Pensioni investeerimiskonto tingimused

Kehtivad alates 01.01.2021

 1. Üldsätted

  1. Käesolevad Pensioni investeerimiskonto tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Panga ja Kliendi vahelisi suhteid Pensioni investeerimiskonto teenuse (edaspidi Teenus) osutamisel ning on Panga ja Kliendi vahelise Pensioni investeerimiskonto lepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks.
  2. Tingimustes kasutatakse Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused), makseteenuse tingimustes ja investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatud mõisteid.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Üldtingimustest, makseteenuse tingimustest ja investeerimisteenuste osutamise tingimustest, kuivõrd need ei ole vastuolus Lepinguga.
  4. Teenuse suhtes kohaldatakse muuhulgas kogumispensionide seaduses, tulumaksuseaduses, võlaõigusseaduses ja väärtpaberite registri pidamise seaduses ning seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.
  5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Pensioni investeerimiskonto teenus

  1. Pensioni investeerimiskonto on eriotstarbeline arvelduskonto, mille rahakanded toimuvad vaid õigusaktides sätestatud ulatuses ning millel hoitava raha arvel teostatakse Kliendi kohustusliku kogumispensioniga seotud tehinguid.
  2. Pensioni investeerimiskontol hoitava raha arvel võib tehinguid teha üksnes tulumaksuseaduse § 171 lõigetes 2 ja 3 nimetatud varaga (edaspidi Finantsvara), arvestades sama paragrahvi lõigetes 4–8 sätestatut.
  3. Pangal on õigus keelduda Pensioni investeerimiskontoga seotud Maksejuhise või Tehingukorralduse vastuvõtmisest, edastamisest või täitmisest, samuti õigus selle täitmine peatada või see tagasi täita, kui see läheb vastuollu õigusaktides sätestatuga.
  4. Finantsvara objektiks olevaid Väärtpabereid hoitakse Pensioni investeerimiskontoga seotud Panga Väärtpaberikontol, mis avatakse Kliendile automaatselt Lepingu sõlmimisel.
  5. Pank võib Nasdaq CSD SE juures registreeritud Kliendi Väärtpabereid hoida esindajakontol koos teiste Klientide Väärtpaberitega.
  6. Pank peab Pensioni investeerimiskontol hoitavate Finantsvarade üle arvestust viisil, mis võimaldab iga kliendi isikusamasuse tuvastamist ning iga kliendi jaoks hoitavate Finantsvarade ja nende arvu kindlaksmääramist.
  7. Pensioni investeerimiskonto esindajakontol hoitavaid Väärtpaberid loetakse Panga ja tema võlausaldajate suhtes Kliendi väärtpaberiteks ja need ei kuulu Panga pankrotivara hulka.
  8. Väärtpaberitest tulenevate õiguste (sh hääleõiguse) teostamisel järgib Pank Lepingus sätestatut ning Kliendi korraldusi.
  9. Panga nõudmisel on Klient kohustatud esitama täiendavat teavet ja dokumente punktis 2.8 sätestatud õiguste teostamiseks.
 3. Tehingute tegemine

  1. Pank teeb Tehinguid Pensioni investeerimiskontol oleva rahaga lähtuvalt Kliendi poolt edastatud Maksejuhisest või Tehingukorraldusest.
  2. Lepingu täitmisel teostab Pank üksnes Finantsvara objektiks olevate Väärtpaberite Tehingukorraldusi. Selliste väärtpaberite müügist laekuv raha kantakse Kliendi Pensioni investeerimiskontole.
  3. Tehingute teostamine Finantsvara objektiks olevate väärtpaberitega toimub vastavalt Üldtingimustele, investeerimisteenuste osutamise tingimustele ja Panga Hinnakirjale.
  4. Pensioni investeerimiskontol olev raha ja selle eest soetatud Finantsvara ei või olla tagatiseks või muul viisil koormatud.
 4. Automaatsed investeeringud

  1. Automaatsete investeeringute valik aktiveeritakse Panga poolt Kliendi eraldiseisva juhise alusel.
  2. Automaatsete investeeringute raames teeb Pank Tehinguid Finantsvara objektiks olevate Väärtpaberitega ning sagedusega kord nädalas, kindlal ajavahemikul, mis on kajastatud Panga Veebilehel.
  3. Kui Automaatsete investeeringutega seotud Tehingute tegemiseks pole Pensioni investeerimiskontol piisavalt rahalisi vahendeid, teeb Pank vastavad Tehingud omal äranägemisel osaliselt vabade vahendite ulatuses.
  4. Pangal on õigus Automaatsete investeeringutega seotud Tehingud osaliselt või täielikult tühistada, kui Panga hinnangul ei ole võimalik neid täita 3 (kolme) Pangapäeva jooksul.
  5. Automaatsete investeeringute raames soetatavate Väärtpaberite kogus ümardatakse kuni kaheksanda kohani peale komakohta. Selle tulemusena võib Klient Pensioni investeerimiskontole soetada fraktsioone Väärtpaberitest. Fraktsioone Väärtpaberitest, sealhulgas Nasdaq CSD SE juures registreeritud Väärtpaberitest, saab soetada üksnes Panga nimel ja Kliendi arvel. Väärtpaberite fraktsioone saab võõrandada üksnes Pangale.
  6. Automaatsete investeeringute valik lõpetatakse Kliendi poolt või Lepingu lõppemisel.
 5. Poolte õigused ja kohustused

  1. Klient on kohustatud regulaarselt jälgima Finantsvara käekäiku ja asjakohasust, muu hulgas selle kohta avaldatud teavet ning vajadusel kaaluma Finantsvara valiku ja/või investeeritava rahasumma suuruse muutmist või Lepingu lõpetamist.
  2. Pangal on õigus eeldada Kliendi esitatud teabe, seal hulgas Kliendi Väärtpaberite asjakohasust, kui Klient ei ole teavitanud Panka vastupidisest.
  3. Kliendil on kohustus teavitada Panka viivitamatult kõigist (kohtu)vaidlustest, mis on seotud esindajakontol hoitavate Kliendi Väärtpaberitega.
  4. Kui Klient on kaasatud Väärtpaberitega seotud vaidlustesse, kohustub Klient viivitamatult kandma vastavad Väärtpaberid Kliendi või Kliendi poolt määratud isiku nimelisele väärtpaberikontole Nasdaq CSD SE juures.
 6. Teenustasu

  1. Klient maksab Pangale Pensioni investeerimiskonto haldus- ning tehingutasu vastavalt Panga Hinnakirjale. Tasule lisandub käibemaks seadusega kehtestatud määras.
 7. Vastutus

  1. Kliendile kuuluvatest Finantsvaradest tulenevate või nendega seotud kohustuste täitmise eest on vastutav Klient. Kui Kliendi kohustus nõutakse sisse Pangalt või Panga teiste klientide arvel, siis on Pangal õigus nõuda vastavad kohustused sisse Kliendilt.
 8. Lepingu kehtivus ja muutmine

  1. Leping jõustub alla kirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.
  2. Lepingut võib muuta ja täiendada ainult Lepingu poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui muutuvad Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu ühepoolne muutmine Panga poolt on põhjendatud selle õigusnormidega kooskõlla viimisega.
 9. Lepingu lõpetamine

  1. Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada edastades Pangale Üldtingimustes sätestatud viisil vastava teate vähemalt 3 (kolm) Pangapäeva enne soovitud Lepingu lõpetamise kuupäeva tingimusel, et Pensioni investeerimiskonto kaudu soetatud Finantsvara on võõrandatud, sealhulgas selle soetamisel sõlmitud lepingud lõppenud, ja kogu Pensioni investeerimiskontol olnud raha on kantud Kliendi teisele Pensioni investeerimiskontole, seda on kasutatud Pensionifondi osakute omandamiseks või Pensionilepingu sõlmimiseks või see on Kliendile välja makstud.
  2. Lisaks Üldtingimustes sätestatule on Pangal õigus Leping ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda, vähemalt ühel alljärgneval juhul:
   1. Kui Klient ei ole Lepingu sõlmimisest alates 4 (nelja) kuu jooksul esitanud valikuavaldust sissemaksete tegemiseks ja/või vahetusavaldust varade kandmiseks Pensioni investeerimiskontole;
   2. Kui Klient on esitanud valikuavalduse sissemaksete tegemiseks pensionifondi või oma teisele pensioni investeerimiskontole või on esitanud avalduse raha väljavõtmiseks tingimusel, et Pensioni investeerimiskonto kaudu soetatud Finantsvara on võõrandatud, sealhulgas selle soetamisel sõlmitud lepingud lõppenud, ja kogu Pensioni investeerimiskontol olnud raha on kantud Kliendi teisele Pensioni investeerimiskontole, seda on kasutatud Pensionifondi osakute omandamiseks või Pensionilepingu sõlmimiseks või see on Kliendile välja makstud;
  3. Lepingu lõpetamisega seotud tehingud, ülekanded ja/või väljamaksed toimuvad õigusaktides sätestatud korras ning ulatuses.
  4. Lepingu lõppemine ei lõpeta Panga võimalikke nõudeid Kliendi vastu, sealhulgas Kliendi kohustust hüvitada Pangale tekitatud kahju.
  5. Lepingu lõppemise järgselt on Pangal õigus oma äranägemise järgi astuda vajalikke samme võimalike Panga kahjude vältimiseks või vähendamiseks.
 10. Lõppsätted

  1. Kõik Lepingu alusel Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Panga asukohajärgses kohtus.
  2. Klient kinnitab Lepingule alla kirjutamisega, et ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Lepingu ja Tingimustega, mõistab kaasnevaid kohustusi, kliendiandmete töötlemise põhimõtteid, riske ja tal on kõik õigused ning volitused vastavate lepingute sõlmimiseks.
  3. Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi Poolele.