Makse algatamise teenuse tingimused

Kehtivad alates 22.12.2021

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Makse algatamise teenuse tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Maksja (edaspidi Maksja) vahelisi suhteid Makse algatamise teenuse (edaspidi Teenus) kasutamisel ning eelnevaga seotud muid asjaolusid.
  2. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Maksja lisaks makseteenuse lepingu tingimustest, Panga üldtingimustest ja seal viidatud muudest dokumentidest, samuti kohalduvatest õigusaktidest, niivõrd, kui see ei ole vastuolus käesolevate Tingimustega.
  3. Kaupmees on Panga klient, kellega Pank on sõlminud Maksete kogumise lepingu.
  4. Panga tegevuse üle teostab järelevalvet krediidiasutuste tegevust reguleerivate õigusaktide kohaselt Euroopa Keskpank koostöös Eesti Vabariigi finantsjärelevalveasutusega, kelleks on Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).
  5. Kaebuste esinemisel tuleb Maksjal oma pretensioon esitada kirjalikult aadressil info@lhv.ee, kaebuste lahendamise korraga saab lähemalt tutvuda siin.
  6. Teenuse kasutamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. TEENUS

  1. Teenus võimaldab Maksjal teha veebilehel või muus keskkonnas kaupmehe poolt müüdavate kaupade või pakutavate teenuste eest makseid ette antud makseteenuse pakkuja juures tema nimele avatud maksekontolt (edaspidi Konto), millele on olemas juurdepääs interneti teel ja millega seotud andmete osas on Maksja Pangale andnud oma nõusoleku juurdepääsu saamiseks.
  2. Teenuse kasutamisega annab Maksja Pangale oma nõusoleku Konto andmetele piiratud juurdepääsu saamiseks ning nende töötlemiseks eesmärgiga algatada makse vastavalt Maksja juhistele ning Kontot haldavale makseteenuse pakkujale maksetehingu täitmiseks. Pangal on õigus töödelda temale Teenuse osutamisel teatavaks saanud Maksja isikuandmeid teenuse osutamiseks ning siis, kui see on vajalik maksepettuste ärahoidmise, uurimise ja avastamise tagamiseks. Maksja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Panga üldtingimuste ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega, mis on kättesaadavad Panga veebilehel. www.lhv.ee.
  3. Teenuse kasutamiseks on Maksjal maksejuhise andmisel kohustus kinnitada enda isikusamasus (autentimiskohustus) ning maksetehing tugeva autentimisvahendiga (SCA – Strong Customer Authentication, nt mobiil-ID, ID-kaart, Smart-ID või muu kaheastmeline autentimise lahendus) vastavalt Kontot haldava makseteenuse pakkuja tingimustele.
  4. Pank teeb Maksjale enne Teenuse pakkumist kättesaadavaks oma registrijärgse asukoha, peakontori aadressi ja kontaktandmed ning lähtub Maksja poolt maksejuhise aluseks oleva maksekorralduse koostamisel tehnilisest kirjeldusest ja kaupmehelt saadud teabest, esitades viivitamatult pärast makse algatamist Maksjale (ja vajadusel korral kaupmehele ning Kontot haldavale makseteenuse pakkujale):
   1. kinnituse, et makse on Kontot haldava makseteenuse pakkuja juures edukalt algatatud;
   2. viitenumbri, mille järgi saab kindlaks teha maksetehingu ning koos maksetehinguga edastatud mistahes teabe;
   3. maksetehingu summa.
  5. Maksja poolt kinnitatud maksejuhise alusel maksetehingu tegemine on reguleeritud Kontot haldava makseteenuse pakkuja tingimustega.
  6. Pank teostab Maksja poolt soovitud maksetehingu peale selle kinnitamist Maksja poolt. Alates sellest hetkest ei ole Maksjal võimalik tehingut tagasi lükata või Pangale antud nõusolekut Teenuse osutamise eesmärgil Kontole juurdepääsu võimaldamiseks tagasi võtta.
  7. Teenusel pakkumisel ei hoia Pank Maksja rahalisi vahendeid makseahela üheski etapis Panga kontol.
  8. Pank ei vastuta Teenuse osutamisel maksekorralduse täitmise eest (sh täitmistähtaja järgimise eest).
  9. Pank Teenuse osutamise eest lisatasu ei võta. Kontot haldava makseteenuse pakkuja võimalikud Teenuse kasutamisega seotud tasud Maksjale tulenevad Kontot haldava makseteenuse pakkuja poolt kehtestatud tingimustest.