LHV pensioni digilahenduse kasutamise tingimused

 1. ÜLDISED TINGIMUSED

  1. AS LHV Pank (edaspidi LHV) pensioni digilahendus (edaspidi Digilahendus) on pensionikontot omavatele isikutele mõeldud toode, mis hõlmab endas nii LHV avaliku veebi pensionisektsiooni kui ka mobiilirakendust. Digilahendust saavad kasutada kõik Eesti pensionisüsteemiga liitunud isikud ning kliendi poolt volitatud isikud (edaspidi Kasutajad).
  2. Digilahendust on võimalik tasuta alla laadida App Store-st ning Google Play-st või kasutada veebipõhiselt.
  3. Digilahenduse kasutamiseks on vajalik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID olemasolu. Isikusamasuse tuvastamise järel võimaldatakse Kasutajale juurdepääs Digilahendusse.
  4. Digilahendus toimib internetiühenduse abil, üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi. Kasutaja andmesideühenduse tasu on määratud Kasutaja ja mobiilsideoperaatori vahel sõlmitud lepingus.
  5. LHV-l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Digilahendust või selle kasutustingimusi. Kasutustingimuste muutmisel tuleb Kasutajal Digilahenduse kasutamiseks uuesti nõustuda kasutustingimustega.
  6. Digilahenduse puhul ei ole tegemist finants- või muu nõustamisteenusega, valikute tegemisel palume tutvuda finantsteenuse tingimustega ja fondide prospektide ning põhiteabega ja vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.
  7. Digilahendusse sisse logides nõustub Kasutaja, et LHV teeb päringu Kasutaja pensionikonto kohta AS-st Pensionikeskus.
  8. Digilahenduse kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.
 2. ISIKUANDMED

  1. LHV töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas LHV Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.
  2. Nõustudes Digilahenduse kasutamise tingimustega nõustub Kasutaja ühtlasi enda isikuandmete töötlemisega LHV Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on leitavad www.lhv.ee
  3. Digilahenduses kontaktteabe värskendamisel uuenevad vastavad andmed automaatselt ka AS Pensionikeskus keskkonnas.
  4. LHV peab kontohaldurile pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks säilitama Kasutajate isikuandmeid (nt nimi, isikukood, sisselogimised, autentimised, valikavalduste andmed) kuni 10 aastat sisselogimisest või pensioniavalduse esitamisest.
  5. Kasutajate isikuandmeid, mille osas LHV-l puudub seadusest tulenev säilitamiskohustus, säilitab LHV kuni ühe aasta viimasest teenuse kasutamisest (sisselogimisest).
  6. Täites Digilahenduse vabad väljad, annab Kasutaja nõusoleku LHV-l sisestatud andmeid töödelda pensioni prognoosi arvutamiseks või muul Digilahenduses täpsustatud eesmärgil. LHV töötleb andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning igal juhul mitte kauem kui 1 aasta viimasest teenuse kasutamisest (sisselogimisest).
 3. DIGILAHENDUSE KASUTAMISE INFO

  1. Digilahenduses on Eesti pensionisüsteemiga liitunud Kasutajal võimalik jälgida enda pensionikonto seisu ning –andmeid, mis on kantud tema pensionikonto kohta AS Pensionikeskus peetavasse pensioniregistrisse.
  2. Andmete edastamisel võib tekkida häireid, mistõttu võib esineda olukordi, kus Digilahenduses kuvatav informatsioon ei ole ajakohane.
  3. Andmed Kasutaja pensionikonto seisu, sh saldo kohta ja fondide NAVid päritakse AS-ist Pensionikeskus iga uue sessiooniga. Juhul kui tegemist ei ole igapäevaselt ajakohastatavate andmetega, on andmete esitamise kuupäev Digilahenduses välja toodud. Näiteks on viimase kalendrikuu lõpu seisuga kuvatud järgnevad pensionifondide võrdlemisel kasutatavad näitajad: aktiivsete investorite arv, Eestisse investeerimise osakaal ja investeeringute jaotus. Riski ja tulususe näitajat ajakohastatakse igapäevaselt.
  4. Digilahenduses kuvatakse Kasutaja portfelli kuuluvate pensionifondide osakaalud ligikaudsete protsentidena ümardatuna täisarvudeks.
 4. KAEBUSTE ESITAMINE JA LAHENDAMISE KORD

  1. Juhul, kui Kasutaja tuvastab Digilahenduses puudusi või on tal selle kohta muid kaebusi, palume sellest LHV-d teavitada, kirjutades info@lhv.ee.
  2. Kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine Kasutajatelt, nende seaduslikelt esindajatelt ja koostööpartnerite rahulolu tagamiseks.
  3. Kõigile kirjalikele kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes kaebuse registreerimisest.
  4. Kaebusi menetleb LHV poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.