Investeerimisteenuste osutamise tingimused

Kehtivad alates 20.02.2024

Pank osutab Klientidele investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid vastavalt käesolevatele investeerimisteenuste osutamise tingimustele (edaspidi „Tingimused“). Panga Üldtingimustes sätestatu laieneb Tingimustele niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus käesolevates Tingimustes sätestatuga.

 1. Mõisted

  Tingimustes kasutatakse Üldtingimustes sätestatud mõisteid ning alljärgnevaid mõisteid.

  "Ankeet" – ankeet küsimustega Kliendi kogemuste, teadmiste, investeerimiseesmärkide jne kohta vastavalt väärtpaberituru seadusele.

  "Balti keskdepositoorium" - on Eesti, Läti ja Leedu keskdepositooriumide ühinemisel loodud Nasdaq CSD SE (registrikood 40003242879, peakontor Riias), kes tegutseb Läti pädeva institutsiooni väljastatud tegevusloa alusel ja osutab keskdepositooriumi teenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskdepositooriumide määruse alusel. Mõiste hõlmab ka Nasdaq CSD SE Eesti filiaali, mis tegutseb Eesti väärtpaberiregistri pidajana.

  "Haldur" – tähendab Panga poolt kasutatavat raha ja Väärtpaberite hoidmise, registreerimise ja/või arveldamise teenust pakkuvat juriidilist isikut (sh krediidiasutust, vastavat litsentsi omavat kontohaldurit, maaklerfirmat, depositooriumit);

  "Investeerimisteenused" – Panga või tema määratud isiku poolt Lepingu alusel Kliendile võimaluse korral osutatavad järgmised teenused: Väärtpaberitega seotud Tehingukorralduste vastuvõtmise ning edastamise ja täitmise teenus, Väärtpaberiportfelli valitsemise teenus, investeerimisnõustamine ja muud väärtpaberituru seaduses nimetatud investeerimisteenused, mille osutamise õigust Pank omab. Täpne nimekiri Investeerimisteenustest, mille osutamiseks on Pangal tegevusluba, asub Veebilehel;

  "Investeerimiskõrvalteenused" – Panga või tema määratud isiku poolt Lepingu alusel Kliendile võimaluse korral osutatavad järgmised teenused: Väärtpaberite hoidmine ja haldamine Kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, klientidele väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et Pank ise on seotud nimetatud tehinguga ja muud väärtpaberituru seaduses nimetatud investeerimiskõrvalteenused, mille osutamise õigust Pank omab. Täpne nimekiri Investeerimiskõrvalteenustest, mille osutamiseks on Pangal tegevusluba, asub Veebilehel;

  "Balti Väärtpaberikonto" – Kliendile Balti keskdepositooriumis avatud väärtpaberikonto, mille kontohalduriks on Pank;

  "Korporatiivne sündmus" –emitendi otsusest, Väärtpaberi tingimustest või kolmandast osapoolest tulenev sündmus, mis võib mõjutada Väärtpaberi omaniku õigusi ja kohustusi (nt uute aktsiate emiteerimine, aktsiate split, aktsiate nimiväärtuse muutmine, dividendide ja intresside maksmine, emitendi ühinemine, jagunemine, ümberkorraldamine, lõppemine või pankrot). „Leping“ – investeerimisteenuste leping;

  "Panga Väärtpaberikonto" – Pangale Halduri juures avatud Väärtpaberite esindajakonto või muu väärtpaberikonto, mille vahendusel Pank teostab Väärtpaberite hoidmist, haldamist ja/või valitsemist Klientide jaoks ja arvel;

  "Pangapäev" – päev, mil pangad on avatud pangaoperatsioonide tegemiseks Eestis ja riigis, kus Teenust osutatakse, või mõnes teises riigis vastavalt Üldtingimuste kontekstile;

  "Teenus" – Investeerimisteenus ja Investeerimiskõrvalteenus või mõni eeltoodutest ühiselt;

  "Tehing" – Lepingu alusel Panga poolt Kliendi või Panga nimel ja Kliendi arvel tehtav tehing Väärtpaberitega;

  "Tehingukinnitus" – Panga poolt Kliendile edastatav kinnitus Tehingukorralduse alusel Tehingu tegemise kohta;

  "Tehingukorraldus" – Kliendi poolt Pangale Lepingu tingimustega kooskõlas antud juhis Tehingu tegemiseks (sh Väärtpaberi märkimiseks);

  "Tehingupäev" – päev, mil Tehingu pooled on aktsepteerinud kõik Tehingu olulised tingimused;

  "Väärtpaber" – tähendab eeskätt väärtpaberit väärpaberituru seaduse tähenduses, mida Panga vahendusel on võimalik hoida ja millega on võimalik Tehinguid teha.

  "Väärtuspäev" – päev, mil Tehingu objektiks olnud Väärtpaberitest tulenevate õiguste või kohustuste muutus kajastatakse Kliendi Kontol ehk toimub Tehingu arveldamine;

  "Üldtingimused" – Panga üldtingimused

 2. Üldsätted

  1. Käesolevad Tingimused, Üldtingimused, Hinnakiri ja teised eelnimetatud tingimustes nimetatud korrad on Kliendi ja Panga vahel Teenuse osutamiseks sõlmitud Lepingu lahutamatuks osaks. Lisaks lähtub Pank Kliendile Teenuse osutamisel Kliendi poolt aktsepteeritud Eritingimustest, Investeerimisteenuste kohta esitatavast teabest, Väärtpaberitele kohalduvatest õigusaktidest (sh asjakohastest Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktidest), väärtpaberibörside ning väärtpaberiregistrite aktidest ning vastava turu tavadest ja praktikast.
  2. Lepingus ja Tingimustes sisalduv materjal ei ole suunatud ega mõeldud Ameerika Ühendriikide (USA) kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad USA-s või kes on USA isikud. Pank ei paku Investeerimisteenuseid ega Väärtpabereid USA isikutele.
  3. Tingimuste allkirjastamisega kinnitab klient Pangale, et ta ei ole USA isik. Kui Klient on USA isik või muutub USA isikuks Pangaga sõlmitud Lepingu kehtivuse jooksul, on Pangal õigus Leping koheselt üles öelda. Pank ei vastuta mistahes kahju eest, mis Kliendil võib tekkida seoses Lepingu ülesütlemisega.
  4. Klient kohustub Panka viivitamatult teavitama asjaoludest, mis võivad tingida Kliendi kvalifitseerumise USA isikuks, sealhulgas edastama Pangale enda maksumaksja identifitseerimisnumbri (TIN - Tax Identification Number). Pank võib Kliendi USA isikuks kvalifitseerumise hindamisel võtta aluseks ka avalikud andmed. Juriidiline isik võib olla USA isik muuhulgas juhul, kui ta on asutatud USA-s, tegutseb vastavalt USA seadustele, omab USA postiaadressi või äritegevust USA-s. Välismaise juriidilise isiku esindus või filiaal võidakse lugeda USA isikuks samadel tingimustel. Füüsiline isik võib olla USA isik muuhulgas juhul, kui teda saab pidada USA maksuresidendiks või kui isik viibib USA-s teatud aja vältel seoses õppimise või töötamisega. Isik võidakse lugeda USA isikuks ka muul USA seadustest tuleneval alusel. Pangal on õigus Väärtpaberitega seotud Konto sulgeda, kui Klient on USA isik.
  5. Pangal on õigus sõlmida USA isikuga Leping mittekaubeldavate Väärtpaberite hoidmiseks. Lepingu sõlmimisel mittekaubeldavate Väärtpaberite hoidmiseks kinnitab Klient, kes on USA isik, Tingimuste allkirjastamisega, et Kliendi Balti Väärtpaberikontol hoitakse üksnes mittekaubeldavaid Väärtpabereid. Kui käesolevas punktis sätestatud tingimustel USA isikuga sõlmitud Lepingu kehtivuse jooksul ilmneb, et Kliendi Kontol hoitakse ka kaubeldavaid Väärtpabereid, on Pangal õigus Leping koheselt üles öelda.
  6. Klient kohustub viivitamata teavitama Panka enda maksuresidentsuse muutumisest.
 3. Klientide liigitamine

  1. Pank lähtub Klientide liigitamisel õigusaktides sätestatud nõuetest, Veebilehel esitatud põhimõtetest ning oma sisekordadest. Kui Kliendile ei ole Panga poolt teavitatud teisiti, käsitletakse teda Teenuse osutamisel tavakliendina. Tavakliendid on Kliendid, kellele on tagatud Teenuse osutamisel kõige ulatuslikum investorkaitse. Asjatundlik klient on isik, kes omab piisavat kogemust ja teadmisi, et hinnata ja juhtida Teenuse ja Väärtpaberiga seotud riske ning kellelt eeldatakse seetõttu kõrget teadlikkust väärtpaberiturust.
  2. Tavaklient võib teatud Teenuse või Väärtpaberi osas taotleda enda käsitlemist asjatundliku kliendina. Selleks esitab Klient Pangale täiendavad andmed, mille alusel Pank hindab neid ja teavitab Klienti tema liigitamise muutmisest või sellest keeldumisest.
  3. Asjatundlik klient on kohustatud Panka teavitama muutustest, mis võivad mõjutada tema käsitlemist asjatundliku kliendina. Kui Pangale saab teatavaks, et Klient ei vasta enam asjatundliku kliendi tunnustele, käsitleb Pank teda tavakliendina.
 4. Kliendiga seotud teabe väljaselgitamine

  1. Pank on enne Teenuse osutamist kohustatud koguma Kliendilt teavet Kliendi kogemuste ja teadmiste, finantsolukorra, investeerimiseesmärkide ja jätkusuutlikkuseelistuste ning muude asjaolude kohta seoses Investeerimisteenustega ja Väärtpaberitega, võimaldamaks määratleda Kliendi kogemuse väärtpaberiturul tegutsemiseks ja teadlikkuse finantsturust ja kavandatavatest Investeerimisteenustest ja Väärtpaberitest ning hindamaks Investeerimisteenuste sobivust ja asjakohasust.
  2. Kliendil on kohustus kliendisuhte loomisel ja Panga vastaval nõudmisel esitada Pangale Panga poolt kehtestatud Ankeedil kõik Panga poolt nõutavad andmed ja dokumendid, selleks et Pangal oleks võimalik täita oma punktis 4.1 nimetatud kohustusi vastavalt Kliendiga sõlmitud lepingule ja õigusaktidele. Klient on kohustatud koheselt ja pidevalt informeerima Panka kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Lepingu sõlmimisel esitatud andmetega ja selle hilisemate muudetud versioonidega. Pank eeldab Kliendi poolt esitatud teabe õigsust, täpsust, täielikkust ja ajakohasust seni, kuni Klient ei ole Pangale teavitanud uusi andmeid. Pank soovitab Kliendil uuendada käesolevas punktis nimetatud andmeid vähemalt kord aastas.
  3. Kui Pangal tekib Kliendi poolt või tema nimel esitatud andmete õigsuses, täpsuses, täielikkuses ja ajakohasuses kahtlusi, on Pangal omal äranägemisel õigus Teenust mitte osutada ja/või nõuda Kliendilt täiendavate andmete esitamist.
  4. Kui Klient ei ole esitanud nõutavaid andmeid sobivuse ja asjakohasuse hindamiseks, või on teinud seda ebapiisavalt, on Pangal raskendatud või võimatu hinnata toote või teenuse sobivust või asjakohasust. Eeltoodud asjaoludel ning samuti juhul, kui Pangal on tekkinud kahtlus esitatud andmete ebaõigsuses, on Pangal õigus keelduda Kliendile Teenuse osutamisest.
 5. Asjakohasuse ja sobivuse hindamine

  1. Pank hindab investeerimisnõustamise ja väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel konkreetse Tehingu, mille kohta antakse soovitus või mis sõlmitakse väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamise raames, sobivust Kliendile, arvestades Kliendi teadmisi ja kogemusi, finantsvõimekust, kahju kandmise võimet ning investeerimiseesmärke, sealhulgas investeerimisperioodi, riskitaluvust ning jätkusuutlikkuseelistusi.
  2. Kui Pank ei ole investeerimisnõustamise või väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamiseks saanud Kliendilt teavet, mis võimaldaks Pangal soovitada Kliendile tema jaoks sobivaid Tehinguid või Väärtpabereid, ei soovita Pank Kliendile Tehinguid ega Väärtpabereid. Teabe piisavuse üle on õigus otsustada Pangal.
  3. Pank hindab muude kui punktis 5.2 nimetatud Investeerimisteenuste osutamisel pakutava või Kliendi poolt nõutava Väärtpaberi või Investeerimisteenuse asjakohasust Kliendile, arvestades Kliendi teadmisi ja kogemusi investeerimisvaldkonnas, sealhulgas võimet mõista konkreetse Väärtpaberi või Investeerimisteenusega kaasnevaid riske.
  4. Pank hoiatab Klienti Investeerimisteenuse või Väärtpaberi sobimatusest, kui Kliendi poolt esitatud andmete põhjal leiab Pank, et Investeerimisteenus või Väärtpaber ei ole Kliendi jaoks asjakohane.
  5. Pank ei hinda toote või teenuse asjakohasust ning Kliendi huvid võivad seetõttu olla vähem kaitstud, kui on täidetud kõik käesolevas punktis nimetatud tingimused:
   1. Tehingukorralduse vastuvõtmise, edastamise ja/või täitmise teenust koos või ilma Investeerimiskõrvalteenusega osutatakse Kliendi algatusel välja arvatud, kui investeerimiskõrvalteenus seisneb väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmises;
   2. Punktis 5.5.1 nimetatud teenuse osutamine on seotud tuletisinstrumenti mittesisaldava rahaturuinstrumendiga, eurofondide (välja arvatud struktureeritud eurofondi) aktsiate või osakutega, reguleeritud turule või samaväärsele kolmanda riigi turule või mitmepoolsesse kauplemissüsteemi kauplemisele võetud tuletisinstrumenti mittesisaldavate äriühingu aktsiate või muude õigusaktides sätestatud vähem keerukate väärtpaberitega.
 6. Tehingute tegemine

  1. Tehingukorralduste andmise ja täitmiseks võtmise kord
   1. Pangal on Tehingukorralduste täitmiseks võtmisel kõik Üldtingimustes sätestatud Panga õigused ning käesolevas punktis 6.1 nimetatud õigused.
   2. Pank ei ole kohustatud täitmiseks võtma Tehingukorraldust:
    1. Üldtingimustes sätestatud juhtudel;
    2. kui Pangal tekib kahtlus Tehingu vastavuses Halduri nõuetega ja asjakohaste väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite aktide sätetega;
    3. kui Klient ei ole Panga poolt määratud tähtajaks täitnud Panga nõuet esitada täiendavaid andmeid ja/või dokumente;
    4. kui Pangal on alust arvata, et Klient ei ole suuteline täitma Tehingust tulenevaid kohustusi või Klient ei ole täitnud Lepingust tulenevaid kohustusi;
    5. kui Tehingukorraldust ei ole tulenevalt turusituatsioonist või muudest asjaoludest, mis ei sõltu Pangast, võimalik täita;
    6. kui Pangal tekib põhjendatud kahtlus, et Tehingukorraldus on esitatud siseteabe alusel või turuga manipuleerimise eesmärgil;
    7. kui Pank näeb selleks mis tahes muud põhjust (sellisel juhul saadab Pank kliendile asjakohase teate);
    8. kui Tehinguga seotud Kontol ei ole Tehingukorralduse täitmiseks, teenustasu ja/või muu Tehinguga seotud summa tasumiseks piisavaid vahendeid;
    9. kui juriidilisest isikust Kliendil puudub kehtiv LEI (Legal Entity Identifier) kood;
    10. kui Klient on väljaspool kindlaksmääratud sihtturgu.
   3. Pank teavitab Klienti Tehingukorralduse täitmiseks vastuvõtmisest või täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust viivitamata pärast vastuvõtmist või takistavast asjaolust teada saamisest ning võimalusel annab Kliendile mõistliku tähtaja takistava asjaolu kõrvaldamiseks.
   4. Pank ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud punktis 6.1.2 toodud juhtudel Tehingukorralduse vastuvõtmisest keeldumisest. Samuti ei vastuta Pank Tehingukorralduse täitmisel või mittetäitmisel Kliendile tekkiva kahju eest, kui Tehingukorraldus on esitatud vales vormis, Tehingukorraldus on ebaselge, eksitav, mitmeti tõlgendatav või Tehingukorraldust on ekslikult esitatud mitu korda.
   5. Kui tehing tehakse internetipangas või telefoni teel, on Pangal õigus teha põhiteabedokument Kliendile kättesaadavaks internetipanga vahendusel või e-kirja teel, ent Kliendil on õigus saada põhiteabedokument ka pangakontorist paberkandjal.
  2. Tehingukorralduste täitmise kord
   1. Pank edastab täitmiseks võetud Tehingukorralduse või teeb kooskõlas Tehingukorraldusega Tehingu tingimusel, et:
    1. Tehingukorralduse täitmine on kooskõlas Üldtingimustega;
    2. Tehingukorraldust on võimalik edastada ja/või täita vastavalt selle tingimustele (Kliendi poolt nõutud või pakutav hind vastab Tehingupäeval turusituatsioonile, Kliendi poolt Tehingukorralduses nimetatud Väärtpaberitele on olemas vastavalt müüja või ostja, Tehingukorralduses sätestatud Tehingu tähtaeg võimaldab Tehingu tegemist jne);
    3. Kliendil puuduvad võlgnevused Panga ees või need likvideeritakse Tehingukorralduse täitmise tulemusel;
    4. Tehingukorralduse täitmine on Panga hinnangul kooskõlas Halduri nõuete, vastaval turul kehtestatud regulatsioonide, tavade ja praktikaga.
   2. Kliendi Tehingukorralduse täitmiseks võib Pank teha Tehingu iseendaga ning Pank ei pea Klienti teavitama, et Kliendi Tehingukorralduse alusel tehtud Tehingu pooleks on Pank.
   3. Pank täidab täitmiseks võetud Tehingukorraldused ajalises järjekorras ilma põhjendamatu viivituseta ja Kliendile võimalikult soodsatel tingimustel kooskõlas Veebilehel avaldatud Kliendi Tehingukorralduste parima täitmise reeglitega, kui neid reegleid konkreetsel juhul kohaldatakse.
   4. Kui Klient on Tehingukorralduse täitmiseks andnud konkreetse juhendi, järgib Pank Tehingukorralduse täitmisel üksnes Kliendi juhendit, mis võib takistada Pangal Tehingukorralduste parima täitmise reeglite rakendamist parima võimaliku tulemuse saavutamiseks.
   5. Kui Pank edastab Kliendi Tehingukorralduse automaatselt turule, siis Pank ei kontrolli Kliendi esitatud Tehingukorralduse sisu, selle tühistamiseks või muutmiseks antud korralduse sisu ega vastuta nendes sisalduda võivate vigade eest.
   6. Pank ei vastuta otsese või kaudse kahju eest, mis Tehingukorralduse automaatsel edastamisel tekib kliendile kas turu kauplemissüsteemi rikke, elektrikatkestuse või muu Pangast sõltumatu asjaolu tõttu.
   7. Pank võib igal ajal lõpetada kõigi Tehingukorralduste automaatse turule edastamise, teavitades sellest klienti oma veebilehe kaudu.
   8. Pank võib täita Tehingukorralduse ositi või koondatuna teiste Klientide ja/või Panga enda Tehingukorraldustega, kui on ebatõenäoline, et selline Tehingukorralduste koondamine on kokkuvõttes kahjulik mis tahes Kliendi jaoks, kelle korraldus koondatakse. Tehingukorralduste koondamisel võib koondamise mõju konkreetse Tehingukorralduse osas eraldiseisvalt olla Kliendile kahjulik. Koondatud Tehingukorralduste jaotamine toimub vastavalt Pangas kehtestatud põhimõtetele.
   9. Välisriigi Haldurite vahendusel hoitavate Väärtpaberite suhtes antud Tehingukorraldused täidab Pank kooskõlas Väärtpaberitele kohalduva vastava Halduri, väärtpaberibörsi, väärtpaberiregistri reeglite ja vastava turu praktikaga.
   10. Tehingukorralduse alusel tehtud Tehingust tulenevad arveldused teostab Pank Tehingu Väärtuspäeval kui Tehing on vastavas väärtpaberiregistris või Halduri juures registreeritud ja lõplikult arveldatud. Pank ei garanteeri arvelduse toimumist ettenähtud Väärtuspäeval ega vastuta hilinenud arvelduse eest.
   11. Pank ei ole kohustatud Tehingust ja/või Korporatiivsest sündmusest tulenevaid arveldusi teostama enne, kui Pank on saanud vastavalt Haldurilt või väärtpaberiregistrilt Panga jaoks aktsepteeritava kinnituse Tehingu ja/või Korporatiivse sündmuse arveldumise lõpliku toimumise kohta.
   12. Kui arveldussüsteemi reeglite kohaselt on võimalik Tehingukorraldusi osaliselt arveldada, siis võib Pank arveldada Kliendi Tehingukorralduse osaliselt. Klient on sellisel juhul kohustatud vastu võtma Tehingukorralduse ositi arveldamise.
   13. Kui tehing arveldub hiljem Kliendist tulenevatel asjaoludel, on Pangal õigus Kliendi Kontolt kinni pidada arveldusdistsipliini meetmena rahatrahv.
   14. Kliendi nõudmisel esitab Pank Kliendile teabe Tehingukorralduse täitmise seisu kohta.
   15. Pank teavitab Klienti mis tahes olulistest raskustest, mis seonduvad Tehingukorralduste nõuetekohase täitmisega.
   16. Pangal on õigus keelduda kõigi Kliendi Tehingukorralduste vastuvõtmisest, edastamisest või täitmisest, samuti õigus Kliendi Tehingukorralduse täitmine peatada või Tehingukorraldus tagasi täita, kui Pangal tekivad põhjendatud kahtlused õigusrikkumiste või kohalduvate turureeglite rikkumiste toimepanemises.
   17. Tehingukorralduse täitmise tulemusena Kliendi või Panga nimel ja Kliendi arvel omandatud või võõrandatud Väärtpaberid ja/või raha kajastab Pank alates Väärtuspäevast Kliendi Kontol.
  3. Klient on käesolevaga andnud Pangale kõik õigused ekslikult või muudel Pangast sõltumatutel asjaoludel teostada paranduskandeid (sh täiendavalt debiteerida Kontot) ja korrigeerida põhjendatud juhtudel Tehingu tegemiseks esitatud korraldusel näidatud Väärtpaberite kogust või muid tehingu tingimusi.
  4. Tehingukinnitused
   1. Pank saadab Kliendile Tehingukorralduse täitmisel Tehingukinnituse, juhul kui Klient ei ole loobunud Tehingukinnituse saamisest.
   2. Pank ei ole kohustatud Tehingukinnitust saatma, kui vastava teabe on kohustatud Kliendile viivitamatult esitama Kolmas Isik.
   3. Tehingukinnitus edastatakse Kliendile käesolevate Tingimuste punkti 11.2 kohaselt.
   4. Klient kohustub Panka koheselt teavitama ning vastutab teavitamata jätmisest tekkinud kahju korral, kui Panga poolt talle edastatud Tehingukinnitus on ebatäpne või Klient ei saa Tehingukinnitust (juhul kui ta ei ole loobunud Tehingukinnituse saamisest).
  5. Tehingukorralduste tühistamine
   1. Tehingukorralduste tühistamisel lähtutakse Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatust.
   2. Pangal on õigus Kliendi poolt esitatud Tehingukorraldusi tühistada kooskõlas täitmiseks kasutatava Balti keskdepositooriumi ja/või Halduri kehtestatud reeglitega, samuti juhul kui Tehingukorraldust ei ole olnud võimalik 30 päeva jooksul täita.
   3. Pangal on õigus Kliendi poolt esitatud Tehingukorraldusi tühistada kui juriidilisest isikust Kliendil puudub kehtiv LEI (Legal Entity Identifier) kood.
  6. Kui Tehingu tegemiseks on teostatud valuuta konverteerimine, siis Pank valuutat automaatselt tagasi ei konverteeri, sealhulgas kui Tehingukorraldus tühistatakse või Tehingut ei õnnestu teostada.
 7. Kliendi väärtpaberite hoidmine ja arvestuse pidamine

  1. Pank aktsepteerib hoidmiseks Väärtpabereid, milliseid on Panga kaudu võimalik hoida. Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, milliste Väärtpaberite suhtes ja mis ulatuses Pank Teenuseid osutab. Pank võib omal äranägemisel keelduda teatud liiki ja/või teatud emitentide ja/või teatud väärtpaberibörsidel kaubeldavate Väärtpaberite hoidmiseks vastu võtmisest ja nendega Tehingute tegemisest. Klient saab teavet Panga poolt aktsepteeritud Väärtpaberitest Veebilehelt.
  2. Pank kohustub hoidma Kliendi Väärtpabereid oma kontohaldussüsteemis selgelt eristatuna teistele Panga klientidele ja Pangale endale kuuluvatest Väärtpaberitest. Panga Väärtpaberikontol ja Kontol hoitavad Kliendi Väärtpaberid kuuluvad Eesti õiguse kohaselt Kliendile ning ei kuulu Panga pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Panga võlausaldajate nõudeid.
  3. Klient annab Lepingu sõlmimisega nõusoleku, et Pank võib Kliendi Väärtpabereid hoida esindajakontol, sealhulgas Halduri esindajakontol, koos teiste Klientide ja Panga ning Halduri Väärtpaberitega. Kliendi nõusolekut loetakse muuhulgas nõusolekuks väärtpaberituru seaduse § 88 lõike 1 tähenduses.
  4. Pank võib hoida Kliendi Väärtpabereid Haldurite juures ja volitada Haldureid Kliendi Väärtpabereid teiste Haldurite juures edasi hoidma. Pank valib Haldurid, kelle juures hoitakse Kliendi Väärtpabereid, vastavalt Panga siseselt sätestatud kriteeriumitele ja professionaalse hoolsusega, et tagada kasutatava Halduri usaldusväärsus. Haldurite kasutamine ei ole tegevuse edasiandmine väärtpaberituru seaduse kohaselt.
  5. Pank ei vastuta Halduri tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest välja arvatud juhul, kui see on tingitud Panga tahtlikust tegevusest. Halduri tegevuse või tegevusetusega seonduvad kahjud võivad muuhulgas tuleneda Väärtpaberite kaotsiminekust, Tehingukorralduse õigeaegsest täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest, Tehingu arveldamise hilinemisest, Halduri pankrotist jne.
  6. Kliendile kuuluvaid Balti keskdepositooriumis registreeritud Väärtpabereid (Eesti, Läti või Leedu väärtpaberid) hoitakse kas Kliendi nimel avatud Kliendi Balti Väärtpaberikontol või Panga nimel avatud esindajakontol. Muid Väärtpabereid hoitakse Haldurite juures avatud Panga Väärtpaberikontol või Kontol.
  7. Pank hoiab Väärtpabereid ja raha Haldurite juures kooskõlas Halduri asukohamaa õigusaktide (sh investorkaitset puudutava regulatsiooniga), vastava turu praktika, Halduri nõuete ning Halduriga sõlmitud lepingu(te)ga. Halduri asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad Kliendi õigused seonduvalt Väärtpaberitega olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad.
  8. Kliendi Väärtpabereid hoitakse Haldurite juures Panga nimel avatud Panga klientide Väärtpaberite ühiseks hoidmiseks avatud väärtpaberikontol (kliendikonto, esindajakonto vms). Kui Halduri asukohamaa õigusaktides puudub selline võimalus Väärtpaberite hoidmiseks, hoiab Pank Kliendi Väärtpabereid sellise Halduri juures üksnes juhul, kui Väärtpaberiga või nendega seotud Investeerimisteenuste iseloom nõuab Väärtpaberite hoidmist vastaval Halduri asukohamaal või kui asjatundlik klient annab selleks kirjaliku nõusoleku, millisel juhul võib Kliendi Väärtpabereid hoida Panga valikul kas:
   1. Panga nimel avatud väärtpaberikontol koos Panga enda või teistele Panga klientidele kuuluvate Väärtpaberitega;
   2. Panga nimel avatud väärtpaberikontol eraldi Pangale ja teistele Klientidele kuuluvatest Väärtpaberitest, või;
   3. Kliendi nimel avatud väärtpaberikontol, kui Pank kohustab Klienti avama eraldi väärtpaberikonto Kliendi nimel.
  9. Klient peab arvestama riskidega, mis kaasnevad Väärtpaberite hoidmisega klientide vara ühiseks hoidmiseks avatud väärtpaberikontol (kliendikonto, esindajakonto vms) või kui Väärtpaberite hoidmisele kohaldatava õiguse kohaselt ei ole võimalik Halduri juures Kliendi Väärtpabereid eristada Haldurile või Pangale kuuluvatest Väärtpaberitest. Täpsem kirjeldus sellistest riskidest on kättesaadav Panga Veebilehel.
  10. Klient annab Pangale nõusoleku pantida või muul viisil koormata Kliendi Väärtpabereid ja vajadusel raha Panga nimel Lepingust tulenevate ning sissenõutavaks muutunud nõuete tagamiseks ning samuti juhul kui Panga ja välisriikides asuvate Haldurite vahelisest lepingust tulenevalt on Pangal vastav kohustus Kliendi Tehingukorraldusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.
  11. Halduril võib olla talle kohalduvatest õigusaktidest tulenev õigus nõuda koormatiste ja/või käsutuspiirangute seadmist vastava Halduri juures hoitavate Kliendi Väärtpaberite suhtes.
  12. Klient annab Pangale nõusoleku kasutada Kliendi Väärtpabereid (sh Kolmanda Isiku esindajakontol või muul samaväärsel kontol hoitavaid Väärtpabereid) enda huvides ja arvel eelkõige arvelduste tegemise eesmärgil, kuid ka juhul, kui Kliendi Kontol ei ole piisavalt raha teenustasu, hüvitise, viiviste või muude võlgnevuste tasumiseks. Sellisel juhul on Pangal õigus ilma Kliendi Tehingukorralduseta müüa Kliendi Väärtpabereid turutingimustel koguses, mis võimaldab tasuda võlgnetava summa.
  13. Kui välisriigis Kliendi arvel hoitavate Väärtpaberite käsutamisel esineb välisriigi õigusest, väärtpaberibörside reeglitest, vastava Halduriga sõlmitud lepingutest, kohtu või muude pädevate asutuste otsustest, ettekirjutustest, määrustest vms tulenevaid takistusi ja piiranguid (sõltumata sellest, kas selliste pädevate asutuste otsused on jõustatavad või kas Klient on oma tegevusega toime pannud rikkumisi), puudub Pangal kohustus võimaldada Kliendil tema arvel hoitava vara ükskõik milline käsutamine ning Panka ei loeta sellisel juhul Lepingut rikkunuks. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping üles öelda, kuid Pangal tekib ülesütlemisest tulenev väljaandmiskohustus alles pärast käsutuspiirangute äralangemist. Juhul, kui piirangud või takistused tulenevad otseselt Panga tegevusest, kohustub Pank hüvitama tekkinud otsese varalise kahju.
  14. Pank avaldab Kliendile vähemalt kord kvartalis Panga poolt hoitavate Väärtpaberite aruande ning kord aastas Väärtpaberite ja Teenuste kuluaruande õigusaktides sätestatud ulatuses. Teave avaldatakse Internetipanga vahendusel, kui Kliendi soovil ei ole eraldi kokkulepitud teabe teistsuguses edastamises.
  15. Finantsvõimendusega Väärtpaberite ja tingimuslike kohustustega tehingute esialgse väärtuse langusest teavitab Pank Klienti õigusaktides sätestatud korras, lähtudes käesolevate Tingimuste punktis 11.2 sätestatust. Kui Klient kasutab eraldi kokkuleppe alusel kauplemisplatvormi, võib vastav teavitus toimuda kauplemisplatvormi teenusepakkuja vahendusel.
 8. Väärtpaberitest tulenevad õigused ja kohustused

  1. Klient kohustub iseseisvalt hankima infot Väärtpaberitest tulenevate õiguste ja kohustuste ning Korporatiivsete sündmuste kohta ja täitma kõiki Väärtpaberitest tulenevaid kohustusi (sh informeerimise ning olulise osaluse omandamise loa taotlemise kohustusi). Pangal ei ole kohustust teavitada Klienti sellistest õigustest ja kohustustest ega Korporatiivsetest sündmustest (välja arvatud punktis 8.2. toodud juhtudel). Õigusaktides või Tingimustes sätestatud juhtudel ja Panga Väärtpaberikontol hoitavate Väärtpaberite suhtes teostab Klient selliseid õigusi ja kohustusi Panga kaudu, esitades Pangale vastavaid kirjalikke korraldusi.
  2. Juhul kui Pangal on info Korporatiivsete sündmuste või muude Väärtpaberitest tulevate õiguste ja kohustuste kohta ja Pank peab omal äranägemisel teavitamist vajalikuks või on selleks kohustatud kohaldatavate õigusaktide alusel, teavitab Pank sellest Klienti Veebilehe või Internetipanga vahendusel või muul Panga poolt valitud viisil. Pank ei vastuta selle info sisu eest ega Kliendile selliste õiguste ja kohustuste mitteteadmise tagajärjel tekkinud või tekkida võiva kahju või kulutuste eest.
  3. Pank kannab Balti keskdepositooriumi poolt ja/või Halduri vahendusel saadud Kliendile kuuluvad väljamaksed (dividendid, fondiemissiooni tulemusel saadud Väärtpaberid jne) Kliendi Kontole. Pangal ei ole kohustust Klienti eelnevalt sellistest toimingutest informeerida. Juhul kui Balti keskdepositoorium või Haldur esitab Pangale nõude Kliendile tehtud väljamakse tagastada, on Pangal õigus Kliendile tehtud väljamakse ilma Kliendi täiendava Tehingukorralduseta ja nõusolekuta Kliendi Kontolt tagasi kanda.
  4. Kui Pank, väljamakset teostav Balti keskdepositoorium või väljamakset vahendav Haldur on kohaldatavate õigusaktide alusel kohustatud väärtpaberiomanikele tehtavatelt mistahes väljamakselt või Tehingutelt kinni pidama või tasuma riiklikke ja/või kohalikke makse, lõive ja muid tasusid, kannab Pank Kliendile summa, millest on eelnimetatud maksud, lõivud ja muud tasud maha arvestatud. Juhul, kui maksude, lõivude ja muude tasude tasumise kohustus selgub pärast seda, kui Pank on Kliendile summa juba kandnud, on Pangal õigus teha korrigeerimiskandeid.
  5. Kui Balti keskdepositoorium või Haldur annab võimaluse valida, kas Väärtpaberitest saadav tulu makstakse välja Väärtpaberites või rahas, võib Pank teha omal äranägemisel vastava valiku.
  6. Kui emitent kannab Balti keskdepositooriumi või Halduri kaudu Pangale Korporatiivse Sündmuse tulemusel saadud Väärtpaberid ja/või raha pärast seda, kui Klient on Lepingu lõpetanud ja Kliendi Konto on suletud, kohustub Pank sellest Klienti informeerima. Juhul, kui selline informeerimine ei ole võimalik, on Pangal õigus omal parimal äranägemisel otsustada Väärtpaberite müük turuhinnaga ja sellisest müügist saadud raha kanda Kliendi kontole, mis on avatud mõnes muus krediidiasutuses (mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis)..
  7. Kliendil on õigus anda Pangale korraldusi Kliendi Väärpaberitega seotud hääleõiguse teostamiseks Panga nimel ja Kliendi arvel. Käesolevas punktis sätestatud korraldused antakse Panga poolt aktsepteeritud vormis ning Klient on kohustatud hüvitama Pangale kõik seesuguse korralduse täitmisega seotud kulud ja kahjud ning tasuma nimetatud teenuste eest Hinnakirjas sätestatud hinda. Pangal on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate Väärtpaberite osas õigus oma äranägemisel otsustada, milliste Väärtpaberite suhtes ja millistel tingimustel ta hääleõigust teostab.
  8. Pangal on Kliendi nimel õigus allkirjastada kõiki dokumente ja teha kõiki toiminguid, mis on vajalikud Väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks ja mis ei nõua Kliendi Tehingukorraldust.
 9. Huvide konflikt

  1. Kliendile Investeerimisteenuse osutamise käigus võib ilmneda huvide konflikt Kliendi ja Panga, Kliendi ja Panga töötaja, juhi või Pangaga otseselt või kaudselt seotud isiku või klientide vahel. Pank rakendab vajalikke organisatsioonilisi, õiguslikke ja infotehnoloogilisi meetmeid, et vältida huvide konflikti kahjulikku mõju Kliendile. Kui need meetmed ei ole piisavad, et vältida huvide konflikti kahjulikku mõju, avaldab Pank Kliendile teabe huvide konflikti kohta.
  2. Investeerimisteenuste käigus ilmnevate huvide konfliktide üldine kirjeldus koos riskide leevendamise meetmetega on avaldatud Veebilehel. Pank esitab Kliendile nõudmisel täiendavat teavet huvide konfliktide vältimise kohta.
  3. Pank võib keelduda Kliendile teenuse osutamisest, et vältida huvide konflikti kahjulikku mõju Kliendile.
 10. Tasud, intressid, võlgnevused, maksud

  1. Teenustega ja Väärtpaberitega seotud tasude, intresside, võlgnevuste ja maksude tasumisel lähtutakse Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatust
  2. Pank avaldab Veebilehe kaudu kokkuvõtte vahendustasudest (kui neid kohaldatakse), teenustasudest ja muudest kuludest, mis on konkreetse Väärtpaberiga ning Tehinguga seotud.
  3. Pangal tekib õigus teenustasule Tehingukorralduse täitmiseks vastuvõtmisel ja õigus Teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks kulude tekkimisel. Pank arvestab teenustasu ja hüvitise maha Kliendi Kontol olevatest summadest Tehingupäeval.
 11. Teadete edastamine

  1. Kliendile teadete edastamisel lähtutakse Üldtingimustest ja käesolevas punktis sätestatud korrast.
  2. Pank edastab Kliendile suunatud personaalse püsival andmekandjal edastamisele kuuluva teabe e-posti või Internetipanga vahendusel, kui Kliendi soovil ei ole eraldi kokkulepitud teabe teistsuguses edastamises.
  3. Avalikkusele suunatud informatsiooni, mida võib õigusaktidest tulenevalt Kliendile edastada veebilehe vahendusel, edastab Pank Kliendile Veebilehe kaudu, tehes seda õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning Klient annab selleks käesolevaga oma selgesõnalise ja tagasivõtmatu nõusoleku.
 12. Panga kohustuste edasiandmine

  1. Klient annab käesolevaga tagasivõtmatu nõusoleku, mille kohaselt Pank võib anda Kolmandatele Isikutele vastava volituse Tehinguid teha või korraldada või mis tahes muu Panga kohustuse ning kasutada nii kohalikke kui välismaiseid Haldureid ja muid Kolmandaid Isikuid Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks. Pank vastutab selle eest, et tema Lepingust tulenevad kohustused Kliendi ees saaksid täidetud juhul, kui Panga nimel täidab selliseid kohustusi Kolmas Isik.
 13. Kliendi kinnitused

  1. Klient kinnitab Lepingut sõlmides ja igakordselt Tehingukorralduse esitamisel, et ta:
   1. on tutvunud Üldtingimustes ja Lepingust tulenevate Panga ja Kliendi õiguste ja kohustustega, sh Tehingukorralduste täitmise korra ja tingimustega ning ta nõustub nendega;
   2. on esitanud Pangale täpsed ja kehtivad andmed;
   3. on teadlik, et juhul, kui ta esitab Pangale ebaõigeid andmeid või esitab andmeid ebapiisavalt, ei pruugi Pangal olla võimalik adekvaatselt hinnata Kliendi kogemust, teadlikkust ja/või sobivust tarbida mõnd Panga poolt osutatavat Investeerimisteenust ja/või teha Tehinguid mõne konkreetse Väärtpaberiga, mistõttu Pangal on raskendatud või võimatu hinnata ega pruugi olla võimalik teavitada Klienti kõikidest konkreetsele Kliendile olulistest riskidest;
   4. on teadlik ja aktsepteerib, et Pangal on õigus, kuid mitte kohustus, keelduda mõne Investeerimisteenuse osutamisest, kui Panga professionaalse hinnangu alusel ei ole konkreetne teenus Kliendile sobiv ega asjakohane, võttes arvesse Kliendi liigitust, tema teadmisi ja kogemusi seoses vastava Investeerimisteenuse ja/või Väärtpaberiga;
   5. on teadlik, et tema algatusel tuletisinstrumenti mittesisaldava rahaturuinstrumendiga, eurofondide (välja arvatud struktureeritud eurofondi) aktsiate või osakutega, reguleeritud turule või samaväärsele kolmanda riigi turule või mitmepoolsesse kauplemissüsteemi kauplemisele võetud tuletisinstrumenti mittesisaldavate äriühingu aktsiate või muude õigusaktides sätestatud vähem keerukate väärtpaberitega seotud Tehingukorralduse vastuvõtmise, edastamise või täitmise teenuse osutamisel ei pea Pank hindama toote või Investeerimisteenuse asjakohasust ning tema huvid võivad seetõttu olla vähem kaitstud;
   6. on tutvunud vajalikul määral kohalduvate õigusaktidega, väärtpaberibörside ja väärtpaberiregistrite aktide sätetega ning on muuhulgas teadlik neile informatsiooni edastamise kohustusest, samuti kohustub täitma kõiki Tehingute tegemisele sätestatud nõudeid, järgima kõiki Tehingute tegemisele kehtivaid piiranguid, kohalduvaid õigusakte, asjakohaseid väärtpaberibörside ja väärtpaberiregistrite reegleid ning tavasid. Klient kohustub pidevalt hoidma end kursis Tehingutele kohalduvate õigusaktide ning reeglitega ning kandma kõiki riske ning kahjusid, mis tulenevad seesuguste õigusaktide ning reeglistike mittetundmisest ja/või mittejärgimisest Kliendi poolt;
   7. on nõus Teenuste osutamisega seonduvalt avalikkusele suunatud teabe (sh põhiteabedokumendi) esitamisega Veebilehe vahendusel ja see on kooskõlas Panga ning Kliendi vahelise äritegevuse ning Teenuste osutamisega;
   8. on tutvunud omandatava Väärtpaberi tingimustega, avaliku pakkumise prospektiga ning põhiteabedokumendiga;
   9. nõustub, et Pank võib põhiteabedokumendi teha kättesaadavaks inglise keeles Panga poolt viidatud veebilehel ning et ta saab inglise keelest piisavalt aru;
   10. on tutvunud Veebilehel avaldatud riskide loeteluga ning on teadlik Väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevatest riskidest;
   11. on Veebilehel asuva rakenduse vahendusel eelnevalt tutvunud Väärtpaberi ning seotud Teenuste kuluaruandega;
   12. kohustub mitte kasutama Panka ega Investeerimisteenuseid õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks ning mitte teostama oma õigusi pahauskselt või Pangale kahju tekitamise eesmärgil;
   13. teeb Tehingu oma nimel ja arvel ning ta on õigustatud käsutama Tehingukorralduse täitmiseks vajalikku vara ning juhul, kui füüsilisest isikust Klient on abielus ja nimetatud vara kuulub abikaasade ühisvara hulka, on Kliendil olemas abikaasa nõusolek Tehingute tegemiseks nimetatud varaga;
   14. on teadlik asjaolust, et Tehingu tegemiseks Tehingukorralduse Pangale edastamine võib olla käsitletav ostu- või müügipakkumise tegemisena Pangale või Kolmandale Isikule ja sellise Tehingukorralduse alusel võib Pank teha Tehingu pakkumise Kolmandale Isikule, mis võib tuua kaasa siduva ostu- või müügikohustuse;
   15. nõustub sellega, et Pangal on õigus teha kõiki Tehingu tegemiseks vajalikke Tehinguid ja toiminguid kõigi isikutega, sealhulgas iseendaga ja Pangal ei ole kohustust teavitada Klienti olukorrast, kus Tehingukorralduse alusel tehtava või tehtud Tehingu vastaspooleks on Pank;
   16. on tutvunud ja nõustub täielikult Panga kehtestatud ja Veebilehel avaldatud Tehingukorralduste parima täitmise reeglitega, mida võidakse aeg-ajalt muuta ja täiendada, sealhulgas sellega, et Kliendilt saadud mis tahes konkreetsed juhised Tehingukorralduse täitmise suhtes võivad takistada Pangal võtmast kasutusele meetmeid, mis Pank on Tehingukorralduste parima täitmise reeglites välja töötanud;
   17. on teadlik ja nõustub, et Pangal on õigus Tehingukorraldusi koondada ning et Tehingukorralduste koondamisel võib koondamise mõju konkreetse Tehingukorralduse osas eraldiseisvalt olla Kliendile kahjulik, kuid kokkuvõttes on Kliendi huvide kahjustamine ebatõenäoline;
   18. kannab ja võtab omaks kõik Tehinguga seotud riskid, seda ka juhul, kui ta Tehingukorralduse andmisel tugines Panga või Kolmanda Isiku poolt Veebilehel avaldatud turusituatsiooni ülevaadetes, prognoosides, seisukohtades ja muudes sarnastes dokumentides sisalduvale informatsioonile;
   19. on teadlik, et Tehingute tegemine turuga manipuleerimise eesmärgil, samuti siseteabe põhjal tegutsemine või õigusaktidega vastuolus olevate muude Tehingute tegemine on keelatud ning karistatav kriminaal- või väärteomenetluse korras;
   20. on teadlik, et ta peab kontrollima Tehingukorralduse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja/või muudele Väärtpaberitele kohalduvatele reeglitele, nõuetele, piirangutele ning turu praktikale, samuti investeerimisfondi osakutega Tehingute tegemiseks esitatud Tehingukorralduste vastavust fondi tingimustele või kehtivatele õigusaktidele;
   21. on teadlik, et tema Väärtpabereid võib Panga nimel hoida Kolmas Isik ja sellega seonduvatest riskidest, tagajärgedest ja Panga vastutusest;
   22. on Veebilehe vahendusel tutvunud kokkuvõtliku kirjeldusega meetmetest, mida Pank rakendab kliendi varade kaitse tagamiseks, sealhulgas kokkuvõtlike andmetega investeeringute ja hoiuste tagamise skeemide kohta;
   23. on nõus, et Väärtpabereid võib hoida esindajakontol (sh Halduri esindajakontol) koos Pangale, Haldurile või teistele Klientidele kuuluvate Väärtpaberitega. Klienti on teavitatud ja ta on nõus riskidega, mis seonduvad Väärtpaberite hoidmisega esindajakontol või muul samaväärsel kontol;
   24. on teadlik, et Halduri juures Väärtpaberite hoidmisele kohaldub välisriigi õigus, mille tulemusena võivad Kliendi raha või Väärtpaberitega seonduvad õigused olla erinevad Eesti õigusaktidega sätestatust;
   25. on teadlik, et Halduri juures Väärtpaberite hoidmisele kohaldatavate õigusaktide kohaselt ei pruugi olla võimalik Halduri juures hoitavaid Väärtpabereid eristada Haldurile või Pangale kuuluvates väärtpaberitest ja talle on esitatud ning ta on teadlik sellega kaasnevatest riskidest;
   26. on nõus Panga poolt hoitavate temale kuuluvate Väärtpaberite (sh Kolmanda Isiku esindajakontol või muul samaväärsel kontol hoitavate Väärtpaberite) kasutamisega enda või mõne teise Kliendi huvides või arvel või selliste Väärtpaberite pantimiseks või koormamiseks (sh tasaarvestuseks Väärtpaberite arvel) Panga nimel Tingimustes sätestatud korras. Samuti on teda teavitatud ja ta on teadlik, et Haldurid või Kolmandad Isikud võivad omada vastavaid õigusi tema Väärtpaberite suhtes;
   27. soovib, et Pank ei avalikustaks teistele turuosalistele viivitamata Kliendi määratud hinnaga tehingukorraldust, mida valitsevatel turutingimustel kohe ei täideta, välja arvatud kui Pank peab sellist avalikustamist vajalikuks või kui Klient annab teistsuguse juhendi;
   28. on nõus Tehingukorralduse täitmisega väljaspool kauplemiskohta;
   29. kohustub järgima Veebilehel avaldatud Veebilehe ja Internetipanga kasutamistingimusi ning mitte edastama Eesti, Läti või Leedu Vabariigist väljaspool elavatele või asuvatele Kolmandatele Isikutele Panga poolt Veebilehel avaldatud turusituatsiooni ülevaateid, prognoose, seisukohti või muud informatsiooni. Eesti, Läti või Leedu Vabariigis elavatele või asuvatele isikutele võib Klient edastada nimetatud informatsiooni vaid viitega, et informatsioon pärineb Panga Veebilehelt;
   30. kohustub vabastama Panga Investeerimisteenuste osutamisel ja Tehingute tegemisel Panga poolt Kolmandate Isikute ees võetud kohustustest ning sellised kohustused ise täitma;
   31. on teadlik, et õigusaktidest tulenevalt võib Pangal olla kohustus anda turu korraldajale või muule õigustatud Kolmandale Isikule teavet Kliendi tehingute kohta ning ta on nõus sellise teabe avaldamisega;
   32. kohustub osutama Pangale ning asjakohasele järelevalveametile või muule pädevale organile igakülgset kaasabi ja teavet Kliendi poolt edastatud Tehingukorralduste, tehtud Tehingute, Kliendi raha ja Väärtpaberite päritolu, ebatavaliste kauplemisstrateegiate ja Tehingutest saadava tulu või Tehingute allikaks oleva vara selgitamisel ja analüüsimisel. Selgituste andmata jätmine võib Pangale olla aluseks põhjendatud kahtluse tekkimises Kliendi tegevuse vastavuses Lepingu, õigusaktide või asjakohaste väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite aktide sätetega;
   33. on nõus, et punktis 7.14 sätestatud Väärtpaberite aruanne ning kuluaruanne avaldatakse Internetipanga vahendusel;
   34. annab Tehingukorralduse esitamisega Pangale volituse käsutada Kontot Tehingukorralduse täitmiseks vastavalt Teenuste osutamist reguleerivatele tingimustele;
   35. on teadlik, et olukorras, kus Pank osutab Teenust, mis ei ole investeerimisnõustamine ega portfellivalitsemine (nt Tehingukorralduse vastuvõtmine, edastamine ja täitmine), ei ole Pangal võimalik lõplikult määratleda, kas Klient kuulub vastava investeerimistoote sihtturu hulka. Sellest tulenevalt võivad Kliendi huvid olla vähem kaitstud.
   36. on teadlik, et Pangal on õigus omal äranägemisel teha juriidilisest isikust Kliendile LEI kood või seda uuendada, kui see on Pangale vajalik regulatsioonidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Pank arvestab eelnimetatud toiminguga seotud kulud maha Kliendi Kontol olevatest summadest.
   37. on teadlik, et Pank kuvab Veebilehel Väärtpaberite turuhinna infot viivitusega ning ainult teavitamise eesmärgil. Klient nõustub, et Pank ei garanteeri, et esitatud teave on täpne, adekvaatne ja täielik ega võta vastutust andmetes sisalduda võivate vigade, puuduste või muude ebatäpsuste eest, samuti andmete viibimise, katkestuse või andmetele tuginedes tehtud tehingute eest.
 14. Vastutus

  1. Pank ja Klient vastutavad Teenuste osutamisega seotud kohustuste (sh Lepingus nimetatud kohustuste) rikkumise eest Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud korras.
  2. Välja arvatud, kui kehtivatest õigusaktidest tuleneb teisiti:
   1. Pank ei osuta Lepingu alusel maksu- ega õigusnõustamise teenuseid;
   2. Pank ei vastuta kahju või kulude eest, mida Klient kannab, kui Tehingukorralduse vastuvõtmise ja täitmise vahelisel perioodil Pangast mitteolenevatel põhjustel Väärtpaberite hind või muud turutingimused muutuvad;
   3. Pank ei vastuta võimaliku kahju või kulude eest, kui Klient ei ole Tehingute teostamisel järginud “ülekanne makse vastu” põhimõtet;
   4. Pank ei vastuta võimaliku kahju või kulude eest, mis on Kliendil tekkinud seoses Korporatiivsete sündmustega;
   5. Pangal ei ole kohustust hüvitada Kliendile kahju, mis on tekkinud Kliendi Väärtpaberite käsutamise piirangutest ajal, mil Pangal olid põhjendatud kahtlused, et Klient rikub õigusaktidest, Halduri reeglitest, väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite reeglitest, pädevate organite otsustest või Lepingust tulenevat kohustust;
   6. Pank ei vastuta Kliendile kuuluvatest väärtpaberitest tulenevate õiguste sisu ega nende kehtivuse ega Kliendi investeerimistegevuse tulemi eest.
 15. Lepingu lõpetamine

  1. Pangal on õigus Leping Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud alustel ja korras üles öelda.
  2. Lisaks Üldtingimustes sätestatule on Pangal õigus 15-päevase (viieteistpäevase) etteteatamisega Leping üles öelda ja/või Konto sulgeda, kui:
   1. Klient ei ole 12 (kaheteistkümne) järjestikuse kuu jooksul kasutanud Lepingu alusel osutatavaid Teenuseid ning Kontol ei ole Väärtpabereid;
   2. Klient ei täida oma kohustusi, mis tulenevad Lepingust ja kohalduvatest õigusaktidest;
   3. juriidilisest isikust Kliendil ei ole kehtivat LEI koodi.
  3. Punktis 6.2.16 nimetatud juhul on Kliendil õigus Leping üles öelda, kuid Pangal tekib väljaandmiskohustus alles pärast võimalikust rikkumisest teadasaamisest mõistliku aja jooksul läbiviidud juurdluse lõppemist ja juhul, kui Panga kohustuse täitmine ei ole piiratud asjakohase riigi finantsjärelevalveasutuse, õiguskaitseorgani, kohtu või muu pädeva organi poolt.
  4. Lepingu lõppemisel kannab Pank pärast kõigi nõuete rahuldamist Kliendi Kontol olevad Väärtpaberid üle vastavalt Kliendi teise kontohalduri juures avatud väärtpaberikontole. Juhul kui Kliendil puudub väärtpaberikonto, kuhu saaks üle kanda vastavaid Väärtpabereid või kui Klient omas mõttelist osa Väärtpaberist, müüb Pank ilma Kliendi Tehingukorralduseta Kliendi Väärtpaberid või mõttelise osa Väärtpaberist ning kannab Kliendi kontole, mis on avatud mõnes muus krediidiasutuses (mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis)või Kliendi kulul muule Kliendi poolt näidatud pangakontole üle müügist saadud summad.