LHV isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel

Selleks, et me saaksime Sinu kandidatuuriga arvestada ning jõuda edukalt töölepingu sõlmimiseni, on meil vaja töödelda Sinu isikuandmeid. Käesolevates tingimustes saad Sa infot Sinu isikuandmete töötlemise kohta meie värbamisprotsessis ning selle kohta, kuidas Sa oma õiguseid saad teostada.

Kandideerides tööle AS-i LHV Pank, AS-i LHV Finance, AS-i LHV Varahaldus või LHV Kindlustus (LHV ettevõtted), nõustud Sa käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega.

Kes vastutab Sinu isikuandmete töötlemise eest?

Sinu isikuandmete töötlemise eest vastutab see LHV ettevõte, kelle juurde Sa tööle kandideerid. LHV ettevõtete kontaktandmed on kättesaadavad LHV veebilehel www.lhv.ee.

Kust me Sinu isikuandmeid võime saada?
LHV ettevõtted saavad Sinu isikuandmeid peamiselt Sinult endalt, kuid teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ka välistest allikatest. Sellisteks allikateks on näiteks avalikud internetiallikad, avalik-õiguslikud registrid (Äriregister, Karistusregister), eraõiguslikud registrid (Creditinfo Eesti AS) ja Sinu endised tööandjad. Avalik-õiguslikest registritest ja eraõiguslikest registritest teeme päringuid kandidaadiga, kes osutus valituks. Need päringud toimuvad taustakontrolli raames, millest teavitame edukaks osutunud kandidaati ka taustakontrolli ankeedis.

Sinu endiste tööandjatega võtame samuti ühendust üksnes siis, kui osutud kandideerimisel edukaks. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajad ja endised tööandjad on nõustunud sellega, et LHV ettevõte nende poole teabe saamiseks pöördub.

Kui kandideerid meile tööle läbi tööportaali, edastatakse meile Sinu esitatud andmed vastava tööportaali kaudu.

Milliseid isikuandmeid, millisel eesmärgil ning õiguslikul alusel me töötleme?

 • Kvalifikatsiooni ja sobivuse hindamine.
  Töödeldavad andmed: isiklikud andmed (nimi, isikukood), CV ja motivatsioonikirja andmed (sh haridus, eelnev töökogemus, koolitustunnistused jne).
  Õiguslik alus: töölepingu sõlmimise ettevalmistamine.

 • Värbamisprotsessi korraldamine (suhtlus kandidaatidega).
  Töödeldavad andmed: isiklikud andmed (nimi, isikukood), kontaktandmed (e-post, telefoni number).
  Õiguslik alus: töölepingu sõlmimise ettevalmistamine.

 • Tulevastel värbamistel varasemate kandidaatide arvestamine (talendibaas).
  Töödeldavad andmed: isiklikud andmed (nimi, isikukood), CV ja motivatsioonikirja andmed (sh haridus, eelnev töökogemus, koolitustunnistused jne).
  Õiguslik alus: nõusolek.

 • Taustakontrolli läbiviimine.
  Töödeldavad andmed: isiklikud andmed (nimi, isikukood), andmed varasemate karistuste eest süüteomenetlustes, andmed käimasolevate kohtumenetluste ja täite- ning pankrotimenetluste kohta, andmed rahvusvaheliste sanktsioonide kohta, maksehäired, elukoht, kontaktandmed, seosed ettevõtetega.
  Õiguslik alus: LHV õigustatud huvi tagamaks, et LHV töötaja oleks laitmatu mainega ning finantsiliselt kolmandate isikute poolt mitte mõjutatav.

Kellele võime Sinu isikuandmeid edastada?

LHV Finance, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus võivad edastada Sinu isikuandmeid AS-le LHV Pank, kes viib nii LHV Finance’i, AS LHV Varahalduse kui AS LHV Kindlustuse nimel läbi taustakontrolli.

Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?

LHV ettevõtted säilitavad Sinu isikuandmeid maksimaalselt kaks aastat värbamisprotsessi lõppemisest. Kui Su kandidatuur osutub edukaks, siis võime Sinu isikuandmeid säilitada kauem, lähtudes erinevates seadustes sätestatud isikuandmete säilitamise tähtaegadest ning võimalike nõuete aegumistähtaegadest.

Millised on Sinu õigused ning kuidas neid kasutada?

Sul on õigus:

 • nõuda ebapiisavate, ebatäielike või vigaste isikuandmete parandamist;
 • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele, mida LHV ettevõte teostab enda õigustatud huvi alusel;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist, mille säilitamiseks puudub LHV ettevõttel õiguslik alus;
 • piirata oma isikuandmete töötlemist ühel või mitmel eesmärgil;
 • saada teavet selle kohta, kas LHV ettevõte töötleb Sinu isikuandmeid ning tutvuda enda isikuandmetega;
 • saada Sinu poolt isiklikult edastatud isikuandmeid, mida töödeldakse elektrooniliselt nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, ning, kui see on teostatav, õigus nõuda selliste andmete üle kandmist kolmandale isikule;
 • võtta oma nõusolek Sinu isikuandmete töötlemiseks tagasi;
 • esitada kaebus isikuandmete kasutamise kohta Andmekaitseinspektsioonile www.aki.ee, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine rikub kohaldatava õiguse alusel Sinu õigusi ja huve.

Oma õiguste kasutamiseks kirjuta meile e-posti aadressil: cv@lhv.ee
LHV ettevõtete andmekaitseametniku kontaktandmed: compliance@lhv.ee