul, kes koostab teatud emitendi osas investeerimissoovitust või-analüüsi, võib olla sama emitendi aktsiad vms ärihuvi, mis võib olla vastuolus klientide huvidega. Investeerimisanalüüside koostamisega seonduv huvide konflikt on ennetatud vastavalt seaduses ja LHV Panga siseeeskirjades toodud teabe avalikustamise nõuetele. Täiendavalt on LHV Pank kehtestanud analüüside koostajatele piirangud tehingute teostamise osas väärtpaberitega, mille kohta analüüsi kirjutatakse.

  Väärtpaberitega kauplemine
  Võimalik huvide konflikt võib tekkida juhul, kui maakler teostab tehingu klientide vahel, kel on erinevad huvid või on üheks vastaspooleks LHV Pank või LHV Panga töötaja. Väärtpaberitega kauplemisega seotud huvide konflikti vältimiseks ja klientide huvide kaitseks on seadusega ja LHV Panga sise-eeskirjadega kehtestatud ranged nõuded ja käitumisreeglid tehingute teostamisel.

  Krediiditeenused
  Võimalik huvide konflikt võib tekkida, kui ettevõttele, kelle suhtest tegutsetakse kreeditorina, osutatakse ka muid teenuseid (näiteks investeerimispanganduse, portfellihalduse või muid teenuseid). Ohu vältimiseks asuvad huvide konflikti sattuda võivad funktsioonid erinevates osakondades, neid funktsioone osutavad erinevad töötajad ning töötajate tasustamispõhimõtted ei rajane teatud kliendigruppide huvide eelistamisel.

  Investeerimisnõustamine ja portfellihaldus
  Võimalik huvide konflikt võib tekkida kui finantsinstrumentidega seotud tehingute korral antakse kliendile personaalseid soovitusi või valitsetakse kliendiportfelli ning soovituse andjal või portfellivalitsejal on antud finantsinstrumentidega seotud isiklikud huvid. Investeerimisnõustamise eesmärk on anda asjakohast ja objektiivset nõu ning tutvustada võimalusi, mis vastavad konkreetse kliendi olukorrale ning riskiprofiilile. Kliendi ülesanne on võtta vastu lõplik investeerimisalane otsus. Huvide konflikt on maandatud funktsioonide lahususe põhimõtte ning investeerimiskomitee ja sisekontrolli osakonna poolse järelevalve abil.

  Töötajate tasustamispõhimõtted
  Võimalik huvide konflikt võib tekkida juhul, kui töötajate tasustamispõhimõtted rajaneksid teatud kliendigruppide huvide eelistamisel. LHV Pank tasustab töötajaid fikseeritud kuupalga ning tulemustasuga, millest viimane on seotud pikema perioodi tulemustega.

  Teenustega seotud tasud
  Võimalik huvide konflikt võib tekkid juhul, kui investeerimisteenuse osutamisel saadakse tasusid kolmandalt isikult või makstakse tasusid kolmandatele isikutele. Tasu maksja või saaja eelistamisega seotud konfliktide vältimiseks aktsepteerib LHV Pank tasu saamist või maksmist vaid juhul, kui see parandab kliendile osutatava teenuse kvaliteeti ja ei kahjusta kliendi huve.

 6. Teave kliendi raha ja väärtpaberite hoidmise ning kaitsmise kohta

  1. Kuidas kliendi vara LHV Pangas hoitakse
   LHV Pank hoiab talle usaldatud kliendi vara lahus enda ja teiste klientide varast, välja arvatud juhul, kui klient ja LHV Pank lepivad kokku teisiti.

   Kliendile kuuluvaid Balti keskdepositooriumis registreeritud väärtpabereid hoitakse kas kliendi nimel avatud kliendi kontol või LHV Panga nimel avatud esindajakontol. Muid väärtpabereid hoitakse LHV Panga poolt valitud haldurite juures. Haldurite juures hoitakse klientide väärtpabereid LHV Panga nimel avatud LHV Panga klientide väärtpaberite ühiseks hoidmiseks avatud väärtpaberikontol (kliendikonto, esindajakonto vms). LHV Pank hoiab väärtpabereid ja raha haldurite juures kooskõlas halduri asukohamaa õigusaktide, vastava turu praktika, halduri nõuete ning halduriga sõlmitud lepingu(te)ga.

   Halduri asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad kliendi õigused seonduvalt väärtpaberitega olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad. Kui halduri asukohamaa õigusaktides puudub võimalus väärtpaberite hoidmiseks nii, et kliendi väärtpaberid oleksid eristatavad LHV Panga enda ja teiste klientide väärtpaberitest, hoiab LHV Pank kliendi väärtpabereid sellise halduri juures üksnes juhul, kui väärtpaberiga või nendega seotud investeerimisteenuste iseloom nõuab väärtpaberite hoidmist vastaval halduri asukohamaal või kui asjatundlik klient annab selleks kirjaliku nõusoleku. Sellisel juhul hoitakse kliendi väärtpabereid LHV Panga valikul kas:

   • LHV Panga nimel avatud väärtpaberikontol koos LHV Panga enda või teistele LHV Panga klientidele kuuluvate väärtpaberitega;
   • LHV Panga nimel avatud väärtpaberikontol eraldi LHV Pangale ja teistele klientidele kuuluvatest väärtpaberitest, või;
   • kliendi nimel avatud väärtpaberikontol, kui LHV Pank kohustab klienti avama eraldi väärtpaberikonto kliendi nimel.

   Riigid, kus Väärtpaberite hoidmisele kohaldatava õiguse kohaselt ei ole võimalik Halduri juures hoitavaid Kliendi Väärtpabereid eristada Haldurile või Pangale kuuluvatest Väärtpaberitest on:

   • Bosnia ja Herzegovina
   • Poola
   • Rumeenia
   • Slovakkia
   • Sloveenia
   • Tsehhi
   • Ukraina
   • Ungari
   • Venemaa

   LHV Pank valib haldureid vastavalt siseselt sätestatud kriteeriumitele ja professionaalse hoolsusega, et tagada nii LHV Panga kui halduri usaldusväärsus ja kliendi huvide kaitse. Ühtlasi hindab LHV Pank regulaarselt valitud haldureid ning nende poolt teenuse osutamise kvaliteeti.

   Detailsemad tingimused ja LHV Panga õigused kliendi väärtpaberite hoidmisel ja arvestuse pidamisel on sätestatud LHV Panga investeerimisteenuste osutamise tingimustes.

  2. Kuidas kliendi vara LHV Pangas kaitstakse

   LHV Panga klientide varasid kaitstakse laias laastus kolme meetme kaudu:

   • LHV Panga enda sisekontrollisüsteem, millega tagatakse kliendi varade haldamise ja sellega seotud riskide maandamise võimalikult kõrge tase;
   • LHV Panga omakapital, mida LHV Pank hoiab igaks juhuks seadusest nõutavast kõrgemal tasemel, tagamaks vajadusel oma klientide ja koostööpartnerite nõudeid;
   • Riiklik investorite ning hoiustajate kaitse süsteem, mida riik realiseerib selleks otstarbeks moodustatud Tagatisfondi kaudu.

   Detailsem informatsioon selle kohta, kuidas on kliendi varad LHV Pangas kaitstud, on kättesaadav LHV Panga veebilehel.

 7. Põhiteabedokument

  Põhiteabedokument koostatakse teatud kombineeritud jae- ja kindlustuspõhistele investeerimistoodetele (key information document) ning eurofondidele (key investor information document). Põhiteabedokument on ette nähtud selleks, et aidata kliendil mõista finantsinstrumendi olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust.

  Selliste finantsistrumentide põhiteabedokumendid, mida pank peab kliendile esitama õigusaktides sätestatud korras enne tehingu tegemist, tehakse kliendile kättesaadavaks LHV Panga veebilehe kaudu. Kui klient teeb tehingu internetipangas või telefoni teel, on LHV Pangal õigus teha põhiteabedokument kättesaadavaks internetipangas või e-kirja teel, kui kliendi soovil ei ole kokkulepitud teabe teistsuguses edastamises. Põhiteabedokumendi võib LHV Pank avaldada keeles, milles see LHV Pangale kättesaadavaks tehti (kui õigusaktidega pole sätestatud teisiti). Kui klient kasutab eraldi kokkuleppe alusel kauplemisplatvormi (LHV Trader ja LHV Broker), võib põhiteabedokumendi avalikustamine toimuda ka vastava kauplemisplatvormi teenusepakkuja vahendusel.

 8. Teave kulude ja tasude kohta

  Klient maksab LHV Pangale investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuse osutamise eest tasu (sh vahendustasu, teenustasu või muu tulu, mida LHV Pangal on õigus investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusega seotud tehingu eest saada) vastavalt LHV Panga veebilehel avaldatud hinnakirjale, kui kliendi ja LHV Panga vahel ei ole kokku lepitud teisiti. LHV Panga hinnakirja muudetakse vastavalt LHV Panga üldtingimustes sätestatud korrale.

  Igakordselt enne korralduse esitamist on kliendil võimalus LHV Pank veebilehel asuva rakenduse vahendusel arvutada välja tehingu eelne kuluaruanne, mis on seotud omandatava väärtpaberiga ning kaasnevate investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenustega. Lisaks annab LHV Pank kliendile kord aastas tehingujärgset teavet kulude ja tasude kohta seoses väärtpaberite ning teenustega. Teave hõlmab üksnes finantsinstrumente, mille osas on LHV Pangal kohustus teha kättesaadavaks põhiteabedokumendid või mille osas osutab LHV Pank väärtpaberiportfelli valitsemise teenust.

  LHV Pangal tekib õigus teenustasule vastava tehingukorralduse täitmiseks vastuvõtmisel ja õigus teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks kulude tekkimisel. LHV Pank arvestab teenustasu ja hüvitise maha kliendi kontol olevatest summadest vastaval tehingupäeval lähtuvalt LHV Pangas kehtivatele investeerimisteenuste osutamise tingimustele.

  LHV Pangal on õigus saada kolmandatelt isikutelt (fondivalitsejatelt), sealhulgas LHV Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt, tasu investeerimisfondide vahendamise eest, kui nimetatud tasu võimaldab tõsta kliendile pakutava teenuse kvaliteeti ja ei kahjusta kliendi huve.

 9. Aruandlus

  Kahjumiaruanne
  Kui klient omab finantsvõimendusega finantsinstrumente või kliendil on tingimuslike kohustustega tehinguid, teavitab LHV Pank klienti, kui vastava positsiooni turuväärtus langeb soetusväärtusega võrreldes 10 % (ja seejärel 10 % kaupa). Teavitus esitatakse iga instrumendi osas eraldi, iga piirmäära ületamise kohta toimub teavitamine. Kui klient kasutab eraldi kokkuleppe alusel kauplemisplatvormi (LHV Trader ja LHV Broker), võib langusest teavitamine toimuda kauplemisplatvormi teenusepakkuja vahendusel.

  Tingimusliku kohustusega tehing on tehing (nt tuletistehing), mis sisaldab tegelikku või potentsiaalset kohustust, mille suurus võib ületada finantsinstrumendi omandamise kulu. Võimendusega finantsinstrumendil on üldjuhul potentsiaal suurendada investori riski alusvara suhtes (nt võimendusega ETF).

  Portfellivalitsemise teenuse osas teavitab LHV Pank klienti, kui tema väärtpaberiportfelli väärtus on võrreldes eelmise kuu aruandes kajastatud portfelli väärtusega vähenenud 10% võrra, (ja seejärel 10 % kaupa), LHV Pank edastab väärtpaberiportfelli valitsemise raames tehtavad teavitused telefoni teel või e-kirjaga.

  Väärtpaberite aruanne
  LHV Pank avaldab kliendile vähemalt kord kvartalis panga poolt hoitavate väärtpaberite aruande õigusaktides sätestatud ulatuses. Teave avaldatakse Internetipanga vahendusel, kui kliendi soovil ei ole eraldi kokkulepitud teabe teistsuguses edastamises.

 10. Finantsinstrumentide väljatöötamine ja turustamine

  Finantsinstrumentide väljatöötamisel hindab LHV Pank võimalikke huvide konflikte, finantsinstrumendi mõju turule, tasustruktuuri, sihtrühma, tuues sealhulgas esile kliendiliigid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele finantsinstrument vastab, ning kliendiliigid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele väärtpaber ei vasta.

  Finantsinstrumentide turustamisel hindab LHV Pank pakutavate või soovitatavate toodete ja teenuste kokkusobivust kindlaksmääratud sihtturu vajaduste, tunnuste ja eesmärkidega ning kavandatud turustusstrateegia kooskõla kindlaksmääratud sihtturuga.

  Olukorras, kus LHV Pank osutab teenust, mis ei ole investeerimisnõustamine ega portfellivalitsemine (nt korralduse vastuvõtmine, edastamine ja täitmine) ning teenust osutatakse kliendi algatusel, ei ole LHV Pangal võimalik määratleda, kas klient kuulub vastava investeerimistoote sihtturu hulka. Sellest tulenevalt võivad kliendi huvid olla vähem kaitstud. Tutvu kindlasti LHV Panga poolt pakutavate toodete sihtturu määratlustega siit.

 11. Lisa 1 – Tehingukorralduse täitmiskohtade ja kolmandatest isikutest vahendajate nimekiri

  Täitmiskohad, kus LHV Pank omab otsest juurdepääsu:
  Nasdaq Tallinn (aktsiad, intressi tootvad instrumendid)
  Nasdaq Riga (aktsiad, intressi tootvad instrumendid)
  Nasdaq Vilnius (aktsiad, intressi tootvad instrumendid)
  Nasdaq OMX First North Estonia/Latvia/Lithuania (aktsiad)
  Bloomberg Trading Facility Limited – MTF (võlakirjad)

  Kolmandast isikust vahendajad korralduste edastamisel:
  Allfunds Bank International S.A
  Broker Credit Service (Cyprus) Limited
  Citigroup Global Markets Europe AG
  Interactive Brokers LLC
  SAXO Bank A/S
  AS SEB Pank
  Swedbank AS

  [disclaimer]
  Erandkorras on LHV Pangal õigus kasutada teisi täitmiskohtasid või edastada vastuvõetud korraldused ka teistele maakleritele, kui see võimaldab saavutada kliendile parima tulemuse või kui see on vajalik kliendi korralduse täitmiseks.