LHV Kuldkaardi, Platinum-kaardi ja privaatpanganduse kaardi ostukindlustuse tingimused

Kehtivad alates 31.03.2021

Oluline teave

Kindlustusperiood algab kaardi aktiveerimise kuupäeval ja lõpeb kaardi kehtivuse viimasel päeval. Ostukindlustus kehtib üksnes koos kaardiga.
Ostu kindlustuskaitse algab eseme kindlustatud isikule üle andmise hetkest ja lõpeb eseme eest kaardiga maksmise päevast alates 180 päeva möödumisel. Ostu kindlustuskaitse lõpeb enne tähtaega juhul, kui lõpeb kaardi kehtivus ja kindlustatud isiku nimel ei ole uut kindlustusega LHV pangakaarti aktiveeritud.
Kindlustussumma on kindlustatud esemete ostuhind, mille ulatuses LHV hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitispiiri ulatuses. Ostu miinimumhind on 100 eurot ja maksimumhind 5000 eurot.
Hüvitispiir on 5000 eurot kindlustusjuhtumi kohta, kuid maksimaalselt 10 000 eurot aastas. Aasta arvestus algab kaardi aktiveerimise kuupäeval.
Omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 30 eurot.
Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.
Kindlustatud isik on kaardi füüsilisest isikust omanik. Kindlustatud isikuga on võrdsustatud kõik kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad isikud.

Ostukindlustuse tingimustes on kirjeldatud ostude õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse, käitumine kahjujuhtumi korral ja kahju hüvitamise põhimõtted.

Ostukindlustus kaitseb koguriski põhimõttel mitmesuguseid LHV Kuldkaardi, Platinum-kaardi ja privaatpanganduse kaardiga (edaspidi kaart) sooritatud oste ootamatute ja ettenägematute sündmuste tõttu tekkinud kahju korral. LHV hüvitab eseme taastamis- või asendamiskulud ning sellega seotud põhjendatud transpordikulud. Ostud on kaitstud nii omaniku kui ka teiste kasutajate käes.
AS LHV Pank (edaspidi ka kindlustusvõtja), registrikood 10539549, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post info@lhv.ee, on sõlminud kindlustusandjaga LHV Kindlustus (edaspidi LHV), registrikood 14973611, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post kindlustus@lhv.ee, kindlustuslepingu, milles kindlustatud isikuks on kaardi omanik (edaspidi kindlustatud isik).
Kindlustuskaitse ulatus on kirjeldatud käesolevates LHV Kuldkaardi, Platinum-kaardi ja privaatpanganduse kaardi ostukindlustuse tingimustes (edaspidi tingimused).

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee

Mõisted

Kahjujuhtum on ootamatu sündmus, mis toob kaasa varalise kahju.
Kindlustusjuhtum on tingimustes sätestatud sündmus, mille toimumise korral peab LHV täitma oma tingimustest tuleneva täitmise kohustuse.
Kindlustusperiood on poliisil märgitud ajavahemik, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse.
Hüvitispiir on maksimaalne summa, mille ulatuses kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitatakse.
Ostuhind on summa, mille kindlustatud isik kindlustatud eseme eest kaardiga tasus.
Kindlustatud ese on kindlustatud isiku sooritatud ost.
Ost on ostetud uued vallasasjad, mille eest kindlustatud isik kaardiga täielikult tasus.
Vallasasjad on kestvuskaup, mis on mõeldud iseseisvaks lõpptarbimiseks ja millel on vähemalt kaheaastane kasutusiga. Kasutusea määrab tootja. Kui tootja ei ole kasutusiga määranud, lähtub LHV kasutusea määramisel nende esemete kasutamise eesmärgist ja materjalist.

 1. Kindlustatud ese

  1. Kindlustatud esemeks võivad olla mitmesugused vallasasjad, sealhulgas internetist ostetud vallasasjad, mille eest on kaardiga täielikult tasutud ja mis on soetatud uuena, originaalkujul, võttes arvesse järgmiseid piiranguid.
   1. Kindlustatud esemega koos ei ole kindlustatud:
    1. kindlustatud eseme kuluosad, detailid ja komponendid, mida vahetatakse seadme hariliku kasutamise käigus, näiteks aku, patarei, laadija, puur, ketas, kett, padrunipea, elektripirn, filter, kassett, lint, trummel, kulumaterjal ja muu seesugune;
    2. kindlustatud esemesse jäetud kolmas ese (näiteks mälupulk);
    3. kindlustatud eseme tarkvara, sealhulgas viirustest või nuhkvarast tekkinud tarkvararikked;
    4. kindlustatud esemesse salvestatud andmed või nende kahjustumine/hävimine;
    5. kindlustatud eseme kasutusvõimaluse puudumisest tekkinud kahju;
    6. muu kahju, mis ei ole otseselt kindlustatud esemele tekkinud.
  2. Kindlustatud ese ei ole:
   1. ese, mille ostuhind on alla 100 euro või üle 5000 euro;
   2. kasutatud ese, välja arvatud müüja poes kasutatud näidistoode;
   3. üüritud, renditud või liisitud ese;
   4. ese, mille eest ei ole kindlustusjuhtumi toimumise hetkeks täielikult tasutud, sealhulgas järelmaksuga ostetud ese;
   5. mootorsõiduk, haagis, vee- ja õhusõiduk, nende mootorid, osad ja lisavarustus, välja arvatud elektriline liikur võimsusega kuni 1 kW või maksimumkiirusega kuni 25 km/h;
   6. sularaha, margid, mündid ja muud kollektsioonid, piletid, tšekid, sooduskupongid ja muud maksevahendid;
   7. dokumendid;
   8. loomad ja taimed;
   9. ostu hetkeks ümbertöötatud, ümberehitatud või remonditud ese;
   10. ostu hetkeks kahjustatud või määrdunud ese;
   11. edasimüügiks või majandus- ja kutsetegevuseks soetatud ese;
   12. ese, mille valdamine on seadusega keelatud;
   13. droon.
 2. Kindlustusjuhtum

  1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja ettenägematu sündmus, sealhulgas hävimine, kahjustumine, vargus või rööv**, mille tagajärjel tekib kindlustatud esemele kahju ning mis ei ole välistatud tingimuste punktis 3.1.
 3. Välistused

  1. LHV ei hüvita kahju, mis on kaudselt või otseselt tingitud järgmistest sündmustest, põhjustest või tagajärgedest.
   1. Kahju, mis tekkis enne eseme kindlustatud isikule üleandmist
    Kahju ja vigastus, mis tekkis enne kindlustatud eseme üleandmist ja mille teke oli eseme üleandmise ajal ilmne. Sealjuures arvestatakse ka kahju, mille põhjustas kolmas osapool transpordi käigus.
   2. Korduv kahju
    Kahju, mis esineb ennustatava sagedusega, ja kahju, mille süvenemist või kordumist vältivad abinõud on kindlustatud isik jätnud rakendamata.
   3. Kindlustatud eseme järelevalveta jätmine või kaotamine
    Vara kaotamine või unustamine, sealhulgas kindlustatud eseme jätmine sõidukisse või mujale nähtavasse kohta või lukustamata ruumi.
   4. Pettus või kelmus
    Eseme valduse kolmandale isikule üleandmine pettuse või kelmuse tõttu.
   5. Pikaajaline protsess
    Kahju, mille on põhjustanud kindlustatud eseme tavapärane järkjärguline kulumine, riknemine, korrosioon, rooste, materjali väsimine või hallitus.
   6. Paisumine või kokkutõmbumine
    Kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme või selle osade kokkutõmbumise või paisumise tõttu, välja arvatud juhul, kui see on juhtunud vahetult kindlustusjuhtumi tagajärjel.
   7. Iluvead, mis ei mõjuta eseme sihtotstarbelist kasutamist
    Kriimustused, täkked, plekid, mõlgid, rebendid, värvitooni muutus ja muu selline, mis ei mõjuta kindlustatud eseme sihtotstarbelist kasutamist.
   8. Tuumaenergia, lõhkamine ja vibratsioon
    Lõhkamis- ja kaevandustööd, vibratsioon, tuuma- ja radioaktiivse aine plahvatus, tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle kontrolli alt väljumine.
   9. Teise lepingu alusel hüvitatav kahju
    Kahju, mis hüvitatakse näiteks (tootja)garantii või mõne muu lepingu alusel.
   10. Hooldustööd
    Hooldustöö või -remondi kulud ja hooldustööde käigus väljavahetatava varuosa kulu, sealhulgas kulu väliste pisivigade kõrvaldamiseks, näiteks plekkide, värvi- ja lõhnamuutuste kõrvaldamine ning väliste kriimustuste eemaldamine.
   11. Keskkonnasaaste
    Keskkonnasaaste kõrvaldamise kulud.
   12. Sõjategevus, terroriakt ja massirahutus
    Sõda ja poliitiline relvakokkupõrge, terroriakt, ülestõus, rahvarahutus, streik, töökatkestus; sõjategevus, massiline korratus, riigipööre ja erakorraline seisukord.
   13. Sundvõõrandamine
    Sundvõõrandamine, konfiskeerimine või muu samalaadne sündmus.
   14. Eseme mittesihtotstarbeline kasutamine
    Kindlustatud eseme kasutamine põhjusel või viisil, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks tootja juhiseid rikkuv kasutamine, töötsükli ületamine, vale või puudulik ühendamine, paigaldamine või puhastamine või hooldus või remont, sealhulgas kolmanda isiku või volitamata ettevõtte tehtud remont ja hooldus.
   15. Kergesti puruneva eseme ebasobiv transportimine ja hoiustamine
    Kergesti puruneva kindlustatud eseme transportimiseks pakkimine või hoiustamine muul viisil kui käsipagasis, välja arvatud juhul, kui eeskirjad seda ei luba. Samuti juhtum, kui posti või kulleriga saatmisel ei ole kergesti puruneva kindlustatud eseme pakendil eraldi märget kergesti purunemise kohta, nt „ettevaatlikult“ või „ettevaatlik käitlemine“.
   16. Ebakvaliteetsete osade kasutamine või remont
    Defektsete, valede või tootja sertifitseerimata varuosade, lisavarustuse või materjali kasutamine, tootja juhiseid rikkuv modifitseerimine, remondiviga.
   17. Eseme ärilisel eesmärgil kasutamine
    Kindlustatud eseme teisele kasutajale tasu eest rentimine või laenutamine.
   18. Seadmerike
    Kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine, mille põhjuseks on kindlustatud eseme sisemine elektriline või mehaaniline rike.
 4. Omavastutus

  1. Omavastutus on summa, mis on kindlustusjuhtumi korral kindlustatud isiku kanda. Omavastutus arvestatakse väljamakstavast kindlustushüvitisest maha. Juhul kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.
 5. Käitumine kahjujuhtumi korral

  1. Kindlustatud isik peab kahjujuhtumi toimumise korral:
   1. võtma kasutusele meetmed edasise kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks;
   2. teatama juhtunust viivitamata, helistades numbrile 112, kui ta kahtlustab kolmanda isiku tahtlikku tegevust või kui tegu on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, muul juhul vastavatele pädevatele asutustele või isikutele;
   3. teavitama LHV-d kahjujuhtumist esimesel võimalusel pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
   4. järgima LHV antud käitumisjuhiseid;
   5. andma LHV-le vajalikku teavet kahjujuhtumi asjaolude kohta ja võimaliku kahju tekitaja kohta ning võimaldama LHV-le kahjustatud esemele ligipääs;
   6. arvestama, et LHV võib kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks nõuda kindlustatud isikult muu hulgas:
    1. dokumente, mis tõendavad kahjujuhtumi tõttu tekkinud kulusid;
    2. politsei väljastatud tõendit varguse, vandalismi ja sissetungimise korral;
    3. päästeameti väljastatud tõendit tulekahju korral;
    4. selgitusi kahjujuhtumi kohta.
 6. Ohutusnõuded

  1. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui kindlustatud isik on jätnud:
   1. täitmata õigusaktidest või kasutusjuhenditest tulenevad ohutusnõuded;
   2. tuleohuallika järelevalveta või alaealiste laste hoolde;
   3. oma vara tootja juhistele mittevastavasse kohta või tingimustesse;
   4. kodust äraolekul aknad, uksed, luugid või muud avad kindlalt sulgemata, tehes võimalikuks ehitisse sisenemise ilma sulguri või sissepääsu takistava tõkke lõhkumiseta;
   5. kodust äraolekul või öösel vara, mis ei ole mõeldud püsivalt väljas hoidmiseks, lukustatud ehitisse paigutamata või tänavalt nähtavale kohale, välja arvatud aiamööbel, robotmuruniiduk, batuut ja aiagrill;
   6. kindlustatud vara järelevalveta;
   7. tarvitusele võtmata abinõud korduva kahju vältimiseks;
   8. kergesti purunevad esemed, sealhulgas muusikainstrumendid, transportimiseks sobimatusse pakendisse või kohta.
 7. Hüvitamise üldpõhimõtted

  1. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kindlustatud esemete taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ning sellega seotud põhjendatud transpordikulud, millest arvestatakse maha tingimustes määratud omavastutuse osa. LHV hüvitamise üldpõhimõtted on järgmised.
   1. Otsuse kahju hüvitamise kohta teeb LHV kümne tööpäeva jooksul alates sellest, kui on saanud kogu vajaliku info kahjujuhtumi ja kahju suuruse kohta. Kui LHV-st mitteolenevatel põhjustel ei ole LHV-l võimalik kindlaks teha kogu kahju suurust, siis hüvitab LHV esmalt selle osa kahjust, mille ulatuses on kahju suurus selge. LHV võib kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaega mõjuval põhjusel pikendada.
   2. Kindlustusjuhtumi toimumise järel väheneb tingimustes määratud aasta hüvitispiir.
   3. LHV määrab kahju hüvitamise viisi, milleks võib olla kahjustunud eseme remont või asendus samaväärse esemega või rahaline hüvitis, ja võib valida ka remondiettevõtte või koha, kust asendamisel samaväärne ese hangitakse. Vastava lahenduse võib korraldada ja tellida LHV.
   4. Kui kindlustatud eseme parandamine ei ole majanduslikult otstarbekas või muul põhjusel võimalik, asendab LHV kindlustatud eseme samaväärsega või määrab rahalise hüvitise.
   5. Rahalise hüvitise arvutuse aluseks on remondikulud juhul, kui eseme remont on võimalik ja majanduslikult otstarbekas. Vastasel juhul on hüvitise aluseks ostuhind. LHV hüvitab ka põhjendatud transpordikulud.
   6. LHV ei ole kohustatud aktsepteerima kindlustatud eseme parandamist või asendamist mujal kui LHV valitud kohas ega maksma hüvitist suuremas summas, kui eseme parandamine või asendamine LHV valitud pakkujate juures maksaks.
   7. Juhul kui LHV korraldab eseme remondi või asendamise, hüvitab LHV kindlustatud eseme parandamise kulu vahetult kindlustatud eseme parandanud remondiettevõttele ja asenduskulu müüjale. Rahaline hüvitis tasutakse kindlustatud isiku arvelduskontole LHV Pangas.
   8. Kui kindlustatud ese kuulub komplekti, siis hüvitab LHV hävimise, röövi või varguse korral üksnes kahjustunud eseme osa.
   9. Kui kahju käsitlemisel selgub, et tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga, siis jäävad kaasnevad kulud kindlustatud isiku kanda.
   10. LHV-l ei ole kohustust hüvitada kindlustatud eseme säilinud osa väärtust. Kui LHV hüvitab kindlustatud eseme asendamise kulud, on LHV-l õigus asendatud eseme omandiõigusele.
   11. Kui kindlustatud isik soovib jätta hävinud eseme enda omandisse, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumijärgse väärtuse võrra.
 8. Kindlustatud isiku kohustused

  1. Kindlustatud isik on kohustatud:
   1. selgitama tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi kõikidele kindlustatud isikuga võrdustatud isikutele, kes kindlustatud eset kasutavad;
   2. teavitama LHV-d kahjujuhtumist esimesel võimalusel pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
   3. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikku suurenemist ning mitte laskma kindlustusriski suurendada isikutel, kes kindlustatud vara kasutavad;
   4. tagastama varastatud või röövitud eseme tagasisaamise järel, pärast seda kui LHV on selle eest kindlustushüvitise välja maksnud, LHV-le tagasi saadud eseme eest makstud kindlustushüvitise või andma tagasi saadud eseme LHV-le üle;
   5. tagastama talle väljamakstud hüvitise LHV-le, kui pärast kahju hüvitamist LHV poolt ilmnevad hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju hüvitab kolmas isik;
   6. võimaldama LHV-l uurida kindlustusjuhtumi asjaolusid, et tuvastada kahju suurus ja kahju eest vastutavad isikud ning vajaduse korral kaasata eksperte kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks.
 9. LHV kohustused

  1. LHV on kohustatud:
   1. alustama pärast kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
   2. teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustatud isikut, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab;
   3. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemist;
   4. hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekorraga või osadena või täitma tingimusi muul kokkulepitud viisil. LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras;
   5. hüvitama kahju hüvitamise kohustuse tekkimisel muuhulgas kindlustatud isiku poolt kahju kindlakstegemise ja selle suuruse määramisega seoses kantud vajalikud kulud. LHV ei pea kindlustatud isikule hüvitama eksperdi või nõuandja palkamise kulusid juhul, kui kindlustatud isik ei olnud lepingu järgi eksperdi või nõuandja palkamiseks kohustatud;
   6. keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis on kehtestatud vastavalt ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.
 10. Hüvitamisest keeldumine või selle vähendamine

  1. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kahjuhüvitist vähendada, kui:
   1. kindlustatud isik on põhjustanud kahju tahtlikult ja/või joobeseisundis;
   2. kindlustatud isik on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid või eksitavat teavet või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kahjujuhtumi olulisi asjaolusid;
   3. tegu on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju ei hüvitata tingimuste alusel;
   4. kahju on tekkinud esemele, mis ei ole tingimuste alusel kindlustatud;
   5. kindlustatud isik ei ole järginud mõnda tingimuste punktis 6.1 sätestatud ohutusnõuet või punktis 8.1 sätestatud kohustust ja sellel on põhjuslik seos kahju tekkimisega.
  2. LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.
 11. Kindlustuskaitse lõppemine

  1. Kindlustuskaitse lõpeb kaardi kehtivuse lõppemisel või LHV ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingu lõppemisel.
  2. Kaardi kehtivuse lõppemisel jätkub kindlustuskaitse juhul, kui kindlustatud isik tellib LHV-lt uue kaardi, mis kaitseb oste samadel tingimustel.
  3. Kindlustusvõtja teavitab LHV-ga sõlmitud kindlustuslepingu lõppemisest kindlustatud isikut 60 päeva enne kindlustuslepingu lõppu.
 12. Alakindlustus, ülekindlustus ja mitmekordne kindlustus

  1. Kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal, vastutab LHV kahju eest kindlustussummas (alakindlustus).
  2. Kui kindlustussumma ületab oluliselt kahjusumma, hüvitab LHV tegeliku kahjusumma, võttes arvesse hüvitispiiri (ülekindlustus).
  3. Kui kindlustatud isik kindlustab sama kindlustusriski mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate makstavate kindlustushüvitiste kogusumma ületab kahju suuruse või kindlustussummad kokku ületavad kindlustusväärtuse, vastutavad kindlustusandjad solidaarselt (mitmekordne kindlustus).
 13. Teadete edastamine

  1. Kõik tingimuste täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 14. Isikuandmete töötlemine

  1. LHV on õigustatud töötlema tingimustega seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama tingimustega seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.
  2. LHV-l on õigus säilitada tingimuste täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ning vajaduse korral kasutada neid kindlustatud isiku esitatud tahteavalduste tõendamiseks.
 15. Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  1. LHV tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustatud isikul on õigus esitada LHV peale kaebus Finantsinspektsioonile (telefon 668 0500, e-post info@fi.ee, veebileht www.fi.ee). Viimane ei lahenda LHV ja kindlustatud isiku vahelisi lepingulisi vaidlusi.
  2. Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
  3. Vaidluste lahendamise kohtuvälised organid on Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan, Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn (telefon 667 1800, e-post lepitus@eksl.ee), ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Endla 10a, 10122 Tallinn (telefon 667 2000, e-post info@ttja.ee).
  4. Kui kokkulepet ei saavutata, on pooltel õigus pöörduda maakohtusse.
 16. Tingimustele kohalduv õigus ja tingimustest tulenevate nõuete aegumine

  1. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
  2. Tingimustest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama selle kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks.
 17. Vastuolud tingimuste dokumentides

  1. Kui tingimused on tõlgitud võõrkeelde, juhindutakse vaidluse korral nende tõlgendamisel alati eestikeelsetest tingimustest.