AS LHV Pank üldtingimused

Kehtiv alates 06.05.2023

 1. Üldsätted

  1. Mõisted
   1. Arvelduspäev on päev, millal maksejuhise täitmisega seotud makseteenuse pakkujad on maksetehingu arvelduseks avatud. Arvelduspäev on iga päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha. Täpsem info Panga Arvelduspäevade kohta on kättesaadav Panga Veebilehel.
   2. Blokeerimine on tegevus, mille tulemusena on Panga või Kliendi algatusel peatatud Kliendi õigus teha kõiki või osa tehinguid või muid toiminguid.
   3. Eritingimused on Panga poolt kehtestatud Teenuse või tehingu tüüptingimused, mida kohaldatakse vastavale Teenusele või tehingule lisaks Üldtingimustele ja Teenusetingimustele.
   4. Grupp on Pank ja AS LHV Group kontserni kuuluvad ettevõtted. Gruppi kuuluvate ettevõtete nimekiri on Panga kodulehel.
   5. Hinnakiri on Panga poolt kehtestatud Teenuste hinnakiri.
   6. Internetipank on Veebilehe osa, millesse Klient saab siseneda Turvaelementide abil.
   7. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on Panga kehtestatud põhimõtted, mille alusel ja ulatuses Pank töötleb Kliendi andmeid ning mis on Üldtingimuste osaks.
   8. Kliendisuhted on Panga ja Kliendi vahelised õigussuhted, mis tekivad, kui Klient kasutab või on kasutanud Teenust või on pöördunud Panga poole Teenuse kasutamise eesmärgil.
   9. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on pöördunud Panga poole Teenuse kasutamise eesmärgil.
   10. Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool.
   11. Konto on Panga poolt Kliendile avatud konto, millel hoitakse vastavalt Lepingutele Kliendi raha, väärtpabereid ja/või muud vara.
   12. Leping on Panga ja Kliendi vaheline leping Teenuse osutamiseks, millele rakenduvad alati lisaks Üldtingimused, Teenusetingimused ja Hinnakiri ning muud Kliendiga sõlmitud lepingus või kohaldatavates tingimustes nimetatud asjakohased Lepingu lisad, kui poolte vahel sõlmitud Eritingimustest ei tulene teisiti. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient Konto avamise ja Kliendiks registreerumise avalduse vastavalt Veebilehel esitatud korrale.
   13. Pank on AS LHV Pank. Panga kontaktandmed on avaldatud Veebilehel.
   14. Pool on nii Pank kui ka Klient.
   15. Sanktsioonid on rahvusvahelise organisatsiooni või riigi (nt Eesti, Euroopa Liidu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia) poolt konkreetsete isikute, riikide, territooriumite, ühenduste või režiimide vastu kehtestatud piiravad meetmed, meetmete kogumid või muud riiklikud tehingupiirangud, millega keelatakse sanktsioneeritud isikutele või nendega seotud üksustele kättesaadavaks teha mis tahes rahalisi vahendeid või muud vara, majanduslikke ressursse või finants- või muid seotud teenuseid.
   16. Seotud isik on isik, kellel on Kliendiga ühine majanduslik huvi või kellel on Kliendi üle või kelle üle on Kliendil valitsev mõju.
   17. Teenus on Panga poolt Kliendile pakutav või osutatav hüve.
   18. Teenusetingimused on Panga poolt kehtestatud reeglid, mis on iga vastava Teenuse osutamiseks sõlmitud Lepingu osaks.
   19. Tugev autentimine on isiku tuvastamine, mille käigus kasutatakse vähemalt kahte elementi, mis kuuluvad teadmise (miski, mida teab ainult Klient), omamise (miski, mida omab üksnes Klient) või tunnuse (miski, mis on Kliendile omane) kategooriasse ja on omavahel sõltumatud, et neist ühe rikkumine ei ohustaks teise usaldusväärsust, ning mille ülesehitus võimaldab kaitsta autentimisandmete konfidentsiaalsust.
   20. Turvaelemendid on Panga poolt kehtestatud korras Kliendile antav unikaalne kasutajanimi, PIN-kalkulaator või muu sarnane vahend, mille abil saab Klient siseneda Internetipanka või mille kaudu Pank Kliendi isikusamasuse tuvastab.
   21. Veebileht on Panga veebileht www.lhv.ee ja selle alamleheküljed.
   22. Üldtingimused on käesolevad Panga üldtingimused.
  2. Üldtingimuste kohaldatavus
   1. Üldtingimused kehtestavad Panga ja Kliendi vaheliste Kliendisuhete põhialused, Panga ja Kliendi vahelise suhtlemise korra, üldised tingimused Lepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel ning sõlmitud Lepingute raames Panga ja Kliendi vaheliste õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.
   2. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Kliendisuhetele. Lisaks Üldtingimustele kohaldatakse Kliendisuhetele Eesti Vabariigi õigusakte, Teenusetingimusi, Kliendi poolt aktsepteeritud Eritingimusi ning muid Lepingute tingimusi, Hinnakirja, head pangandustava ning hea usu põhimõtet.
   3. Pooled lähtuvad Kliendisuhetes Üldtingimustest niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus Teenusetingimustega.
   4. Juhul, kui mõnele Panga ja Kliendi vahel tekkinud või tekkivale õigussuhtele on Panga poolt kehtestatud Eritingimused, kohaldatakse sellisele õigussuhtele Teenusetingimusi ja Üldtingimusi Eritingimustest tulenevate erisustega. Teenusetingimuste ja Eritingimuste sätete vastuolu korral kohaldatakse Eritingimuste sätteid.
   5. Pooled lähtuvad Üldtingimustest, Teenusetingimustest, Eritingimustest ja Hinnakirjast niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus Lepingu muude tingimustega.
   6. Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eritingimuste ja Hinnakirjaga on võimalik tutvuda Panga teenindussaalides ja Veebilehel.
   7. Üldtingimusi, Teenusetingimusi ja Eritingimusi kohaldatakse ka enne Üldtingimuste või vastavate Teenusetingimuste või Eritingimuste jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kestvatele Kliendisuhetele.
   8. Kui Üldtingimuste, Teenusetingimuste või Eritingimuste eesti- ja võõrkeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmetimõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.
  3. Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eritingimuste ja Hinnakirja kehtestamine ja muutmine
   1. Üldtingimused, Teenusetingimused, Eritingimused ja Hinnakirja kehtestab Pank.
   2. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, Teenusetingimusi, Eritingimusi ja Hinnakirja. Pank teatab Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eritingimuste ja Hinnakirja muudatustest Kliendile Panga teenindussaalides, Veebilehel või muul Panga poolt valitud viisil (nt posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
   3. Kui Klient ei ole muudatustega nõus, on tal õigus vastav Leping üles öelda, teatades Üldtingimuste punktis 1.3.2 nimetatud tähtaja jooksul sellest Pangale kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.
   4. Üldtingimuste punktis 1.3.2 toodud etteteatamistähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud Teenuste hinna alandamine, muude Lepingu tingimuste Kliendile soodsamaks muutumine (sh Kliendile täiendavate õiguste andmine) või uute Teenuste lisandumine Hinnakirja.
   5. Pangal on õigus ühepoolselt ette teatamata muuta Hinnakirja, Teenusetingimusi ja Eritingimusi, välja arvatud juhul kui see ei ole õigusaktides keelatud. Pank informeerib Klienti muudatustest viivitamatult oma teenindussaalides, Veebilehel, Internetipangas või muul viisil (nt sms-i vahendusel, posti teel või üleriigilise levikuga päevalehe kaudu).
   6. Punktis 1.3.5 nimetatud juhul on Kliendil õigus muudetud Leping 14 päeva jooksul muudatuse jõustumisest üles öelda, teatades sellest Pangale kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil. Lepingu ülesütlemise korral vabanevad mõlemad lepingupooled nende lepinguliste kohustuste täitmisest, kuid kuni Lepingu ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima.
   7. Kui Klient ei kasuta Üldtingimuste punktides 1.3.3 ja 1.3.6 toodud õigust Leping üles öelda, loetakse, et ta on tehtud muudatustega nõustunud ja tal ei ole Pangale Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eritingimuste või Hinnakirja muudatustest tulenevaid pretensioone.
 2. Isikusamasuse tuvastamine ja esindamine

  1. Isikusamasuse tuvastamine
   1. Kliendisuhte loomisel, sh Lepingu sõlmimisel, ja Teenuse osutamisel on Pank kohustatud Kliendi ja tema esindaja isikusamasuse tuvastama.
   2. Klient ja tema esindaja on kohustatud esitama Pangale oma isiku isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud andmed ja Panga poolt nõutud dokumendid.
   3. Füüsiliste isikute isikusamasuse tuvastamine toimub kehtivatele õigusaktidele vastavate Panga poolt määratud isikut tõendavate dokumentide (nt pass, Eesti isikutunnistus, Eesti juhiluba) ja/või muude Panga poolt nõutavate dokumentide alusel.
   4. Eesti juriidilise isiku või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaali isikusamasus tuvastatakse vastava õiguslikku tähendust omava registri andmete kehtiva väljatrüki ja/või muude Panga poolt nõutavate dokumentide alusel.
   5. Välismaa juriidilise isiku isikusamasus tuvastatakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude Panga poolt nõutavate dokumentide alusel.
   6. Panga ja Kliendi vahelise Lepingu alusel võib Kliendi või tema esindaja isikusamasuse tuvastada Panga poolt aktsepteeritud tehniliste sidekanalite vahendusel, sh Turvaelementide või Panga nõuetele vastava ja turvakoodiga kaitstud muud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi abil.
  2. Esindamine
   1. Kliendi raha või muud vara võib peale Kliendi käsutada isik, kelle esindusõigust Pank aktsepteerib.
   2. Panga nõudmisel on füüsilisest isikust Klient kohustatud tehingu tegema isiklikult ja juriidilisest isikust Klient tegema tehingu oma seadusjärgse esindaja kaudu.
   3. Pank ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.
   4. Esindusõigust tõendav dokument peab olema vormistatud õigusaktides sätestatud korras ja Panga poolt esitatavatele nõuetele vastavalt.
   5. Pangal on õigus nõuda, et esindusõigust tõendav dokument, mis on vormistatud väljaspool Panka, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.
   6. Klient on kohustatud Panka informeerima notariaalselt tõestatud või kinnitatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul, kui vastav teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.
  3. Nõuded dokumentidele
   1. Klient on kohustatud esitama Pangale originaaldokumendid või dokumendi notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiad.
   2. Pangal on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.
   3. Pangal on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise lepinguga ei ole määratud teisiti.
   4. Võõrkeelse dokumendi korral on Pangal õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise Panga poolt aktsepteeritud keelde. Panga nõudmisel peab vastav tõlge olema notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud.
   5. Kulud, mille on põhjustanud dokumentide Panga nõuetele vastavusse viimine, kannab Klient.
   6. Pangal on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal.
   7. Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta Panga nõuetele või mille õigsuses Pank kahtleb, on Pangal õigus nõuda lisadokumentide esitamist või jätta Kliendi korraldus täitmata.
   8. Pangal on õigus lugeda Kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks seni, kuni Pank ei ole saanud dokumente, mis kinnitavad Kliendi esindusõiguse muutumist või lõppemist.
  4. Allkirjastamine
   1. Pank aktsepteerib Kliendi või tema esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja ning Eesti isikutunnistusega seotud digitaalallkirja.
   2. Pank ja Klient on kokku leppinud, et Panga poolt määratud päevast alates võivad Pooled hakata omavahelises suhtlemises dokumente allkirjastama:
    1. muu kui punktis 2.4.1 viidatud digitaalallkirjaga, mille andmist võimaldava sertifikaadi on välja andnud Panga poolt aktsepteeritav sertifitseerimisteenuse osutaja ning mis vastab Panga nõuetele;
    2. Lepinguga kokkulepitud juhtudel muul Lepingus reguleeritud viisil edastatud koodide abil.
   3. Pangal on õigus nõuda allkirja andmist Pangas. Kui allkirja andmine Pangas ei ole võimalik, on Pangal õigus nõuda allkirja notariaalset või samaväärset kinnitamist.
 3. Pangasaladus ja kliendi andmete töötlemine

  1. Pank hoiab pangasaladusena käsitletavaid andmeid ja hinnanguid saladuses vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele.
  2. Kliendi andmete töötlemise tingimused, sh info selle kohta, kuidas ja mis tingimustel Pank Kliendi andmeid töötleb, millised on Kliendi õigused ja kuidas Klient saab oma õigusi teostada, on kirjeldatud Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes.
  3. Klient nõustub Panga poole pöördumisel Üldtingimuste punktist 3 ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest tulenevate Panga ja muude Gruppi kuuluvate isikute õigustega ning annab nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt Üldtingimuste punktile 3 ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele kogu Kliendisuhte ajaks. Käesolevas punktis nimetatud Kliendi nõustumus loetakse korratuks igal korral, kui Klient sõlmib Lepingu, annab Pangale korralduse või teeb Pangale suunatud muu tahteavalduse.
 4. Panga õigused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning Sanktsioonide kohaldamisel

  1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning Sanktsioonide kohaldamisel on Pangal õigus:
   1. kontrollida regulaarselt Kliendi, tema esindaja ja Kliendiga seotud Kolmanda isiku isikusamasuse tuvastamise aluseks olevaid andmeid ning saada Kliendilt 4.1.1. lisadokumente ja andmeid (sh andmeid elukoha, maksuresidentsuse, juriidilise isiku asutajate, omanike, juhtorgani liikmete ja tegeliku kasusaaja kohta);
   2. küsida regulaarselt dokumente ja andmeid Kliendi ning kliendiga seotud Kolmanda isiku tegevuse kohta (sh andmeid tehingupartnerite, tehingute ja majandustegevuse kohta), samuti dokumente ja andmeid Kliendi vara või rikkuse päritolu kohta;
   3. nõuda Kliendilt hoolsusmeetmete ning Sanktsioonide kohaldamiseks vajalike kõigi muude dokumentide ja andmete esitamist ning toimingute tegemist.
  2. Kui Klient ei ole täitnud Üldtingimuste punktis 4.1 sätestatud tingimusi, on Pangal õigus või õigusaktides sätestatud juhul kohustus keelduda Teenuse osutamisest või lepingu sõlmimisest, kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid teenuse kasutamisele või lõpetada leping erakorraliselt.
 5. Lepingute sõlmimine

  1. Pangal on õigus otsustada, kellega Leping sõlmida või kellega sõlmimata jätta.

  2. Pangal on õigus makseteenuse lepingu sõlmimisest keelduda, kui selleks on mõjuv põhjus. Makseteenuse lepingu sõlmimata jätmisel mõjuvaks põhjuseks loeb Pank eelkõige asjaolu, kui isik või temaga seotud isik:

   1. ei vasta seaduses, Üldtingimustes või asjakohastes Teenusetingimustes sätestatud tingimustele või ei vasta eeltoodule isiku taotletavad lepingutingimused;
   2. on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud Grupile ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast;
   3. ei ole Grupi nõudmisel esitanud oma isiku, esindaja, tegeliku kasusaaja või omandistruktuuri tuvastamiseks piisavalt andmeid või dokumente või need ei vasta Grupi nõuetele;
   4. ei ole Grupi nõudmise peale esitanud oma vara või rikkuse päritolu seaduslikkuse tõendamiseks või muude punktis 4 kirjeldatud hoolsusmeetmete kohaldamiseks piisavalt andmeid või dokumente;
   5. on usaldusväärsete ja sõltumatute allikate või Panga siseinfo põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega või muude esimese astme kuritegudega, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või Sanktsioonide rikkumise või nendest kõrvalehoidmisega;
   6. on seotud või on olnud seotud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine jne;
   7. on Panga poolt rakendatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite alusel kõrgendatud riskiga isik või kui ta tegutseb Panga hinnangul ebapiisava korruptsiooni tõkestamise tasemega või kõrgendatud riskiga riigis või tegevusalal;
   8. on Panga hinnangul seotud isiku, tegevusvaldkonna, territooriumi, ühenduse või režiimiga, mille suhtes on kehtestatud Sanktsioonid;
   9. tegutseb tegevusalal, mis on Panga hinnangul erinõuetega tegevusala või muu sarnane tegevusala, selleks kehtivat tegevusluba, majandustegevusteadet või muud sarnast õigust omamata;
   10. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega Grupi ees;
   11. on põhjustanud Grupile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud Grupi mainet;
   12. on mitteresident ja puudub põhjendatud huvi makseteenuse lepingu sõlmimiseks ja/või piisav seos Eestiga.
  3. Põhjendatud huvi makseteenuse lepingu sõlmimiseks ning Eestiga piisava seose olemasolu väljendub eelkõige:

   1. füüsilise isiku puhul asjaolus, et:
    1. isik elab, õpib või töötab Eestis või tal on seaduslik alus Euroopa Liidus elada;
    2. isik omab Eestis kinnisvara ning vajab makseteenuse lepingut, et selle eest tasuda tasusid;
    3. isiku abikaasa, lapsed või vanemad elavad Eestis;
   2. juriidilise isiku puhul asjaolus, et:
    1. isikul on püsiv tegevuskoht Eestis (nt Eestis asub isiku juhatus, töötajad, kontorid või ladu);
    2. isikul on vajadus maksta töötasu Eestis töölepingu alusel töötavatele töötajatele;
    3. isik omab Eestis kinnisvara ning vajab makseteenuse lepingut, et selle eest tasuda tasusid Eesti isikutele,
    4. isik omab Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osasid, aktsiaid või osakuid.
  4. Pangal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest, kui esineb põhjus kahtlustada isikut või temaga seotud isikut rahapesus või terrorismi rahastamises.

  5. Pangal on õigus keelduda makseteenuse lepingu sõlmimisest ka muul Panga poolt mõjuvaks peetaval põhjusel. Sellisteks põhjusteks on näiteks juhud, kus makseteenuse lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu piiratud teovõime, esindusõiguste vastuolu või puudumine või kui isiku suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või Pangal on mõistlik alus eeldada likvideerimismenetluse algatamist või isiku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur või isiku või temaga seotud isiku suhtes on Pank esitanud pankrotimenetluse avalduse.

  6. Lepingud sõlmitakse Panga valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis (nt Internetipangas), kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.

 6. Informatsiooni vahetamine Panga ja kliendi vahel

  1. Informatsiooni edastamine Panga poolt
   1. Pank edastab Kliendile infot (sh tahteavaldusi) oma teenindussaalides, Veebilehel, massiteabevahendite kaudu või muul kokkulepitud viisil (nt e posti teel, posti teel või Internetipanga kaudu). Juhul, kui Klient on teavitanud Panka e posti aadressist ja/või omab juurdepääsu Internetipanka, siis on Pangal õigus kõik teated (sh tahteavaldused) saata Kliendile omal valikul e posti või Internetipangas avaldamise teel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
   2. Veebilehel on muuhulgas avaldatud ja Kliendile kättesaadav ülevaade Teenuse osutamisega kaasnevatest riskidest ning Kliendi õiguste kaitseks rakendatud meetmete kirjeldus.
   3. Personaalsed teated, mis Pank on Kliendile saatnud, loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui Pank on teate saatnud Pangale teada oleval Kliendi või tema nimel teadet vastu võtma õigustatud isiku kontaktaadressil või -numbril või e-posti aadressil ning teate saatmisest on möödunud ajavahemik, mis on tavaliselt vajalik teate edastamiseks vastava sidevahendi teel.
   4. Kui Pank edastab Kliendile personaalse teate, avaldades selle Internetipangas, loetakse teade Kliendi poolt kättesaaduks selle avaldamise päeval.
   5. Kui vastavast infost ei tulene selgesõnaliselt teisiti, ei ole info, mis Pank Kliendile edastab, mõeldud Panga poolt tehtava pakkumusena ega nõuandena tehingu tegemiseks (sh investeerimisnõustamisena).
   6. Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima Pangalt saadud teates sisalduva info õigsust ning esitama oma vastuväited Pangale viivitamatult pärast teate kättesaamist.
   7. Kui Klient ei ole saanud Pangalt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saatmine on Lepingus kokku lepitud, peab Klient sellest Pangale teatama kohe, kuid mitte hiljem kui mõistliku aja jooksul alates päevast, millal ta võis teadet oodata või oleks Lepingu kohaselt pidanud selle Pangalt saama. Eeldatakse, et mõistlikuks ajaks käesoleva punkti mõttes on 10 päeva.
  2. Informatsiooni edastamine Kliendi poolt
   1. Klient edastab Pangale infot paberil, elektrooniliselt e posti teel, Internetipanga kaudu või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil.
   2. Klient on kohustatud viivitamatult Panka kirjalikult või muul eelnevalt kokkulepitud viisil informeerima kõigist andmetest ja asjaoludest, mis omavad tähtsust Kliendi ja Panga vahelises suhtlemises ja/või mis mõjutavad või võivad mõjutada Kliendisuhteid, sh alljärgnevast:
    1. Kliendi nime, aadressi, sidevahendi numbri või muude kontaktandmete muudatused;
    2. Kliendi ja/või Kliendi esindaja isikut tõendava dokumendi andmetega seotud muudatused;
    3. isikut tõendava dokumendi või muu isikutuvastamise vahendi (nt Turvaelementide) kaotus, vargus või muul viisil Kliendi tahte vastaselt Kliendi valdusest väljumine;
    4. Kliendi seadusliku esindaja õiguste ja/või Kliendi poolt volitatud isiku õiguste muutumine;
    5. juriidilisest isikust Kliendi ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine ning pankroti väljakuulutamine, likvideerimine või registrist kustutamine;
    6. muu informatsioon, millest Lepingu kohaselt peab Klient Panka teavitama.
   3. Üldtingimuste punktis 6.2.2 nimetatud informeerimiskohustus kehtib ka siis, kui vastav informatsioon on kättesaadav avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu või muul viisil.
   4. Kui Klient ei ole informeerimiskohustust täitnud, siis on Pangal õigus eeldada Pangale teadaolevate andmete õigsust ja täielikkust.
 7. Teave kontode ja tehingute kohta

  1. Kliendil on õigus saada teavet oma Konto saldo, temaga seotud tehingute ja oma Kontoga seotud teiste andmete kohta:
   1. Kliendi nõudmisel Panga teenindussaalides või muul kokkulepitud viisil (nt Internetipanga kaudu);
   2. Konto väljavõtetena vähemalt kord kalendrikuus vastavalt Panga ja Kliendi vahel kokku lepitud tingimustele, arvestades õigusaktides sätestatut.
  2. Pank dokumenteerib kõik Kliendi arvel tehtud Tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatule. Kliendil on õigus nõuda Pangalt Panga poolt tehtud tehingutega seotud dokumentide esitamist õigusaktides sätestatud tingimustel.
 8. Kliendi korraldused

  1. Klient saab anda Pangale täitmiseks ning Pank täidab korraldusi vastavalt õigusaktides ja Lepingus kindlaksmääratud tingimustele. Klient esitab oma korraldused Pangale kirjalikult või mõnel muul Panga ja Kliendi vahel kokku lepitud viisil ning Panga poolt välja töötatud vormis (nt Internetipanga kaudu või e posti teel). Korralduste vormid on kättesaadavad Veebilehel ning Panga teenindussaalides. Klient peab tagama, et tema korraldus oleks kooskõlas kohaldatavate õigusaktide, Lepingu tingimuste ja muude asjakohaste nõuete, tavade ja praktikaga.
  2. Pangal on õigus keelduda korralduse täitmiseks võtmisest ja Teenuse osutamisest või peatada korralduse täitmine või Teenuse osutamine, kui Pangal tekib kahtlus, et korraldust andev ja Teenust kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud või korraldus ei vasta Lepingu tingimustele. Pangal on õigus kontrollida Kliendi poolt Internetipanga või muu sidevahendi vahendusel antud korraldusi Panga poolt valitud viisil. Juhul, kui Pangal ei õnnestu kontrolli läbi viia või Klient kontrollimisel ei kinnita korralduse andmist ja/või selles sisalduvaid andmeid, on Pangal õigus sellist korraldust mitte täita. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta Pank sellisel juhul kahju eest, mille on põhjustanud korralduse täitmiseks võtmisest ja Teenuse osutamisest keeldumine.
  3. Pangal on õigus salvestada kõik sidevahendi teel antud korraldused ja muu suhtlus (sh telefonivestlused) Teenuste kasutamisel ning kasutada vastavaid salvestisi vajaduse korral Kliendi antud korralduste või muude toimingute tõendamiseks (sh õiguskaitsemenetlustes).
  4. Pank võtab täitmiseks üksnes sellise Kliendi korralduse, mis on tehtud kooskõlas Kliendi ja Panga vahel kokkulepituga, vormistatud asjakohaste Eesti Panga normatiivide ja Panga poolt antud juhiste ja väljatöötatud vormide kohaselt, ei sisalda ebatäpseid, puudulikke ega ebaõigeid andmeid ning millest nähtub selgelt Kliendi tahe.
  5. Klient on kohustatud iga korralduse esitamisel tagama, et korralduse esitamiseks on asjakohastel juhtudel olemas vajalikud nõusolekud, sealhulgas kohtu nõusolekud.
  6. Pank ei vastuta Kliendi poolt Pangale edastatud korralduses esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigade eest, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Sama kehtib ka korralduste eksliku kordamise kohta. Arusaamatuse või ebaselguse korral on Pangal õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente ning nende saamiseni ja nendes sisalduva informatsiooni kontrollimiseni korraldust mitte täita, või jätta korraldus täitmata.
  7. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks Pangale esitatava korralduse täitmiseks vajalikud vahendid. Kui Kontol ei ole korralduse täitmiseks vajalikke vahendeid, on Pangal õigus jätta korraldus täitmata. Kui Pank siiski täidab Kliendi korralduse, siis ei loeta sellist korralduse täitmist arvelduskrediidi või lühikese positsiooni andmiseks Kliendile ega muuks sarnaseks tehinguks ning Klient on kohustatud viivitamatult kandma Kontole vahendid, mis oleks Kontol pidanud Korralduse täitmiseks olema.
  8. Kui Pank kahtleb korralduse õiguspärasuses, on tal õigus nõuda enne korralduse täitmist Kliendi kulul lisakinnitust Pangale aktsepteeritaval viisil ja vormis.
  9. Pank võib Kliendi korraldusest kõrvale kalduda, kui Pangal on alust vastavalt asjaoludele eeldada, et Klient kiidaks tema tegevuse heaks.
  10. Kui Kliendi poolt esitatud korraldus on vigane või puudulik (sh kui Pangale ei ole esitatud kõiki korralduse täitmiseks vajalikke ja Panga poolt nõutavad andmed), on Pangal õigus määrata korralduse täitmise viis heast pangandustavast ja muudest asjakohastest tavadest lähtudes või jätta korraldus täitmata. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta Pank eeltoodud alustel täidetud korralduse eest ega kahjude eest, mis tulenevad korralduse täitmata jätmisest.
  11. Pangal on õigus anda oma kohustuse täitmine osaliselt või täielikult üle Kolmandale Isikule, kui see tuleneb kohustuse olemusest või on kohustuse täitmiseks otstarbekam, arvestades Kliendi huve.
  12. Pank ei vastuta tähtaegade ega eeskirjade eest, mille on kehtestanud Klient või Kolmas isik, ega kahju eest, mille on tekitanud Klient või Kolmas isik, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
  13. Pank võib jätta teise riigiga seotud korralduse (nt välisriigi vääring, välisriigi maksesaaja, välisriigi maksesaaja pank) täitmata või rakendada korralduse suhtes piiranguid, kui see tuleneb vastava riigi asutuste või panga nõudmistest.
  14. Pangal on õigus jätta Kliendi korraldus vastu võtmata ja/või täitmata, kui Panga hinnangul käitub Klient korraldust andes ebaadekvaatselt või on alust arvata, et ta tegutseb alkohoolsete, psühhotroopsete, narkootiliste või muude tavapärast ja mõistlikku käitumist mõjutavate ainete mõju all või kui Pangal tekib kahtlus Kliendi teo- ja otsusevõimes ja/või tema vabas tahtes korraldus Pangale esitamisel.
  15. Pangal on õigus peatada Kliendi korralduse täitmine ajaks, mis on vajalik teabe ja dokumentide saamiseks ja hindamiseks, et täita nõuetekohaselt rahapesu ja terrorismi tõkestamist ning Sanktsioonide kohaldamist reguleerivaid õigusakte.
  16. Pangal on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata või rakendada korralduse suhtes piiranguid, kui makse saaja on sanktsioneeritud isik, makse saajast juriidilise isiku tegelikuks kasusaajaks on sanktsioneeritud isik või tehing on vastuolus Sanktsioonidest tuleneva piiranguga või tehingu eesmärgiks võib Panga hinnangul olla Sanktsioonidest kõrvalehoidumine.
  17. Klient on kohustatud looma kõik temast olenevad eeldused ja tingimused, mis on vajalikud tema korralduse täitmiseks. Kui Klient ei ole seda kohustust täitnud, on Pangal õigus Kliendi korraldust mitte täita. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta sellisel juhul Pank korralduse mittetäitmisest Kliendile ja/või Kolmandatele Isikutele põhjustatud kahju eest.
  18. Pank täidab täitmiseks võetud Kliendi korraldusi nende esitamise ajalises järjekorras.
  19. Pangale edastatud korraldus on kehtiv kuni korralduse täitmiseni või kuni korralduse tühistatuks lugemiseni Panga poolt.
  20. Kliendil ei ole õigust tagasi võtta Pangale edastatud ja Panga poolt täitmiseks võetud korraldust. Kui Pank siiski tühistab Kliendi vastava taotluse alusel täitmiseks võetud korralduse, kohustub Klient hüvitama Pangale korralduse täitmisele asumisega ja/või tühistamisega seoses kantud kõik kulud ja kahjud. Pangal on õigus omal äranägemisel keelduda täitmiseks võetud korralduse tühistamisest.
  21. Juhul kui Pank on andnud Kliendile tähtaja korralduse täitmist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ning Klient ei ole selle tähtaja jooksul eelnimetatud asjaolu kõrvaldanud, loetakse korraldus tühiseks. Pangal on õigus korraldus koheselt tühistada, kui Panga mõistlikul hinnangul ei ole Kliendil võimalik korralduse täitmise peatamise aluseks olevat asjaolu kõrvaldada.
  22. Pank teavitab Klienti korralduse tühistamisest.
  23. Klient kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et:
   1. Pank ei saa täielikult tagada Panga ja/või Kolmandate Isikute poolt korralduse täitmiseks või tehingu tegemiseks kasutatavate infosüsteemide tõrgeteta tööd, mistõttu Pank ei saa välistada võimalikke viivitusi korralduse edastamisel ja/või tehingute tegemisel ning Klient kinnitab, et ta on korraldust edastades sellise riskiga arvestanud ja tunnistab selle võimalikkust;
   2. Pangal ei ole võimalik täielikult välistada Kolmandate Isikute poolt Internetipanga vahendusel korralduste edastamisele või täitmisele või tehingute tegemisele vahelesegamist, tehingute jälgimist või muul viisil mõjutamist Kliendi ja/või Panga tahte vastaselt ning Klient nõustub, et nimetatud risk jääb Kliendi kanda.
 9. Ekslikult tehtud kanded

  1. Kui Kontole on alusetult kantud raha või muu vara, on Klient kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest Pangale teatama ja vastava raha või vara tagastama Panga poolt määratud kontole.
  2. Pangal on õigus Kliendi nõusolekut küsimata blokeerida ja/või debiteerida Kontolt alusetult sinna kantud raha või muu vara. Kliendil ei ole õigust anda korraldusi ekslikult Kontole kantud vara suhtes.
  3. Kui Pank on eksinud Kliendi korralduse täitmisel summa, selgituse, viitenumbri või muude makse või vara ülekande rekvisiitidega, siis on Pangal õigus debiteerida Kontot Kliendi nõusolekuta paranduskande tegemiseks ja teha ülekanne täpses vastavuses korralduse andmetele.
  4. Kui Pank debiteerib Kliendi Kontot alusetult (muu hulgas kaldub õigustamatult kõrvale Kliendi korraldusest), peab Pank Kontot debiteerimise ulatuses krediteerima hiljemalt järgmisel Arvelduspäeval vastava Kliendipoolse teavituse saamisest.
  5. Klient on kohustatud üle lugema Kontole sularahas sissemakstavad summad enne sisse maksmist ja Kontolt väljamakstavad summad kohe kättesaamisel ning esitama pretensioonid koheselt ja kohapeal.
 10. Konto käsutamise piirangud

  1. Blokeerimine
   1. Klient on kohustatud andma blokeerimise korralduse Pangale kirjalikult Panga teenindussaalis või muul viisil, mille Pank ja Klient on omavahel kokku leppinud.
   2. Suulise blokeerimise korralduse andmisel on Pangal õigus esitada korralduse andjale Panga andmebaasis sisalduva info põhjal küsimusi blokeerimist taotleva Kliendi kohta, et veenduda isiku samasuses. Kui Pank kahtleb isiku samasuses, on tal õigus jätta Konto või Teenus blokeerimata. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta Pank sellisel juhul kahju eest, mis on tingitud Konto või Teenuse blokeerimata jätmisest.
   3. Pangal on õigus Konto ja/või Teenus blokeerida, kui:
    1. Kliendi Kontol ei ole raha või muud vara, rahuldamaks nõudeid, mis Pangal või Gruppi kuuluval isikul on Kliendi vastu;
    2. Pank kahtlustab Klienti rahapesus, terrorismi rahastamises või muus kuriteos (nt kelmus) või sellele kaasaaitamises;
    3. Pank kahtlustab, et Klient või temaga seotud isik või algatatud korraldus on seotud isiku, tegevusvaldkonna, piirkonna või režiimiga, mille suhtes kehtivad Sanktsioonid;
    4. Pank kahtlustab, et Kliendi Kontol olev vara on saadud kuriteo tulemusena või kui Pangale saavad teatavaks asjaolud, millest tulenevalt tekib vajadus selgitada Kliendi raha või vara seaduslikku päritolu;
    5. Klient või Kliendi esindaja ei esita Panga poolt nõutavaid dokumente esindusõiguste kindlakstegemiseks;
    6. Pangale on esitatud vastuolulisi andmeid esindusõigusi omavate isikute kohta või dokumente, mille õigsuses on Pangal alust kahelda;
    7. Klient ei ole esitanud Panga poolt nõutavaid dokumente;
    8. blokeerimine on Panga hinnangul vajalik Panga, Kliendi või Kolmanda Isiku kahju ärahoidmiseks;
    9. Konto on täielikult või osaliselt arestitud;
    10. Panka on esitatud kirjalike dokumentidega tõendatud informatsioon Kliendi surma kohta või kui Pangal on põhjendatud alus arvata, et Klient või Kliendi esindaja on surnud;
    11. Kliendi poolt Pangale esitatud sidevahendite andmed (telefonid, e-mail, post jm) ja/või elukoha/asukoha aadress ja/või muud tema (äri)tegevust puudutavad andmed osutuvad ebaõigeks ning Kliendiga ei õnnestu ühendust võtta ühegi tema poolt viimati Pangale teatatud sidevahendi kaudu.
   4. Pank tühistab Konto või Teenuse blokeeringu, mille ta ise on algatanud, siis, kui blokeerimise aluseks olnud asjaolu on kõrvaldatud.
   5. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei vastuta Pank kahju eest, mis tuleneb Konto või Teenuse blokeerimisest.
  2. Konto arestimine
   1. Pank arestib Konto Kolmanda Isiku nõudel üksnes õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras (nt maksuhalduri või kohtutäituri algatusel).
   2. Pank vabastab Konto aresti alt arestimise otsuse, määruse või ettekirjutuse teinud organi otsuse või jõustunud kohtulahendi alusel või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.
  3. Pärimine
   1. Surnud Kliendi kontolt teostab Pank väljamakseid pärimisõiguse ja/või omandiõiguse tunnistuse alusel või muude seadusest tulenevate dokumentide alusel või vastavasisulise kohtulahendi alusel.
  4. Infosüsteemi hooldus- ja arendustööd
   1. Pangal on õigus teha plaanipäraseid infosüsteemi hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb Pank plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid öisel ajal.
   2. Erakorraliste asjaolude ilmnemisel on Pangal õigus teha erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.
   3. Hooldus- või arendustööde ajaks loetakse Panga Lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunuks. Välja arvatud, kui õigusaktidest tuleneb teisiti, ei ole Pangal kohustust hüvitada Kliendile hooldus- või arendustööde tõttu Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud kahju.
 11. Teenustasud, võlgnevused ja panga nõuded

  1. Pangal on õigus võtta ning Kliendil on kohustus maksta osutatud Teenuse eest tasu, mis on sätestatud Hinnakirjas ja/või Lepingus.
  2. Peale Hinnakirjas toodu ja Lepingus kokkulepitu kannab Klient Panga kulud, mis tulenevad Kliendi huvides tehtud toimingutest (nt side- või postikulud, notaritasud jne), ja Kliendisuhetega seotud kulud (nt tagatiste seadmise, valitsemise, realiseerimise kulud, kindlustus- või kohtukulud jms).
  3. Hinnakirjas märkimata Teenuste eest tasub Klient Panga tegelike kulutuste kohaselt. Kliendil on sellisel juhul õigus nõuda Pangalt arve esitamist.
  4. Pank võib võimaluse korral esitada teenustasu arve Kliendile elektrooniliselt (sh Internetipanga kaudu).
  5. Kui Klient jätab oma kohustuse Panga ees täitmata, kohustub Klient maksma Pangale Hinnakirjas või Lepingus sätestatud viivist ja/või leppetrahvi.
  6. Klient on kohustatud hoidma oma Kontol piisavalt raha, et Pank saaks Kontolt debiteerida kõik teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused.
  7. Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused debiteerib Pank Kontolt, millega teenustasud, muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused on seotud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.
  8. Kui teenustasu või muu tasumisele kuuluva summa või võlgnevusega seotud Kontol ei ole piisavalt raha, on Pangal õigus debiteerida teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused mis tahes Kontolt, sealhulgas ka Kontol olevast mis tahes välisvaluutast ja mis tahes ajahetkel Kontole laekuvatest summadest ning seda ka juhul, kui pärast summade sissenõutavaks muutumist ja enne nende tegelikku kinnipidamist Panga poolt on Klient esitanud nende summade kohta teisi korraldusi.
  9. Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad debiteerib Pank eurodes, nende puudumise korral muus valuutas. Muus valuutas arvestatud teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad arvestatakse eurodeks konverteerimise ajahetke kursiga, mille määrab Pank.
  10. Võlgnevused peab Pank kinni valuutas, milles need on tekkinud. Kui Kontol ei ole seda valuutat, konverteerib Pank vajaliku summa Kontol olevast muust valuutast kursiga, mille määrab Pank.
  11. Kui Kontol ei ole piisavalt raha kõigi teenustasude ja muude tasumisele kuuluvate summade ning võlgnevuste kinnipidamiseks, määrab kohustuste täitmise järjekorra Pank.
  12. Hinnakirjas või Lepingus ettenähtud teenustasude, muude summade ning võlgnevuste kinnipidamise kohta saab Klient infot Konto väljavõttelt.
  13. Kui Kliendisuhte senise valuuta asemel tuleb käibele uus valuuta, on Pangal õigus ühepoolselt muuta Kliendisuhte valuutat ning arvestada varalised kohustused ümber uude valuutasse, võttes aluseks selle valuuta ametliku kursi.
  14. Pangal on õigus tasaarvestada oma nõudeid Kliendi nõuete vastu ning seejuures määrata tasaarvestatavad nõuded, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
  15. Kui seadusest ei tulene teisiti, on Pangal õigus loovutada Kolmandale Isikule nõudeid Kliendi vastu.
 12. Intressid

  1. Pank arvestab intressi määra alusel, mis on Teenuse kohta Hinnakirjas või Lepingus sätestatud.
  2. Pangal on õigus intressi määra ja intressi arvestamise korda ühepoolselt muuta, kui Lepingust ei tulene teisiti.
  3. Intressi arvestatakse ja makstakse välja või debiteeritakse Teenusetingimuste kohaselt.
  4. Kui seaduses on sätestatud intressilt tulumaksu maksmise kohustus, siis peab Pank väljamakstavalt intressisummalt seaduses sätestatud alustel ja korras kinni tulumaksu. Kliendi soovil väljastab Pank õiendi intressisummalt kinnipeetud tulumaksu kohta.
 13. Vastutus

  1. Pank ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Kliendisuhetest, nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.
  2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.
  3. Välja arvatud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti:
   1. ei osuta Pank Kliendile maksu- ega õigusnõustamise teenuseid, kui selles ei ole konkreetses Lepingus eraldi kokku lepitud;
   2. vastutab Pank ainult Lepingust tuleneva Panga kohustuse tahtliku või raske hooletuse tõttu toimunud rikkumise eest;
   3. ei vastuta Pank Kolmandate Isikute poolt Panga vahendusel osutatavate Teenuste ega edastatud info eest ega muust Kolmandate Isikute tegevusest või tegevusetusest, sh Kolmandate Isikute mistahes kohustuste täitmise eest või pankroti või maksejõuetuse tagajärjel tekkinud kahjude eest;
   4. ei vastuta Pank kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud ega saamata jäänud tulu eest;
   5. ei vastuta Pank kahju eest, mille on Kliendile või Kolmandale Isikule otseselt või kaudselt põhjustanud Üldtingimuste punktis 6.2.2 nimetatud informeerimiskohustuse täitmatajätmine või mittenõuetekohane täitmine Kliendi poolt;
   6. ei vastuta Pank kahju eest, mille on põhjustanud valuuta- või väärtpaberikursi muutumine või muud investeerimisriskid;
   7. ei vastuta Pank kahju eest, mille on põhjustanud Panga teadmatus juriidilise isiku õigusvõime puudustest või füüsilise isiku teo- või otsusevõime puudustest;
   8. ei vastuta Pank kahju eest, mille on põhjustanud Panga poolt nõuetekohane hoolsusmeetmete kohaldamine;
   9. ei vastuta Pank sellistest asjaoludest tuleneva Kliendi ega Kolmanda isiku kahju eest, kui Lepingu tingimuste kohaselt on Pangal õigus keelduda tehingu tegemisest või Kliendi korralduse täitmisest, blokeerida Konto või lõpetada Leping.
  4. Klient kohustub hüvitama Pangale igasuguse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, kantud kulutused, trahvid või Kolmandatele Isikutele väljaantud tulu, mis tuleneb Kliendi poolsest Lepingu, õigusaktide (sealhulgas ka välisriikide õigusaktide), väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite reeglite või muu asjakohase pädeva organi otsuse nõuete rikkumisest või Kliendi poolt Pangale antud mittetäielikest, eksitavatest või valedest kinnitustest või teabest.
  5. Kui kadunud või varastatud Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse või kui Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Klient ei ole Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab Klient 50 eurole vastava summa ulatuses. Nimetatud piirangut ei kohaldata ja Klient kannab kogu autoriseerimata maksetehingutega seotud kahju juhul, kui seoses autoriseerimata maksega on tegemist Kliendipoolse pettusega või kui Klient rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu:
   1. kohustust kasutada Turvaelemente nende väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas kohustust teha alates Turvaelementide saamisest kõik vajaliku, et hoida Turvaelemendid ja nende kasutamist võimaldavad abivahendid kaitstuna;
   2. kohustust teatada viivitamata Pangale või tema poolt sel eesmärgil teatavaks tehtud kolmandale isikule Turvaelemendi kadumisest, vargusest ja Turvaelemendi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teadasaamist;
   3. ühte või mitut Turvaelemendi väljastamise ja kasutamise tingimust.
  6. Punktis 13.5 sätestatud Kliendi omavastutust ei kohaldata, kui:
   1. Klient ei olnud enne makse tegemist teadlik makseinstrumendi kaotusest, vargusest või väärkasutamisest, välja arvatud juhul, kui Klient pani toime pettuse, või
   2. kahju on tekkinud pärast Üldtingimuste punktis 13.5.2 sätestatud teavitamiskohustuse täitmist;
   3. autoriseerimata Maksetehing tehti ilma Kliendi Tugeva autentimiseta, välja arvatud juhul, kui Klient pani toime pettuse;
   4. autoriseerimata Maksetehinguga tekkinud kahju põhjuseks oli Panga sellise töötaja, agendi, filiaali või üksuse tegu või tegevusetus, kellele Panga tegevus oli edasi antud.
  7. Punktis 13.5 - 13.6 sätestatud vastutust piiravaid või välistavaid asjaolusid ei kohaldata juriidilisest isikust Kliendi puhul.
 14. Lepingu ülesütlemine

  1. Pangal on õigus Leping mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda (erakorraline ülesütlemine).
  2. Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui:
   1. Klient või temaga seotud isik on rikkunud õigusaktidest või Lepingust tulenevat kohustust. Sellised kohustused on eelkõige:
    1. isikusamasuse tuvastamisel täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine Pangale;
    2. kõikides Lepingutes või Pangale esitatud dokumentides sisalduvate andmete muudatustest informeerimine;
    3. Panga nõudmisel mõistliku aja jooksul hoolsusmeetmete kohaldamiseks piisavate ja/või õigete andmete ja/või dokumentide esitamine oma tegevuse (sh seotud isikute, juriidilise isiku asutajate, omanike, juhtorgani liikmete, tegeliku kasusaaja, käibe, tehingupartnerite, tehingute ja majandustegevuse sisu kohta, jne), raha või muu vara kohta
    4. tegelikkusele vastavate andmete esitamine oma majandusliku olukorra kohta, kui selline info on Pangale tähtis krediteerimisotsuste langetamiseks või muude toimingute tegemiseks;
    5. Kliendi majandusliku olukorra halvenemisest või muust asjaoludest, mis võib avaldada mõju Kliendi võimele täita nõuetekohaselt kohustusi Panga ees, informeerimine.
   2. Pank kahtlustab Klienti või temaga seotud isikut rahapesus või terrorismi rahastamises;
   3. Kliendi suhtes on kehtestatud Sanktsioonid või Kliendi tegevus rikub või võib rikkuda Sanktsiooni;
   4. Kliendi või temaga seotud isiku kohta saavad teatavaks Üldtingimuste punktides 5.2.5 kuni 5.2.12 toodud asjaolud;
   5. Klient on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata oma kohustuse, mis tuleneb makseteenuse lepingust või muust Grupiga sõlmitud lepingust;
   6. Klient või temaga seotud isik on oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud Grupile kahju või reaalse ohu kahju tekkeks;
   7. Klient või temaga seotud isik on jätnud täitmata oma kohustuse, mis tuleneb Grupiga sõlmitud mis tahes lepingust, ning see asjaolu annab Pangale mõistliku põhjuse eeldada, et Klient või temaga seotud isik ei täida ka edaspidi oma kohustusi, mis lepingust tulenevad (nt Klient või temaga seotud isik ei ole korduvalt kohaselt täitnud rahalisi kohustusi);
   8. aset on leidnud sündmus, mis võib Panga põhjendatud arvamuse kohaselt :takistada Kliendi võimet täita nõuetekohaselt oma Lepingust tulenevaid kohustusi või avaldada olulist kahjulikku mõju Kliendi äritegevusele või finantsseisundile (nt Kliendi pankroti-, sundlõpetamise või likvideerimismenetlus);
   9. Klient on surnud;
   10. juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja on registrist kustutatud;
   11. Kontol ei ole piisavalt raha Kliendi Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh teenustasude maksmiseks) ning Klient ei ole Kontole kandnud selleks piisavat rahasummat 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates Panga poolt vastava teate saamisest;
   12. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus või muu valitsusasutus;
   13. Lepingu lõpetamist nõuab rahvusvahelise arveldussüsteemi haldaja (nt rahvusvaheline kaardiorganisatsioon), Panga korrespondentpank või muu pank;
   14. Klient nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või töötlemise piiramist ning Panga hinnangul on Kliendile Teenuste osutamise eeltingimuseks Panga õigus ja vajadus töödelda Kliendi isikuandmeid vastavalt Üldtingimustele, Teenusetingimustele ja/või Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele;
   15. Panga hinnangul ei ole Kliendi või temaga seotud isiku suhtes võimalik rakendada õigusaktides sätestatud hoolsusmeetmeid;
   16. lõppeb Kliendi ja Panga vahel sõlmitud makseteenuse leping.
  3. Enne Lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub Pank põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.
  4. Poolel õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt 2 (kaks) kuud ette, välja arvatud juhul, kui õigusaktidest või Lepingust tuleneb teisiti.
  5. Lepingu ülesütlemisel Panga algatusel on Pangal õigus keelduda varade edasikandmisest muule kui Kliendi kontole, mis on avatud krediidiasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.
 15. Lahkarvamuste lahendamine

  1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
  2. Kui Pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi kohe kohapeal lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.
  3. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. Kui Klient viitab pretensioonis dokumendile, mis ei ole Pangale vabalt kättesaadav, tuleb see dokument pretensioonile lisada.
  4. Pank vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud ajal ja viisil (nt suuliselt, kirjalikult).
  5. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon või Eesti Vabariigi maakohus.
  6. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse Panga asukohajärgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
  7. Poolte vahelistele Kliendisuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
  8. Panga üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni kontaktandmed ning järelevalvesubjektide nimekiri, kuhu on kantud ka Pank, on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel https://www.fi.ee