Kaskokindlustuse tingimused

Kehtivad alates 01.04.2021

Kaskokindlustuse tingimustes on kirjeldatud kindlustuskaitse ulatus, käitumine kindlustusjuhtumi korral ja kahju hüvitamise põhimõtted.

Kaskokindlustus pakub kindlustuskaitset juhul, kui sõiduk saab kahjustada, hävineb või kaob ootamatu ja ettenägematu sündmuse tõttu. Sellisteks olukordadeks võivad olla liiklusavarii või muu õnnetus, vandalism, tulekahju, loodusõnnetus, auto vargus ja teiste sündmuste tagajärjel tekkinud kahju.
Kindlustuslepingu osad on kindlustuspoliis (edaspidi poliis) ning käesolevad kaskokindlustuse tingimused (edaspidi tingimused). Poliisile on märgitud kindlustatud eseme kindlustussumma (kindlustushüvitise ülempiir) ja omavastutuse summa (summa, mis kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda). Enne kindlustuslepingu sõlmimist peab kindlustusvõtja veenduma poliisil märgitud andmete õigsuses, kindlustuskaitse ulatuse sobivuses ja tutvuma tingimustega.
Kindlustusandja on LHV Kindlustus (edaspidi LHV).
Kindlustusvõtja on poliisil märgitud isik. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud on kindlustatud eseme omanik ja kõik kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad isikud (edaspidi kindlustusvõtja).

Kindlustusandja kontaktandmed

Klienditugi
E–R kl 9–17
699 9111
kindlustus@lhv.ee
lhv.ee

Kahjukäsitlus
E-R kl 9-17
680 1122
kahjud@lhv.ee
lhv.ee

 1. Kindlustatud ese

 2. Kindlustatud esemeks on poliisil märgitud tavakasutuses olev maismaasõiduk oma esmamüügi komplektsuses. Lisaks võib kindlustatud esemeks olla:

  • lisavarustus (sõidukile püsivalt paigaldatud meelelahutus-, multimeedia-, navigatsiooni-, side- ja olmeseadmed, lisalaternad, sõiduki väljanägemist ja/või aerodünaamikat muutvad elemendid, valuveljed, lisakaitserauad ja taksoseadmed);
  • mugavusvarustus (sõidukisse paigaldatud turvaiste või -häll, sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam ja jalgrattahoidja).

  Kui poliisil on selle kohta vastav märge, siis loetakse kindlustatud esemeks ka:

  • pagas (sõiduki juhi ja kaasreisijate isiklikud esemed);
  • haagis (sõidukiga haakes liikumiseks mõeldud sõiduk või masin);
  • reisija elu ja tervis (sõiduki juhi ja kaasreisijate elu ja tervis vastavalt tingimustes toodud õnnetusjuhtumi kaitse ulatusele);
  • lemmikloom (sõidukis nõuetekohaselt reisiv lemmikloom);
  • rehvide lisakomplekt (suletud ja lukustatud hoiukohas olevad rehvid).
  1. Eraldi kokkuleppel võib kindlustatud esemeks olla ka tavakasutuses mitteolev sõiduk.
  2. Tavakasutuseks ei loeta sõiduki lühirendile andmist (rent kuni kolm kuud), sõidukiga takso- või sõidujagamisteenuse osutamist, sõiduki kuller-, autokooli, turvateenistuse, eriotstarbelise ja alarmsõidukina või autoelamuna kasutamist.
  3. Veoauto ja haagise korral ei loeta tavakasutuses olevaks sõidukiks kallur-, külmik-, metsaveo- ja tsisternautot, tõstukit, kraanat või ohtlike veoste vedamiseks kohandatud sõidukit.
  4. Bussi korral ei loeta tavakasutuses olevaks sõidukiks linnaliini-, linnalähiliini-, rahvusvaheliseks veoks või tellimusveo korraldamiseks mõeldud sõidukit.
  5. Kindlustatud esemeks ja/või selle lisavarustuseks ei loeta:
   1.1 sõidukile paigaldatud püsi- või kaitsevaha, kleebiseid, kaitse- ja kattekilesid, juhiabi süsteeme ja sõiduki juhtelektroonikat, mida ei ole paigaldanud tootjatehas, v.a juhul, kui poliisile on märgitud sellekohane erikokkulepe;
   1.1 sõidukis hoiustatavaid tööriistu, varuosasid ja mittepüsivalt paigaldatud seadmeid, mis ei kuulu sõiduki esmamüügi komplektsusesse, v.a juhul, kui poliisile on märgitud sellekohane erikokkulepe;
   1.1 sõiduki kasutamiseks mõeldud riideid, kiivrit jm sarnast varustust;
   1.1 sõidukiga transporditavat või hoiustatavat kaupa, v.a isiklikud esemed tingimuste pagasikindlustuse kaitse mõistes.
 3. Kindlustuskaitse

 4. Kindlustusjuhtum on kindlustatud esemega toimunud ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille tagajärjel kindlustatud ese saab kahjustada, hävineb või kaob allolevate ja poliisil kokkulepitud juhtumite tagajärjel ning mille puhul pole kahju hüvitamine välistatud tingimuste punkti 4 alusel.

  1. Liiklusõnnetus tingimuste tähenduses on kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustusjuhtumi tagajärjel, mille käigus toimus kokkupõrge teise sõidukiga.
  2. Õnnetusjuhtum on kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine välise mehaanilise jõu (sh igasugune liiklusõnnetus), loodusõnnetuse (sh tulvavesi, rahe), tule (sh suitsu, tahma ja kustutustööde) või plahvatuse (sh lõhkekeha plahvatuse) tagajärjel.
  3. Vandalism on kindlustatud eseme tahtlik kahjustamine kolmanda isiku poolt.
  4. Vargus on kindlustatud eseme või selle osade kaotsiminek või kahjustumine varguse, ärandamise (kindlustatud eseme omavoliline kasutamine), röövi või nende katse tagajärjel.
  5. Koguriskikindlustuse korral on kindlustusjuhtumiks sõiduki igasugune ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, kadumine või hävimine, v.a tingimuste punktis 4 toodud välistused.
 5. Lisakaitsed

 6. Kui poliisil on vastav märge, laieneb kindlustuskaitse ka järgmistele olukordadele.

  1. Autoabiteenusega osutatakse esmast abi sõidu- ja pakiautodele registrimassiga kuni 3500 kg ning mootorratastele, kui ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel ei ole sõiduki kasutamine või sõidu jätkamine võimalik. Autoabiteenust osutatakse järgnevatel tingimustel:
   1. autoabiteenus on kättesaadav ööpäev läbi;
   2. autoabiteenuse käigus vaja minevat teisaldusteenust osutatakse lähimasse hoiu- ja/või remondikohta, v.a Eesti piires, kus sõiduk transporditakse kindlustusvõtja nimetatud asukohta;
   3. autoabiteenust osutatakse poliisil märgitud territooriumil;
   4. sõidukis viibinud reisijad (sh sõiduki juht) toimetatakse vajadusel Eesti, Läti ja Leedu piires kas sihtkohta või koju;
   5. autoabiteenust osutatakse üksnes juhul, kui see on tellitud LHV autoabi telefonilt 680 1122;
   6. autoabiteenusele ei rakendata omavastutust;
   7. autoabiteenust ei osutata, kui selle tekkimise vajadus oli ettenähtav (nt korduv sama sisuga autoabiteenuse kasutamine).
  2. Asendusauto kasutamist võimaldatakse sõidu- ja pakiautodele registrimassiga kuni 3500 kg, kui kindlustatud sõiduki kasutamine pole tingimuste mõistes liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, vandalismi, varguse ja tehnilise rikke (kui vastav kaitse on poliisil märgitud) tagajärjel lubatud või objektiivselt võimalik. Asendusauto kasutamist osutatakse järgnevatel tingimustel:
   1. jooksva kindlustusperioodi jooksul saab asendusautot kasutada kuni kaks korda, aga mitte rohkem kui 30 päeva ühe kindlustusjuhtumi alusel;
   2. asendusauto kasutamist võimaldatakse üksnes juhul, kui sõiduki taastamine kestab kauem kui üks tööpäev;
   3. kindlustatud eseme täieliku hävimise korral võimaldatakse asendusauto kasutamist, kuni LHV on hüvitamisotsuse teinud;
   4. asendusauto kasutamist ei võimaldata kindlustatud eseme varguse, ärandamise või röövi korral ja juhtudel, kus tekkinud kahju on alla omavastutuse piiri;
   5. asendusauto väljastatakse kindlustusvõtjale LHV määratud partneri poolt selleks ette nähtud kohas ja ajal mõistliku aja jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist;
   6. kindlustusvõtja on kohustatud sõlmima asendusauto kasutamise lepingu asendusauto väljastajaga;
   7. LHV esimesel nõudmisel tuleb asendusauto tagastada ühe ööpäeva jooksul.
  3. Liisingväärtuse kindlustuse alusel hüvitatakse sõiduki täieliku hävimise ja kaotsimineku (sh vargus) korral sõiduki liisingulepingu jääkväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit. Liisingväärtuse kindlustus kehtib järgnevatel tingimustel:
   1. sõiduki liisingulepingu jääkväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit oli kõrgem kui sõiduki turuhind vahetult enne kindlustusjuhtumit;
   2. kahju ei hüvitata uusväärtuskindlustuse alusel;
   3. sõiduki omanikuks ja liisinguandjaks on Eestis tegutsev krediidiasutus, selle filiaal või nende tütarettevõttena tegutsev liisinguandja;
   4. liisingulepingu jääkväärtuse all mõistetakse ainult liisingulepingule vastavat sõiduki sellist graafikujärgset väärtust vahetult enne kindlustusjuhtumit, mis ei sisalda mingisuguseid muid võimalikke liisinguvõtja rahalisi kohustusi liisinguandja ees (nt liisingumaksete võlgnevus, intress, leppetrahv, lepinguga seotud kulud ja tasud);
   5. sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud taksona, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvaettevõtte patrullsõidukina;
   6. sõiduki esmaregistreeringust ei ole möödunud üle viie aasta;
   7. sõiduki liisingulepingu jääkväärtus ei ole üle 50 000 euro.
  4. Liisingumakse kindlustuse alusel hüvitatakse kuni kuue kuu liisingumaksed, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot. Liisingumakse kindlustus kehtib järgnevatel tingimustel:
   1. liisinguvõtjast sõiduki seaduslik valdaja on kindlustusjuhtumi tagajärjel ambulatoorsel või statsionaarsel ravil ja on olnud töövõimetu rohkem kui kaks nädalat, sealjuures on kindlustushüvitis piiratud eelnimetatud tegeliku töövõimetusperioodiga;
   2. kindlustusjuhtum (sh liiklusõnnetus) on vormistatud seaduses ettenähtud korras ja sündmuskohale kutsutud kiirabi on tekkinud isikukahju fikseerinud;
   3. sõiduki omanikuks ja liisinguandjaks on Eestis tegutsev krediidiasutus, selle filiaal või nende tütarettevõttena tegutsev liisinguandja;
   4. LHV ei hüvita liisingumakses sisalduvaid muid kulusid (nt kütusekaart, kindlustus) või muid nõudeid liisinguvõtja vastu (nt viivised, leppetrahvid, lepingutasud). Kindlustatud eseme täieliku hävimise korral on liisingumaksete hüvitamise kohustus kuni vastava hüvitamisotsuse tegemiseni;
   5. sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud taksona, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvaettevõtte patrullsõidukina.
  5. Uusväärtuskindlustuse alusel hüvitatakse sõiduki täieliku hävimise ja kaotsimineku (sh vargus) korral selle esmamüügihind sõiduki ostudokumendi alusel. Uusväärtuskindlustus kehtib järgnevatel tingimustel:
   1. sõiduki esmaregistreeringust ei ole kindlustusjuhtumi toimumise hetkel möödunud üle ühe aasta;
   2. sõidukil on alates esmamüügist olnud üks omanik, liisinguandjale kuuluva sõiduki korral üks liisinguvõtja;
   3. sõiduki ostudokumendi alusel tõendatud esmamüügihind on kõrgem kui sõiduki taassoetamisväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit;
   4. sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud taksona, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvaettevõtte patrullsõidukina.
  6. Soetusväärtuskindlustuse alusel hüvitatakse sõiduki täieliku hävimise ja kaotsimineku (sh vargus) korral selle soetamismaksumus vastavalt ostudokumendile. Soetusväärtuskindlustus kehtib järgnevatel tingimustel:
   1. sõiduki esmaregistreeringust ei ole kindlustusjuhtumi toimumise hetkel möödunud üle kümne aasta;
   2. sõiduki soetamise hind ei ole üle 50 000 euro;
   3. kindlustuskaitse kehtib kuus kuud alates kindlustuslepingu sõlmimisest;
   4. sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud taksona, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvaettevõtte patrullsõidukina;
   5. sõiduki soetamise ja kindlustuslepingu sõlmimise vaheline periood ei ole pikem kui 30 päeva.
  7. Tehnilise rikke kindlustuse alusel hüvitatakse sõiduki mootori, jõuülekande, piduri- ja roolisüsteemi ning nende juhtelektroonika ja jahutussüsteemide ootamatust ja ettenägematust rikkest tingitud remondi või asendamise kulud. Tehnilise rikke kindlustus kehtib järgnevatel tingimustel:
   1. sõiduki esmaregistreeringust ei ole kindlustusjuhtumi hetkeks möödunud üle seitsme aasta;
   2. sõiduki läbisõit tehnilise rikke hetkel ei ole üle 150 000 km;
   3. sõidukile on õigel ajal ja pädeva isiku poolt tehtud kõik korralised hooldustööd;
   4. sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud taksona, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvaettevõtte patrullsõidukina;
   5. sõidukit ei ole eelnevalt hävinuks tunnistatud;
   6. tehniline rike ei ole seotud rikkega mootori toitesüsteemis (sh turbo-, mahtkompressoris, vahejahutis, kõrgsurvepumbas või akumulaatoris), väljalaske- ja heitgaaside puhastamise süsteemis (sh katalüsaatoris), kliimaseadmes (sh konditsioneeris), näidikus, vedrustuses, rattalaagris, pidurikettas, -klotsis või -sadulas. LHV nõudmisel tuleb sõiduki tehnilist korrasolekut ja tõrgeteta töötamist tõendada vastava sõidukimargi esindaja või LHV nimetatud remondiettevõtte ülevaatusaktiga;
   7. kui vea tuvastamise järel selgub, et tegemist ei ole tehnilise rikke kindlustusjuhtumiga, siis hüvitab LHV rikke põhjuse ja ulatuse tuvastamiseks tehtud põhjendatud kulud (demonteerimise, diagnostika, ekspertarvamuse jms kulud), kuid ei hüvita sõiduki monteerimise, vahetamist vajavate varuosade ja lisanduvate remonttööde maksumust.
  8. Vahetushaagisekindlustuse alusel hüvitatakse tingimuste mõistes liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi ja vandalismi tagajärjel kerghaagisele tekitatud kahju. Kahju hüvitatakse järgmistel tingimustel:
   1. haagis oli kindlustusjuhtumi toimumise hetkel kindlustatud sõiduki külge haagitud;
   2. haakes olnud haagis vastas vedava sõiduki tootjatehase kehtestatud nõuetele ja piirangutele ning oli tehniliselt korras.
  9. Pagasikindlustuse alusel hüvitatakse tingimuste mõistes liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, vandalismi ja varguse tagajärjel kindlustatud sõidukis olnud sõiduki valdaja ning kaasreisijate isiklike esemete (pagasi) kahjustumise või hävimisega tekkinud kahju. Kahju hüvitatakse järgmistel tingimustel:
   1. sõiduki juurest lahkudes oli pagas hoiustatud varjatult ning selleks ette nähtud lukustatud pagasiruumis ja/või kohas (nt kindalaekas);
   2. pagasiks ei loeta antiikseid esemeid, raha, väärtpabereid, väärisesemeid, ehteid, dokumente (sh fotod, plaanid, joonised), elektroonilisi andmekandjaid, fotoseadmeid, audio- ja videoseadmeid, arvutit, nutiseadmeid (sh telefon) ning tööriistu;
   3. juhul kui poliisile on lisaks pagasikindlustuse lisakaitsele märgitud ka vahetushaagisekindlustuse lisakaitse, hüvitatakse haagises olnud pagas tingimuste mõistes liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi ja vandalismi tagajärjel.
  10. Reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse alusel hüvitatakse sõidukis viibinud kuni viie reisija (sh sõiduki juht) püsiv töövõime kaotus või surm, mis on otseselt tingitud kindlustusjuhtumi tagajärjel saadud kehavigastusest. Hüvitamine toimub juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
   1. töövõimetus on kestnud vähemalt üks aasta;
   2. õigusaktides sätestatud korras tuvastatud ja määratud töövõime kaotus on 30% või rohkem;
   3. LHV-le on esitatud pädeva ametiasutuse otsus püsiva töövõimetuse ja selle ulatuse kohta;
   4. surmajuhtumi korral on LHV-le esitatud arstitõend surma põhjuse kohta ja pärimistunnistus kindlustushüvitise saamiseks õigustatud pärijate tuvastamiseks;
   5. reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse kehtib ka juhul, kui liiklusõnnetuse põhjustajaks ei ole kindlustatud sõidukit juhtinud isik ja sõidukile tekkinud kahju hüvitab vastutava isiku kindlustusandja.
  11. Lemmikloomakindlustuse alusel hüvitatakse kindlustatud sõidukis viibinud kuni kahe lemmiklooma vigastusest või surmast tekkinud kahju, mis on otseselt tingitud kindlustusjuhtumist. Kahju hüvitatakse juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
   1. lemmikloom reisib sõidukis selleks ettenähtud viisil ja kohas;
   2. lemmikloom või tema transportimiseks mõeldud seade (sh puur) on kinnitatud selleks ettenähtud turvavarustusega.
  12. Reisikatkestuse kindlustuse alusel hüvitatakse kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud reisikatkestusest tingitud ja reisi jätkamiseks vajalikud järgmised mõistlikud kulud:
   1. sõidukulud lähimasse ööbimiskohta, kui koju pöördumine või reisisihtkohta minek ei ole võimalik;
   2. majutuskulud lähimas mõistlikus majutuskohas, kui see asub reisi sihtkohast kaugemal kui 100 km;
   3. eelnevalt märgitud kulud hüvitatakse vaid sõidu ja ööbimise korral väljaspool Eestit, Lätit ja Leedut.
  13. Rendiauto kindlustuse alusel hüvitatakse rendiettevõtte esitatud kahjunõuded kindlustusvõtja vastu, mis on tekkinud kindlustusvõtja renditud sõidukile tingimuste mõistes liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi ja vandalismi tagajärjel. Kahjunõuded hüvitatakse järgnevatel tingimustel:
   1. rendiperioodil ei ole poliisil märgitud ja kindlustatud esemeks oleva sõidukiga teeliikluses osaletud;
   2. rendiauto kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil, v.a Eesti, Läti ja Leedu;
   3. renditav sõiduk võib olla sõidu- või pakiauto (kuni 3500 kg);
   4. renditud sõidukiga toimunud kahju korral rakendatakse poliisil märgitud tingimusi ja eritingimusi;
   5. renditud sõidukiga toimunud kahju korral rakendatakse poliisil märgitud omavastutust;
   6. renditud sõidukit ei ole kasutatud taksona, sõidujagamis-, õppe-, operatiiv-, alarm-, kuller- ja turvaettevõte patrullsõidukina või muuks majandustegevuseks;
   7. LHV ei hüvita rendiettevõtte esitatud nõudes sisalduvaid muid kulusid (nt lisavarustus, kindlustus) või nõudeid kindlustusvõtja vastu (nt viivised, lepingutasud, trahvid).
 7. Välistused

 8. Ei hüvitata kahjunõudeid, mis on kaudselt või otseselt tingitud järgmistest sündmustest, põhjustest või tagajärgedest:

  1. kahju, mis on tekkinud sündmusest, mis ei ole käsitletav kindlustusjuhtumina;
  2. kahju, mis on tekkinud sündmusest, mis on toimunud väljaspool poliisil märgitud kindlustusterritooriumit või kindlustusperioodi;
  3. kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõidukiga liiklemisel väljaspool teeliiklust ehk väljaspool maismaasõidukite liiklemiseks avatud rajatist (lennuväli, kaevandus, tee ehituse ala jms) või väljaspool maaomaniku poolt maismaasõidukite liikluseks ettenähtud muud ala (maastik, kaldaala, vesi, soine ala, liikluseks mitte avatud jäätee või jää jms);
  4. kahjustused, mis on käsitletavad kindlustatud eseme loomuliku kulumisena, nagu värvkattele ja sõiduki kerele tekkinud väikesed kriimud ja täkked, klaaside ja sõiduki salongi pindmised kriimud, täkked ning kulumisjäljed, samuti kuluosade (nt õlid, määrded, piduriklotsid) kulumine;
  5. kahju, mille on põhjustanud kindlustatud sõidukisse jäetud loom;
  6. kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõidukiga võistlusel või treeningul osalemisega;
  7. kahju, mille on põhjustanud kindlustatud sõiduki või selle seadmete kasutamisel neile mõjunud ülekoormus või vale kasutusviis;
  8. kindlustatud sõidukist välja voolanud või varastatud kütus;
  9. kahju, mis on tekkinud vee tungimisel kindlustatud sõidukisse, sõiduki mootorisse või toitesüsteemi sõidukiga sügaval vees sõitmise tõttu;
  10. kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõiduki või selle osade nõuetevastasest ümberehitamisest (sh tuunimine), kulumisest, praagiks osutumisest (sh garantiiremont), korrodeerumisest, sööbimisest, külmumisest, niiskusest (sh hermeetilisuse kadumisest), puudulikust või valest hooldusest, puudulikust remondist ja/või käsitsemisest;
  11. kindlustatud sõiduki ärandamisest või selle osade ja/või pagasi vargusest tekkinud kahju ajal, mil sõidukile ei olnud paigaldatud nõuetekohaseid ärandamis- ja/või vargusevastaseid seadmeid või kui need ei olnud enne vargust või ärandamist sisse lülitatud või töökorras, samuti kui sõiduki võti (sh juhtpult) oli sõidukis;
  12. kindlustatud sõiduki ärandamisest või selle osade ja/või pagasi vargusest tekkinud kahju, kui sõiduki valdaja ei ole juhtumist ettenähtud korras politseile teatanud;
  13. kahju, kui kindlustatud sõiduki tehniline seisund ei vasta kindlustuslepingu ja/või õigusaktide nõuetele;
  14. kahju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- ja/või sidurivedeliku ebapiisava koguse ning vale või ebakvaliteetse kütuse (sh gaas) tõttu;
  15. kahju, mis on põhjustatud kindlustatud elektrisõiduki (sh pistikhübriid elektrisõiduk) valel ja tootjatehase nõuetele mittevastaval laadimisel tekkinud ülepingest või mittenõuetekohasest laadimisvõttest;
  16. ainult rehvidele või amortisaatoritele tekkinud kahju (v.a vandalismi tagajärjel tekkinud kahju), kui sellega ei kaasnenud veermikule (sh velg) muid hüvitatavaid vigastusi;
  17. kulumispiiril või üle lubatud normi kulunud rehvidele tekkinud kahju;
  18. ainult tulede klaasidele tekkinud kahju (sh pragunemine ja/või keemiline reaktsioon), v.a juhul, kui selle põhjustas tingimuste mõistes liiklusõnnetus, õnnetusjuhtum või vandalism;
  19. kahju, mille põhjustas kindlustatud sõiduki väljumine kindlustusvõtja valdusest kelmuse või väljapressimise tõttu, samuti eelnimetatud juhtumi ajal sõidukile tekitatud kahjustused;
  20. kahju, mille põhjustas kindlustusvõtja poolt või tema teadmisel kindlustatud sõidukilt eemaldatud või maha monteeritud osade vargus või rööv, v.a kindlustatud sõiduki juurde kuuluvad rehvid, mida hoiustatakse suletud ja lukustatud hoiukohas;
  21. kahju, kui kindlustatud sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all;
  22. kahju, kui kindlustatud sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas alkoholi, uimasteid või psühhotroopseid aineid pärast kahju tekkimist;
  23. kahju, kui liiklusõnnetuse ajal kindlustatud sõidukit juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus;
  24. kahju, mis tekkis kerghaagisele enne kindlustatud sõiduki külge haakimist ja/või pärast lahti haakimist;
  25. kahju, mis on tekkinud kerghaagise, sh kerghaagises olnud pagasi varguse, ärandamise või röövimise tagajärjel;
  26. kahju, mis sai kindlustatud sõiduki omanikule teatavaks alles sõiduki valduse tagastamisel omanikule ja mille täpsed asjaolud on LHV-le teadmata;
  27. kahju, mis on tekkinud kindlustatud veoauto või haagise osalemisel laadimis- ja/või tõstetöödel, v.a juhul, kui poliisil on sellekohane märge;
  28. kahju, mis on põhjustatud kindlustatud eseme arestimisest, konfiskeerimisest või muust samalaadsest sündmusest;
  29. kahju, mis on tekkinud seoses sõja, kodusõja, invasiooni, terrorismi, küberrünnaku, massilise korratuse, revolutsiooni, riigipöörde, streigi, konfiskeerimise, arestimise või töösuluga;
  30. kahju, mille on põhjustanud tuumaenergia.
 9. Kindlustussumma ja hüvitispiir

 10. Kindlustussumma on kindlustatud sõiduki taassoetamisväärtus (turuhind Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumit) või poliisil märgitud summa.

  1. Sõiduki kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvitise võrra.
  2. Hüvitispiir on poliisil või tingimustes kokkulepitud summa, mis on väljamakstavate kindlustushüvitiste piiriks.
  3. Pärast kindlustatud sõiduki esmamüüki paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir on märgitud poliisil.
  4. Liisingumakse kindlustuse hüvitispiir on 3000 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
  5. Haagisekindlustuse hüvitispiir on 1500 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
  6. Pagasikindlustuse hüvitispiir on 2000 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
  7. Reisitõrke hüvitispiir on 1000 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
  8. Reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitispiir on 10 000 eurot isiku ja kindlustusperioodi kohta.
  9. Lemmikloomakindlustuse hüvitispiir on 2000 eurot kindlustusperioodi kohta.
  10. Rendiauto kindlustuse hüvitispiir on 20 000 eurot kindlustusperioodi kohta.
 11. Omavastutus

 12. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud osa, mida LHV ei hüvita. Omavastutus võib olla nii protsent kahju suurusest kui ka fikseeritud rahasumma alltoodud tingimustel:

  1. omavastutus väheneb 50% esimese kahju korral, kui LHV juures ei ole kahe üksteisele järgneva aastase kindlustusperioodi jooksul toimunud ühtegi kindlustusjuhtumit;
  2. juhul kui ühel kindlustusperioodil toimub rohkem kui kaks kindlustusjuhtumit, rakendatakse alates kolmandast kindlustusjuhtumist kahekordset omavastutust;
  3. juhul kui poliisil on märgitud varguse omavastutus protsendina, on omavastutuse suuruseks vastav protsent kahju suurusest, kuid mitte vähem kui poliisil märgitud omavastutus;
  4. erinevate sündmuste tagajärjel tekkinud kahju loetakse eraldi kindlustusjuhtumiteks ja iga kindlustusjuhtumi kohta rakendatakse eraldi omavastutust;
  5. juhul kui kindlustatud sõiduk remonditakse või taastatakse väljaspool Eestit, rakendatakse kahekordset omavastutust;
  6. metsloomaga kokkupõrkel toimunud kahju omavastutus märgitakse kindlustuslepingusse. Metsloomaga kokkupõrke vältimisest tekkinud kahju korral rakendatakse omavastutust;
  7. klaasikahju omavastutus märgitakse poliisile. Juhul kui kindlustatud sõiduki klaas parandatakse, siis omavastutust ei rakendata, v.a katuseluugi ja klaaskatuse puhul, mille kahjustumise korral rakendatakse alati omavastutust;
  8. kindlustatud sõiduki võtmete kaotusest ja vargusest tekkinud võtmete asendamise või taastamise kulud hüvitatakse ilma omavastutuseta.
 13. Territoorium

 14. Kindlustusterritoorium märgitakse poliisile ja LHV-l on hüvitamise kohustus ainult poliisil märgitud kindlustusterritooriumil toimunud kindlustusjuhtumi korral.

 15. Käitumine kindlustusjuhtumi korral

 16. Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi toimumise korral:

  1. vormistama kindlustatud sõidukiga seotud liiklusõnnetuse ja teatama sellest vastavalt õigusaktidele;
  2. teatama kindlustatud sõiduki või selle osade vargusest, ärandamisest, röövist, vandalismist, tulekahjust või muust õigusvastasest juhtumist viivitamatult politseile või häirekeskusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  3. vormistama juhtumi selliselt, et LHV-le säiliks regressiõigus kahju põhjustaja suhtes, juhul kui kindlustatud sõidukit on kahjustanud kolmas isik (sh laadimistööde osutamine), jalakäija (sh rulluisutaja) või sellele on kukkunud või laiali paiskunud esemed või ained. Vajadusel tuleb kohale kutsuda politsei;
  4. teatama metsloomale otsasõidust politseile või Keskkonnaametile;
  5. teavitama LHV-d kindlustusjuhtumist viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist või sellest teadasaamist. Kui kindlustusjuhtumi täpset aega pole võimalik määrata, loetakse selleks aeg, mil kindlustusvõtja oleks pidanud sellest teada saama;
  6. esitama vigastatud kindlustatud sõiduki või selle jäänused LHV-le ülevaatamiseks kindlustusjuhtumi järgses seisundis. Kindlustusvõtja ei tohi LHV eelneva nõusolekuta asuda kindlustatud sõidukit taastama või utiliseerima;
  7. esitama LHV-le kindlustusvõtja valduses oleva teabe ja dokumendid kahju tekkimise põhjuste ja kahju suuruse kohta, sh kindlustatud sõidukile paigaldatud GPS-seadme ja videosalvestusseadme andmed;
  8. esitama kahe tööpäeva jooksul pärast LHV vastavasisulist nõuet sõidumeeriku ja selle andmed, kui kindlustatud sõidukile kohaldub sõidumeeriku kohustus;
  9. esitama LHV-le viivitamatult kindlustatud sõiduki varguse, ärandamise või röövi korral sõiduki kõik võtmed ja registreerimisdokumendid ning röövi korral kõik kindlustusvõtja valduses olevad võtmed ja dokumendid;
  10. tõendama kindlustusjuhtumi toimumist või sellega seotud asjaolusid;
  11. teavitama LHV-d kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahju hüvitamisest kolmanda isiku poolt, esitatud kahjunõudest loobumisest või varastatud, ärandatud või röövitud kindlustatud eseme leidmisest või oma valdusse tagasi saamisest.
 17. Hüvitamise üldpõhimõtted

 18. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kindlustatud eseme taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ning muud kindlustuslepingus sätestatud kulud kas rahalise hüvitisena või taastades kindlustatud eseme kindlustusjuhtumi eelsesse seisu või asendades kahjustatud eseme samaväärsega, lähtudes järgnevast:

  1. hüvitamise viisi otsustab LHV;
  2. kindlustushüvitise määramisel arvestatakse hüvitatavast summast maha omavastutus, sissenõutavaks muutunud tasumata kindlustusmaksed, hüvitisvähendused ja seaduse alusel tagastatavate maksude (nt käibemaksu) osa;
  3. sõiduki täieliku hävimise või varguse korral on LHV-l õigus vähendada väljamakstavat kindlustushüvitist jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasuda tulevate ja hüvitamisotsuse tegemise hetkeks tasumata kindlustusmaksete võrra sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud ja kellele kindlustushüvitis välja makstakse.
  4. Kindlustatud sõiduki taastamiskulude hüvitamine toimub järgnevatel tingimustel:
   1. hüvitatakse kindlustusjuhtumist tingitud kindlustatud sõiduki põhjendatud taastamiskulud;
   2. kindlustatud sõiduki taastamiskulud hüvitatakse juhul, kui sõiduki taastamisremont on majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud;
   3. kindlustatud sõiduki taastamiskulud hüvitatakse pärast sõiduki taastamist kindlustusjuhtumi eelsesse seisu taastamiskulusid tõendavate dokumentide alusel;
   4. kindlustatud sõiduki taastamisel on õigus kasutada sõiduki eale ja tehnilisele seisundile vastava kulumisastmega detaile ja varuosasid;
   5. LHV ei vastuta kindlustatud sõiduki taastamise viisi või taastaja töö kvaliteedi eest, v.a kui taastusremondi teeb LHV määratud partner;
   6. kui kindlustusvõtja taotleb rahalist hüvitist, kuid ei esita kindlustatud sõiduki taastamist kinnitavaid kuludokumente, loetakse kahjusummaks 65% LHV aktsepteeritud taastamiskulu maksumusest;
   7. kui kindlustusvõtja ei soovi teha kindlustatud sõiduki remonti LHV soovitatud remonditöökojas ja selleks on olemas sõiduki omaniku nõusolek, on kindlustusvõtjal õigus nõuda rahalist hüvitist LHV jaoks kahju põhjendatud suuruse ulatuses.
  5. Kindlustatud sõiduki taassoetamiskulud hüvitatakse järgnevatel tingimustel:
   1. kindlustatud sõiduki täieliku hävimise ja varguse, ärandamise või röövi korral hüvitatakse sõiduki taassoetamise põhjendatud maksumus lähtuvalt sõiduki turuhinnast Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumit;
   2. täielikuks hävimiseks loetakse olukorda, kus kindlustatud sõiduki taastusremondi kulu moodustab rohkem kui 70% sõiduki turuväärtusest kindlustusjuhtumi hetkel;
   3. kui poliisil on sellekohane märge, hüvitatakse lisaks tingimuste punktis 9.5.1 toodule kindlustatud sõiduki võimalikud vahetamise või asendamise kulud, lisades kindlustushüvitisele 5% sõiduki turuväärtusest. Nimetatud summa makstakse välja kindlustusvõtjale. Eeltoodut ei rakendata, kui kahju hüvitatakse tingimustes toodud uusväärtuse või soetusväärtuse alusel;
   4. kui LHV ja sõiduki omanik ei ole teisiti kokku leppinud, läheb kindlustatud eseme omand üle LHV-le selle eseme üleandmise hetkest. Kui sõiduki omanik soovib jätta kindlustusjuhtumi tõttu kahjustatud sõiduki enda omandisse, siis vähendatakse kindlustushüvitist vastava sõiduki kindlustusjuhtumijärgse väärtuse võrra. Kahjustatud sõiduk tuleb LHV-le üle anda Eesti territooriumil.
  6. Lisaks kindlustatud sõiduki taastamise või taassoetamiskuludele hüvitatakse kindlustusjuhtumi tõttu vajalikud ja põhjendatud sõiduki teele tõstmise kulud ning sõiduki lähimasse või LHV määratud remondi- või hoiukohta toimetamise kulud 500 euro ulatuses. Veoki, bussi ja haagise korral hüvitatakse teele tõstmise ning teisaldamise kulud 2000 euro ulatuses.
  7. Reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitis makstakse kindlustatud isikule ja surmajuhtumi korral kindlustatud isiku pärijatele.
  8. Reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse töövõimekaotuse hüvitise summa arvutatakse protsendina õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitispiirist, mis vastab pädeva ametiasutuse määratud püsiva töövõime ulatusele. Kindlustatud isiku surma korral hüvitatakse õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitispiir täies ulatuses.
  9. Vahetushaagise ja lemmiklooma kindlustushüvitis makstakse kindlustatud eseme omanikule.
 19. Kindlustusvõtja kohustused

 20. Kindlustusvõtja on kohustatud:

  1. tasuma kokkulepitud summas ja korras kindlustusmakseid;
  2. teavitama LHV-d kindlustusjuhtumist viie päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist või sellest teada saamist;
  3. esitama LHV-le täieliku ja õige teabe kindlustusriski hindamiseks ning teatama kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada otsust sõlmida kokkulepitud tingimustel kindlustusleping, sh teatama kindlustatud eseme (sõiduki) õige kasutusala;
  4. teavitama LHV-d esimesel võimalusel, kui LHV-le esitatud andmed osutuvad valeks või puudulikuks;
  5. kasutama kindlustatud sõidukit hoolikalt ning vastavalt tootjatehase, liikluseeskirjas ja liiklusseaduses sätestatud juhistele ja/või piirangutele;
  6. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikule, kelle valdusse või kasutusse ta kindlustatud sõiduki annab;
  7. teavitama LHV d enne kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu kehtivuse ajal, kui kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on kantud või kantakse isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelist finantssanktsiooni;
  8. võimaldama LHV esindajal tutvuda kindlustatud sõiduki seisundi ja dokumentidega;
  9. kindlustatud sõiduki juurest lahkumisel sulgema selle uksed, aknad, luugid, lahtise sõiduki puhul katuse ning lukustama sõiduki ja rakendama ärandamisvastaseid seadmeid (sh signalisatsioonisüsteemi ja immobilaiseri);
  10. hoidma kindlustatud sõiduki võtmeid ja registreerimisdokumente nii, et kolmandal isikul ei ole võimalik neid takistust eemaldamata või vägivallaga ähvardamata ära võtta. Kindlustatud sõiduki võtmeid ei tohi hoida sõidukis;
  11. kindlustatud sõiduki võtmete varguse, röövi või kaotamise korral viivitamatult vahetama kõik lukud ja ümber kodeerima või asendama sõiduki elektroonilised ärandamisvastased seadmed. Kuni lukkude vahetamise, ümberkodeerimise või ärandamisvastaste seadmete asendamiseni peab kindlustusvõtja võtma kasutusele lisameetmed, et hoida ära kindlustatud sõiduki vargus või ärandamine, nt hoidma sõidukit ainult lukustatud garaažis või suletud ja valvataval territooriumil;
  12. kutselise autojuhina tegutsemisel järgima tema tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja kohta käivaid õigusakte ja rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepet (AETR kokkulepe);
  13. paigaldama ja vajadusel kinnitama veose (sh pagas, spordivarustus jm isiklikud esemed) selliselt, et tavapärase liiklemise (sh äkkpidurdus, järsk ümberpõige) käigus ei pääseks veos lahti ega liikuma;
  14. teavitama esimesel võimalusel LHV-d kindlustusriski võimalikust suurenemisest. Kindlustusriski suurendavateks olulisteks asjaoludeks loetakse eelkõige sõiduki võõrandamist, sõiduki liiklusregistrist kustutamist, sõiduki kasutusviisi muutumist, sõiduki lukustussüsteemide riket, ärandamisvastaste seadmete riket, võtmete kaotsiminekut ja sõiduki registreerimisdokumentide või nende osade kaotsiminekut;
  15. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikku suurenemist ning mitte laskma kindlustusriski suurendada isikutel, kes kindlustatud sõidukit kasutavad;
  16. võimaldama LHV-l uurida kindlustusjuhtumi asjaolusid, et tuvastada kahju suurus ja kahju eest vastutavad isikud ning vajaduse korral kaasata eksperte kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks;
  17. täitma LHV antud võimalikke lisajuhiseid kindlustusriski vähendamiseks;
  18. tagastama varastatud või röövitud sõiduki tagasisaamise järel, pärast seda kui LHV on selle eest kindlustushüvitise välja maksnud, LHV-le tagasi saadud sõiduki eest makstud kindlustushüvitise või andma tagasi saadud sõiduki LHV le üle.
 21. LHV kohustused

 22. LHV on kohustatud:

  1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente ja hoidma saladuses LHV-le kindlustuslepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
  2. väljastama kindlustusvõtjale asenduspoliisi, samuti ärakirjad kindlustusvõtja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaldustest, ning andmed ja koopiad dokumentidest, mis mõjutavad kindlustusvõtja kindlustuslepingust tulenevaid õigusi või kohustusi, kui selline tegevus ei ole vastuolus õigusaktidega;
  3. tutvuma kindlustusvõtja esitatud kahjunõude ja selle dokumentidega;
  4. vaatama kahjustatud sõiduki üle või korraldama selle ülevaatuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates kahjuteate saamisest;
  5. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul alates kindlustusjuhtumi asjaolude ja selle ulatuse selgitamiseks vajamineva teabe saamisest, kusjuures kindlustatud sõiduki varguse, ärandamise või röövi korral on LHV-l õigus otsuse tegemist edasi lükata kuni juhtumi kohta algatatud kriminaalasja lõpetamise või peatamise otsuse kättesaamiseni või kuni süüdlasele süüdistuse esitamiseni;
  6. teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustusvõtjat, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab;
  7. hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma või kindlustushüvitise ühekorraga või osadena või täitma kindlustuslepingut muul kokkulepitud viisil. LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras;
  8. keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis on kehtestatud ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.
 23. LHV õigused

 24. LHV-l on õigus esitada kindlustusriski vähendamise eesmärgil lisanõudeid. Lisanõuded muutuvad kindlustuslepingu osaks, v.a kui kindlustusvõtja ei esita kindlustuslepingust taganemise avaldust kümne tööpäeva jooksul pärast vastavate nõuete kättesaamist.

 25. Kindlustusperioodi jooksul on LHV-l õigus kindlustatud ese üle vaadata ning suurenenud kindlustusriski korral nõuda kindlustusvõtjalt lisaturvameetmete rakendamist ja/või suurendada kindlustusmakset.

 26. LHV-l on õigus nõuda kindlustusriski suurenemise korral kindlustusvõtjalt sisse tegeliku kindlustusriski alusel tasuda tuleva ja poliisil märgitud kindlustusmakse vahe.

 27. Juhul kui kindlustusleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks aasta, on LHV-l õigus tingimusi ja/või kindlustusmakset muuta, kuid mitte kindlustuslepingu esimese aastase kindlustusperioodi osas.

 28. LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.

 29. Kindlustuslepingu täitmisest vabanemine

 30. LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui:

  1. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid, eksitavat informatsiooni või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kindlustuslepingu või kindlustusjuhtumi olulisi asjaolusid;
  2. kindlustusvõtja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus kokkulepitud kohustust ja sellel on mõju kahju tekkimisele, suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;
  3. kindlustusvõtja on rikkunud oluliste riskiasjaolude muutumisest teatamise kohustust;
  4. kindlustatud sõidukit juhtinud isik eiras tahtlikult liiklusseaduses kirjeldatud liiklusjärelevalve teostaja peatumismärguannet;
  5. kindlustatud sõidukit juhtinud isik ületas oluliselt lubatud sõidukiirust või rikkus muud teel liiklemiseks kehtestatud liiklusreeglit olulisel määral ja rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või suurusele;
  6. kindlustatud sõidukit juhtinud isik lahkus kindlustusjuhtumi toimumiskohalt, jättes selle vastavalt tingimuste punktis 8 toodule korrektselt vormistamata;
  7. kindlustatud sõidukit juhtinud isik rikkus enne kindlustusjuhtumit kutselise autojuhi tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja kohta käivaid õigusakte või rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepet (AETR kokkulepe) või ei esitanud nende nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikku infot;
  8. kindlustusvõtja on põhjustanud kahju tahtlikult;
  9. kindlustatud sõidukis viibinud reisijad (sh sõiduki juht) ja/või lemmikloom ei olnud nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud ning sellel on põhjuslik seos kahju tekkimisega (reisijate või lemmiklooma kindlustusjuhtum);
  10. kindlustusvõtja aitas sõidukiga kaasa kuriteo toime¬panemisele või selle katsele;
  11. kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset ettenähtud tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks ja kindlustusjuhtum toimub peale täiendava tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui makse jäeti tasumata kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu;
  12. tegemist on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju vastavalt tingimustele ei hüvitata.
 31. Hüvitise tagastamine

 32. Kindlustusvõtja ja/või soodustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise LHV-le tagastama esimesel võimalusel, kui:

  1. pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik;
  2. kindlustusvõtja või soodustatud isik saab varastatud või röövitud kindlustatud eseme oma valdusesse tagasi. LHV d tuleb sellest viivitamatult teavitada, ning juhul kui LHV on juba hüvitanud kindlustatud eseme väärtuse, tuleb LHV le tagastada makstud kindlustushüvitis või anda tagasi saadud eseme valdus ja omandiõigus LHV-le üle.
 33. Kindlustuslepingu lõppemine

 34. Kindlustusleping lõpeb:

  1. kindlustusperioodi lõppemisel;
  2. kindlustuslepingu ülesütlemisel;
  3. kindlustuslepingust taganemisel;
  4. kindlustusvõtja ja LHV kokkuleppel;
  5. muudel õigusaktides ettenähtud alustel.
 35. Kindlustuslepingu ülesütlemine

 36. LHV-l on õigus kindlustusleping üles öelda, järgides õigusaktides ettenähtud ülesütlemise tähtaegu, kui:

  1. kindlustusvõtja ei ole täitnud kindlustuslepingut, sh ei ole tasunud kindlustusmakset tähtajaks ega täiendavaks tähtajaks;
  2. kindlustusvõtja on esitanud LHV-le kindlustuslepingu ja/või kindlustusjuhtumi asjaolude kohta tahtlikult valeandmeid;
  3. toimunud on kindlustusjuhtum ja LHV on teinud otsuse kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta;
  4. kindlustusrisk on suurenenud (sh juhul, kui kindlustusrisk on suurenenud kindlustusvõtjast sõltumata ja kindlustusvõtja ei nõustu kindlustuslepingut muutma tagasiulatuvalt alates kindlustusriski suurenemisest);
  5. kindlustatud ese on võõrandatud;
  6. ilmnevad muud õigusaktides sätestatud kindlustuslepingu ülesütlemise alused.
 37. Pooltel on õigus tähtajatu kindlustusleping korraliselt üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva.

 38. Kindlustuslepingust taganemine

 39. LHV-l on õigus kindlustuslepingust taganeda juhul, kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingut sõlmides teatanud LHV-le kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest ja/või on esitanud teadlikult valeandmeid (sh tahtlikult vältinud olulise asjaolu teatamist). LHV võib kindlustuslepingust taganeda ühe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või pidi teada saama kindlustusvõtja teatamiskohustuse täitmata jätmisest.

 40. Kui kindlustusvõtja ei ole tasunud esimest kindlustusmakset 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist, võib LHV kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda. Kui tasutud kindlustusmakse (sh osamakse) on väiksem poliisil märgitud tasuda tulevast summast, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud. Eeldatakse, et LHV on kindlustuslepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul makse sissenõutavaks muutumisest arvates.

 41. Kui kindlustusleping on sõlmitud sidevahendi abil, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 42. Kui kindlustusleping on sõlmitud kauemaks kui üheks aastaks, on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest arvates. Taganemise kohta tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Taganemisel tagastab LHV tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei ole.

 43. Kui kindlustusleping on üles öeldud või sellest on taganetud, siis ei ole alates kindlustuslepingu lõppemisest kindlustuslepingu pooltel enam lepingust tulenevaid kohustusi. Poolte õigused ja kohustused, sh kindlustusvõtja kohustus tasuda LHV-le kindlustusmakseid, kehtivad kuni kindlustuslepingu lõppemiseni.

 44. Teadete edastamine

 45. Kõik kindlustuslepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 46. Isikuandmete töötlemine

 47. LHV on õigustatud töötlema kindlustuslepinguga seotud isikuandmeid LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtete alusel ja avaldama kindlustuslepinguga seotud teavet kolmandale isikule, kelle õigus infot saada tuleneb LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

 48. LHV-l on õigus säilitada kindlustuslepingu täitmisega seoses side- või muu vahendi abil saadud salvestisi ning vajaduse korral kasutada neid kindlustusvõtja esitatud tahteavalduste tõendamiseks.

 49. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine

 50. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama selle kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks.

 51. Vastuolud kindlustuslepingu dokumentides

 52. Kui kindlustuslepingu dokumentides on vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel eeldusest, et poliisil märgitud kindlustuslepingu eritingimused on üldtingimuste ees ülimuslikud.

 53. Kui tingimused on tõlgitud võõrkeelde, juhindutakse vaidluse korral nende tõlgendamisel alati eestikeelsetest tingimustest.