Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates 15.03.2022

Me väärtustame kõiki oma Kliente ja austame oma Klientide õigust privaatsusele ning nende andmete kaitsele. Soovime, et meie Kliendid oleksid teadlikud, mis põhjusel ja kuidas me nende andmeid kasutame, millised on nende õigused ja kuidas nad saavad oma õiguseid teostada. Selle tarbeks oleme uuendanud oma Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid, kust leiate infot selle kohta:

 • milliseid Klientide andmeid me oma tegevuses kasutame ja mis on need peamised põhjused, miks me neid andmeid kasutame (punktid 3.6 ja 3.7.);
 • millistel täiendavatel eesmärkidel me Klientide andmeid veel kasutame (punktid 3.8);
 • millised on meie füüsilisest isikust Klientide õigused (punkt 8);
 • kuidas meie Kliendid oma õiguseid saavad kasutada, sh kelle poole oma küsimustega saab pöörduda (punkt 9);
 • kust me oma Klientide kohta võime infot saada (punktid 3.1. ja 3.2.);
 • kellele ja miks me Klientide andmeid võime edastada (punkt 4);
 • kuidas me kaitseme oma Klientide Isikuandmeid, kui me edastame neid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (punkt 5).
 1. Mõisted ja üldsätted

  1. Klient käesolevate Kliendiandmete töötlemise põhimõtete (Põhimõtted) tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi LHV teenuse kasutamiseks või kes kasutab või on kasutanud LHV teenust või kes on muul viisil seotud LHV poolt osutatava teenusega.
  2. Kliendiandmed on igasugune teave, sh pangasaladus ja Isikuandmed, mis on LHV-l Kliendi kohta teada.
  3. Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kogumine, säilitamine, kasutamine ja edastamine.
  4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilisest isikust Kliendi kohta.
  5. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient ise, LHV ega LHV töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Kliendiandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  6. LHV on LHV Group, AS LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Finance, LHV Kindlustus ja muud juriidilised isikud, milles LHV Group omab otseselt või tütarettevõtte kaudu üle 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest.
  7. Käesolevad Põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Teenuste tingimustega.
  8. Astudes kliendisuhtesse LHV-ga või avaldades tahet kliendisuhtesse astuda, nõustub Klient oma Kliendiandmete Töötlemisega käesolevates Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 2. Üldpõhimõtted

  1. Kliendiandmete Töötlemine LHV-s toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Põhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes LHV teenustega seotud dokumentides.
  2. LHV ja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. LHV lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.
  3. LHV kasutab Kliendiandmete Töötlemisel volitatud töötlejaid, millisel juhul tagab LHV, et sellised andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid üksnes LHV juhiste kohaselt ning kooskõlas andmekaitse nõuetega.
 3. LHV poolt töödeldavad Kliendiandmete liigid, Töötlemise eesmärgid ja Töötlemise õiguslikud alused

  1. LHV kogub Kliendiandmeid peamiselt Kliendilt endalt (nt taotlustelt, avaldustelt, kliendisuhtluse käigus) ning Kliendi poolt teenuste kasutamise käigus (nt kaardimaksete teostamine, ülekannete tegemine, väärtpaberikorralduste edastamine, lepingute täitmine).

  2. LHV saab Kliendiandmeid ka Kolmandatelt isikutelt, näiteks:

   1. Kliendiga seotud isikutelt (nt kindlustusvõtja, kahjuteate esitaja, krediiditaotluse esitaja või muu lepinguga seotud isik) taotluste ja avalduste esitamisel;
   2. koostööpartneritelt ja klientidele teenuste osutamisega seotud isikutelt (nt SK ID Solutions). Selliseid andmeid võime saada eeskätt siis, kui klient on andnud selleks koostööpartnerile eelneva nõusoleku või kui andmete saamiseks on LHV-l õigustatud huvi. Andmeid võime saada eeskätt teenuse osutamise käigus, nt makseteenuste kasutamisel edastab SK ID Solutions meile autentimisega seotud andmed, sh IP aadressi;
   3. avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt rahvastikuregistrist, kinnistusraamatust, väärtpaberite keskregistrist, KMAIS-i infosüsteemist, maksukohustuslaste registrist, liikluskindlustuse registrist, ehitisregistrist, Maksu- ja Tolliametilt, Pensionikeskuselt). LHV kasutab neid andmeid peamiselt Kliendiandmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks, Kliendile asjakohase teenuse osutamiseks ning ka Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks;
   4. LHV ettevõtetelt, OÜ-lt Krediidiregister ja Creditinfo Eesti AS-lt. LHV kasutab neid andmeid peamiselt Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks ning riskijuhtimiseks, sh raamatupidamisstandarditest (IFRS 9) tulenevate kohustuste täitmiseks;
   5. korrespondentpankadelt, välismaakleritelt, makseteenuste osutajatele ja teistelt finantsteenuste osutajatelt, kindlustusandjatelt ja kindlustusagentidelt, tervishoiuteenuse osutajatelt ning muudelt äripartneritelt, kui Klient on selleks meie äripartnerile nõusoleku andnud või on andmete edastamine lubatud õigusaktidega. LHV kasutab neid andmeid peamiselt Klientidele teenuse osutamise võimaldamiseks (nt välismaksed, investeerimisteenused, makseteenused, kindlustusteenused).
  3. LHV Töötleb Kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse menetlemiseks, Kliendi nõusoleku alusel kui ka LHV enda õigustatud huvide kaitseks.

  4. LHV õigustatud huvid väljenduvad eeskätt nii enda äritegevuse edendamises Klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, oma toodete arendamises, andme- ja infoturbe tagamises, võlahalduses kui ka enda kaitses juriidiliste vaidluste korral.

  5. Kliendiandmete Töötlemisel nõusoleku alusel küsib LHV Kliendi nõusolekut näiteks vastavatel avaldustel ja taotlustel ning võimaldab Kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult.

  6. Oma tegevuses Töötleb LHV järgmiseid Kliendiandmete liike:

   KLIENDIANDMETE LIIGIDNÄITED ANDMETEST
   Isiklikud andmednimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, vanus, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi andmed, näokujutis, riiklik taust, elamisloa andmed
   Kontaktandmede-post telefon, aadress, suhtluskeel
   Maksuresidentsuse andmedTIN kood, maksuresidentsus, tõendid maksuresidentsuse kohta
   Esindusõiguse andmedsünnitunnistuse andmed, eestkostjaks määramise andmed, teovõime piiratuse fakt, volikirja andmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutegaseosed riikliku taustaga isikutega, seosed pärijatega, seosed teiste teenuse osutamisega seotud isikutega (nt makse vastaspool, ettevõte, käendajad, tagatisvara omanikud, kindlustatud ja soodustatud isikud)
   Maksekonto andmedmaksetehingute andmed, tehingute aeg, maksesummad, makse selgitus, konto jääk, konto number, maksete vastaspooled, limiidid, kaarditehingute andmed, konto avamise eesmärk, kontod teistes pankades, maksete vaidlustamise, tagasikutsumise ja tühistamise andmed, makskontol tehtavate toimingute andmed (sh arestid)
   Hoiuste andmedhoiustatav summa, hoiuse periood, kliendi korraldused ja toimingud seoses hoiustega
   Pereandmedperekonnaseis, ülalpeetavate arv
   Kutsetegevuse andmedamet, töökoht, tegevusala, hariduskäik, haridustase, tööandja, tööstaaž, kogemus valdkonnas
   Võlaandmedvõlasumma, võla kestus, viivised, võlgnevuste likvideerimise andmed, aluslepingu andmed, maksehäire info, võla päritolu, maksehäire tekkimise ja lõppemise aeg
   Finantsandmedprognoositud laekumised, sissetulekud, kohustused, varasem maksekäitumine, tehtud tehingud, sõlmitud ja lõppenud lepingud, esitatud taotlused, esitatud avaldused, intressid ja teenustasud, lepingu rikkumised, CreditInfo skoor, krediidiotsuste andmed, sissemakse suurus
   Vara päritolu andmedomafinantseeringu raha päritolu, kontol olevate varade päritolu, dokumendid maksekontol teostatavate tehingute kohta
   Kredexi käendustingimuste andmedõppekava, kool, õppimise staatus, õppimise kestus, tööandja tõendi andmed, Kaitseväe või Kaitseliidu veteraniks olemist tõendavad andmed
   Tagatiste andmedtagatise liik, tagatis väärtus, tagatise kirjeldus ja tehnilised andmed, tagatisvara asukoht ja vara valdaja
   Andmed Kliendi teadmiste ja kogemuste kohtainvesteerimisalased teadmised ja kogemused, investeerimiseesmärk, teadmised finantsinstrumentide kohta, varasem kogemus finantsinstrumentide osas, elukutse seotus investeerimisega, finantssektoris töötamise kogemus, plaanitav investeeringu kestus, riskitase
   Väärtpaberitega seotud andmedväärtpaberitehingud, väärtpaberikorraldused, väärtpaberi info, tehingute väärtus, kogus, maht, LEI kood, väärtpaberiportfelli andmed, võimenduslaenu tagatise andmed, virtuaalportfelli andmed, kahtlaste tunnustega tehingud
   Alternatiivsete investeeringute andmedinvesteeringu nimi, kogus, soetushind, laekunud tulud (intressid, põhiosa makse), vaba raha jääk, kasum, väärtus
   Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmedKliendi staatus, teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavad teenused ja tooted, Kliendi päringud ja kaebused, kampaania tingimuste andmed (nt kasvukonto, sissetulekud, kasutatava kaardi liik)
   Ametlike järelepärimiste andmeduurimisorganite, notarite, maksuhalduri, täiturite, kohtu järelepärimistest ja päringutest tulenevad andmed, nõuetest tulenevad andmed
   Kampaaniates osalemisega seotud andmedinvesteerimismängudes ja muudes tarbijamängudes võidetud auhinnad, osaletud LHV kampaaniad ja muud LHV tarbijamängud, kampaaniates kogutud punktid, mängus kasutatav alias, mänguportfelli andmed
   Pensioniandmedpensionifondi andmed, Kliendi pensionifondi väärtus, esitatud avaldused, prognoositav pension, eeldatav pensionile jäämise aeg, täiendavad pensioniõiguslikud aastad, pensionifondi sissemaksed, Kliendi poolt eeldatav keskmine tootlus, III pensionisamba andmed, pensioniaastad, kindlustusosakute andmed
   Kliendi seadmete andmedseadme liik, seadme identifikaator, IP aadress, asukoht
   Maksuandmedtulu tuludeklaratsiooni alusel (välja arvatud vara võõrandamisest saadud tulu ja sellelt makstud maksud); tööandja deklareeritud väljamaksed TSD alusel; töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni andmed TSD alusel; dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed; maksuvõlg alates 100 eurot
   Laenutatud raamatute andmedlaenutatud raamatud, laenutamise kuupäev, tagastamise kuupäev, viivised
   Pangakaardi andmedkaardi tüüp, kaardi kehtivusaeg, kaardi olek, kaardi number
   Heategevusorganisatsiooni andmedorganisatsiooni nimi, annetatavad summad
   Salvestiste andmedvideosalvestised, kõnesalvestised, foto ATM-ides
   Süüteoandmedandmed süütegude, kriminaalkorras karistatuse kohta, andmed süüteokahtluste kohta
   Kindlustuse andmedkindlustuskaitse ulatuse andmed, kindlustatava objekti andmed, kindlustusperiood, kindlustusmaksete suurus, sõlmitud kindlustuslepingud ja esitatud taotlused, kindlustusotsused
   Kindlustusjuhtumi andmedjuhtumi kirjeldus, juhtumi toimumise aeg ja koht, kahju põhjus, kahju saajad, fotod ja dokumendid kahjustatud objektist, reisi toimumise aeg ja koht, reisi teekond
   Terviseandmedvigastuste ja haiguste kirjeldus, ravi kirjeldus ja kestus, diagnoosid
   Fondiosakutega seotud andmedinvesteerimisfond, osakute arv, osakute omandamise andmed, tagasivõtmise ja osakute müügi andmed
   Alternatiivsete investeeringute andmed (k.a krüptotehingud)krüptovaratehingud, krüptotehingute korraldused, krüptovara info, tehingute väärtus, kogus, maht, krüptovarade portfelli andmed
  7. Järgnevalt on välja toodud loetelu peamistest eesmärkidest, milleks LHV Kliendiandmeid Töötleb, Kliendiandmete liikidest ning Töötlemise õiguslikest alustest:

   ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGIDKLIENDIANDMETE LIIGIDTÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
   Isikusamasuse tuvastamineIsiklikud andmedrahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus; õigustatud huvi kliendi isikusamasuse kindlakstegemiseks ja riskide maandamiseks
   Isikut tõendava dokumendi kehtivuse, esindusõiguse ja andmete õigsuse kontrollIsiklikud andmedEsindusõiguse andmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus;
   õigustatud huvi kliendi esitatud andmete õigsuse kontrolliks ja riskide maandamiseks;
   leping
   Hoolsusmeetmete rakendamine ja ärisuhte seireIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Esindusõiguse andmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutega
   Maksekonto andmed
   Kutsetegevuse andmed
   Vara päritolu andmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   Ametlike järelepärimiste andmed
   Süüteoandmed
   Kliendi seadmete andmed
   Salvestiste andmed
   rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Maksualase teabe kogumine ja raporteerimineIsiklikud andmed
   Maksuresidentsuse andmed
   Kontaktandmed
   Maksekonto andmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   Hoiuste andmed
   maksualase teabevahetuse seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Pärimistoimingute tegemineIsiklikud andmed
   Maksekonto andmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   Võlaandmed
   Kontaktandmed
   Hoiuste andmed
   Fondiosakutega seotud andmed
   Pensioniandmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutega
   leping;
   kogumispensionide seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Hoiuste kaasamine Hoiuste andmedIsiklikud andmedleping
   Kliendisuhtlus, Kliendi teavitamiskohustuse täitmineKontaktandmed
   erinevatest seadustest (nt väärtpaberituru seadus, võlaõigusseadus) tulenevad juriidilised kohustused;
   õigustatud huvi kliendisuhte haldamiseks;
   lepingu täitmine
   Otseturustus, kampaaniate korraldamine, tagasisideküsitlusedKontaktandmed
   Isiklikud andmed
   Kampaaniates osalemisega seotud andmed
   Võlaandmed
   Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed
   nõusolek
   õigustatud huvi sarnaste toodete ja teenuste müügiks ning õigustatud huvi telefonimüügiks
   võlaandmete kasutamisel õigustatud huvi asjakohasele kliendisegmendile (krediiditoodete kliendid) krediiditoodete vastutustundlikuks turustamiseks
   Krediiditeenuste osutamine (laenu väljamaksed, krediidiotsuse tegemine, Kredexi käendustingimuste kontroll, indikatiivsete pakkumiste tegemine)Isiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Finantsandmed
   Kredexi käendustingimuste andmed
   Tagatiste andmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutega
   leping
   Kliendi krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiriski juhtimineIsiklikud andmed
   Pereandmed
   Kutsetegevuse andmed
   Finantsandmed
   Süüteoandmed
   Võlaandmed
   Maksekonto andmed
   Tagatiste andmed Pensioniandmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutega
   Vara päritolu andmed
   Maksuandmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   krediidiandjate ja –vahendajate seadusest ja võlaõigusseadusest tulenev juriidiline kohustus ning õigustatud huvi riskijuhtimise korraldamiseks ja krediidiriski maandamiseks;
   maksuandmete kasutamine - nõusolek
   Tagatisvara hindamineIsiklikud andmed
   Tagatiste andmed
   krediidiandjate ja –vahendajate seadusest ja krediidiasutuste seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Investeerimisteenuste osutamine (väärtpaberikorralduste täitmine ja edastamine täitmiseks, Balti analüüsidele ligipääsu võimaldamine, võimenduslaenu positsioonide likvideerimine, väärtpaberite pantimine, väärtpaberite laenamine Kliendilt, investeerimiskonto haldamine, virtuaalportfelli kasutamise võimaldamine, soodsama maksumäära võimaldamine USA väärtpaberitehingute tegemisel, portfellihalduse teenuse osutamine)Isiklikud andmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   Kontaktandmed
   Pereandmed
   leping;
   väärtpaberituru seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Sobivuse ja asjakohasuse hindamine väärtpaberiteenuste osutamisel KliendileIsiklikud andmed
   Andmed kliendi teadmiste ja kogemuste kohta
   Kutsetegevuse andmed
   Finantsandmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   väärtpaberituru seadusest ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/565 tulenev juriidiline kohustus
   Tehingute monitooring turukuritarvitustele viitavate tunnuste osas ja kahtlaste tehingute raporteerimineIsiklikud andmed
   Väärtpaberitega seotud andmed
   Kutsetegevuse andmed
   Maksekonto andmed
   Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 596/2014 (turukuritarvituste määrus) tulenev juriidiline kohustus
   Kontohalduri ülesannete täitmine (väärtpaberite märkimised, tühistamised, intressiväljamaksed,, pensioniavalduste vastuvõtmine, fondipensioni väljamaksete avalduste vastuvõtmine, infovahetuse tagamise väärtpaberite keskregistriga)Isiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Väärtpaberiandmed
   Pensioniandmed
   väärtpaberite registri pidamise seadusest, väärtpaberituru seadusest ja kogumispensionide seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Pensioni digilahenduse teenuse osutamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Pensioniandmed
   leping
   Pensioni digilahenduse teenuse kasutajatele täpsemate prognooside pakkumine nende pensioni kohtaIsiklikud andmed
   Pereandmed
   Kutsetegevuse andmed
   Pensioniandmed
   nõusolek
   Alternatiivsete investeeringute kuvamine internetipangasIsiklikud andmed
   Alternatiivsete investeeringute andmed
   nõusolek
   Trader ja Broker demoversiooni kasutamise võimaldamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   nõusolek
   Seminaride korraldamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   nõusolek;
   õigustatud huvi seminarimaterjalide edastamiseks ning varasemate osalejate uutele seminaridele kutsumiseks
   Makseteenuste osutamine (maksekorralduste vastuvõtmine, maksekorralduste täitmine ja edastamine täitmiseks, sularaha sisse- ja väljamaksete teostamine, kaartide tellimine, maksete tagasikutsumine ja tühistamine, kaarditehingute vaidlustamine, e-arvete tellimine, mTasku ligipääsu võimaldamine, kaardimaksete võimaldamine, arveldusteenuste üleviimine, virtuaalse ISIC kaardi kasutamise võimaldamine, nimemakse kasutamise võimaldamine, maksete algatamise teenuse pakkumine)Isiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Maksekonto andmed
   Kutsetegevuse andmed
   Pangakaardi andmed
   leping;
   õigusaktidest (nt võlaõigusseadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2015/847) tulenev juriidiline kohustus
   Maksepettuste tuvastamine ja uurimine, infoturbe tagamineIsiklikud andmed
   Maksekonto andmed
   Kliendi seadmete andmed
   erinevatest õigusaktidest (nt Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2018/389, Finantsinspektsiooni suunistest) tulenevad juriidilised kohustused;
   õigustatud huvi infoturbe tagamiseks ja riskide maandamiseks
   Makseteenuste osutajate poolt pakutavate teenuste (nt kontoteabe teenus, makse algatamise teenus) kasutamise võimaldamineIsiklikud andmed
   Maksekonto andmed
   võlaõigusseadusest ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2018/389 tulenev juriidiline kohustus
   Heategevusvõimaluse kasutamise võimaldamineIsiklikud andmed
   Heategevusorganisatsiooni andmed
   Maksekonto andmed
   leping;
   andmete (isikukood, toetatav summa) edastamisel valitud heategevusorganisatsioonile– heategevusorganisatsiooni kui kolmanda isiku õigustatud huvi maksusoodustuse kasutamiseks
   Raamatute laenutamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Laenutatud raamatute andmed
   leping
   Finantsportaali kasutamise võimaldamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   leping
   Klientide, töötajate ja LHV vara kaitseSalvestiste andmedõigustatud huvi vara kaitseks ja füüsilise turbe tagamiseks
   VõlahaldusIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Võlaandmed
   Tagatiste andmed
   õigustatud huvi võlahalduse korraldamiseks ja enda kaitseks lepingu rikkumise korral
   Kontode arest, infopäringutele vastamine ja maksekonto teabe edastamineIsiklikud andmed
   Maksekonto andmed
   Ametlike järelepärimiste andmed
   erinevatest õigusaktidest (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, täitemenetluse seadus) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmine
   Fondiosakute registri pidamine, osakute tagasivõtmise ja väljalaske korraldamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Fondiosakute andmed
   erinevatest õigusaktidest (nt investeerimisfondide seadus, kogumispensionide seadus) tulenev juriidiline kohustus
   Fondivalitseja teenuse osutamineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Fondiosakute andmed
   leping
   Kindlustusteenuse osutamine (kindlustuspakkumise tegemine, klienditoe pakkumine, kindlustusabi teenuste osutamine, lepingu sõlmimine ja poliisi väljastamine, kindlustushüvitiste väljamaksmine)Isiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Kindlustuse andmed
   Pangakaardi andmed
   leping
   Kindlustushuvi väljaselgitamineIsiklikud andmed
   Kindlustuse andmed
   võlaõigusseadusest, kindlustustegevuse seadusest tulenev juriidiline kohustus
   Kindlustusmaksete suuruse määramineKindlustuse andmed
   Süüteoandmed
   Isiklikud andmed
   leping;
   õigustatud huvi riskijuhtimise korraldamiseks ja riskide maandamiseks
   Kahjunõuete käsitlemine, sh kahjutoimiku pidamine, otsuse tegemineIsiklikud andmed
   Kontaktandmed
   Kindlustuse andmed
   Kindlustusjuhtumi andmed
   Terviseandmed
   Andmed seoste kohta kolmandate isikutega
   leping;
   terviseandmete töötlemisel tugineb LHV avalikule huvile kooskõlas kindlustustegevuse seaduse § 218 lõikega 2
   Liikluskindlustuse teabe esitamine liikluskindlustuse registrisseIsiklikud andmed
   Kindlustuse andmed
   Kindlustusjuhtumi andmed
   liikluskindlustuse seadusest ja liikluskindlustuse registri põhimäärusest tulenev juriidiline kohustus
  8. Lisaks punktis 3.7 väljatoodud eesmärkidele Töötleb LHV Kliendiandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

   1. Kliendisuhte haldamine, Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimine ning vajadusel nende andmete parandamine või täiendamine, toodetele ja teenustele ligipääsu võimaldamine. Töötlemine toimub lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, samuti õigustatud huvi alusel kliendibaasi haldamiseks, kliendile osutatavate teenuste parandamiseks, sh tehniliste vigade kõrvaldamiseks;
   2. LHV õiguste teostamine seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt. Töötlemine toimub LHV õigustatud huvi alusel eesmärgiga kaitsta ennast juriidilistes vaidlustes;
   3. riskide maandamine ja riskijuhtimine, nt et hinnata või kontrollida LHV krediidiportfelli ja tagatisvarasid või teha LHV tegevust osaliselt või tervikuna hõlmavaid auditeid, stressteste või analüüse. Töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 575/2013 sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks ning LHV õigustatud huvi alusel riskijuhtimise korraldamiseks;
   4. füüsilise turbe ning andme- ja infoturbe tagamine, sisemiste kontrollide teostamine. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh krediidiasutuste seaduses, Finantsinspektsiooni juhendites ja krediidiandjate ja –vahendajate seaduses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks ning LHV õigustatud huvi alusel riskijuhtimise korraldamiseks;
   5. kliendikaebuste menetlemine. Töötlemine toimub erinevates õigusaktides, sh väärtpaberituru seaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, krediidiasutuste seaduses ja Finantsinspektsiooni juhendis sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks;
   6. tarbijaküsitluste läbiviimine, tarbijaharjumuste uurimine. Töötlemine toimub LHV õigustatud huvi alusel, saamaks klientide tagasisidet ja hinnangut nende rahulolu kohta LHV pakutavate teenuste ja toodete osas ning arendada seeläbi olemasolevaid ja uusi tooteid ning teenuseid.
   7. tõendamiskoormise täitmiseks võimalike vaidluste korral võib LHV koguda infot ka väljasaadetavate kohustusliku sisuga kirjade kättesaamise kohta (nt kirja saaja, saatmise aeg, kirja kohalejõudmise info). Töötlemine toimub õigustatud huvi alusel eesmärgiga kaitsta ennast juriidilistes vaidlustes.
  9. Küpsiste kasutamine ning sellega seonduv andmetöötlus toimub kooskõlas LHV veebilehel avaldatud Küpsiste kasutamise tingimustega.

 4. Kliendiandmete edastamine

  1. LHV-l on õigus edastada Kliendiandmeid järgmistele Kolmandatele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse (sh pangasaladuse) hoidmise kohustuse rikkumiseks:
   1. teistele LHV ettevõtetele, kes võivad Põhimõtete punktis 3 väljatoodud Kliendiandmeid töödelda näiteks Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, Kliendiandmete uuendamiseks, asjatundlikkuse hindamiseks, riskijuhtimiseks ja riskide maandamiseks, usaldusnormatiivide, sh kapitali- ja likviidsusnõuete täitmiseks, krediidivõimelisuse hindamiseks. Andmeid edastatakse kas seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt riskijuhtumine, isikusamasuse tuvastamine), õigustatud huvi alusel (nt kliendiandmete uuendamisel andmekvaliteedi tagamine) või Kliendi nõusoleku alusel;
   2. Teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, kindlustatud ja soodustatud isikud, pärijad, kaupmehed, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, maksevahendajad ja muud makseteenuseosutajad, kindlustusandjad ja -vahendajad, e-arvete väljastajad, krediidivahendajad ja krediidiagendid, väärtpaberite keskregister, pandipidajad, korrespondentpangad, investeerimisteenuste osutajad, arveldussüsteemid, notarid, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit, Leedu Keskpank kui nimemakse registripidaja, pangakaartide koostööpartnerid). Andmeid (nt lepingute andmed, Isiklikud andmed, Maksekonto andmed, Väärtpaberiandmed, Pangakaardi andmed, Kindlustuse andmed, Kindlustusjuhtumi andmed) edastatakse Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil, samuti kolmanda isikute õigustatud huvi alusel (nt korrespondentpanga päringu alusel hoolsusmeetmete andmete edastamine);
   3. andmekogude pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-le või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele LHV edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine. Edastatavad andmed hõlmavad kliendi lepingust tulenevate võlgnevuste andmeid, mis on vähemalt 30 euro suurused ning ületanud maksetähtaja vähemalt 45 päeva. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on avalik huvi kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse §-ga 10;
   4. ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, www.swift.com). SWIFT-i andmetöötlemiskeskused asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja Isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT-ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides. Pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama tehingu andmeid ja sellega seotud Kliendi Isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel;
   5. Kolmandast isikust teenusepakkujatele, kellele LHV on tegevust edasi andnud (nt müügi ja kaubandusega tegelevad ettevõtted seoses LHV teenuste müügi ja isikusamasuse tuvastamisega, teised LHV ettevõtted seoses pensionitoodete tururustamisega, kontohalduri ülesannete täitmisega, pensionitoodete turustamisega, serveri- ja pilveteenuse osutajad, meiliteenuse osutajad, monitooringu tööriistade teenusepakkujad, pangaautomaatide haldajad, maksepettuste tuvastamise koostööpartnerid, e-arvete koostööpartnerid, kahjukäsitluse koostööpartnerid, klienditoe koostööpartnerid, arhiiviteenuse osutajad, võlgade ja liisingvara sissenõudmisega tegelevad koostööpartnerid). Sellistel juhtudel tegutsevad koostööpartnerid LHV volitatud töötlejatena ning ei oma eraldiseisvat õigust ega õiguslikku alust Kliendiandmete töötlemiseks. Kogu Kliendiandmete töötlemine toimub LHV nimel ja vastutusel;
   6. LHV konsultantidele või muudele teenuse osutajatele (nt audiitorid, advokaadid). Kliendiandmeid edastatakse LHV-le teenuse osutamise eesmärgil, sh LHV esindamiseks kohtuvaidlustes, juriidilise nõustamise osutamiseks, audiitorteenuse osutamiseks. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on LHV õigustatud huvi.
   7. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale. Edastatavad andmed hõlmavad aluslepingute andmeid ja Võlaandmeid ning andmeid edastatakse LHV õigustatud huvi alusel krediidiriski juhtimise eesmärgil;
   8. Muudele Kolmandatele isikutele Kliendi vabatahtliku nõusoleku alusel. Sellistel juhtudel esitatakse Kliendile info nõusoleku sisust, edastatavate andmete koosseisust ja edastamise eesmärgist nõusoleku küsimisel.
  2. LHV on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile, Liikluskindlustusfondile, Pensionikeskusele).
 5. Klientide Isikuandmete edastamine väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda

  1. LHV üldreeglina Kliendi Isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ei edasta ning kui seda tehakse, siis kontrollitakse enne andmete edastamist põhjalikult vastava Kolmanda isiku tausta, rakendatakse meetmeid turvaliseks andmeedastuseks ning võimaluse korral meetmeid Kliendiandmete samaväärseks kaitseks nagu see toimub Euroopa Majanduspiirkonnas.
  2. Kliendi Isikuandmete edastamisel väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda rakendatakse asjakohaste kaitsemeetmetena näiteks andmete edastamist riiki, mille suhtes on Euroopa Komisjon vastu võtnud otsuse andmekaitse taseme piisavuse kohta ning Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite kasutamist.
  3. Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on LHV-l õigus Kliendi Isikuandmeid edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda olukordades, kus andmete edastamine on näiteks vajalik Kliendi ja LHV vahelise lepingu täitmiseks või Kliendi taotluse alusel võetavate meetmete rakendamiseks (nt välismaaklerite kasutamine investeerimisteenuse osutamiseks, korrespondentpankade kasutamine välismaksete tegemiseks).
  4. Kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis asuv finantsasutus, nt korrespondentpank või muu maksevahendaja, sh SWIFT, ei saa LHV tagada, et Kliendiandmete Töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused nagu LHV-l ning Kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete Töötlemisel Euroopa Majanduspiirkonnas või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.
  5. Täpsema info saamiseks Kliendiandmete edastamise kohta väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda võib Klient pöörduda LHV poole.
 6. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine füüsilisest isikust Klientide kohta

  1. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne Töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid. LHV kasutab profiilianalüüsi näiteks turunduse eesmärgil, riskide hindamisel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel, sobivuse ja asjakohasuse hindamisel teatud väärtpaberiteenuste osutamisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning teatud krediidiotsuste tegemisel (nt järelmaks, väikelaen). Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas LHV õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, väärtpaberituru seaduse, Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 575/2013 alusel või vajaduse korral Kliendi nõusoleku alusel.
  2. Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab LHV-l pakkuda Klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise Töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel ei kogu LHV eraldi Kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on Kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab LHV Kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest või riskijuhtimiseks (nt maksehäired, teave karistuste, rahvusvaheliste sanktsioonide kohta jm negatiivne taustainfo, mis on LHV-le teada).
  3. Selleks, et Klientide õigused ei saaks riivata, nt diskrimineerimine krediidiotsuste tegemisel, on LHV jätnud Klientidele automaatsete otsuste tegemisel võimaluse nõuda, et tehtud otsus vaadatakse üle mitte-automatiseeritud viisil.
 7. Kliendi Isikuandmete säilitamine

  1. LHV ei Töötle Kliendi Isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.
  2. LHV säilitab Kliendi Isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi Isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
 8. Kliendi õigused seoses tema andmete Töötlemisega

  1. Kliendil on õigus:
   1. saada teavet, kas LHV Töötleb tema Isikuandmeid ning kui Töötleb, siis õigus saada koopia enda Isikuandmetest ja nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Kliendil on võimalik enda Isikuandmetega tutvuda nt LHV pangakontoris ja internetipanga vahendusel. Kliendi õigust oma Isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning LHV õigustega (nt ärisaladuse kaitse);
   2. keelata oma kontaktandmete kasutamist pakkumiste saatmiseks. Selleks on Kliendile jäetud näiteks turustuskirja saamisel võimalus ennast vastavast nimekirjast eemaldada, samuti saab Klient juba enne pakkumiste saamist pöörduda vastava LHV ettevõtte poole, kelle Klient ta on;
   3. võtta tagasi LHV-le enda Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle LHV enam Kliendi Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti Kliendi nõusoleku alusel;
   4. esitada vastuväiteid tema Isikuandmete Töötlemisele, sh profiilianalüüsi teostamisele LHV poolt, kui LHV Töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole LHV-l õigust Kliendi Isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui LHV huvid kaaluvad üles Kliendi õiguste võimaliku riive (nt üldiste juriidiliste kohustuste täitmine);
   5. saada täpsemat infot LHV õigustatud huvide kohta andmetöötluse osas, kus LHV töötleb Isikuandmeid õigustatud huvi alusel;
   6. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise lõpetamist, kui Isikuandmete Töötlemine toimub õigusvastaselt, st LHV-l puudub õiguslik alus andmete Töötlemiseks;
   7. nõuda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui LHV-l puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid Kliendi nõusoleku alusel ning Klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks LHV-l on õigus või kohustus Isikuandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);
   8. nõuda enda Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil LHV hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
   9. saada oma Isikuandmed, mida ta on LHV-le esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale;
  2. Kliendil on võimalik oma õiguseid kasutada, pöördudes selleks LHV poole punktis 9.3. viidatud kontaktidel. LHV vastab esitatud nõudele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja selgitada välja asjaolusid, paluda täpsustusi või teostada kontrolle, võib LHV vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Klienti.
 9. Kliendi õiguste kaitse

  1. Kliendiandmete töötlemise eest vastutavad AS LHV Pank, LHV Finance, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ning LHV Group. Kõigi nende ettevõtete kontaktandmed on kättesaadavad LHV kodulehel: www.lhv.ee.
  2. Kliendid võivad pöörduda LHV poole seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning füüsilisest isikust Kliendid võivad nõuda Isikuandmete Töötlemisel enda õiguste teostamist ning esitada kaebuseid seoses nende Isikuandmete Töötlemisega.
  3. Andmed LHV ettevõtetega kontakteerumiseks: aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post info@lhv.ee, telefon 6 800 400.
  4. Määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed füüsilisest isikust Kliendile: aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post compliance@lhv.ee.
  5. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 10. Põhimõtete muutmine ja kohaldamine

  1. LHV-l on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
  2. LHV teavitab Põhimõtete muutmisest Klienti veebilehel www.lhv.ee ja/või Kliendiga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, sealhulgas õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil või kui muudatused ei mõjuta olemasolevate Klientide andmete töötlemist (nt uue tootega turule tulemisel).
  3. Põhimõtteid kohaldatakse kõikide Klientide Kliendiandmete töötlemisel, samuti kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.