Kuidas on kliendi varad LHV Pangas kaitstud

Ennetav tegevus algab eelkõige kliendi enda teadlikkusest. Üldiselt kehtib reegel: mida teadlikum on klient, seda turvalisemad on tema investeeringud. Klientide teadlikkust aitab LHV Pank tõsta oma veebilehe ning seminaride kaudu. Investoritele jagavad investeerimisega seotud riskide kohta teavet ka Finantsinspektsioon (FI) veebilehel www.minuraha.ee ning Tallinna Börs oma veebilehel www.nasdaqomxbaltic.com.

 1. LHV Pank on krediidiasutus FI tegevusloa alusel

  LHV Pank on krediidiasutus vastavalt 2009. aastal FI poolt väljastatud tegevusloale. FI teostab ka järelevalvet LHV Panga ja tema klientide varade hoidmise üle. LHV Pangaga samasse kontserni kuuluv LHV Varahaldus on fondivalitseja vastavalt 2002. aastal FI poolt väljastatud tegevusloale. Tegevuslubade info on leitav FI veebilehelt www.fi.ee.

  FI järelevalve all olles esitavad LHV Pank ja LHV Varahaldus FI-le regulaarselt aruandeid oma tegevuse ning kapitali ja omavahendite suuruse kohta. Nende alusel hindab FI meie majandustulemusi, usaldusväärsust, kapitali adekvaatsust ja ühtlasi jätkusuutlikkust. Aruandluskohustus tuleneb krediidiasutuste seadusest ning investeerimisfondide seadusest ja selle sisu on täpsustatud rahandusministri ning Eesti Panga Presidendi erinevates määrustes.

 2. Investeeringud ja raha

  Investeerimisteenuste osutamisel ei kuulu kliendi investeeringud (sh väärtpaberid) LHV Panga varade hulka. Samas kuuluvad LHV Panga varade hulka klientidelt kaasatud hoiused (raha).

 3. Kuidas kliendi varasid hoitakse?

  LHV Pank hoiab klientide vara enda varast eraldi kontodel ning peab iga kliendi raha ja väärtpaberite kohta eraldi arvestust.

  Tallinna, Vilniuse ja Riia börsil kaubeldavaid aktsiaid ning teisi Balti keskdepositooriumis (Nasdaq CSD) registreeritud väärtpabereid hoitakse iga kliendi isiklikul Balti väärtpaberikontol. Kõiki muid väärtpabereid hoitakse hoolikalt valitud kontohaldurite ja välismaaklerite juures LHV Panga nimel avatud esindajakontodel. Esindajakontodel on LHV Panga ja tema klientide vara eraldatud nii, et LHV Panga klientide nimel avatud väärtpaberikontol hoitakse ainult klientide varasid, mis on eraldatud LHV Pangale kuuluvatest väärtpaberitest.

  Varade ja väärtpaberite kohta peetakse LHV Pangas registrit, et igal ajal oleks võimalik eristada kliendi jaoks hoitavaid väärtpabereid nii teiste klientide kui ka LHV Panga enda varast.

  LHV Pank säilitab andmeid, registreid ja raamatupidamisarvestust, et igal ajal eristada kliendi jaoks hoitavaid väärtpabereid teiste klientide ja LHV Panga väärtpaberitest.

  LHV Varahalduse hallatavate investeerimis- ja pensionifondide depoopangaks on SEB Pank, s.t seal hoitakse kõigi fondide varasid.

 4. Mis võib kliendi varade säilimist ohustada?

  Investeerimisega on seotud tavapärased tururiskid, s.t investeeringu väärtust võivad muuta väärtpaberi hinna, intressimäära ja valuutakursi muutusest tulenevad riskid. Neile lisanduvad emitendi ja tema asukohariigi majanduse ja poliitilise stabiilsusega seotud riskid. Riskide maandamiseks tuleb tutvuda emitendi ja tema asukohamaa majanduse, poliitilise stabiilsusega ning hajutada oma paigutused eri emitentide ja piirkondade vahel. Tutvu investeeringutega seotud riskide kirjeldusega lähemalt veebilehel.

 5. Kuidas kaitseb kliendi vara LHV Pank?

  Panga kliendi vara on igakülgselt kaitstud kolme meetme kaudu: LHV Panga sisekontrollisüsteem, LHV Panga omakapital ja riiklik investorite ning hoiustajate kaitse süsteem.

  LHV Pangal on aastatepikkune kogemus kliendi varade haldamises ja sellega seotud riskide maandamises. LHV Pangas on loodud tõhus sisekontrollisüsteem, mille toimivust kontrollivad regulaarselt vastavuskontrolli spetsialist (Compliance Officer) ja siseaudiitor.

  Teenuste tõrgeteta toimimise tagamine on üks tavapärasemaid pankade riskijuhtimise protsesse. See tähendab, et pangad peavad rakendama piisavaid meetmeid, et vältida tõrkeid teenuse toimimises. Lisaks on meil olemas tegevusplaanid juhuks, kui siiski katkestus toimub (sh kriisiolukorrades). LHV-le kui elutähtsa teenuse osutajale rakenduvad lisaks hädaolukorra seaduse ning selle rakendusaktide nõuded seoses maksete, kaardimaksete ja sularahaautomaatidega. Muu hulgas kohustab see meid näiteks omama alternatiivseid allikaid elektrienergiaks, dubleerima andmeid, andmesideühendusi nii eri kaablitrasside kui ka eri andmesideteenuse osutajatega. Suurt osa klientide hoiustest ja välisväärtpaberitest hoiame Eestist väljaspool ja need on kaitstud ka juhul, kui pank ajutiselt ei tööta. Kindlasti teeme omalt poolt kõik võimaliku, et ka suuremate kriiside korral meie teenused toimiksid ja klientide vara oleks kindlalt hoitud.

  LHV Pank valib oma partnerid (välismaaklerid ja kontohaldurid) väga hoolikalt kaaludes ja analüüsides, millise välismaakleri või kontohalduri juures hoida oma klientide vara ja väärtpabereid. Ühtlasi monitoorib ja hindab LHV Pank oma partnerite teenuseid ja majandustegevust regulaarselt eesmärgil tagada kvaliteetne teenus oma klientidele.

  IT-süsteemide hävimise ja info kadumise vältimiseks salvestab LHV Pank iga päev olemasolevate andmete koopiaid, mille abil on vajadusel võimalik taastada tegevuse katkemise eelne seisund. Selleks, et kaitsta klientide huve ja välistada pettused, oleme kinnistanud sisekontrollisüsteemi ja tööprotseduurid ning lähtume heast tavast ja eetikareeglitest. Eelistame alati klientide huve isiklikele ning oleme oma töös ausad ja läbipaistvad.

  Seaduse järgi peab krediidiasutuse aktsiakapital olema vähemalt 5 miljonit eurot ning fondivalitseja aktsiakapital vähemalt 3 miljonit eurot. Võimalike kahjude katteks hoitakse LHV Panga omakapitali igaks juhuks kõrgemal tasemel, kui on seaduses nõutud. See tagab, et LHV Pank suudab vajadusel tagada oma klientide ja koostööpartnerite nõudeid. LHV Panga auditeeritud majandusaruanded leiad veebilehelt.

 6. Kuidas kaitseb kliendi vara riik?

  Kliendi investeeringutele lisab kindlust riigi kehtestatud investorite ja hoiustajate kaitse süsteem. Selleks on moodustatud Tagatisfond, mis kogub krediidi- ja investeerimisasutustelt, kindlustusandjatelt ning kohustuslike pensionifondide valitsejatelt osamakseid ja hüvitab seaduses sätestatud korras, ulatuses ja tingimustel hoiustajate, investorite ja osakuomanike poolt paigutatud vahendid.

  Tagatisfondi juurde on moodustatud muuhulgas investorikaitse osafond ja hoiuste tagamise osafond. Investorikaitse osafond Riikliku garantiina on loodud Tagatisfondi investorikaitse osafond, mille arvel hüvitatakse LHV Panga kaudu tehtud investeeringute hüvitamiskohustuste tekkimise päeva väärtus 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 € (vt täpsemalt: Tagatisfondi seadus). Notari ja kohtutäituri ametitoimingute tegemiseks avatud väärtpaberikontol hoitavaid kolmandatele isikutele kuuluvaid väärtpabereid käsitletakse investorikaitse osafondi poolt investeeringute hüvitamisel iga isiku kohta eraldi. Väärtpaberi turuväärtuse langust Tagatisfond ei kata.

  Riik hüvitab investeeringu, arvestades järgmisi piiranguid:

  • investorikaitse osafondi arvel ei tagata ega hüvitata investeeringut, mis kuulub kutselisele investorile või Eesti Vabariigile või välisriigile, Eesti või välisriigi kohalikule omavalitsusele või juriidilisele isikule, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme krediidiasutuste seaduse § 6 lõike 1 punktides 2–12 loetletud tehingu ja toimingu tegemine;
  • investorikaitse osafondi arvel ei hüvitata täies mahus investeeringut, mille omanikul on LHV Panga ees sissenõutavaks muutunud kohustusi, kuid hüvitatakse kohustustest ülejäävas osas;
  • investorikaitse osafondi arvel ei hüvitata investeeringut, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui investeeringu käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või investeering on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas, peatub selle hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või otsuse jõustumiseni.

  Hoiuste tagamise osafond
  Riikliku garantiina on loodud Tagatisfondi hoiuste tagamise osafond, mille arvel tagatakse ja hüvitatakse LHV Panga kaudu tehtud hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 € (vt täpsemalt: Tagatisfondi seadus). Notari ja kohtutäituri ametitoiminguks avatud kontol hoiustatud kolmandate isikute rahalisi vahendeid käsitatakse hoiuste tagamise osafondi poolt hoiuste hüvitamisel iga isiku kohta eraldi hoiusena.

  Riik hüvitab hoiuse, arvestades järgmisi piiranguid:

  • hoiuste tagamise osafondi arvel ei tagata ega hüvitata hoiust, mis kuulub Eesti Vabariigile või välisriigile, Eesti või välisriigi kohalikule omavalitsusele, kindlustusandjale, investeerimisfondile, investeerimisühingule, fondivalitsejale, krediidiasutusele või juriidilisele isikule, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme krediidiasutuste seaduse § 6 lõike 1 punktides 2–12 loetletud tehingu tegemine;
  • hoiuste tagamise osafondi arvel ei hüvitata täies mahus hoiust, mille omanikul on LHV Panga ees sissenõutavaks muutunud kohustusi, kuid hüvitatakse kohustustest ülejäävas osas;
  • hoiuste tagamise osafondi arvel ei hüvitata hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni.

  LHV Pank teeb Tagatisfondi finantseerimiseks regulaarseid makseid. Lisainfot vaata Tagatisfondi veebilehelt: www.tf.ee.

 7. Kuidas kaitseb kliendi vara Tallinna Börs?

  Tallinna Börsil tehtud tehingute tagamiseks on börs loonud oma liikmete rahalistest sissemaksetest koosneva garantiifondi. Garantiifondi vahendeid võib börs kasutada juhul, kui mõni börsi liige läheb pankrotti või kui tal ei ole piisavalt väärtpaberid või raha börsitehingu realiseerimiseks.

  Et hoiduda olukorrast, kus tehingu realiseeritavus võib sattuda kahtluse alla, kontrollib LHV Pank, et kõigil klientidel oleks börsitehingu tegemiseks piisavalt vahendeid, mis müügitehingu puhul tähendab väärtpabereid ja ostutehingu puhul vaba raha kontol.

  Lisainfot leiad Tallinna Börsi veebilehelt: www.nasdaqomxbaltic.com.