Määratud tagasimaksega krediitkaardi lepingu tingimused

Kehtivad alates 07.11.2019

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Määratud tagasimaksega krediitkaardi leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Panga ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel Panga poolt väljastatava elektroonilise maksevahendi ehk kaardi abil.
  2. Käesolevad Lepingu tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja makseteenuse lepingu tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  2. Kaardi kasutaja on füüsilisest isikust Klient või muu Panga nõuetele vastav füüsiline isik, kellele Pank on Kliendi soovil Kaardi kasutada andnud.
  3. Kaart on Panga omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil Kaardi kasutaja saab teostada Panga poolt määratud korras Toiminguid. Kliendi soovil võib Lepinguga seotud olla mitu Kaarti.
  4. Kasutatud Krediidilimiit on Krediidilimiidi arvelt teostatud Toimingute ning Toimingutega seotud kulude ja tasude summa.
  5. Krediidilimiit on piirsumma eurodes, mille ulatuses Kaardi kasutaja võib Kaardiga ühe kuu jooksul Toiminguid teha. Krediidilimiit määratakse ühise summana kõigile Lepinguga seotud Kaartidele.
  6. Maksepäev on Lepingus fikseeritud igakuine tähtpäev, millal Pank debiteerib Kliendi Kontot kogu eelmisel kuul Kasutatud Krediidilimiidi ulatuses.
  7. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on Mastercard Worldwide.
  8. Terminal on Panga nõuetele vastav sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sealhulgas interneti keskkond), mille kaudu Kaardi kasutaja saab Toiminguid teha.
  9. Toiming on Kaardi abil Terminali kaudu Krediidilimiidi kasutamine sularaha väljavõtmiseks, kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks, info saamiseks või muu Kaardiga seotud toiming.
 3. KAARDI JA KREDIIDILIMIIDI KASUTAMINE

  1. Kaardiga on õigustatud toiminguid tegema üksnes Kaardi kasutaja. Kui Klient ja Kaardi kasutaja on erinevad isikud, on Klient kohustatud Kaardi kasutajale tutvumiseks edastama Lepingu (sh Tingimused), Üldtingimused, makseteenuse lepingu tingimused, Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted ja muud asjakohased Teenusetingimused ning vastutab nende täitmise eest Kaardi kasutaja poolt.
  2. Kaardi väljastamisel antakse Kaardi kasutajale personaalsed Kaardi Turvaelemendid (PIN-kood), mida käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi kasutaja allkirjana.
  3. Pangal on õigus edastada Kliendi soovil Kaart, mis ei ole aktiveeritud ning Kaardi Turvaelemendid Kliendile posti teel Kliendi poolt Pangale antud aadressil. Kaardi kättesaamisel on Klient kohustatud veenduma, et nii Kaardi kui ka Kaardi Turvaelementide ümbrikut ei ole avatud ega kahjustatud. Kaardi aktiveerimiseks tuleb Kliendil pöörduda Panga kontorisse, mobiiliäppi või internetipanka.
  4. Kaardi Kasutaja võib hakata Toiminguid tegema ja Krediidilimiiti kasutama alates Kaardi aktiveerimisest.
  5. Pank krediteerib Kaardiga tehtud Toiminguid alates Toimingu tegemise päevast kuni järgmise kalendrikuu Maksepäevani.
  6. Koos Toimingutega krediteerib Pank ka kõiki Toimingutega seotud tasusid (Hinnakirjas sätestatud tasud, sealhulgas pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Krediidilimiidi kasutamata osa vaatamise tasu) ja Toimingutega seotud kulusid (sealhulgas väljaspool euroala riiki tehtud Toimingu konverteerimise tasu, Rahvusvahelise Kaardiorganisatsiooni tasud).
  7. Kliendil ja/või Kaardi Kasutajal on õigus Toiminguid teha Lepingus määratud limiitide piires ning muuhulgas üksnes „Mastercard“ logoga tähistatud Terminalides.
  8. Klient ja/või Kaardi kasutaja ei tohi Toimingute (sealhulgas Toimingutega seotud tasud ja kulud) tegemisel ületada Krediidilimiiti.
  9. Klient on teadlik ja nõus, et kuu lõpus tehtud Toimingud (sealhulgas Toimingutega seotud tasud ja kulud) võivad jõuda Panka järgmisel kuul ning need võidakse arvestada Kasutatud Krediidilimiidi hulka Toimingu tegemisele järgneval kuul.
  10. Kaardi kasutaja kohustub kinnitama oma allkirjaga või Kaardi Turvaelemendi sisestamisega kõik Kaardiga tehtavad Toimingud. Nimetatud kinnituse andmisega annab Kaardi kasutaja nõusoleku Toimingu teostamiseks. Kui Kaardiga on võimalik Toiminguid teostada interneti keskkonnas või lähiväljaside (Near Field Communication) seadme abil, siis annab Kaardi kasutaja nõusoleku Toimingu teostamiseks interneti keskkonnas nõutud andmete sisestamisega või Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadme puudutamisega.
  11. Kui Kaardi kasutaja on andnud nõusoleku Toimingu teostamiseks, siis ei ole Kliendil ja/või Kaardi kasutajal õigust Toimingu eest tasutu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu tagastamisega nõus.
  12. Kaarti teenindava isiku nõudmisel on Kaardi kasutaja kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ning nõustuma selle andmete ülesmärkimisega.
  13. Klient aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud Kaardi kasutaja poolt ja/või kasutades Kaardi Turvaelemente või sisestades interneti keskkonnas nõutud andmeid ja/või puudutades Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadet, kehtivad Panga suhtes õigetena (on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses) ja kuuluvad Panga poolt täitmisele.
  14. Pangal on õigus Kaardi kasutaja poolt tehtud Toiming jätta täitmata, kui:
   1. Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud;
   2. Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi kasutamine on blokeeritud;
   3. Toimingu (sealhulgas Toimingutega seotud tasude ja kulude) summa ületab Lepinguga kehtestatud Krediidilimiidi kasutamata osa;
   4. muul Üldtingimustest või õigusaktidest tuleneval alusel.
  15. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kaardi kasutamine, kui:
   1. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kliendi maksevõime on vähenenud ning see seab Panga hinnangul kahtluse alla Lepingu nõuetekohase täitmise (muuhulgas kuid mitte ainult juhul, kui Kliendi Konto on blokeeritud või arestitud);
   2. Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on kättesaadavaks ja/või Kaardi Turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada;
   3. Kaardi kasutamine võib olla seotud Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolse pettusega;
   4. esineb Tingimustes, Üldtingimustes või Teenusetingimustes toodud blokeerimise alus.
  16. Kui Lepingu punktist 3.15 tulenev Kaardi blokeerimise alus ära ei lange, on Pangal õigus Kaart sulgeda.
  17. Kliendil ja/või Kaardi kasutajal on igal ajal õigus nõuda Pangalt Kaardi kasutamise blokeerimist ja/või sulgemist.
  18. Kaarti, mis on blokeeritud või mis on suletud või kehtetu, ei tohi kasutada.
  19. Kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, ei vastuta Pank Kliendile ega muule kolmandale isikule (sh Kaardi kasutajale) tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise blokeerimise või Kaardi sulgemisega Panga poolt vastavalt Tingimustele. Seda ka juhul, kui Pank on heas usus ebaõige teate alusel tõkestanud Kaardi kasutamise.
  20. Pangal on õigus Kaardiga seotud Toimingute tegemiseks kaasata kolmandaid isikuid [sh krediidiasutused, Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või Pankade Kaardikeskus (Nets Estonia AS)]. Pank ei vastuta nimetatud isikute tegevuse või tegevusetuse eest.
  21. Pangal on õigus määrata Kaardi limiitide ja ühekordse Toimingu minimaalne ja maksimaalne summa.
  22. Pangal on õigus põhjendatud juhtudel (muuhulgas siis, kui Klient ei täida kohaselt Lepingust tulenevaid maksekohustusi või kui Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kliendi maksevõime on vähenenud või kui Kaardi kasutaja ei ole 6 (kuue) kuu jooksul kordagi Krediidilimiiti kasutanud) Krediidilimiiti ühepoolselt ja ilma etteteatamata vähendada vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata.
  23. Pangal on õigus ilma Kliendi ja/või Kaardi kasutaja eelneva nõusolekuta pakkuda Kliendile ja/või Kaardi kasutajale Kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid ja/või lõpetada nimetatud lisateenuste ja -hüvede pakkumine ja/või kehtestada kõikidele nimetatud teenustele ja hüvedele Hinnakirjaga teenustasusid.
 4. KAARDI KASUTAMISE TURVANÕUDED

  1. Kaardi kasutaja on kohustatud:
   1. Kasutama Kaarti vastavalt Lepingule ja tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri, elektromagnetvälja toime, kopeerimise, muutmise vms eest;
   2. mitte andma Kaarti edasi kolmanda(te)le isiku(te)le, v.a. makse vastuvõtjale Toimingute tegemise ajaks;
   3. kasutama Kaarti ainult „Mastercard“logoga tähistatud Terminalis ja järgima Toimingute tegemisel Terminali poolt antavaid või sellel kirjas olevaid juhiseid. Pank ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid Lepingu käesoleva punkti rikkumise tõttu;
   4. mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on kehtivate õigusaktidega keelatud;
   5. teatama Pangale koheselt Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest;
   6. täitma muid Lepingust ja võlaõigusseadusest tulenevaid kohustusi.
  2. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks kohustub Kaardi kasutaja perioodiliselt vahetama Kaardi Turvaelemente, kui Panga poolt on vastav kord ja perioodid kehtestatud.
  3. Klient ja/või Kaardi kasutaja on kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente. Kaardi kasutaja peab tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist Kolmandate isikute poolt (sh hävitama Turvaelemente sisaldava paberi viivitamatult pärast Turvaelementide meeldejätmist).
  4. Kui Kaarti on autoriseerimata või valesti kasutatud või kui Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Kaardi kasutaja või Klient kohustatud sellest viivitamatult Pangale teatama telefonil, mille number ja vastuvõtmise ajad on avaldatud Panga Veebilehel.
  5. Punktis 4.4 nimetatud teabe saamisel teeb Pank kõik endast oleneva, et peatada Kaardi edasine kasutamine (sealhulgas sulgeb Kaardi).
  6. Pangal ja/või Kaarti teenindaval isikul on õigus keelduda Toimingu tegemisest ja/või Kaart ära võtta, kui Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente on kasutatud ebaõigesti või kui Pangal ja/või Kaarti teenindaval isikul tekib kahtlus Kaardi kasutaja isikusamasuse suhtes.
 5. MAKSEKOHUSTUS

  1. Klient kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisega, et Pank on teda teavitanud ja Klient on aru saanud Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevatest ohtudest.
  2. Vastavalt lepingu punktile 3.6 on Pangal õigus lisaks Toimingutele krediteerida Hinnakirjas sätestatud Kaardi kasutamisega ehk Toimingutega seotud tasusid, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, pangaautomaadi kaudu Krediidilimiidi kasutamata osa vaatamise tasu.
  3. Lisaks Hinnakirjas kehtestatud Toiminguga seotud tasudele on Pangal õigus krediteerida ka Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud ning võimaliku konverteerimistasu. Nõuded väljaspool euroala Kaardiga tehtud Toimingute kohta laekuvad Pangale Rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt eurodes või konverteerituna eurodesse. Konverteerimise kursi määrab Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Toimingu Panka edastamise päeval.
  4. Toimingute tasude ja kulude võrra suureneb Kasutatud Krediidilimiit ja seeläbi Kliendi rahaline kohustus Panga ees.
  5. Klient on kohustatud igal Maksepäeval kogu eelmisel kalendrikuul Kasutatud Krediidilimiidi Pangale tagasi maksma.
  6. Lisaks Toiminguga seotud tasudele ja kuludele on Klient kohustatud Pangale tasuma Hinnakirjas kehtestatud tasud (sh kuid mitte ainult Kaardi väljastamise tasu, asendamise tasu, kuutasu või aastatasu). Kaardi väljastamise tasu ja/või Kaardi asendamise tasu kuulub tasumisele Kaardi (sh uue Kaardi) tellimisele järgneva kuu Maksepäeval, Kaardi kuutasu kuulub tasumisele igakuiselt arvestamise aluseks olevale kuule järgneva kuu Maksepäeval ning Kaardi aastatasu kuulub tasumisele igaaastaselt arvestamise aluseks oleva aasta esimesel Maksepäeval. Kaardi väljastamise ja asendamise tasu Kliendile tagastamisele ei kuulu.
  7. Pank debiteerib kõik Lepingu alusel Kliendi Poolt Pangale tasumisele kuuluvad summad Kliendi Kontolt ilma Kliendi täiendavate korraldusteta.
  8. Juhul, kui Kaardi Kasutaja rikub Lepingu punktis 3.8 sätestatud kohustust, kohustub Klient Pangale tasuma Krediidilimiidi ületamise eest tasu, mille suurus on sätestatud Panga Hinnakirjas. Krediidi ületamise tasu kuulub Kliendi poolt Pangale tasumisele Panga poolt määratud päeval.
  9. Juhul, kui Kaardi Kasutaja kasutab Kaarti, mis on suletud, kohustub Klient Pangale tasuma suletud Kaardi kasutamise eest tasu, mille suurus on sätestatud Panga Hinnakirjas. Suletud Kaardi kasutamise tasu kuulub Kliendi poolt Pangale tasumisele Panga poolt määratud päeval.
  10. Kui Pangal ei ole Lepingus kokkulepitud päeval võimalik Kontot debiteerida seoses vabade vahendite puudumisega, siis loetakse, et Klient ei ole Lepingust tulenevat maksekohutust täitnud ning Pangal on õigus blokeerida Kaardi kasutamine teatades sellest esimesel võimalusel Kliendile. Pank lõpetab Kaardi kasutamise blokeerimise mõistliku aja jooksul pärast blokeerimise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamist või ära langemist.
  11. Kui Kontol ei ole Lepingus kokkulepitud tähtpäevadel Lepingus kokkulepitud summade debiteerimiseks piisavalt vabu vahendeid, kohustub Klient maksma tekkinud võlgnevuselt Pangale viivist ja võlateavituskirja saatmise tasu. Kehtiv viivise määr ja võlateavituskirja saatmise tasu suurus on sätestatud Hinnakirjas. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate summade täieliku tasumise päeval.
  12. Kui Kontol olevatest vabadest vahenditest ei piisa vastaval tähtpäeval kõikide Lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade tasumiseks, debiteerib Pank Kontolt esimeses järjekorras viivise ja võla sissenõudmiseks tehtud kulude (sealhulgas võlateavituskirja saatmise tasu) katteks, teises järjekorras muude Lepingust tulenevate tasude ja kulude katteks ning seejärel Kliendi poolt võlgnetava Kasutatud Krediidilimiidi katteks.
  13. Maksete tasumata jätmisel võivad Kliendile täiendavalt lisanduda võla sissenõudekulud (sissenõudeteenuse osutaja tasud ja/või kohtukulud ja/või kohtutäituri tasud).
 6. TEAVE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE TEOSTATUD TOIMINGUTE KOHTA

  1. Pank teeb väljavõtte Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt teostatud Toimingute, Toimingutega seotud kulude, ning Kliendi poolt Pangale Maksepäeval tasumisele kuuluva summa (Kasutatud Krediidilimiidi summa) ning tasutud Hinnakirjajärgsete tasude kohta Kliendile kättesaadavaks elektroonilises vormis Internetipanga vahendusel (Konto ja/või vastava Kaardi väljavõte).
  2. Klient on kohustatud koheselt kontrollima tehtud Toimingute õigsust. Kõik autoriseerimata ja/või valesti täidetud Toiminguga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui makseteenuse lepingus toodud tähtaja jooksul.
  3. Pretensiooni esitamine (Toimingu vaidlustamine) ei vabasta Klienti Kasutatud Krediidilimiidi (sh vaidlustatud Toiming) tagastamise kohustusest. Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt vaidlustatud Toimingu summa ulatuses vähendab Pank Kasutatud Krediidilimiiti (või tagastab vastava summa Kliendile, kui Klient on kogu Kasutatud Krediidilimiidi Pangale tagasi maksnud) pärast seda, kui on tehtud vastav tagasimakse Pangale.
  4. Juhul kui Klient või Kaardi kasutaja on autoriseerinud Toimingu ilma täpset summat teadmata, ei vastuta Pank teostatud Toimingu summa suuruse eest. Sellisel juhul on Kliendil ja/või Kaardi kasutajal õigus esitada pretensioon või tagastusnõue vastava Toimingu summa osas Panga asemel otse Toimingust tuleneva makse vastuvõtjale.
  5. Täiendav info Toimingute vaidlustamise osas on kättesaadav Panga veebilehel.
  6. Kõik muud pretensioonid ja vaidlused Kliendi, Kaardi kasutaja ja Panga vahel lahendatakse Üldtingimustes sätestatud korras. Kui Pank ja Klient ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Panga asukohajärgne kohus, kui Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.
 7. VASTUTUS

  1. Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingus ja õigusaktides sätestatule.
  2. Kui kadunud või varastatud Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Kaarti ja/või Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Klient ja/või Kaardi kasutaja ei ole Kaarti ja/või Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab Klient kuni Pangale aktsepteeritaval viisil teatamiseni tekkinud kahju eest.
  3. Pank ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul kui Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.
 8. KAARDI KEHTIVUS JA UUE KAARDI VÄLJASTAMINE

  1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).
  2. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistada uus Kaart. Pank teavitab Klienti ja/või Kaardi kasutajat uue Kaardi kättesaamise ajast ja/või kohast.
  3. Pangal on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel või kui Klient taotleb uut Kaarti (asenduskaarti), uut Kaarti mitte valmistada ja/või väljastada, kui Klient ja/või Kaardi kasutaja on rikkunud mõnda Lepingust tulenevat kohustust ja/või Kaardi kasutamise tingimust või kui Klient ei vasta enam Panga poolt kehtestatud tingimustele.
  4. Kui Klient ja/või Kaardi kasutaja ei soovi uut Kaarti, kohustub ta sellest Panka teavitama kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil vähemalt 2 (kaks) kuud enne Kaardile märgitud kuu viimast päeva.
  5. Kui Klient ja/või Kaardi kasutaja ei võta Kaarti Pangalt vastu ja/või ei aktiveeri Kaarti 6 (kuue) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kliendi Kontolt Panga Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasud tagastamisele ei kuulu.
  6. Kaardi kasutaja kohustub mitte kasutama kehtetut, suletud või muul viisil kasutamiskõlbmatut Kaarti ning tagastama sellise kaardi Pangale 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kaardi sulgemisest, kehtetuks või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutumisest.
 9. LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu.
  2. Kliendil on õigus taotleda Pangalt Panga poolt määratud korras ja piirides Krediidilimiidi ja/või Kaardi limiitide muutmist. Sellisel juhul on Pangal õigus vähendada Krediidilimiiti ja/või muuta Kaardi limiite vastavat Lepingu muutmise lisa sõlmimata. Krediidilimiidi suurendamiseks sõlmivad Klient ja Pank vastava kokkuleppe (uue lepingu).
  3. Pangal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
  4. Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu ette.
  5. Pangal on õigus leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) kuud ette.
  6. Pangal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui:
   1. Klient on Krediidilimiidi taotlemisel esitanud valeandmeid või jätnud esitamata talle teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed;
   2. Klient jätab Lepingust tuleneva maksekohustuse täitmata ka Panga poolt Kliendile antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul;
   3. kõik Lepingu alusel väljastatud Kaardid on olnud suletud ja/või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud järjest vähemalt 4 (neli) kuud;
   4. Kaart kaotab kehtivuse ja Klient ja/või Kaardi kasutaja ei võta Pangalt Lepingu punktis 8.5. toodud tähtaja jooksul uut Kaarti vastu (sh ei aktiveeri uut Kaarti);
   5. Kaardiga ei ole teostatud Toiminguid vähemalt 6 (kuuel) järjestikusel kuul.
  7. Lisaks Tingimustes toodud juhtudele on Pangal õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda muudel Üldtingimustest, makseteenuse lepingust või õigusaktidest tulenevatel alustel.
  8. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  9. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.
  10. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  11. Lepingu lõppemisel on Pangal õigus Kliendi mistahes Kontolt debiteerida kogu Kasutatud Krediidilimiit ja Hinnakirjas kehtestatud tasud ning muud võlgnevused (nt. viivised, võla sissenõudmise kulud).
 10. LÕPPSÄTTED

  1. Pank ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või kui selles on kokkulepitud Lepingus.
  2. Pank on õigustatud avaldama Lepinguga seotud teavet Toimingu, Kaardi, Kliendi ja Kaardi kasutaja kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb Üldtingimustest ja Panga Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest.
  3. Järelevalvet Panga tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: +372 66 80 500, e-post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee).