Krüptotehingute teenuse tingimused

Kehtivad alates 18.11.2021

Pank osutab Klientidele krüptovarade kauplemisteenust vastavalt käesolevatele Krüptovarade kauplemisteenuse tingimustele (edaspidi „Tingimused“). Panga Üldtingimustes sätestatu laieneb Tingimustele niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus käesolevates Tingimustes sätestatuga.

 1. Mõisted

  Tingimustes kasutatakse Üldtingimustes sätestatud mõisteid ning alljärgnevaid mõisteid.

  "Ankeet" – ankeet küsimustega Kliendi kogemuste, teadmiste ning muude õigusaktides sätestatud asjaolude kohta.

  „Digitaalne token“ – Krüptovaral põhinev instrument, mis on esitatud elektroonilisel kujul, mis on digitaalselt üle kantav, säilitatav või kaubeldav ja mis on registreeritud hajusraamatusüsteemis või muul sarnasel tehnoloogial põhinevas turvalises süsteemis või mis põhineb krüptograafial. Instrument annab omanikule õiguse kaasa rääkida tokeniga seotud platvormi arengus või õiguste kasutada mingit kasutada või pakkuda mingit teenust või muu sarnase õiguse.

  "Haldur" – tähendab Panga poolt kasutatavat raha ja Krüptovara hoidmise, registreerimise ja/või arveldamise teenust pakkuvat asutust, vastavat litsentsi omavat maaklerfirmat või arveldussüsteemi;

  „Investeerimistokenid“ – Krüptovaral põhinev investeerimistoken on investeerimisinstrument, mis on esitatud elektroonilisel kujul, mis on digitaalselt üle kantav, säilitatav või kaubeldav ja mis on registreeritud hajusraamatusüsteemis või muul sarnasel tehnoloogial põhinevas turvalises süsteemis või mis põhineb krüptograafial;

  "Kliendi Pangakonto" – Kliendi arvelduskonto mõnes teises krediidiasutuses, mille kohta Klient esitab Lepingut sõlmides andmed Pangale;

  „Krüptovara“ – virtuaalvääringute, investeerimistokenite ning digitaalsete tokenite koondnimetus Teenuse raames.

  „Krüptovara rahakotiteenus“ – teenus, mille raames luuakse Klientidele või hoitakse Klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada Krüptovarade hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil;

  „Krüptovara vahetamise teenus“ – teenus, mille raames vahetab isik Krüptovara raha vastu või raha Krüptovara vastu või üht Krüptovara teise vastu;

  „Krüptovara ülekandeteenus“ – teenus, mis võimaldab vähemalt osaliselt elektrooniliselt teha Krüptovara teenuse pakkuja kaudu tehing algataja nimel eesmärgiga teisaldada Krüptovara Teenuse pakkuja vahendusel saaja Krüptovara rahakotti või -kontole, sõltumata sellest, kas tehingu algataja ja saaja on üks ja sama isik või kas tehingu algataja ja saaja kasutavad sama teenusepakkujat;

  „Leping“ – Krüptotehingute teenuse leping;

  "Pangapäev" – päev, mil pangad on avatud pangaoperatsioonide tegemiseks Eestis ja riigis, kus Teenust osutatakse, või mõnes teises riigis vastavalt Üldtingimuste kontekstile;

  "Teenus" – Krüptovara vahetamise, ülekande- ja rahakotiteenus või mõni eeltoodutest ühiselt;

  "Tehing" – Lepingu alusel Panga poolt Kliendi või Panga nimel ja Kliendi arvel tehtav tehing Krüptovaraga;

  "Tehingukinnitus" – Panga poolt Kliendile edastatav kinnitus Tehingukorralduse alusel Tehingu tegemise kohta;

  "Tehingukorraldus" – Kliendi poolt Pangale Lepingu tingimustega kooskõlas antud juhis Tehingu tegemiseks;

  "Tehingupäev" – päev, mil Tehingu pooled on aktsepteerinud kõik Tehingu olulised tingimused;

  „Krüptovara turuinfo“ – Halduri või muu Kolmanda Isiku vahendusel avalikustatud ja/või edastatud informatiivne teave, muuhulgas finantsalased uudised, analüüsid ning hinna- ja müügialane teave Krüptovara kohta, millega saab Tehinguid teha.

  „Virtuaalvääringud“ – on digitaalsel kujul esitatud väärtus, mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida füüsilised või juriidilised isikud tunnustavad maksevahendina, kuid mis ei pruugi olla seotud ühegi ametliku valuutaga ning mida ei käsitata ametliku valuuta või rahana.

  "Üldtingimused" – Panga üldtingimused

 2. Üldsätted

  1. Käesolevad Tingimused, Üldtingimused, Hinnakiri ja teised eelnimetatud tingimustes nimetatud korrad on Kliendi ja Panga vahel Teenuse osutamiseks sõlmitud Lepingu lahutamatuks osaks. Lisaks lähtub Pank Kliendile Teenuse osutamisel Kliendi poolt aktsepteeritud Eritingimustest, Krüptovaradele kohalduvatest õigusaktidest (sh asjakohastest Euroopa Liidu ja välisriikide õigusaktidest) ning vastava turu tavadest ja praktikast.
  2. Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, milliste elektrooniliste kanalite vahendusel, milliste Krüptovarade suhtes ja millses ulatuses Pank Teenuseid osutab. Samuti on Pangal õigus otsustada, millised on Krüptovaradega seotud Tehingute miinimumväärtused. Pank võib omal äranägemisel keelduda teatud Teenuste osutamisest ning teatud liiki Krüptovaradega Tehingute tegemisest.
  3. Panga poolt aktsepteeritud Krüptovaradest, Krüptovaradega seotud piirangutest, Teenuse ulatusest, Tehingu miinimumväärtustest ning kauplemisreeglitest saab Klient teavet Veebilehelt. Pank võib Veebilehel avaldada ka muud asjaomast teavet.
  4. Pangal on õigus Kliendi Teenuse kasutamine mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamata osaliselt või täielikult peatada. Mõjuva põhjusega on tegemist muuhulgas siis, kui:
   1. esineb tõrkeid Halduri ja/või Panga süsteemides, mis on Teenuse osutamise aluseks;
   2. Halduri poolne teenuse piiramine, peatamine või lõpetamine (sh koostöölepingu lõpetamine);
   3. Harduri tegevust uurib Eesti või välisriigi järelevalve asutus (nt Finantsinspektsioon) või muu valitsusasutus.
  5. Lepingus ja Tingimustes sisalduv materjal ei ole suunatud ega mõeldud Ameerika Ühendriikide kodanikele, residentidele ega teistele isikutele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või kes on USA isikud. Pank ei paku Teenust ega Krüptovara USA isikutele.
  6. Tingimuste allkirjastamisega kinnitab Klient Pangale, et ta ei ole USA isik. Kui Klient on USA isik või muutub USA isikuks Pangaga sõlmitud Lepingu kehtivuse jooksul, on Pangal õigus Leping koheselt üles öelda. Pank ei vastuta mistahes kahju eest, mis Kliendil võib tekkida seoses Lepingu ülesütlemisega.
  7. Klient kohustub Panka viivitamatult teavitama asjaoludest, mis võivad tingida Kliendi kvalifitseerumise USA isikuks. Pank võib Kliendi USA isikuks kvalifitseerumise hindamisel võtta aluseks ka avalikud andmed. Juriidiline isik võib olla USA isik muuhulgas juhul, kui ta on asutatud USA-s, tegutseb vastavalt USA seadustele, omab USA postiaadressi või äritegevust USA-s. Välismaise juriidilise isiku esindus või filiaal võidakse lugeda USA isikuks samadel tingimustel. Füüsiline isik võib olla USA isik muuhulgas juhul, kui teda saab pidada USA maksuresidendiks või kui isik viibib USA-s teatud aja vältel seoses õppimise või töötamisega. Isik võidakse lugeda USA isikuks ka muul USA seadustest tuleneval alusel. Pangal on õigus Teenuste pakkumine peatada ja/Või Leping lõpetada, kui Klient on USA isik.
  8. Pank ei taga Kliendile edastatud Krüptovara turuinfo, muu turuteabe ega -teadete õigeaegsust, järgnevust, täpsust ega täielikkust.
  9. Pank võib Krüptovara turuinfo avaldamise igal ajal lõpetada, muuta Krüptovara turuinfo avaldamisviisi, kiirust või muid avaldamise omadusi.
 3. Kliendi hindamine ning teabe väljaselgitamine

  1. Pangal on õigus enne Teenuse osutamist koguda Kliendilt teavet Kliendi kogemuste ja teadmiste ning muude asjaolude kohta seoses Teenusega ja Krüptovaraga, võimaldamaks määratleda Kliendi kogemuse ja teadlikkuse Krüptovaradest ja kavandatavatest tehingutest.
  2. Pank hoiatab Klienti, kui Kliendi poolt esitatud andmete põhjal leiab Pank, et Krüptovaraga seotud tehing ei ole Kliendi jaoks asjakohane ning Klient ei mõista Krüptovaraga kaasnevaid riske.
  3. Kliendil on kohustus kliendisuhte loomisel ja Panga vastaval nõudmisel esitada Pangale Panga poolt kehtestatud Ankeedil kõik Panga poolt nõutavad andmed ja dokumendid. Klient on kohustatud koheselt ja pidevalt informeerima Panka kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Lepingu sõlmimisel esitatud andmetega ja selle hilisemate muudetud versioonidega. Pank eeldab Kliendi poolt esitatud teabe õigsust, täpsust, täielikkust ja ajakohasust seni, kuni Klient ei ole Pangale teavitanud uusi andmeid. Pank soovitab Kliendil uuendada käesolevas punktis nimetatud andmeid vähemalt kord aastas.
  4. Kui Pangal tekib Kliendi poolt või tema nimel esitatud andmete õigsuses, täpsuses, täielikkuses ja ajakohasuses kahtlusi, on Pangal omal äranägemisel õigus Teenust mitte osutada ja/või nõuda Kliendilt täiendavate andmete esitamist.
  5. Kui Klient ei ole esitanud nõutavaid andmeid või on teinud seda ebapiisavalt, on Pangal raskendatud või võimatu hinnata Kliendi kogemuste ja teadmiste taset. Eeltoodud asjaoludel ning samuti juhul, kui Pangal on tekkinud kahtlus esitatud andmete ebaõigsuses, on Pangal õigus keelduda Kliendile Teenuse osutamisest.
 4. Tehingute tegemine

  1. Tehingukorralduste andmise ja täitmiseks võtmise kord
   1. Tehingukorralduste sisestamine ning Tehingute tegemine toimub LHV poolt aktsepteeritud elektrooniliste kanalite vahendusel.
   2. Pangal on Tehingukorralduste täitmiseks võtmisel kõik Üldtingimustes sätestatud Panga õigused ning käesolevas punktis 4.1 nimetatud õigused.
   3. Pank ei ole kohustatud täitmiseks võtma Tehingukorraldust:
    1. Üldtingimustes sätestatud juhtudel;
    2. Kui Tehingukorraldus ei ole kooskõlas punkti 2.3 alusel avaldatud kriteeriumitega;
    3. kui Pangal tekib kahtlus Tehingu vastavuses Panga ja/või Halduri nõuetega ja õigusaktide sätetega;
    4. kui Klient ei ole Panga poolt määratud tähtajaks täitnud Panga nõuet esitada täiendavaid andmeid ja/või dokumente;
    5. kui Pangal on alust arvata, et Klient ei ole suuteline täitma Tehingust tulenevaid kohustusi või Klient ei ole täitnud Lepingust tulenevaid kohustusi;
    6. kui Tehingukorraldust ei ole tulenevalt turusituatsioonist või muudest asjaoludest, mis ei sõltu Pangast, võimalik täita;
    7. kui Pangal tekib põhjendatud kahtlus, et Tehingukorraldus on esitatud siseteabe alusel või turuga manipuleerimise eesmärgil;
    8. kui Pank näeb selleks mis tahes muud põhjust (sellisel juhul saadab Pank kliendile asjakohase teate);
    9. kui Kontol või Kliendi Pangakontol ei ole Tehingukorralduse täitmiseks piisavaid vahendeid;
   4. Pank ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud punktis 4.1.3 toodud juhtudel Tehingukorralduse vastuvõtmisest keeldumisest. Samuti ei vastuta Pank Tehingukorralduse täitmisel või mittetäitmisel Kliendile tekkiva kahju eest, kui Tehingukorraldus on esitatud vales vormis, Tehingukorraldus on ebaselge, eksitav, mitmetitõlgendatav või Tehingukorraldust on ekslikult esitatud mitu korda.
  2. Tehingukorralduste täitmise kord
   1. Pank edastab täitmiseks võetud Tehingukorralduse või teeb kooskõlas Tehingukorraldusega Tehingu tingimusel, et:
    1. Tehingukorralduse täitmine on kooskõlas Üldtingimustega;
    2. Tehingukorraldust on võimalik edastada ja/või täita vastavalt selle tingimustele (Kliendi poolt nõutud või pakutav hind vastab Tehingupäeval turusituatsioonile, Kliendi poolt Tehingukorralduses nimetatud Krüptovarale on olemas vastavalt müüja või ostja, Tehingukorralduses sätestatud Tehingu tähtaeg võimaldab Tehingu tegemist jne);
    3. Kliendil puuduvad võlgnevused Panga ees või need likvideeritakse Tehingukorralduse täitmise tulemusel;
    4. Tehingukorralduse täitmine on Panga hinnangul kooskõlas Halduri nõuetega, kehtestatud regulatsioonide, tavade ja praktikaga.
   2. Kliendi Tehingukorralduse täitmiseks võib Pank teha Tehingu iseendaga ning Pank ei pea Klienti teavitama, et Kliendi Tehingukorralduse alusel tehtud Tehingu pooleks on Pank.
   3. Tehingukorraldused täidab Pank kooskõlas Krüptovarale kohalduva vastava Halduri ning turu reeglite ja praktikaga.
   4. Kliendi nõudmisel esitab Pank Kliendile teabe Tehingukorralduse täitmise seisu kohta.
   5. Pank teavitab Klienti mis tahes olulistest raskustest, mis seonduvad Tehingukorralduste nõuetekohase täitmisega.
   6. Pangal on õigus keelduda kõigi Kliendi Tehingukorralduste vastuvõtmisest, edastamisest või täitmisest, samuti õigus Kliendi Tehingukorralduse täitmine peatada või Tehingukorraldus tagasi täita, kui Pangal tekivad põhjendatud kahtlused õigusrikkumiste või kohalduvate õigusaktide ning reeglite rikkumiste toimepanemises.
  3. Klient on käesolevaga andnud Pangale kõik õigused ekslikult või muudel Pangast sõltumatutel asjaoludel teostada paranduskandeid (sh täiendavalt debiteerida Kontot) ja korrigeerida põhjendatud juhtudel Tehingu tegemiseks esitatud korraldusel näidatud Krüptovara kogust või muid tehingu tingimusi.
  4. Tehingukinnitused
   1. Pank saadab Kliendile Tehingukorralduse täitmisel Tehingukinnituse, juhul kui Klient ei ole loobunud Tehingukinnituse saamisest.
   2. Tehingukinnitus edastatakse Kliendile käesolevate Tingimuste punkti 8.2 kohaselt.
   3. Klient kohustub Panka koheselt teavitama ning vastutab teavitamata jätmisest tekkinud kahju korral, kui Panga poolt talle edastatud Tehingukinnitus on ebatäpne või Klient ei saa Tehingukinnitust (juhul kui ta ei ole loobunud Tehingukinnituse saamisest).
  5. Tehingukorralduste tühistamine
   1. Tehingukorralduste tühistamisel lähtutakse Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatust.
   2. Pangal on õigus Kliendi poolt esitatud Tehingukorraldusi tühistada kooskõlas täitmiseks kasutatava Halduri kehtestatud reeglitega, samuti juhul kui Tehingukorraldust ei ole olnud võimalik 30 päeva jooksul täita.
 5. Kliendi Krüptovara hoidmine ja arvestuse pidamine

  1. Pank võib hoida Kliendi Krüptovara Haldurite juures ja volitada Haldureid Kliendi Krütovaluutat teiste Haldurite juures edasi hoidma. Pank valib Haldurid, kelle juures hoitakse Kliendi Krüptovara, vastavalt Panga siseselt sätestatud kriteeriumitele ja professionaalse hoolsusega, et tagada kasutatava Halduri usaldusväärsus.
  2. Pank ei vastuta Halduri tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest välja arvatud juhul, kui see on tingitud Panga tahtlikust tegevusest. Halduri tegevuse või tegevusetusega seonduvad kahjud võivad muuhulgas tuleneda Krüptovarade kaotsiminekust, küberriskidest, korralduste õigeaegsest täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest, Halduri pankrotist jne.
  3. Pank hoiab Krüptovara ja raha Haldurite juures kooskõlas Halduri asukohamaa õigusaktide, vastava turu praktika, Halduri nõuete ning Halduriga sõlmitud lepingu(te)ga. Halduri asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad Kliendi õigused seonduvalt Krüptovaraga olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad.
  4. Kliendi Krütovaluutat hoitakse Haldurite juures Panga nimel avatud Panga klientide Krüptovara ühiseks hoidmiseks avatud kontol (kliendikonto, esindajakonto vms).
  5. Klient annab Pangale nõusoleku pantida või muul viisil koormata Kliendi Krüptovara ja vajadusel raha Panga nimel Lepingust tulenevate ning sissenõutavaks muutunud nõuete tagamiseks ning samuti juhul kui Panga ja välisriikides asuvate Haldurite vahelisest lepingust tulenevalt on Pangal vastav kohustus Kliendi Tehingukorraldusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.
  6. Halduril võib olla talle kohalduvatest õigusaktidest tulenev õigus nõuda koormatiste ja/või käsutuspiirangute seadmist vastava Halduri juures hoitavate Kliendi Krüptovarade suhtes.
  7. Klient annab Pangale nõusoleku kasutada Kliendi Krüptovara enda huvides ja arvel, sealhulgas juhul, kui Kliendi Kontol ei ole piisavalt raha teenustasu, hüvitise, viiviste või muude võlgnevuste tasumiseks. Sellisel juhul on Pangal õigus ilma Kliendi Tehingukorralduseta müüa Kliendi Krüptovara turutingimustel koguses, mis võimaldab tasuda võlgnetava summa.
  8. Kui välisriigis Kliendi arvel hoitava Krüptovara käsutamisel esineb välisriigi õigusest, vastava Halduriga sõlmitud lepingutest, kohtu või muude pädevate asutuste otsustest, ettekirjutustest, määrustest vms tulenevaid takistusi ja piiranguid (sõltumata sellest, kas selliste pädevate asutuste otsused on jõustatavad või kas Klient on oma tegevusega toime pannud rikkumisi), puudub Pangal kohustus võimaldada Kliendil tema arvel hoitava vara ükskõik milline käsutamine ning Panka ei loeta sellisel juhul Lepingut rikkunuks. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping üles öelda, kuid Pangal tekib ülesütlemisest tulenev väljaandmiskohustus alles pärast käsutuspiirangute äralangemist. Juhul, kui piirangud või takistused tulenevad otseselt Panga tegevusest, kohustub Pank hüvitama tekkinud otsese varalise kahju.
  9. Pank avaldab Kliendile Panga poolt hoitavate Krüptovarade aruande ning Krüptovarade ja Teenuste kuluaruande õigusaktides sätestatud viisil ja ulatuses.
 6. Krüptovarast tulenevad õigused ja kohustused

  1. Klient kohustub iseseisvalt hankima infot Krüptovarast tulenevate õiguste ja kohustuste ning muude sündmuste kohta ja täitma kõiki Krüptovaradest tulenevaid võimalikke kohustusi. Pangal ei ole kohustust teavitada Klienti sellistest õigustest ja kohustustest ega muudest sündmustest. Õigusaktides või Tingimustes sätestatud juhtudel teostab Klient selliseid õigusi ja kohustusi isiklikult või Panga kaudu, kui Pank seda võimaldab, esitades Pangale vastava kirjaliku juhise.
  2. Juhul kui Pangal on info Krüptovarast tulevate õiguste ja kohustuste või muude sündmuste kohta ning Pank peab omal äranägemisel teavitamist vajalikuks, teavitab Pank sellest Klienti Veebilehe või Internetipanga vahendusel või muul Panga poolt valitud viisil. Pank ei vastuta Kliendile selliste õiguste ja kohustuste mitteteadmise tagajärjel tekkinud või tekkida võiva kahju või kulutuste eest.
  3. Pank kogub, võtab vastu, kannab ja nõuab omal äranägemisel asjaomaselt isikult või makset vahendavalt Kolmandalt Isikult sisse Krüptovarast saadava mistahes tulu ja väljamakseid ja kannab need edasi Kliendi Kontole. Pangal ei ole kohustust Klienti eelnevalt sellistest toimingutest informeerida. Juhul kui asjaomane isik või makset vahendav Kolmas Isik esitab Pangale nõude Kliendile tehtud väljamakse tagastada, on Pangal õigus Kliendile tehtud väljamaksed ilma Kliendi täiendava Tehingukorralduseta Kliendi Kontolt või Kliendi Pangakontolt sellisele emitendile või makset vahendanud Kolmandale Isikule tagasi kanda.
  4. Kui Pank, makset teostav asjaomane isik või makset vahendav Kolmas Isik on kohaldatavate õigusaktide alusel kohustatud Krüptovara omanikele tehtavatelt mistahes väljamakselt või Tehingutelt kinni pidama või tasuma riiklikke ja/või kohalikke makse, lõive ja muid tasusid, kannab Pank Kliendile summa, millest on eelnimetatud maksud, lõivud ja muud tasud maha arvestatud. Juhul, kui maksude, lõivude ja muude tasude tasumise kohustus selgub pärast seda, kui Pank on Kliendile summa juba kandnud, on Pangal õigus teha korrigeerimiskandeid.
  5. Kui asjaomane isik või makset vahendav Kolmas Isik annab võimaluse valida, kas Krüptovarast saadav tulu makstakse välja Krüptovaras või rahas, võib Pank teha omal äranägemisel vastava valiku.
  6. Kui Kliendile laekub Krüptovara ja/või raha pärast seda, kui Klient on Lepingu lõpetanud ja Kliendi Konto on suletud, kohustub Pank sellest Klienti informeerima. Juhul, kui selline informeerimine ei ole võimalik, on Pangal õigus omal parimal äranägemisel otsustada Krüptovara müük turuhinnaga ja sellisest müügist saadud raha kanda Kliendi Kontole või kliendi poolt näidatud Pangakontole.
  7. Pangal on Kliendi nimel õigus allkirjastada kõiki dokumente ja teha kõiki toiminguid, mis on vajalikud Krüptovarast tulenevate õiguste teostamiseks ja mis ei nõua Kliendi Tehingukorraldust.
 7. Tasud, intressid, võlgnevused, maksud

  1. Teenustega ja Krüptovaraga seotud tasude, intresside, võlgnevuste ja maksude tasumisel lähtutakse Üldtingimustes, hinnakirjas ja käesolevas punktis sätestatust.
  2. Pangal tekib õigus teenustasule Tehingukorralduse täitmiseks vastuvõtmisel ja õigus Teenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks kulude tekkimisel. Pank arvestab teenustasu ja hüvitise maha Kliendi Kontol olevatest summadest Tehingupäeval.
  3. Peale Hinnakirjas toodu ja Lepingus kokkulepitu kannab Klient kulud, mis tulenevad Panga ja/või Halduri poolt Teenusega ja/või Krüptovaraga seotud toimingutest või õigusaktidest.
  4. Pank võib muuta teenustasusid ühepoolselt Klienti eelnevalt teavitamata, kui muudatus on Kliendi kasuks või kui teenustasu muutumine on põhjustatud asjaolust, mis ei allu Panga kontrollile, eelkõige juhul, kui muudatused on tingitud Haldurist või õigusaktidest.
 8. Teadete edastamine

  1. Kliendile teadete edastamisel lähtutakse Üldtingimustest ja käesolevas punktis sätestatud korrast.
  2. Pank edastab Kliendile suunatud personaalse püsival andmekandjal edastamisele kuuluva teabe e-posti või Internetipanga vahendusel, kui Kliendi soovil ei ole eraldi kokkulepitud teabe teistsuguses edastamises.
  3. Avalikkusele suunatud informatsiooni ning Teenusega seotud teabe, mida võib õigusaktidest tulenevalt Kliendile edastada veebilehe vahendusel, edastab Pank Kliendile Veebilehe kaudu, tehes seda õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning Klient annab selleks käesolevaga oma selgesõnalise ja tagasivõtmatu nõusoleku.
 9. Panga kohustuste edasiandmine

  1. Klient annab käesolevaga tagasivõtmatu nõusoleku, mille kohaselt Pank võib anda Kolmandatele Isikutele vastava volituse Tehinguid teha või korraldada või mis tahes muu Panga kohustuse ning kasutada nii kohalikke kui välismaiseid Haldureid ja muid Kolmandaid Isikuid Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste teostamiseks.
 10. Kliendi kinnitused

  1. Klient kinnitab Lepingut sõlmides ja igakordselt Tehingukorralduse esitamisel, et ta:
   1. on tutvunud Üldtingimustes ja Lepingust tulenevate Panga ja Kliendi õiguste ja kohustustega ning ta nõustub nendega;
   2. on esitanud Pangale täpsed ja kehtivad andmed;
   3. on teadlik, et juhul, kui ta esitab Pangale ebaõigeid andmeid või esitab andmeid ebapiisavalt, ei pruugi Pangal olla võimalik adekvaatselt hinnata Kliendi kogemust, teadlikkust tarbida mõnd Panga poolt osutatavat Teenust ja/või teha Tehinguid mõne konkreetse Krüptovaraga, mistõttu Pangal on raskendatud või võimatu hinnata ega pruugi olla võimalik teavitada Klienti kõikidest Kliendile olulistest riskidest;
   4. on tutvunud vajalikul määral kohalduvate õigusaktidega, samuti kohustub täitma kõiki Tehingute tegemisele sätestatud nõudeid, järgima kõiki Tehingute tegemisele kehtivaid piiranguid, kohalduvaid õigusakte, reegleid ning tavasid. Klient kohustub pidevalt hoidma end kursis Tehingutele kohalduvate õigusaktide ning reeglitega ning kandma kõiki riske ning kahjusid, mis tulenevad seesuguste õigusaktide ning reeglistike mittetundmisest ja/või mittejärgimisest Kliendi poolt;
   5. on nõus Teenuste osutamisega seonduvalt avalikkusele suunatud teabe esitamisega Veebilehe vahendusel ja see on kooskõlas Panga ning Kliendi vahelise äritegevuse ning Teenuste osutamisega;
   6. on tutvunud Veebilehe vahendusel punktis 2.3 avaldatud teabega ning aktsepteerib selle sisu;
   7. on tutvunud omandatava Krüptovara teabematerjalidega ja põhjalikult analüüsinud konkreetse Krüptovara olemust ning kavandatud tehingu finantsilisi, regulatiivseid ja maksualaseid küsimusi;
   8. on tutvunud Krüptovarasse investeerimisega kaasnevate riskidega ning mõistab, et Krüptovara on kõrge riskiga instrument, mille väärtus võib ühe päevaga kasvada ja kahaneda mitukümmend protsenti ning enamgi;
   9. on teadlik, et Krüptovarad on avatud ohtudele, mis võivad tuleneda riikide regulatiivsete keskkondade muutustest, küberturvalisusest ning erinevatest petuskeemidest, mis suurendavad riski kaotada Krüptovarasid kogu nende väärtuses.
   10. on teadlik, et Krüptovarade valdkond on vähem reguleeritud ning nendele ei pruugi kohalduda väärtpaberitele omased investorkaitse meetmed;
   11. kohustub mitte kasutama Panka ega Teenust õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks ning mitte teostama oma õigusi pahauskselt või Pangale kahju tekitamise eesmärgil;
   12. teeb Tehingu oma nimel ja arvel ning ta on õigustatud käsutama Tehingukorralduse täitmiseks vajalikku vara, muuhulgas Kliendi Kontol olevat raha ja Krüptovara ning juhul, kui füüsilisest isikust Klient on abielus ja nimetatud vara kuulub abikaasade ühisvara hulka, on Kliendil olemas abikaasa nõusolek Tehingute tegemiseks nimetatud varaga;
   13. on teadlik asjaolust, et Tehingu tegemiseks Tehingukorralduse Pangale edastamine võib olla käsitletav ostu- või müügipakkumise tegemisena Pangale või Kolmandale Isikule ja sellise Tehingukorralduse alusel võib Pank teha Tehingu pakkumise Kolmandale Isikule, mis võib tuua kaasa siduva ostu- või müügikohustuse;
   14. nõustub sellega, et Pangal on õigus teha kõiki Tehingu tegemiseks vajalikke Tehinguid ja toiminguid kõigi isikutega, sealhulgas iseendaga ja Pangal ei ole kohustust teavitada Klienti olukorrast, kus Tehingukorralduse alusel tehtava või tehtud Tehingu vastaspooleks on Pank;
   15. on teadlik ja nõustub, et Pangal on õigus Tehingukorraldusi koondada ning et Tehingukorralduste koondamisel võib koondamise mõju konkreetse Tehingukorralduse osas eraldiseisvalt olla Kliendile kahjulik, kuid kokkuvõttes on Kliendi huvide kahjustamine ebatõenäoline;
   16. kannab ja võtab omaks kõik Tehinguga seotud riskid, seda ka juhul, kui ta Tehingukorralduse andmisel tugines Panga või Kolmanda Isiku poolt Veebilehel avaldatud turusituatsiooni ülevaadetes, prognoosides, seisukohtades ja muudes sarnastes dokumentides sisalduvale informatsioonile;
   17. on teadlik, et õigusaktidega vastuolus olevate Tehingute tegemine on keelatud ning karistatav kriminaal- või väärteomenetluse korras;
   18. on teadlik, et ta peab kontrollima Tehingukorralduse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja/või muudele kohalduvatele reeglitele, nõuetele, piirangutele ning turu praktikale;
   19. on teadlik, et tema Krüptovara võib Panga nimel hoida Kolmas Isik ja sellega seonduvatest riskidest, tagajärgedest;
   20. on nõus, et Krüptovara võib hoida Halduri esindajakontol koos Pangale, Haldurile või teistele Klientidele kuuluvate Krüptovaradega;
   21. on teadlik, et Halduri juures Krüptovara hoidmisele kohaldub välisriigi õigus, mille tulemusena võivad Kliendi raha või Krüptovaraga seonduvad õigused olla erinevad Eesti õigusaktidega sätestatust;
   22. on nõus Panga poolt hoitavate temale kuuluvate Krüptovarade kasutamisega enda või mõne teise Kliendi huvides või arvel või selliste Krüptovarade pantimiseks või koormamiseks (sh tasaarvestuseks Krüptovarade arvel) Panga nimel Tingimustes sätestatud korras;
   23. kohustub vabastama Panga Teenuste osutamisel ja Tehingute tegemisel Panga poolt Kolmandate Isikute ees võetud kohustustest ning sellised kohustused ise täitma;
   24. on teadlik, et õigusaktidest tulenevalt võib Pangal olla kohustus anda õigustatud Kolmandale Isikule teavet Kliendi tehingute kohta ning ta on nõus sellise teabe avaldamisega;
   25. kohustub osutama Pangale ning asjakohasele järelevalveametile või muule pädevale organile igakülgset kaasabi ja teavet Kliendi poolt edastatud Tehingukorralduste, tehtud Tehingute, Kliendi raha ja Krüptovara päritolu, ebatavaliste kauplemisstrateegiate ja Tehingutest saadava tulu või Tehingute allikaks oleva vara selgitamisel ja analüüsimisel. Selgituste andmata jätmine võib Pangale olla aluseks põhjendatud kahtluse tekkimises Kliendi tegevuse vastavuses Lepingu või õigusaktide sätetega;
   26. annab Tehingukorralduse esitamisega Pangale volituse käsutada Kontot Tehingukorralduse täitmiseks vastavalt Teenuste osutamist reguleerivatele tingimustele.
 11. Vastutus

  1. Pank ja Klient vastutavad Teenuste osutamisega seotud kohustuste (sh Lepingus nimetatud kohustuste) rikkumise eest Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud korras.
  2. Välja arvatud, kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti:
   1. Pank ei osuta Lepingu alusel maksu- ega õigusnõustamise teenuseid;
   2. Pank ei vastuta Kliendi ees tehnilistest häiretest ja/või Panga ja/või Halduri poolt Teenuse kasutamise osalisest või täielikust peatamisest tulenevate viivituste ja/või kahju eest.
   3. Pank ei vastuta kahju või kulude eest, mida Klient kannab, kui Tehingukorralduse vastuvõtmise ja täitmise vahelisel perioodil Pangast mitteolenevatel põhjustel Krüptovara hind või muud turutingimused muutuvad;
   4. Pank ei vastuta võimaliku kahju või kulude eest, mis on Kliendil tekkinud seoses Krüptovara puudutava sündmustega;
   5. Pangal ei ole kohustust hüvitada Kliendile kahju, mis on tekkinud Kliendi Krüptovara käsutamise piirangutest ajal, mil Pangal olid põhjendatud kahtlused, et Klient rikub õigusaktidest, Halduri või muudest reeglitest, pädevate organite otsustest või Lepingust tulenevat kohustust;
   6. Pank ei vastuta Kliendile kuuluvatest Krüptovaluudatest tulenevate õiguste sisu ega nende kehtivuse ega tulemi eest.
   7. Pank ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud regulatiivse keskkonna muutustest, realiseerunud riskidest küberturvalisuse valdkonnas ja/või petuskeemidest.
   8. Pangal puudub kontroll tarkvaraprotokollide üle, mis reguleerivad või kehtestavad Krüptovarade raamistiku. Pank ei vastuta Krüptovarade aluseks olevate protokollide toimimise ega muudatuste eest ning ei saa garanteerida nende funktsionaalsust, turvalisust ega kättesaadavust.
   9. Pank ei vastuta Kliendi poolt Krüptovara turuinfo alusel tehtud Tehingutest tuleneva kahju ega saamata jäänud tulu eest.
 12. Lepingu lõpetamine

  1. Pangal on õigus Leping Üldtingimustes ja käesolevas punktis sätestatud alustel ja korras üles öelda.
  2. Lisaks Üldtingimustes sätestatule on Pangal õigus 15-päevase (viieteistpäevase) etteteatamisega Leping üles öelda, kui:
   1. Klient ei ole 12 (kaheteistkümne) järjestikuse kuu jooksul kasutanud Lepingu alusel osutatavaid Teenuseid ning Kontol ei ole Krüptovara;
   2. Klient ei täida oma kohustusi, mis tulenevad Lepingust ja kohalduvatest õigusaktidest;
  3. Punktis 4.2.6 nimetatud juhul on Kliendil õigus Leping üles öelda, kuid Pangal tekib väljaandmiskohustus alles pärast võimalikust rikkumisest teadasaamisest mõistliku aja jooksul läbiviidud juurdluse lõppemist ja juhul, kui Panga kohustuse täitmine ei ole piiratud asjakohase riigi finantsjärelevalveasutuse, õiguskaitseorgani, kohtu või muu pädeva organi poolt.
  4. Leping lõpeb automaatselt:
   1. kui lõpeb Halduri ja Panga vahel sõlmitud koostöö leping, mis on Teenuse osutamise aluseks. Pank teavitab Klienti Lepingu lõppemisest esimesel võimalusel.
   2. Panga ja Kliendi vahel sõlmitud kliendilepingu ja/või makseteenuse lepingu lõppemisel.
  5. Lepingu lõppemisel müüb Pank ilma Kliendi Tehingukorralduseta Kliendi Krütpovaluutad ning kannab pärast kõigi nõuete rahuldamist järelejäänud summad üle Kliendi Kontole või Kliendi kulul muule Kliendi poolt näidatud pangakontole.
  6. Pangal on õigus omal äranägemisel võimaldada Kliendil pärast kõigi nõuete rahuldamist kanda Kliendi Kontol olev Krüptovara üle vastavalt Kliendi teise teenusepakkuja juures avatud kontole.
  7. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist ning Lepingu lõpetamisest olenemata jäävad jõusse Poolte õigused ja kohustused Lepingu alusel edastatud, kuid lõpetamata Tehingute suhtes, kuni need lahendatakse. Kui Tehing on Pangale siduv Kolmanda osapoole suhtes, on Pangal õigus oma äranägemise järgi astuda vajalikke samme võimalike kahjude vältimiseks või vähendamiseks ja/või mõistlikkuse põhimõtet arvesse võttes lõpetada kõik lõpetamata Tehingud.