Maksekaartide e-kaubanduses teenindamise lepingu tingimused

Kehtivad alates 22.08.2016

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Maksekaartide e-kaubanduses teenindamise leping (edaspidi Leping) reguleerib AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Kaupmees) vahelisi suhteid Teenuse kasutamisel Kaupmehe poolt ning eelnevaga seotud muid asjaolusid.
  2. Käesolevad maksekaartide e-kaubanduses teenindamise lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Kaupmees ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Kaupmees lisaks Tingimustele Üldtingimustest ja seal viidatud muudest dokumentidest niivõrd, kui see ei ole vastuolus käesolevate Tingimustega ega Lepingu muude tingimustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) või Lepingus kasutatud kuid defineerimata suure algustähega mõisted omavad tähendust, mis neile on antud Üldtingimustes.
  2. Tingimustes (s.h Tingimuste lisades) ja Lepingus kasutatud suure algustähega mõisted, mis on mujal Tingimustes, Lepingus või Üldtingimustes defineerimata, omavad alljärgnevat tähendust:
   1. Andmeturbe ja tehnilised nõuded on:
    (i) Rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide poolt kasutatav maksekaartide valdkonna andmeturbe nõuete standard (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS) ja Rahvusvaheliste kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud turvastandardid maksekaartide valdkonnas kasutatavatele seadmetele ja süsteemidele, mis kõik on kättesaadavad www.pcisecuritystandards.org; ja
    (ii) Töötleja ja Panga poolt alapunktis (i) nimetatud standardite alusel kehtestatud nõuded (s.h tehnilised tingimused nagu sõnumi- ja failiformaadid) millele peavad vastama Kaupmehe arvutissüsteemid ja nende komponendid, võimaldamaks Kaupmehel Terminali kasutamist Tehingute tegemiseks.
   2. Autoriseerimine on Andmeturbe ja tehnilistes nõuetes ettenähtud korras ja tingimustel Terminalist sooritatav päring, mille käigus kontrollitakse Kaardi kehtivust ning piisava raha olemasolu Kaardi väljastaja juures avatud Kaardiga seotud kontol või muus Kaardiga seotud arvestussüsteemis ning mille käigus broneeritakse nimetatud kontol või muus arvestussüsteemis Tehingu sooritamiseks vajalik raha.
   3. Hinnakiri on teatud Tasude nimekiri, mis on lisatud Lepingule kui Lisa 1;
   4. Kaardi kasutaja on isik, kelle nimi on kantud Kaardile ja kes on Kaardiga seotud konto omanik või muu sarnase arvestussüsteemi kohaselt Kaardi kasutamisest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutav isik Kaardi väljastaja ees, või kellele eelnimetatud isik on andnud õiguse Kaarti kasutada;
   5. Kaardi väljastaja on krediidiasutus või muu isik, mis kooskõlas kehtivate õigusaktidega on Kaardi välja andnud ning tagab muude isikute ees Kaardi kasutamisest tulenevate kohustuste täitmise;
   6. Kaart on elektrooniline maksevahend, mis muuhulgas võimaldab Kaardi kasutajal teha Tehinguid;
   7. Kasutajatunnus on Töötleja poolt Kaupmehele antud Kaupmeest identifitseeriv tunnus, mida koos Salasõnaga kasutades on Kaupmehel võimalik saada juurdepääs Tehingukinnitustele Töötleja serveris;
   8. Konto on Lepingus nimetatud või Poolte kokkuleppel ka muu Kaupmehe arvelduskonto LHV Pangas, millele Pank kannab seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga Kaupmehele tasutavad summad ja millelt Pank debiteerib Kaupmehe poolt seoses Tehingute, Teenuse ja Lepinguga tasumisele kuuluvad summad;
   9. Müügikoht on Lepingu esilehel või Poolte kokkuleppel muus Lepingule lisatud dokumendis näidatud veebileht, mille kaudu Kaupmees müüb kaupu või pakub teenuseid ning võimaldab nende eest tasuda Kaardi abil Tehingu sooritamise kaudu;
   10. Müügitulu on Tehingute kohaselt Kaupmehega arveldamisele kuuluvad summad;
   11. Pangapäev on iga päev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha või riiklik püha Eestis;
   12. Pooled on Pank ja Kaupmees koos ja Pool on Pank või Kaupmees eraldi;
   13. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on Mastercard Worldwide, Visa International, American Express International või muu Panga poolt aktsepteeritav rahvusvaheliste maksekaartide süsteemi haldaja;
   14. Salasõna on Töötleja poolt Kaupmehele antud Kaupmeest identifitseeriv salajane numbritest ja tähemärkidest koosnev kombinatsioon, mida koos Kasutajatunnusega kasutades on Kaupmehel võimalik saada juurdepääs Tehingukinnitustele Töötleja serveris;
   15. Sertifikaat on Töötleja poolt väljastatud dokument, mis tõendab Terminali sertifitseerimist ja vastavust Andmeturbe ja tehnilistele tingimustele;
   16. Tagasinõue on Kaardi kasutaja (või Kaardiga seotud konto omaniku) poolt esitatud taotluse alusel kooskõlas Töötleja ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni reeglitega algatatav menetlus, kus esitatakse nõue Tehingu käigus tasutud summa osaliseks või täielikuks tagastamiseks Kaupmehe poolt;
   17. Tagastamine on tehtud Tehingu tagastamine Kaupmehe (või Lepingus määratud juhtudel Panga) poolt, mille tagajärjel tagastatakse isikule, kes on Kaardiga seotud konto omanik, Tehingu kohaselt tasutud summad;
   18. Tagatisdeposiit on Panga määratud tingimustel Kaupmehe poolt LHV Pangas avatud ja Panga kasuks panditud või muul viisil tagatiseks seatud tähtajaline hoius, millega tagatakse Kaupmehe Lepingust tulevad kohustusi Panga ees;
   19. Tasu on Hinnakirjas või Üldhinnakirjas sätestatud tasu, hüvitis või trahv, mida Kaupmees maksab Pangale seoses Teenuse kasutamisega või muu Lepingust tuleneva või Lepinguga seotud tegevuse või asjaoluga;
   20. Teenus on Panga poolt osutatav teenus, millega Pank teeb Kaupmehele kättesaadavaks tehniliste ja muude vahendite, rakenduste ning lahenduste süsteemi,
    (i) mis võimaldab Kaardi kasutajatel tasuda Kaupmehelt ostetud kaupade ja teenuste eest Kaardi abil Tehingute kaudu ning teostada eelnevaga seotud muid tegevusi,
    (ii) mille kaudu korraldab Pank Lepingus ettenähtud tingimustel Tehingu kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvate summade krediteerimise Kontole, ja
    (iii) mis tagab eelneva toetamiseks ja teenindamiseks vajalike abinõude ja tugiteenuste olemasolu ja osutamise;
   21. Tehing on Kaardi kasutaja poolt Müügikohas tehtud kaardimaksetehing (s.o Kaardi abil Terminali kaudu Kaardi väljastajale antud korraldus Kaupmehelt ostetud kaupade või teenuste eest tasumiseks) või muu Panga poolt lubatud eelnevaga seotud toiming;
   22. Tehingu kogukulu (edaspidi Kogukulu) on Teenustasu, Vahendustasu ja Töötlemistasu summa.
   23. Tehingu teenustasu (edaspidi Teenustasu) on Kaupmehe poolt Pangale makstav tasu Tehingute tegemise eest;
   24. Tehingu vahendustasu (edaspidi Vahendustasu) on Kaardi väljastaja ja Panga vahelise Tehingu eest makstav tasu;
   25. Tehingu töötlemistasu (edaspidi Töötlemistasu) on Töötleja poolt töödeldud tehingu eest makstav tasu;
   26. Tehingute maht (edaspidi Maht) on eelmisel kalendrikuul arveldatud Tehingute kogumaht arvestatuna eurodes ja mida kohaldatakse Teenustasu arvestamiseks jooksval kalendrikuul. Kui Kaupmees ei ole eelnevatel kuudel tehinguid teinud, siis leitakse Teenustasu määr vastavalt lepingus prognoositud Tehingute mahule eurodes ühes kalendrikuus.
   27. Tehingukinnitus on Töötleja poolt elektrooniliselt salvestatud ja Töötleja poolt hoitav informatsioonikogum, mis sisaldab andmeid Tehingu, selle tingimuste ja Tehinguga seotud asjaolude kohta ulatuses, mis on ettenähtud õigusaktides ning Andmeturbe ja tehnilistes nõuetes või mille on määranud Pank, Töötleja või Rahvusvahelise kaardiorganisatsioon;
   28. Tehnilised tingimused on Töötleja ja Panga poolt määratud ja Kaupmehele teatavaks tehtud tingimuste ja parameetrite kogum, millele Müügikoht peab vastama võimaldamaks Kaupmehel Terminali kasutamist Müügikohas Tehingute tegemiseks;
   29. Terminal on Panga poolt aktsepteeritud ja Töötleja poolt sertifitseeritud interneti-põhine infotehnoloogiline rakendus (arvutiprogramm), mille abil on võimalik teha Müügikohas Tehinguid;
   30. Turvasertifikaat on elektrooniline sertifikaat Kaupmehe ja Töötleja vahelise andmeside turvalisuse tagamiseks ja mis võimaldab Kaupmehe tuvastamist;
   31. Töötleja on Panga poolt määratud isik või isikud, kes koostöös Pangaga teostavad Tehingute tehnilist töötlemist ja seotud infovahetust. Töötlejate nimed on avaldatud veebilehel www.lhv.ee;
   32. Tühistamine on tehtud Tehingu tühistamine, mille tagajärjel vabastatakse Kaardi kasutaja kontole seatud Tehingu broneering;
   33. Üldhinnakiri on Üldtingimustes ettenähtud Panga üldine panga- ja seotud teenuste eest võetavate tasude (s.h Tasude) hinnakiri, mis on avaldatud veebilehel lhv.ee/et/tingimused-ja-hinnakiri;
   34. Üldtingimused on Panga üldtingimused sellisel kujul nagu need on kehtivad vastaval hetkel. Üldtingimused on kättesaadavad veebilehel lhv.ee/et/uldtingimused;
 3. TEENUS

  1. Pank osutab Teenust Lepingus sätestatud tingimustel. Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on Pangal Teenuse osutamisel vaid Lepingus sätestatud kohustused.
  2. Teenuse osutamisel täidab Pank järgnevaid ülesandeid:
   1. Teenuse osutamiseks vajalike andmete kogumine ja Teenuse osutamise alustamiseks vajaliku infovahetuse ning suhtluse korraldamine Töötleja ja Kaupmehe vahel;
   2. Tehingute kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvate summade krediteerimine Kontole vastavalt Töötlejalt saadud informatsioonile;
   3. Tühistamiste ja rahuldatud Tagasinõuete kohaselt Kaupmehe poolt tasumisele kuuluvate summade debiteerimine Kontolt vastavalt Töötlejalt saadud informatsioonile; ja
   4. Tagasinõuete menetlemine (s.h asjakohase informatsiooni ja dokumentide edastamine) ja tagastamisotsuste tegemine Panga, Töötleja ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni vahel sõlmitud lepingutes ja/või Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt muul viisil kehtestatud reeglites ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
  3. Piiramata mingil viisil punktides 3.1 ja 13 sätestatu kehtivust, ei ole Panga ülesandeks Tehinguga seotud andmeside korraldamine ja Tehingu andmete töötlemine. Kõikide Tehinguga seotud rahakannete teostamisel tugineb Pank Töötleja poolt esitatud informatsioonile.
 4. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

  1. Kaupmees on kohustatud esitama Pangale kogu Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni (s.h vajadusel eraldi iga Müügikoha osas) Panga poolt määratud ulatuses ja vormis ning ajakohastama seda vastavate andmete muutumisel või Panga nõudmisel, s.h andma Pangale informatsiooni Müügikohas pakutavate kaupade või teenuste kohta. Kui Kaupmees soovib oluliselt muuta Müügikohas pakutavate teenuste või kaupade koosseisu, on Kaupmees enne vastava muudatuse tegemist kohustatud sellisest muudatustest Panka informeerima.
  2. Müügikoht peab vastama Tehnilistele tingimustele ning Panga ja Töötleja poolt kehtestatud nõuetele. Terminal ja Tehingute tegemiseks vajalikud sidevahendid ja –ühendused peavad vastama Andmeturbe ja tehnilistele nõuetele.
  3. Terminali ülesseadmiseks vajaliku rakenduse teeb Kaupmehele kättesaadavaks Töötleja. Kui Kaupmees kasutab Terminalina muud kui Töötleja poolt pakutavat rakendust, peab selline rakendus vastama Lepingu nõuetele, olema Pangale ja Töötlejale aktsepteeritav ja toetama 3-D Secure kasutaja autentimise protokolli.
  4. Kaupmees peab pärast Lepingu sõlmimist (või uue Müügikoha lisamist Lepingusse) viima Müügikoha vastavusse kehtivate Tehniliste tingimustega ja teavitama seejärel Töötlejat oma valmisolekust alustada vastavas Müügikohas Teenuse kasutamist ning esitama Töötlejale päringu Turvasertifikaadi saamiseks Terminali testimiseks Töötleja testkeskkonnas. Töötleja väljastab nimetatud Turvasertifikaadi Kaupmehe Lepingus näidatud e‑posti aadressile.
  5. Töötleja väljastab Kaupmehele Terminali kohta Sertifikaadi pärast Terminali testimise edukat läbiviimist.
  6. Pärast Sertifikaadi väljastamist Terminali kohta on Kaupmehel õigus esitada Töötlejale Turvasertifikaadi päring Terminali aktiviseerimiseks. Töötleja väljastab Kaupmehele Terminali kasutamiseks vajaliku Turvasertifikaadi Kaupmehe Lepingus näidatud e‑posti aadressile ning saadab Kasutajatunnuse ja Salasõna tähitud kirjaga Kaupmehe Lepingus näidatud aadressile. Kaupmees peab Terminali kasutamiseks laadima saadud Turvasertifikaadi oma arvutisüsteemi.
  7. Enne Terminali kasutamise alustamist peab Kaupmees saama Pangalt kinnituse, et Müügikoht vastab Lepingus ettenähtud nõuetele.
  8. Pangal on õigus nõuda, et Kaupmees esitaks Müügikohas Tehingute tegemise võimalusele ja Teenuse kasutamisele viitavat informatsiooni, mis identifitseerivad Tehingu tegemiseks aktsepteeritavad Kaardid ja Panga kui Teenuse osutaja ning annavad informatsiooni Tehingute tegemisel rakendatavate turvanõuete kohta. Selline informatsioon (s.h selles kasutavad kujundid) ja selle esitamine Müügikohas peavad vastama Panga poolt esitatud nõuetele.
  9. Kaupmees peab Müügikohas kaupade müümisel ja teenuste osutamisel järgima kõiki õigusaktidega internetikaubandusele kehtestatud nõudeid, s.h avaldama Müügikohas kogu nõutava informatsiooni enda, oma tegevuse ning müüdavate kaupade ja osutavate teenuste kohta ning esitama oma kliendile kogu ettenähtud informatsiooni sooritatud ostutehingute kohta. Selliste nõuete rikkumisega või muude Müügikohas kaupade müümise või teenuste osutamisega seotud rikkumistega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  10. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, tohib Terminali kasutada vaid Kaupmees üksnes Lepingus ettenähtud Müügikohtades. Kaupmehel ei ole lubatud võimaldada Terminali kasutamist kolmandate isikute (s.h Kaupmehe tütar- või sidusettevõtted) poolt või kasutada Terminali Tehingute tegemiseks muul veebilehel kui Müügikohas.
  11. Kaupmees on kohustatud täitma Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid. Kaupmees on Panga nõudmisel kohustatud esitama Pangale dokumentatsiooni ja muu informatsiooni, mis tõendab, et Kaupmees täidab Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid. Pangal on õigus nõuda, et Kaupmees täidaks ja edastaks Pangale PCI-DSS nõuete täitmise hindamise küsimustiku. Kõik Andmeturbe ja tehniliste nõuete täitmisega seonduvad kulud kannab Kaupmees. Pangal on õigus viia läbi Kaupmehe e-poe veebilehe turvalisuse (automaatne) kontroll, mis ei häiri Kaupmehe e-poe veebilehe toimivust ja millest Pank Kaupmehele ette ei teata. Pank teavitab Kaupmeest eelnimetatud kontrolli tulemustest. Andmeturbe ja tehniliste nõuete rikkumisega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  12. Piiramata punktis 4.11 sätestatu kehtivust, Kaupmees on kohustatud kasutama piisavaid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks välistatud Terminali kasutamise võimalus kolmandate isikute poolt ning Turvasertifikaadi, Kasutajatunnuse või Salasõna sattumine kolmandate isikute kätte. Kaupmees on kohustatud Panka ja Töötlejat viivitamatult teavitama, kui mõni eelnimetatud turvaelementidest on sattunud kolmandate isikute kätte (või on olemas oht, et need sattuvad kolmandate isikute kätte). Kaupmees on kohustatud Panga või Töötleja nõudmisel viivitamatult muutma oma Kasutajatunnust või Salasõna. Ülal nimetatud kohustuste rikkumisega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  13. Piiramata punktis 10 sätestatut, Pangal ja Töötlejal on õigus blokeerida Terminali kasutamine, kui Kaupmees sisestab üle 3 (kolme) korra valesti Kasutajatunnuse või Salasõna või kui on olemas põhjendatud kahtlus, et mõni punktis 4.12 nimetud turvaelement on sattunud (või võib sattuda) kolmandate isikute kätte. Sellise blokeeringu vabastamiseks peab Kaupmees võtma ühendust Töötlejaga ning järgima Töötleja poolt esitatud juhiseid ja nõudeid. Pank ega Töötleja ei vastuta Terminali blokeerimise tõttu Kaupmehel või Kaardi kasutajal tekkinud kahju eest.
  14. Kaupmees on kohustatud täitma Panga või Töötleja poolt seoses Teenuse osutamisega antud korraldusi ja juhtnööre ning täitma Töötleja ja Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud nõudeid seoses Terminali kasutamise ja Tehingute läbiviimisega.
  15. Lisaks Lepingus mujal sätestatud piirangutele on Kaupmehel keelatud:
   1. kehtestada Tehingu summale miinimum- ja maksimumpiire;
   2. võtta Kaardi kasutajalt Tehingu tegemisel mis tahes lisatasu, kui lisatasude kehtestamine on keelatud Panga registreerimise riigis kohalduva seadusandluse ja/või Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide reeglite kohaselt;
   3. kopeerida või mis tahes muul viisil salvestada Kaardi või Tehingu andmeid;
   4. muuta sertifitseeritud Terminali seadeid või teha muid Terminaliga seotud muudatusi ilma Panga ja Töötleja nõusolekuta;
   5. lubada Kaardi kasutajal Tehinguga täita muid maksekohustusi kui Kaupmehelt ostetud teenuste või kaupade hinna tasumine;
   6. jagada ühe Kaardiga sooritatud ostu mitme Tehingu vahel; ja
   7. lubada Kaardiga tasuda kolmanda isiku äritegevuse kulude eest.
 5. TEHINGUTE TEGEMINE

  1. Kõik Tehingud tuleb läbi viia kooskõlas Andmeturbe ja tehnilistes nõuetes sätestatud ja Panga ja Töötleja poolt määratud nõuete ja tingimustega.
  2. Kaupmehel on keelatud Tehingut läbi viia, kui seda soovib teha muu isik kui Kaardi kasutaja või kui Kaupmehel tekib (või mõistliku hoolsuse ülesnäitamisel peaks tekkima) kahtlusi Kaardi kasutaja isikusamasuse või esitatud Kaardi ehtsuse osas. Samuti on Kaupmehel keelatud Tehingut läbi viia, kui Kaupmehel on (või peaks olema, võttes arvesse tema varasemaid kogemusi ja temale teatavaks tehtud vastavat informatsiooni) alust arvata, et Tehingu abil soovitakse toime panna pettust või muud ebaseaduslikku tegevust. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludest peab Kaupmees Panka ja Töötlejat viivitamatult teavitama.
  3. Kaupmees on kohustatud seoses Tehingute läbiviimisega järgima kõiki Pangalt või Töötlejalt saadud turvajuhiseid.
  4. Tehingu tegemisel peab Kaupmees soovitava Tehingu summa Terminali abil Autoriseerima. Autoriseerimine loetakse edukalt läbiviiduks, kui Terminal on ettenähtud korras kinnitanud Tehingu eduka toimumise (s.t Tehingu läbiviimiseks vajalike vahendite või limiidi olemasolu ja broneerimise) ja esitanud Tehingu kohta Tehingukinnituse. Kui mis tahes tehniline viga ei võimalda Autoriseerimist läbi viia, peab Kaupmees Tehingu läbiviimisest keelduma. Kui Kaupmees aktsepteerib kaupade ja teenuste eest Tehingu läbi tasumist ilma edukalt läbi viidud Autoriseerimiseta, pole Pangal sellise Tehingu osas Kaupmehe eest mis tahes kohustusi. Tehingu Autoriseerimise nõuete rikkumisega Pangale, Kaardi kasutajale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
  5. Tehingukinnitused on Kaupmehele Kasutajatunnuse ja Salasõna abil kättesaadavad Töötleja serveris Töötleja poolt määratud tingimustel ja tähtaja jooksul. Kaupmees on kohustatud säilitama ja Panga või Töötleja nõudmisel esitama kontrollimiseks Tehingutega seotud andmeside raportid ja muud andmed 2 (kahe) aasta jooksul pärast vastavate Tehingute tegemist.
 6. ANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Töötleja kontrollib tehtud Tehinguid kooskõlas kehtivate reeglitega ning edastab kinnitatud Tehingute arveldamiseks vajaliku koondinformatsioon Kaardi väljaandjale (vajadusel Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni vahendusel) ja Pangale. Kaupmees on kohustatud Töötleja või Panga nõudmisel andma seoses tehtud Tehingutega selgitusi või esitama Tehingutega seotud informatsiooni.
  2. Töötleja ei kinnita Tehinguid, mille osas olemasolev informatsioon ei vasta kehtivatele reeglitele ning esitab vastava informatsiooni Pangale. Selliste Tehingutega seonduvad küsimused lahendavad Pank ja Kaupmees eraldi.
  3. Tehinguid töödeldakse Töötleja poolt välja töötatud ja Töötleja poolt võimaldatud ulatuses Kaupmehe soovi korral kohandatud maksekaardipettuste ennetamise tarkvaraga. Eelnimetatud tarkvara ei välista maksekaardipettusi ega seonduvaid tagasimakseid, tasusid või trahve.
  4. Töötlejal on õigus (kuid mitte kohustus) muuta maksekaardipettuste ennetamise tarkvara seadistusi (mh Kaupmehe poolt tehtud valikuid, kui Töötleja hinnangul võivad Kaupmehe valitud seadistused põhjustada liiga kõrge maksekaardipettuste ja/või tagasimaksete riski).
  5. Töötlejal on õigus muuta ja täiendada maksekaardipettuste ennetamise tarkvara (mh seda, milliseid andmeid tarkvara maksekaardipettuse tõenäosuse tuvastamiseks töötleb).
 7. TEHINGUGA SEOTUD ARVELDUSTE LÄBIVIIMINE

  1. Pank kannab Müügitulu Kaupmehe Kontole hiljemalt 1 (ühe) Pangapäeva jooksul pärast Tehingute arveldamiseks vajaliku informatsiooni saamist Töötlejalt. Pangal on õigus pikendada nimetatud tähtaega kuni 2 (kahe) Pangapäevani juhul, kui Leping on sõlmitud vähem kui 3 (kolm) kuud enne vastavate Tehingute arveldamist või kui Kaupmehega vastavaks hetkeks arveldatud Tehingute kogusumma ei ületa 10 000 (kümme tuhat) eurot.
  2. Kui Tehingute arveldamiseks vajalik informatsioon jõuab Pangani päeval, mis pole Pangapäev, loetakse see Panka saabunuks sellisele päevale järgneval esimesel Pangapäeval.
  3. Pangal on õigus Tehingute kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvaid summasid vähendada Kaupmehe poolt tasumisele kuuluvate Tasude, Tühistamistest ja rahuldatud Tagasinõuetest tulevate summade ning tähtaegselt tasumata muude summade võrra, mille Kaupmees on kohustatud Pangale maksma kas Lepingu või muul alusel.
  4. Kõik seoses Tehingute arveldamisega Kaupmehele tasutavad summad makstakse Tehingute valuutas.
  5. Pangal on õigus jätta Tehingu kohaselt Kaupmehe tasumisele kuuluva summa välja maksmata juhul, kui sellise Tehingu arveldamiseks vajalik informatsioon ei jõua Pangani 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Tehingu tegemist. Sellisel juhul loetakse vastav Tehing tühistatuks pärast nimetatud tähtaja möödumist ning Pangal pole sellise Tehingu osas Kaupmehe eest mis tahes kohustusi.
 8. TEHINGU TÜHISTAMINE JA TAGASTAMINE

  1. Kaupmehel on õigus Tehing omal äranägemisel Tühistada või Tagastada. Tehingu Tühistamiseks või Tagastamiseks kasutab Kaupmees Töötleja poolt talle ligipääsetavaks tehtud keskkonda.
  2. Pank vähendab Tagastatud Tehingu summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt.
  3. Tehingu Tagastamise korral ei tagasta Pank Kaupmehele seoses sellise Tehinguga makstud Tasusid.
  4. Kaardi kasutaja ees vastutab Tühistamisega või Tagastamisega kaasnevate tagajärgede eest Kaupmees. Tehingu Tühistamisega Pangale, Kaardi väljastajale või muule isikule tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
 9. TAGASINÕUDED

  1. Kui Tehingu suhtes esitatakse Tagasinõue, teatab Pank sellest Kaupmehele 2 (kahe) Pangapäeva jooksul pärast vastava informatsiooni saamist ja edastab Kaupmehele koos Tagasinõudega saadud dokumendid ning palub Töötlejal esitada vastavad Tehingukinnitused ja Kaupmehel esitada temal olemasolevad dokumendid (s.h punktis 5.5 nimetatud raportid ja muud andmed) vaidlustatud Tehingu osas ning oma selgitused ja seisukoht Tagasinõudes väljatoodud asjaolude suhtes. Kaupmees peab nõutud dokumendid ja informatsiooni esitama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.
  2. Kui Tagasinõue on esitatud Eestis asuva Kaardi väljastaja poolt välja antud Kaardiga tehtud Tehingu suhtes, teeb Pank pärast punktis 9 nimetatud andmete saamist Kaupmehelt otsuse Tagasinõude põhjendatuse osas ning informeerib otsusest vastavalt Kaupmeest ja Kaardi väljastajat. Kui Panga otsuse kohaselt kuulub Tagasinõue rahuldamisele, vähendab Pank rahuldatud Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude rahuldamise otsuse tegemist.
  3. Kui Tagasinõue on esitatud väljaspool Eestit asuva Kaardi väljastaja poolt välja antud Kaardiga tehtud Tehingu suhtes, toimub Tagasinõude edasine menetlemine alljärgnevalt:
   1. Pank vähendab Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude kohta informatsiooni saamist;
   2. Kui Kaupmees ei esita punktis 9.1 nimetatud andmeid ettenähtud tähtaja jooksul, esitab Pank Kaupmehele kordusnõude esitada nõutavad dokumendid ja informatsioon 5 (viie) kalendripäeva jooksul, millise nõude täitmata jätmisel loetakse Tagasinõue esitatud summas lõplikult rahuldatuks;
   3. Punktis 9.1 nimetatud andmete saamisel teeb Pank otsuse Tagasinõude põhjendatuse osas;
   4. Kui Panga hinnangul kuulub Tagasinõue rahuldamisele, loetakse Tagasinõue lõplikult rahuldatuks;
   5. Kui Panga hinnangul ei kuulu Tagasinõue rahuldamisele, teavitab Pank sellest Kaardi väljastajat ning suurendab Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või krediteerib vastava summa Kontole järgmisel Pangapäeval pärast otsuse tegemist;
   6. Kui Kaardi väljastaja vaidlustab Panga otsuse Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni juures, teeb Tagasinõude põhjendatuse osas lõpliku otsuse Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   7. Kui Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon otsustab Tagasinõude rahuldada, loetakse Tagasinõue lõplikult rahuldatuks ning Pank vähendab rahuldatud Tagasinõude summa võrra järgmist punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib vastava summa Kontolt järgmisel Pangapäeval pärast Tagasinõude rahuldamise kohta informatsiooni saamist.
  4. Pank ei hinda ega kontrolli Kaardi väljastaja ega Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni otsuseid seoses Tagasinõuete rahuldamise või tagasilükkamisega.
  5. Pank ei vastuta seoses Tagasinõuetega Kaupmehel tekkinud kahju eest. Tagasinõudega Pangale tekitatud kahju eest vastutab Kaupmees.
 10. TEENUSTE OSUTAMISE PIIRAMINE JA TEHINGU TÜHISTAMINE PANGA POOLT

  1. Pangal on õigus, sellest Kaupmeest teavitades, peatada osaliselt või
   täielikult Teenuse osutamine (s.h keelata Tehingute tegemine ja blokeerida
   Terminali kasutamine) või piirata Tehinguteks lubatavate Kaartide
   koosseisu või peatada Kaupmehele punkti 7.1 kohaselt tehtavad maksed
   või Tehing Kaupmehe asemel Tühistada ilma Kaupmehe nõusolekuta, kui:
   1. Kaupmees rikub Lepingus ettenähtud piiranguid või ei täida Lepingus
    ettenähtud kohustusi;
   2. seda nõuab Töötleja või Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   3. ilmnevad punktis 4.13 sätestatud asjaolud;
   4. Kaupmees Tühistab rohkem kui 1 (ühe) protsendi ööpäeva jooksul tehtud
    Tehingutest;
   5. see on vajalik Kaartide või Tehingutega sooritatavate pettuste või muu
    ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks või vältimiseks; või
   6. Tehingute tegemisel ei ole järgitud Lepingu nõudeid (s.h Terminali
    kasutamise nõudeid või Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid) või Panga või
    Töötleja poolt antud juhiseid.
  2. Kaupmees on kohustatud Panga nõudel andma selgitusi punktis 10.1 nimetatud õiguse kasutamise aluseks olevate asjaolude suhtes ja Panga nõudmisel vajalikus ulatuses muutma Tehingute läbiviimisel kasutatavaid protseduure ja muid seotud tegevusi.
  3. Pank võib korraga kasutada ka mitut punktis 10.1 nimetatud õigust.
  4. Kui Pank kasutab punktis 10.1 nimetatud õigust, loetakse vastavas osas peatatuks ka Panga kohustus täita oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
  5. Pank informeerib Kaupmeest piirangute kohaldamise lõpetamisest (v.a kui kohaldatud piirangud lahendatakse punktis 4.13 sätestatud korras).
  6. Punktis 10.1 nimetatud õiguse kasutamine ei piira ega välista punktis 12 sätestatud õiguste kasutamist Panga poolt.
 11. TASUD JA SEOTUD TEAVE

  1. Kaupmees maksab Pangale Lepingus ja Üldhinnakirjas sätestatud Tasusid Lepingus määratud juhul, ulatuses ja määras.
  2. Iga Tehingu pealt arvestatakse: 11.2.1. Vahendustasu vastavalt Kaardi väljastaja või Rahvusvahelise
   kaardiorganisatsiooni poolt kehtestatud tasu määrale,
   1. Töötlemistasu vastavalt Töötleja poolt kehtestatud tasu määrale ja
   2. Teenustasu vastavalt Lepingule.
   3. Tehingu pealt arvestatud tasud kuuluvad tasumisele samaaegselt iga Kaupmehele punktis 7.1 ettenähtud makse tegemisega.
  3. Tagasinõude menetlemise tasu kuulub maksmisele Tagasinõude lõplikult rahuldatuks lugemise päeval.
  4. Lepingu varajase lõpetamise tasu (punkt 12.3) kuulub maksmisele Lepingu lõpetamise päeval.
  5. Muud Tasud kuuluvad maksmisele, kui Hinnakirjas või Üldhinnakirjas pole ettenähtud teisiti, vastava Tasu aluseks oleva sündmuse toimumise või asjaolu ilmnemise päeval.
  6. Kui Pooled lepivad kokku Hinnakirja muutmises, siis hakkab muudetud Hinnakiri kehtima Hinnakirjal märgitud jõustumise kuupäeval kell 00.00. Pangal on õigus Hinnakirja ka ühepoolselt muuta teatades sellest Kaupmehele vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette, millisel juhul hakkab muudetud Hinnakiri kehtima sellise tähtaja möödumisel.
  7. Pank vähendab sisse nõutavaks muutunud Tasude summa võrra punkti 7.1 kohaselt Kaupmehele tasumisele kuuluvat makset või debiteerib sellised Tasud Kontolt nende sisse nõutavaks muutumise päeval.
  8. Pank väljastab Tasude kohta arve Kaupmehe taotlusel.
  9. Kui Lepingus pole ettenähtud teisiti, kannab iga Pool oma Lepingu täitmisega seotud kulud ise.
  10. Selguse huvides on kokku lepitud, et Kaupmehe poolt seoses Teenuse kasutamisega kantud sidekulud kannab Kaupmees ise.
  11. Kui Kaupmees taotleb Pangalt nõustamis- või muud abistavat teenust, mille tasuta osutamine pole Lepingust ette nähtud, tasub Kaupmees sellise teenuse eest vastavalt Panga poolt esitatud arvele.
  12. Tehingupõhine teave Vahendustasu, Töötlemistasu ja Teenustasu suuruse kohta on kättesaadav Internetipangast.
 12. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

  1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
  2. Poolel on igal ajal õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
  3. Kui Kaupmees lõpetab Lepingu enne 6 (kuue) kuu möödumist Lepingu sõlmimisest, on ta Panga nõudmisel kohustatud maksma Pangale Lepingu varajase lõpetamise Tasu Üldhinnakirjas määratud suuruses. Lepingu lõpetamise tasu ei kohaldata kui Kaupmees lõpetab Lepingu punkti 12.4 alusel.
  4. Kaupmees ei pea järgima etteteatamistähtaega juhul, kui Pank on muutnud Hinnakirja või Üldhinnakirja, suurendades Tasude määrasid või kehtestanud täiendavaid Tasusid või kui Pank muudab Tingimusi vastavalt punktile 15 ja Kaupmees muudatustega ei nõustu.
  5. Pank ei pea järgima etteteatamistähtaega juhul, kui:
   1. lõpetamise alus tuleneb õigusaktidest või Üldtingimustest;
   2. Kaupmees on rikkunud Andmeturbe ja tehnilisi nõudeid või jätnud täitmata Panga või Töötleja poolt Tehingu läbiviimisel antud juhtnöörid;
   3. Kaupmees ei sea Panga poolt nõutud Tagatisdeposiiti Lepingus ettenähtud tingimustel;
   4. Kaupmees on rikkunud oluliselt muid Lepingu tingimusi (s.h Terminali kasutamise tingimusi); 12.5.5. Kaupmees on andnud Lepingu sõlmimisel või täitmisel Pangale
    valeinformatsiooni;
   5. Terminali või Teenust on kasutatud pettuste läbiviimiseks;
   6. Kaupmees muudab oluliselt müüdavate kaupade sortimenti või osutavate teenuste koosseisu ning Pank ei soovi pakkuda Teenust selliste kaupade või teenuste eest tasumise võimaldamiseks;
   7. rohkem kui 1% (üks protsent) ööpäeva jooksul tehtud Tehingutest Tühistatakse või esitatakse nende suhtes Tagasinõue;
   8. Pangal on põhjendatult alust arvata, et Tehinguid ei ole tehtud kooskõlas kehtivate reeglitega või on Tehinguid kasutatud ebaseaduslikuks tegevuseks;
   9. Lepingu lõpetamist nõuab Töötleja või Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon;
   10. 1 (ühe) kuu jooksul pole tehtud ühtegi Tehingut;
   11. ilmnevad või aset leiab sündmus, mis Panga põhjendatud arvamusel võib takistada Panga õiguste realiseerimist Kaupmehe suhtes või tuua kaasa Lepingust tulenevate tegevuste ja kohustuste mittetäitmise Kaupmehe poolt; või
   12. Kaupmees on korduvalt jätnud täitmata sisse nõutavaks muutunud rahalisi kohustusi Panga ees.
  6. Lepingu lõppemine ei mõjuta Poole kohustusi, mis on tekkinud Lepingu kehtivuse ajal. Kaupmees vastutab võimalikest Tagasinõuetest tulenevate kohustuste täitmise eest 6 (kuue) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist.
  7. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt on Pangal õigus peatada kuni 6-ks (kuueks) kuuks punktis 7.1 ettenähtud maksete tasumine Kaupmehele ning vajadusel tasaarvestada vastavad summad Kaupmehe poolt Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summadega.
  8. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt on Pangal õigus Kaupmehe eest Tehinguid Tühistada ilma Kaupmehe nõusolekuta.
 13. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmise eest õigusaktidega sätestatud ulatuses, arvestades Üldtingimustes ja Lepingus sätestatud erisusi.
  2. Pank ei vastuta Terminali, Kaupmehe arvuti- või muude Kaupmehe poolt kasutatavate või tema kontrolli all olevate süsteemide ja seadmete, sidesüsteemide või kolmanda osapoole (s.h Töötleja ja Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon) kasutatavate süsteemide riketest või mittepiisavast toimimisest põhjustatud kahju eest.
  3. Vastutus Lepingus ettenähtud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest on piiratud Poolele tekkinud otsese kahjuga, v.a kui rikkumine oli tahtlik või põhjustatud raskest hooletusest. Ühelgi juhul ei vastuta Pank Kaupmehel saamata jäänud tulu või tekkinud mainekahju eest.
  4. Kaupmehe Tehinguga seotud nõuete esitamise aeg on piiratud 6 (kuue) kuuga, pärast millise tähtaja möödumist ei saa Kaupmees enam Pangale vastavaid nõudeid esitada.
  5. Kui Töötleja, Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või muu kolmas isik trahvib Panka või esitab muul viisil Panga vastu nõude kooskõlas kehtivate õigusaktide, reeglite ja lepingutega ning selline trahv või nõue on põhjustatud või seotud Lepingu rikkumisega Kaupmehe poolt, siis Kaupmees hüvitab Pangale kõik sellised trahvid ja nõuded vastavalt Panga poolt esitatud nõudele.
 14. TAGATISED

  1. Pangal on igal ajal õigus nõuda, et Kaupmees seaks Tagatisdeposiidi, millisel juhul peab Kaupmees seadma Tagatisdeposiidi Panga poolt nõutud tähtajaks ja tingimustel.
  2. Kui Pank nõuab Tagatisdeposiidi seadmist Lepingu lõpetamisel ja Kaupmees Panga nõudmist ei täida, on Pangal õigus seada selline Tagatisdeposiit Kaupmehe eest ilma mingi täiendava korralduseta Kaupmehe poolt ning selline Tagatisdeposiit loetakse seatuks Kaupmehe poolt vastavalt Lepingule.
  3. Lepingu lõpetamisel kummagi Poole poolt loetakse jõustunuks Poolte vaheline kokkulepe, mille kohaselt pandib Kaupmees oma Pangas avatud kontodel (s.h Kontol) asuvad rahalised vahendid oma Lepingust tulevate kohustuste täitmise tagamiseks summas, mis on võrdne 10% (kümne protsendiga) Kaupmehe ühe kalendrikuu keskmisest Tehingute summast viimase kuue kalendrikuu jooksul. Pangal on õigus nimetatud panditud summa ulatuses piirata Kaupmehe poolt oma Pangas hoitavate rahaliste vahendite käsutamist ja mitte täita pandi kehtivuse jooksul Kaupmehe korraldusi selliste vahendite käsutamiseks. Pangal on õigus panditud kontodel asuvate rahaliste vahendite arvel rahuldada oma Lepingust tulenevad nõuded Kaupmehe vastu.
 15. LEPINGU MUUTMINE

  1. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Tingimusi, kui ta teatab muudatustest Kaupmehele vähemalt 2 (kaks) kuud ette, saates Kaupmehele vastavasisulise e-kirja (kui see on võimalik) ning avaldades teate muudatuste kohta pangakontoris ja oma kodulehel www.lhv.ee.
  2. Kaupmehel on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping üles öelda vastavalt punktile 12. Kui Kaupmees ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud ning muudetud Tingimused hakkavad tema suhtes kehtima tähtaja möödumisele järgnevast päevast.
 16. KONFIDENTSIAALSUS

  1. Pooled käsitlevad seoses Lepingu sõlmimise ja täitmisega teise Poole kohta teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena. Nimetatud informatsiooni avaldamine on lubatud õigusaktidega ja Üldtingimustega ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti informatsiooni avaldamisel Töötlejale, Rahvusvahelisele kaardiorganisatsioonile, Kaardi väljastajatele või isikule, kes Panga ülesandel täidab Lepingus ettenähtud Panga kohustusi ja ülesandeid. Erandina on Kaupmehel õigus teavitada Kaardi kasutajat, kelle Kaart on väljastatud Euroopa Liidus, tema Kaardiga seotud Tehingute Vahendustasudest, Töötlustasudest ja Teenustasudest.
  2. Kaupmees on kohustatud hoidma salajasena kõiki temale seoses Tehingute läbiviimisega teatavaks saanud andmeid Kaartide, Tehingute ja Kaardi kasutajate kohta ning rakendama piisavaid meetmeid selliste andmete ja Kviitungite turvaliseks hoidmiseks.
  3. Kaupmehel on keelatud punktis 16.2 nimetatud andmeid kasutada mis tahes muul eesmärgil kui Tehingute tegemiseks ja Teenuse kasutamiseks.
  4. Pangal on õigus piiranguteta avaldada informatsiooni Lepingu täitmise kohta Kaupmehe poolt juhul, kui Kaupmees ei ole täitnud oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
 17. LÕPPSÄTTED

  1. Pangal on õigus debiteerida kõik Kaupmehe poolt Lepingu alusel või Lepinguga seoses tasumisele kuuluvad summad Kaupmehe kontodelt (s.h Kontolt) Pangas või pidada need kinni Panga poolt Kaupmehel tasumisele kuuluvatest summadest ilma igasuguse täiendava korralduseta Kaupmehe poolt.
  2. Lepingu täitmisel debiteerib Pank esmajärjekorras Kontot. Kui Kontol puuduvad Kaupmehe Lepingust tulevate kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid, võib Pank debiteerida vastava summa ükskõik milliselt Kaupmehe kontolt, konverteerides vajaduse korral valuutat vastavalt Pangas hetkel kehtivale vahetuskursile.
  3. Kui Kaupmees viivitab Lepingu alusel tasumisele kuuluva summa tasumisega on ta Panga nõudmisel kohustatud tasuma viivist võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest sama määraga, mis on vastavalt hetkel LHV Panga klientidele üldiselt kohaldatava viivise määr konto miinussaldo korral ja mis on avaldatud Üldhinnakirjas.
  4. Kaupmees võib oma Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda ja õigusi koormata kolmanda isiku kasuks vaid Panga eelneval kirjalikul nõusolekul. Pank võib oma Lepingust tulenevaid kohustusi üle anda oma tütar- ja sidusettevõtetele ilma Kaupmehe nõusolekuta.
  5. Leping jõustub selle allkirjastamisel mõlema Poole poolt.