Kauplemisplatvormi LHV Trader kasutamise tingimused

Kehtivad alates 01.10.2014

 1. Üldsätted

  1. Kauplemisplatvormi LHV Trader kasutamise leping (edaspidi Leping) reguleerib AS LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid kauplemisplatvormi LHV Trader kasutamisel ja selle vahendusel Tehingute tegemisel.

  2. Käesolevad kauplemisplatvormi LHV Trader kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) on Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.

  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Tingimustele Panga üldtingimustest (edaspidi Üldtingimused), Investeerimisteenuste osutamise tingimustest, Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimustest niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Tingimustega ega Lepingu muude tingimustega. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.

  4. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 2. Mõisted

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Kauplemisplatvorm on LHV Trader kauplemisplatvorm, millele Klient Lepingu sõlmimise järel ligipääsu saab.
   2. Teenus on Kliendile Panga poolt käesolevates Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras antav võimalus Kauplemisplatvormi vahendusel Tehingukorralduste esitamiseks ja Tehingute tegemiseks.
   3. Teenusepakkuja on Haldur, kellega Pank on sõlminud lepingu Kauplemisplatvormi kasutamiseks.
   4. Trader konto on Pangas Kliendile avatud ja Kauplemisplatvormiga seotud erikonto, millel kajastatakse Kliendi vara (sealhulgas raha, Väärtpaberid ning õigused ja kohustused, mis on tekkinud Teenuse kasutamisel).
   5. Traderi kauplemisreeglid on Veebilehel Panga poolt avaldatud kord Kauplemisplatvormi ja Teenuse kasutamiseks.
   6. Turuinfo on Turuinfo avaldaja poolt Kauplemisplatvormi vahendusel edastatud informatiivne teave, muuhulgas finantsalased uudised, analüüsid ning müügi- ja noteerimisalane teave Väärtpaberite ja valuuta kohta, millega saab Kauplemisplatvormi vahendusel Tehinguid teha.
   7. Turuinfo avaldaja on Pank, Teenusepakkuja või muu Turuinfo avaldaja, kelle poolt edastatud Turuinfo Kauplemisplatvormi vahendusel avaldatakse.
 3. Kauplemisplatvormi kasutamine

  1. Tehingukorralduste sisestamine ja esitamine ning Tehingute tegemine toimub Kauplemisplatvormi vahendusel Traderi kauplemisreeglite ja Traderi kauplemisreeglites viidatud dokumentide kohaselt.

  2. Tehnilised nõudmised kliendi IT vahenditele, operatsioonisüsteemile, internetiühendusele Kauplemisplatvormi kasutamiseks on kirjeldatud Traderi kauplemisreeglites ja/või Traderi kauplemisreeglites viidatud dokumentides.

  3. Kauplemisplatvormi kasutamiseks peab Klient Panga poolt saadud spetsiaalseid Kauplemisplatvormi Turvaelemente kasutades Kauplemisplatvormi sisse logima. Kui Klient sisestab korduvalt Kauplemisplatvormi Turvaelemente valesti, Kliendi ligipääs Kauplemisplatvormile blokeeritakse ajutiselt Teenusepakkuja poolt määratud ajaks ning Kliendil ei ole võimalik sel ajal Kauplemisplatvormi kasutada.

  4. Kauplemisplatvormi kasutamise õigus on ainult Kliendil ja Klient ei luba Panga eelneva nõusolekuta Kolmandatel isikutel enda Kauplemisplatvormi Turvaelementide kaudu Kauplemisplatvormi kasutada.

  5. Klient kohustub Panka koheselt teavitama kui Kauplemisplatvormi Turvaelemendid on saanud teatavaks või eksisteerib võimalus, et nad on saanud teatavaks Kolmandatele isikutele.

  6. Klient on vastutav Kolmandate isikute poolt Kliendi nimel Kauplemisplatvormi vahendusel tehtud Tehingute ning muude tagajärgede eest, mis kaasnevad Kliendi Kauplemisplatvormi Turvaelementide kaudu Kauplemisplatvormi kasutamisega, välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti.

  7. Klient kasutab Kauplemisplatvormi kooskõlas seaduse ja muude kohalduvate õigusaktide (sh asjakohaste välisriikide õigusaktide), väärtpaberibörside ning väärtpaberiregistrite aktide ning vastava turu tavade ja praktikaga.

  8. Juhul kui Klient soovib Kauplemisplatvormi vahendusel esitatud Tehingukorraldust tühistada, võib ta kuni Tehingu täitmise hetkeni esitada tühistamiskorralduse. Klient on teadlik, et Pangal ja/või Teenusepakkujal ei ole kohustust Tehingukorraldust tühistada. Tehingukorraldust ei loeta tühistatuks enne, kui Klient on Pangalt ja/või Teenusepakkujalt saanud kinnituse Tehingukorralduse tühistamise kohta.

  9. Tehingukinnitus on Kauplemisplatvormi vahendusel Kliendile kättesaadav iga teostatud Tehingu või Kauplemisplatvormi vahendusel sõlmitud lepingu kohta harilikult koheselt pärast vastava Tehingu tegemist ja/või lepingu sõlmimist.

  10. Rahalisi sissemakseid Trader kontole või rahalisi väljamakseid Trader kontolt saab teha vaid ülekandega Kliendi Konto kaudu.

  11. Kliendi Trader konto seisu ja väljavõtet uuendatakse harilikult igal Pangapäeval eelneval Pangapäeval teostatud Tehingute osas.

  12. Panga ja/või Teenusepakkuja poolt Kliendile edastatud teade loetakse kättesaaduks, kui Pank või Teenusepakkuja on teate Kauplemisplatvormi ja/või Internetipanga ja/või Veebilehe kaudu Kliendile kättesaadavaks teinud.

  13. Klient kohustub tutvuma Panga ja/või Teenusepakkuja poolt Kauplemisplatvormi vahendusel ja/või elektrooniliselt edastatud Tehingukinnituste ja Trader konto seisu kajastavate andmetega ning viivitamata Panka teavitama ja vastutab teavitamata jätmisest tekkinud kahju korral, kui:

   1. Klient ei ole saanud Tehingukinnitust või kinnitust Tehingukorralduse tühistamise kohta;
   2. Tehingukinnituses sisalduvad andmed ei vasta Kliendi poolt esitatud Tehingukorraldusele;
   3. Klient saab Tehingukinnituse Tehingu kohta, mida Klient teinud ei ole;
   4. Kliendi Trader konto seisu kajastavates andmetes esineb puudusi.
 4. Kliendi kinnitused

  1. Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Panga Veebilehel avaldatud järgnevate tingimustega ning muude vajalikku teavet sisaldavate dokumentidega ning nende igakordse sõnastusega:
   4.1.1 Traderi kauplemisreeglid;
   4.1.2 Eriliigiliste investeerimisega seotud riskide kirjeldus ning selles toodud võimenduse kasutamisega seotud riskide, päevakauplemisega seotud riskide, futuuride ja optsioonidega seotud riskide, eel- ja järelturul kauplemise riskide, valuutaturul kauplemise riskide ning CFD (contract for difference) riskidega.

  2. Klient kinnitab, et ta on teadlik ja saab aru Teenuse kasutamisega seonduvatest riskidest ning on valmis võtma Teenuse kasutamisega tekkida võivaid rahalisi kohustusi ning kandma Teenuse kasutamisega tekkivaid kulusid ja võimalikku kahju. Samuti on ta on teadlik asjaolust, et Pangal on Kliendi poolt Kauplemisplatvormi vahendusel soetatud Väärtpabereid õigus hoida Teenusepakkuja juures vastavalt Investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatule, ning et Teenusepakkuja asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad Kliendi õigused (muuhulgas Teenusepakkuja vastu algatatud pankrotimenetlusele kohaldavatest õigusaktidest tulenevad Kliendi õigused) seonduvalt Väärtpaberitega olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad.

  3. Klient kinnitab, et ta kasutab Kauplemisplatvormi ise ja ei maksa Kolmanda(te)le isiku(te)le tasu ega saa Kolmandatelt isikutelt tasu Kauplemisplatvormi vahendusel Tehingute tegemise eest, välja arvatud juhul kui Pank ja Klient on teisiti kokku leppinud.

  4. Klient kinnitab, et ta on teadlik, saab aru ja on nõus, et:

   1. Pank ei kontrolli Kliendi poolt Kauplemisplatvormi vahendusel Teenusepakkujale edastatud Tehingukorraldusi ega vastuta nende sisu ja/või täitmise ja/või täitmata jätmise eest. Klient sisestab Kauplemisplatvormi vahendusel Tehingukorraldusi omal vastutusel ja riisikol ning kohustub Tehingukorraldust mitte esitama ega Kauplemisplatvormi või Teenust muul viisil kasutama, kui ta ei saa täielikult aru Tehingukorralduse, Tehingu, Teenuse ja/või Kauplemisplatvormi olemusest, kasutamise tingimusest või muudest neid puudutavatest asjaoludest. Pank ei vastuta Teenuse kasutamisest Kliendile tuleneva kahju eest, välja arvatud kui Imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.
   2. Kauplemisplatvormi vahendusel kättesaadav teave, muuhulgas Turuinfo, on informatiivse iseloomuga ning ei ole mõeldud soovituse või pakkumusena teha kindlaid Tehinguid. Kuigi teave pärineb Panga ja/või Teenusepakkuja hinnangul usaldusväärsetest allikatest, ei garanteeri Pank ega Teenusepakkuja, et esitatud teave on täpne või täielik ega vastuta selle kasutamisega Kliendile kaasneva kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
   3. Kauplemisplatvormi kasutamine võib peatuda ja/või lõppeda tulenevalt kauplemishäiretest või tehnilistest häiretest. Häired ei vabasta Klienti oma kohustuste täitmisest.
   4. Teenuse kasutamisest, sealhulgas Tehingukorralduste esitamisest või Tehingute tegemisest Kliendi poolt, tekivad Pangal kohustused kolmandate isikute, sealhulgas Teenusepakkuja ees. Pangal on õigus ilma Kliendi Tehingukorralduseta teostada Kliendi arvel Tehinguid, kui selliste Tehingute teostamise õigus tuleneb punktis 1.3 nimetatud tingimustes sätestatust või käesolevatest Tingimustest.
   5. Pangal on õigus kasutada kinnipidamisõigust Kliendi vara suhtes, kui Klient ei täida Tehingutest tulenevaid kohustusi. Pangal on õigus ilma Kliendi eraldi Tehingukorralduseta muuta vara struktuuri (sealhulgas konverteerida valuutat, müüa ja/või tagasi osta Väärtpabereid vms) Kliendi Trader kontol ja/või Kliendi Kontol.
   6. Teenusepakkujal on õigus osaliselt või täielikult peatada Kliendi Kauplemisplatvormi kasutamine, kui Klient esitab Kauplemisplatvormi vahendusel Teenusepakkuja hinnangul ebakohaseid Tehingukorraldusi.
   7. Kliendi Trader kontol olev vara võib olla kajastatud viivitusega.
   8. Traderi kauplemisreeglite mittejärgimise korral võib Klient kanda varalist kahju.
   9. Kauplemisreeglites viidatud omavahendite osakaalu arvutamise valemid on informatiivsed ja võivad muutuda ning seetõttu ei pruugi kajastada tegelikke nõudeid omavahendite osakaalu osas.
   10. Kauplemisplatvorm võib sisaldada linke, mis viitavad kolmandate isikute veebilehtele. Nimetatud linkide kasutamine toimub Kliendi enda riisikol ning Pank ja/või Teenusepakkuja ei vastuta selliste veebilehtede sisu, kättesaadavuse ja/või kasutamise eest.
   11. Kõik Panga või Teenusepakkuja tarkvara, intellektuaalomandi õigused on ja jäävad Panga ning Teenusepakkuja ja/või tema litsentsiandjate ainuomandiks. Mitte ühegi käesoleva Lepingu punktiga ei loovutata selliseid intellektuaalomandi õigusi Kliendile ja Klient ei tee midagi, mis võiks ohustada või piirata Panga või Teenusepakkuja intellektuaalomandi õigusi või takistada nende teostamist.
   12. Kauplemisplatvormi vahendusel edastatud hindades võib esineda vigu. Kui Imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti, ei ole Pank sellisel juhul seotud Tehingutega, mille puhul Klient kas sai aru või oleks pidanud aru saama, et edastatud hind on vale.
  5. Klient loobub tingimusteta kõikide nõuete esitamisest Panga vastu, mis tulenevad punktis 4.4. toodust, välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti.

 5. Turuinfo

  1. Turuinfo edastamiseks Kauplemisplatvormi vahendusel sõlmitakse vajadusel Panga või Turuinfo avaldaja ning Kliendi vahel eraldi kokkulepped. Vastuolu korral nimetatud kokkulepete ja käesolevate Tingimuste vahel kohaldatakse Turuinfo edastamiseks sõlmitud kokkuleppeid.

  2. Turuinfo avaldaja ei taga Kauplemisplatvormi vahendusel Kliendile edastatud Turuinfo, muu turuteabe ega -teadete õigeaegsust, järgnevust, täpsust ega täielikkust.

  3. Turuinfo avaldaja ei vastuta Kliendi poolt Turuinfo alusel tehtud Tehingutest tuleneva kahju ega saamata jäänud tulu eest.

  4. Klient kinnitab, et:

   1. on teadlik, et Turuinfo omandiõigus kuulub Turuinfo avaldajale ning Klient ei tohi Turuinfot Kolmandatele isikutele avaldada ega edastada;
   2. kasutab Turuinfot ainult kooskõlas kohalduvate õigusaktide (sh asjakohaste välisriikide õigusaktide), väärtpaberibörside aktide ning vastava turu tavade ja praktikaga.
   3. on teadlik, et juriidilisest isikust Kliendile (sealhulgas finantsvaldkonnas töötavale ja/või tegutsevale eraisikust Kliendile) võivad kohalduda piirangud ja/või erinevused Kauplemisplatvormi vahendusel edastatava Turuinfo hindade osas.
   4. mõistab ja nõustub, et Turuinfo avaldaja võib Turuinfo avaldamise igal ajal lõpetada, muuta Turuinfo edastamisviisi, kiirust või muid edastamise omadusi.
 6. Teenustasud

  1. Teenustasusid ja muid Tehinguga kaasnevaid kulusid arvestatakse Teenuse kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale ja/või Kauplemisplatvormi vahendusel edastatud tingimustele Üldtingimustes ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatud tingimustel ja korras. Teenustasude arvestus ja nende mahaarvamine Kontolt toimub Panga poolt määratud tähtaegadel ja sagedusega.

  2. Pank võib muuta teenustasusid ühepoolselt Klienti eelnevalt teavitamata, kui muudatus on Kliendi kasuks või kui teenustasu muutumine on põhjustatud asjaolust, mis ei allu Panga kontrollile, eelkõige juhul, kui muudatused on tingitud Teenusepakkujast.

 7. Vastutus

  1. Pank ja Klient vastutavad Lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest Üldtingimustes, Investeerimisteenuste osutamise tingimustes, Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimustest ja Tingimustes sätestatud korras.

  2. Pank ei vastuta Kliendi ees Kauplemisplatvormi tehnilistest häiretest ja/või Teenusepakkuja poolt Kauplemisplatvormi kasutamise osalisest või täielikust peatamisest tulenevate viivituste ja/või kahju eest.

  3. Pank ei vastuta Kliendi ees Lepingu lõppemise tõttu punktis 8.5 sätestatud alusel, välja arvatud kui Teenusepakkuja ja Panga vahelise Kauplemisplatvormi kasutamise lepingu lõppemise tingis Panga-poolsete kohustuste rikkumine raske hooletuse või tahtlusega või kui Imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.

  4. Pank on vastutav otsese kahju eest, mida Klient kannab seoses Panga-poolsete kohustuste rikkumise tulemusel teostamata jäänud või vigaselt teostatud Tehingukorraldustega, välja arvatud juhul, kui teostamata jätmine või vigaselt teostamine olid põhjustatud asjaoludest, mille eest Klient on vastutav. Pank ei vastuta Kliendi kaudse kahju ega Kliendi saamata jäänud tulu eest.

 8. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult.

  2. Lepingu tingimuste muutmine toimub Üldtingimustes ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatud korras ja tingimustel.

  3. Kliendil on õigus Leping igal ajal üles öelda teavitades Panka Lepingu lõpetamise soovist. Pank lõpetab Lepingu 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Kliendi vastavasisulise sooviavalduse saamisest.

  4. Pangal on õigus Leping üles öelda Üldtingimustes ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustes sätestatud korras ja tingimustel ning juhul, kui Kliendi Trader kontol ei ole Panga poolt määratud teenustasude tasumise tähtpäeval teenustasude tasumiseks piisavalt vara.

  5. Leping lõpeb automaatselt siis, kui lõpeb Teenusepakkuja ja Panga vahel sõlmitud Kauplemisplatvormi kasutamise leping. Pank teavitab Klienti Lepingu lõppemisest esimesel võimalusel.

  6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist ning Lepingu lõpetamisest olenemata jäävad jõusse Poolte õigused ja kohustused Lepingu alusel edastatud, kuid lõpetamata Tehingukorralduste suhtes, kuni need lahendatakse. Kui Tehingukorraldus on Pangale siduv Kolmanda osapoole suhtes, on Pangal õigus oma äranägemise järgi astuda vajalikke samme võimalike kahjude vältimiseks või vähendamiseks ja/või mõistlikkuse põhimõtet arvesse võttes lõpetada kõik lõpetamata Tehingukorraldused.