Kogumiskonto tingimused

Kehtiv alates 17.01.2024

 1. Üldsätted

  1. Käesolevad Kogumiskonto tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Panga ja eraisikust kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid Kogumiskonto teenuse (edaspidi Teenus) osutamisel ning on Panga ja Kliendi vahelise Kogumiskonto lepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks.
  2. Tingimustes kasutatakse Panga üldtingimustes (edaspidi Üldtingimused), makseteenuse tingimustes (edaspidi Makseteenuse tingimused), Internetipanga tingimustes ja Püsikorralduse lepingu tingimustes sätestatud mõisteid.
  3. Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Üldtingimustest, Makseteenuse tingimustest, Internetipanga tingimustest ja Püsikorralduse lepingu tingimustest, kuivõrd need ei ole vastuolus Lepinguga.
  4. Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, millises ulatuses ja piirangutega Pank Teenust alaealisele osutab.
  5. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Kogumiskonto teenus

  1. Kogumiskonto (edaspidi Kogumiskonto) on eriotstarbeline euro põhise valuutaga arvelduskonto, mille eesmärgiks on soodustada Kliendi raha kogumist. Kogumiskonto rahakanded toimuvad Tingimustes sätestatud korras ja ulatuses. Pank lähtub Teenuse osutamisel muuhulgas Panga veebilehel toodud põhimõtetest.
  2. Kogumiskontole on Kliendil võimalik teha sissemakseid maksekorralduse, regulaarse maksekorralduse ja/või erakliendi deebetkaardi maksetelt laekuvate summade vahendusel (viimane edaspidi Mikrokogumine). Pangal on õigus omal äranägemisel muuta ja/või täiendada eeltoodud sissemaksete tegemise võimalusi.
  3. Kui sissemakse tehakse Kogumiskonto valuutast erinevas valuutas, on Pangal õigus konverteerida vastav summa sissemakse tegemise päeval Panga määratud kursi alusel eurodeks.
  4. Mikrokogumise aktiveerimise ning selle vahendusel deebetkaardi maksetelt laekuvate summade arvestusviisi valik ja määramine Kogumiskonto eesmärkide vahel tehakse Kliendi poolt Lepingus.
  5. Mikrokogumist saab korraga kasutada ühe või mitme Kogumiskonto eesmärgi tarbeks ning arvestus hõlmab kõiki Kliendi deebetkaartidega tehtud makseid.
  6. Kogumiskontol olevaid rahalisi vahendeid saab Klient kasutada üksnes väljamaksete tegemiseks enda Kontole Pangas. Kogumiskontoga ei saa Klient siduda elektroonilist maksevahendit (sh pangakaarti) ega väärtpaberikontot vms.
  7. Kogumiskontol oleva summa osaline või terviklik väljamaksmine ei lõpeta automaatselt Lepingut.
  8. Pangal on õigus keelduda Kogumiskontoga seotud Maksejuhise või Tehingukorralduse vastuvõtmisest, edastamisest või täitmisest, samuti õigus selle täitmine peatada või see tagasi täita, kui see läheb vastuollu Tingimustes ja/või Panga veebilehel sätestatuga.
 3. Intressid

  1. Pank maksab Kliendile Kogumiskontol oleva raha eest intressi vastavalt Panga poolt kehtestatud intressimäärale. Pank kannab intressi Kliendi Kogumiskontole Pangas kehtiva korra kohaselt, kuid vähemalt kord aastas.
  2. Intressi arvestamise alused määrab kindlaks Pank. Intressimäära ja intressi arvestamise aluste kehtestamisel lähtub Pank kehtivatest õigusaktidest.
 4. Lepingu kehtivus

  1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ning kehtib tähtajatult.
 5. Lepingu lõpetamine

  1. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
  2. Pangal on õigus Leping Üldtingimustes, Makseteenuse tingimustes ja käesolevas punktis sätestatud alustel ja korras üles öelda.
  3. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  4. Lepingu lõppemisel kannab Pank pärast kõigi nõuete rahuldamist Kogumiskontol oleva raha Kliendi poolt näidatud Kontole Pangas. Kui Klient ei anna vastavat juhist, on Pangal õigus omal äranägemisel otsustada, millisele Kliendi Kontole raha kantakse.