Laenukindlustuse tingimused eraisikule

KT.0957.20
Lisa väikelaenulepingule või järelmaksuga müügilepingule
Kehtivad alates 21.05.2020

 1. TINGIMUSTE KOHALDAMINE JA SEOTUD ISIKUD

  1. Laenukindlustus on finantskahjude kindlustus.

  2. Kindlustusandja on ERGO Insurance SE (edaspidi ERGO) ja Kindlustusvõtja on LHV Finance (edaspidi Kindlustusvõtja).

  3. Kindlustatu on nii Kindlustusvõtja kui ka isik (edaspidi Laenusaaja), kes on sõlminud koos kindlustuskaitsega järelmaksuga müügilepingu või väikelaenulepingu (edaspidi Laenuleping).

  4. ERGO hüvitab kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud finantskahju, mis tekib seoses sellega, et Laenusaaja ei ole kindlustusjuhtumist tulenevalt võimeline täitma Laenulepingust tulenevaid kohustusi Kindlustusvõtja ees. Kahju hüvitatakse laenukindlustuse tingimustes (edaspidi Kindlustustingimused) ja ERGO ning Kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingus toodud juhtudel ning ulatuses.

  5. Käesolevates Kindlustustingimustes on selgitatud kindlustuskaitse ulatust ja kehtivust ning tegutsemist kindlustusjuhtumi korral.

 2. KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS JA OOTEAEG

  1. Kindlustuskaitse algab Laenulepingu sõlmimise päeval.

  2. Töötuks jäämise kindlustuskaitse korral kehtib ooteaeg 60 päeva arvates Laenulepingu sõlmimisest. ERGO ei maksa hüvitist, kui töötuks jäämise juhtum toimus ooteajal või kui Laenusaaja sai töölepingu lõpetamisest või avalikust teenistusest vabastamisest teada ooteajal.

  3. Kindlustuskaitse lõppeb Laenulepingu lõppemisel, kuid mitte hiljem kui 6 (kuue) aasta möödudes arvates Laenulepingu esimese osamakse tasumisest. Kindlustusvõtjal on õigus lõpetada kindlustuskaitse varem, informeerides sellest ERGOt ja Laenusaajat 2 (kaks) kuud ette.

  4. ERGO ei maksa kindlustushüvitist nende kindlustusjuhtumite eest, mis toimusid enne kindlustuskaitse algust või pärast kindlustuskaitse lõppu.

 3. KINDLUSTUSJUHTUM: TÖÖTUKS JÄÄMINE

  1. Kindlustusjuhtum on Laenusaaja töötuks jäämine järgmisel põhjusel:

   1. tööandja lõpetas Laenusaaja töölepingu või Laenusaaja vabastati avalikust teenistusest Laenusaajast sõltumatul põhjusel või
   2. tööandja lõpetas Laenusaaja töölepingu või Laenusaaja vabastati avalikust teenistusest Laenusaaja terviseseisundi tõttu või
   3. Laenusaaja lõpetas töölepingu pärast tööandja pankrotiotsuse jõustumist.
  2. Laenusaaja peab pärast töölepingu lõpetamist või avalikust teenistusest vabastamist ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele võtma.

  3. Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse Laenusaaja töölepingu lõpetamise või Laenusaaja avalikust teenistusest vabastamise päev.

  4. ERGO ei maksa hüvitist aja eest, mil Laenusaaja ei ole ametlikult töötuna arvele võetud.

 4. KINDLUSTUSJUHTUM: AJUTINE TÖÖVÕIMETUS

  1. Kindlustusjuhtum on Laenusaaja haigestumine või kehavigastus, mille tõttu Laenusaaja on olnud ajutiselt töövõimetu rohkem kui 30 päeva, esimese 30 töövõimetuspäeva eest ERGO hüvitist ei maksa. Laenusaaja peab töövõimetust tõendama arsti poolt väljastatud töövõimetuslehega.
  2. Eelmises punktis toodud juhul maksab ERGO hüvitist tingimusel, et Laenusaaja töövõimetuse perioodil ei tööta.
 5. KINDLUSTUSJUHTUM: PÜSIV TÖÖVÕIME KAOTUS

  1. Kindlustusjuhtum on Laenusaaja haigestumine või kehavigastus, mille tõttu on Laenusaaja ametlikult tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
  2. Eelmises punktis toodud juhul maksab ERGO hüvitist sõltumata sellest, kas Laenusaaja töötab.
 6. KINDLUSTUSJUHTUM: SURM

  Kindlustusjuhtumiks on Laenusaaja surm.

 7. KINDLUSTUSHÜVITIS

  1. Töötuks jäämise, ajutise töövõimetuse ja püsiva töövõime kaotuse korral maksab ERGO kuumaksehüvitist, mille suurus vastab Laenulepingu maksegraafikus ette nähtud osamakse suurusele, mis võib sisaldada krediidisumma tagasimakset, lepingutasu, intressi ja paberarve tasu koos käibemaksuga. Kui mitu kindlustusjuhtumit esineb samaaegselt, on hüvitise suurus piiratud eelnimetatud summaga, mitmekordset hüvitist ei maksta.
  2. Hüvitise maksmisel lähtub ERGO Laenulepingu maksegraafikust kindlustusjuhtumi toimumise ajal hilisemaid muudatusi arvestamata.
  3. ERGO maksab kuumaksehüvitist kindlustusjuhtumi aluseks oleva asjaolu ära langemiseni, kuid mitte kauem kui 12 kuud.
  4. ERGO maksab maksimaalselt 1 000 eurot kuus kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitatakse laenulepingust tulenev krediidisumma jääk, intressid, lepingutasu ja paberarve tasu koos käibemaksuga (v.a. kindlustusmakse kuutasu, viivised ja leppetrahvid, mille tasumise eest Laenuandjale vastutab Laenusaaja).
  5. Töökoha kaotuse kindlustusjuhtumi korral on omavastutus 30 päeva, arvates Laenusaaja töötuna arvele võtmisest. Selle aja eest ERGO hüvitist ei maksa.
  6. Laenusaaja surma korral maksab ERGO ühekordselt hüvitist suuruses, mis vastab Laenulepingu maksegraafikujärgsele krediidisumma jäägile, tasumata lepingutasule ja kindlustusjuhtumi päevast kuni kindlustushüvitise otsuse tegemiseni kogunenud intressidele, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot. ERGO hüvitab intresse maksimaalselt 1 aasta eest.
  7. ERGOl on õigus asendada kuumaksehüvitis eelmises punktis kirjeldatud ühekordse hüvitisega.
  8. Kuumakse hüvitise maksab ERGO välja Laenusaajale. Juhul, kui Laenusaaja ei täida kuumakse hüvitise arvelt Laenulepingust tulenevaid kohustusi, siis Kindlustusvõtja vastavasisulise avalduse alusel maksab ERGO järgnevad kuumakse hüvitised välja Kindlustusvõtjale. ERGO maksab ühekordse hüvitise välja Kindlustusvõtjale.
  9. Kui ERGO viivitab kindlustushüvitise maksmisega, maksab ERGO viivist vastavalt seadusega kehtestatud määrale.
 8. VÄLISTUSED (TEGEMIST EI OLE KINDLUSTUSJUHTUMIGA)

  1. ERGO ei maksa hüvitist, kui sündmus ei vasta Kindlustustingimustes toodud kindlustusjuhtumi tunnustele. ERGO ei maksa hüvitist, kui kahju ei vasta Kindlustustingimustes toodud hüvitatava kahju tunnustele.

  2. Ajutine töövõimetus, püsiv töövõime kaotus või surm ei ole kindlustusjuhtum, kui selle põhjustas:

   1. enne Laenulepingu sõlmimist alanud haigus, haiguslik seisund või tekkinud vigastus, mis avaldub kindlustuskaitse esimesel aastal ja põhjustab töövõimetuse või surma;
   2. rasedus või sünnitus;
   3. Laenusaaja poolt tahtlikult tekitatud vigastus või enda elu teadlik ohtu seadmine, enesetapp, kuriteo toimepanemises osalemine või sellele kaasa aitamine;
   4. ilukirurgia, tätoveering;
   5. alkoholi, narkootikumide või toksiliste ainete tarvitamine;
   6. HIV või AIDS.
  3. Töötuks jäämine ei ole kindlustusjuhtum, kui:

   1. tööleping lõpetati või Laenusaaja vabastati avalikust teenistusest katseajal;
   2. Laenusaaja sai töölepingu lõpetamisest või avalikust teenistusest vabastamisest teada enne kindlustuskaitse algust või ooteajal;
   3. tööleping lõppes tähtaja saabumise tõttu;
   4. Laenusaaja vabastati avalikust teenistusest teenistustähtaja möödumise tõttu;
   5. tegemist on sundpuhkuse, töömahu vähenemisega ja töölepingut ei lõpetata;
   6. tööleping lõpetati muul põhjusel kui töötuks jäämise kindlustusjuhtum, sealhulgas töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel, töötaja vanuse, töötaja rikkumise või tööülesannetega mittetoimetulemise tõttu; töölepingu lõpetamine töötaja algatusel jms;
   7. Laenusaaja vabastati avalikust teenistusest muul põhjusel kui töötuks jäämise kindlustusjuhtum, sealhulgas koostöö mittelaabumine, kodakondsuse muutumine, distsiplinaarsüütegu, ebapiisavad tööoskused, Laenusaaja enda algatus jms.
  4. Töötuks jäämise kindlustusjuhtumiks ei ole füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuse peatumine või lõppemine.

  5. Ettenähtav kindlustusjuhtum

   1. ERGO ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi toimumine on või oli Laenusaaja Laenulepingu sõlmimise ajal ettenähtav.
   2. Töötuks jäämine loetakse ettenähtavaks, kui Laenusaaja teab Laenulepingu sõlmimise ajal, et tema tööleping kindlustuskaitse kehtivuse ajal lõpetatakse või ta vabastatakse avalikust teenistusest, näiteks Laenusaaja on eelnevalt saanud teate töölepingu lõpetamise või avalikust teenistusest vabastamise kohta.
  6. Üldised välistused
   Hüvitamisele ei kuulu juhtumid, mis on põhjustatud tuumaenergia kasutamisest mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli alt väljumisest või radioaktiivsusest, terrorismist, sõjast, kodusõjast, invasioonist, mis tahes relvakokkupõrkest, massilisest korratusest, siserahutusest, revolutsioonist, riigipöördest, streigist, konfiskeerimisest, arestimisest või lokaudist.

 9. TEGUTSEMINE KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL

  1. Laenusaaja peab kindlustusjuhtumi toimumisest Kindlustusvõtjale esimesel võimalusel teatama. Kahjuteade tuleb edastada aadressile finance@lhv.ee.
  2. ERGO saadab Laenusaajale e-posti teel teate kahjunõude registreerimisest ja juhendab Laenusaajat järgmiste sammude osas.
  3. Laenusaajal on kohustus anda ERGOle õiget ja täielikku teavet kindlustusjuhtumi asjaolude kohta. Laenusaaja peab esitama ERGOle dokumente, seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult ERGO küsimustele.
  4. Nõutav on, et pärast töötuks jäämist peab Laenusaaja ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele võtma ja ERGOt tuleb teavitada töötuna arvele võtmisest ning arveloleku lõppemisest, samuti ajutise töövõimetusperioodi lõppemisest või tööle asumisest.
  5. ERGO käsitleb kahjunõuet, teeb kahjunõuet puudutava otsuse ning maksab Kindlustatule välja kindlustushüvitise (vt p. 7.8). Väljamakse(d) tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist ja maksmise aluse kindlakstegemist.
  6. ERGO teavitab Kindlustusvõtjat ja Laenusaajat kahjunõuet puudutavast otsusest e-posti või posti teel.
 10. KAEBUSTE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Laenusaajal on õigus esitada Kindlustusandja tegevuse kohta kaebus, kasutades Kindlustusandja kõiki ametlikke kontaktkanaleid ja sidevahendeid (e-post, telefon, kontor). Kaebuste menetlemise lisainformatsioon on kättesaadav ERGO kodulehel www.ergo.ee.
  2. Laenusaajal on õigus pöörduda Kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue Kindlustusandjale ja tagada Kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui Laenusaajal ei ole Kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
  3. Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
  4. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  5. Laenusaajal on õigus esitada kaebus Kindlustusandja tegevuse kohta Finantsinspektsiooni (Sakala 4, 15030 Tallinn).