Internetipanga tingimused

Kehtivad alates 03.05.2010

 1. Üldsätted

  1. Käesolevad Internetipanga tingimused (edaspidi „Tingimused“) reguleerivad Panga ja Kliendi vahelisi suhteid Internetipanga kasutamisel ning on Panga ja Kliendi vahelise Internetipanga lepingu (edaspidi „Leping“) lahutamatuks osaks. Lisaks Tingimustele lähtuvad Pank ja Klient Internetipanga kasutamisel Panga Üldtingimustest, Üldtingimustes viidatud muudest dokumentidest, makseteenuse lepingu tingimustest ja muudest asjakohastest Teenusetingimustest.
  2. Tingimustes kasutatakse Panga Üldtingimustes kasutatud mõisteid ja järgmisi mõisteid:
   1. Kasutaja on füüsilisest isikust Klient või muu füüsiline isik, kes Kliendi nimel kasutab Internetipanka ja/või teeb Internetipanga kaudu Toiminguid;
   2. Limiit on piirsumma, mille ulatuses saab Kasutaja kindlaksmääratud tähtaja jooksul teha Toiminguid;
   3. Tehnilised Tingimused on Panga poolt kehtestatud nõuded Toimingute tegemisel kasutatavatele sidevahenditele ja -ühendustele, mis on kättesaadavad Panga Veebilehel;
   4. Toiming on Internetipanga vahendusel Kontol asuva Kliendi vara käsutamine, info vahetamine või
    Teenuse või kolmanda isiku teenuse kasutamine Internetipanga kaudu;
  3. Kui Klient ja Kasutaja on erinevad isikud, on Klient kohustatud Kasutajale tutvumiseks edastama Lepingu (sh Tingimused), Üldtingimused, makseteenuse lepingu tingimused ja muud asjakohased Teenusetingimused ning vastutab nende täitmise eest Kasutaja poolt.
  4. Internetipanka võib kasutada Toimingute tegemiseks kooskõlas Tingimuste ja Tehniliste Tingimustega. Klient vastutab Internetipanga kasutamisel (sh Kasutaja poolt) kasutatava arvuti ja internetiühenduse turvalisuse eest.
  5. Lepingu sõlmimisel on Pangal õigus kõik teated, sh tahteavaldused, edastada Kliendile Internetipanga vahendusel, välja arvatud, kui Teenusetingimustest või Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti.
  6. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Identifitseerimine ja turvanõuded

  1. Kasutaja on kohustatud täitma võlaõigusseadusest ja Lepingust tulenevaid kohustusi.
  2. Kasutaja identifitseerimine ja Toimingute tegemine toimub Turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist Toimingute tegemiseks Kasutaja poolt loetakse võrdseks Toimingute tegemisega Kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
  3. Klient aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud kasutades Turvaelemente, kehtivad Panga suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti.
  4. Füüsilisest isikust Klient võib Internetipanka kasutada ja teha Toiminguid ainult isiklikult või Lepingus kokkulepitud juhul Kasutaja vahendusel. Juriidilisest isikust Kliendi nimel võib Internetipanka kasutada ja tema nimel Toiminguid teha ainult Kasutaja.
  5. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks vahetab Kasutaja perioodiliselt Turvaelemente vastavalt Panga poolt kehtestatud perioodile ja korrale. Kui Pank on väljastanud Internetipanga kasutamiseks kasutajaparooli, peab Kasutaja selle turvalisuse huvides esimesel võimalusel Internetipangas muutma.
  6. Kasutaja on kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust Internetipanka kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse Turvaelemente. Kasutaja peab tegema kõik vajaliku, et hoida Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist kolmandate isikute poolt (sh kui Turvaelement on saadetud e‑posti teel, siis kustutama vastava ekirja viivitamatult pärast Turvaelementide meeldejätmist või kui Turvaelemendid on väljastatud Panga teenindussaalis, siis hävitama Turvaelemente sisaldava paberi viivitamatult pärast Turvaelementide meeldejätmist).
  7. Digitaalallkirja või mobiil-ID sertifikaadi kasutamise korral on Kasutaja ühtlasi kohustatud täitma vastava sertifitseerimisteenuse osutajaga kokkulepitud kohustusi, samuti õigusaktidest (nt digitaalallkirja seadus) tulenevaid kohustusi.
  8. Kui Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Kasutaja kohustatud sellest viivitamatult Pangale teatama telefonil, mille number ja vastuvõtmise ajad on avaldatud Panga Veebilehel. Kasutaja tuvastamist võimaldava sertifikaadi puhul on Kasutaja kohustatud eeltoodust viivitamatult teatama ka vastavale sertifitseerimisteenuse osutajale (nt AS Sertifitseerimiskeskus) või mobiilioperaatorile. Pank blokeerib käesolevas punktis nimetatud teabe saamisel Kasutaja ligipääsu Internetipangale kuni Turvaelementide asendamiseni või kuni Klient või Kasutaja on andnud Pangale aktsepteeritava korralduse Internetipanga blokeeringu lõpetamiseks.
  9. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kasutaja ligipääs Internetipangale, kui Kasutaja on 3 (kolmel) järjestikusel korral Turvaelemendid Internetipanka valesti sisestanud.
  10. Pangal on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kasutaja ligipääs Internetipangale, kui Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Internetipanka kasutada või kui Internetipanga kasutamine võib olla seotud Kliendi või Kasutaja poolse pettusega või kui esineb Üldtingimustes või Teenusetingimustes toodud blokeerimise alus.
  11. Välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti, ei vastuta Pank Kliendile ega muule kolmandale isikule (sh Kasutajale) tekkinud kahju eest, mis seondub Internetipanga blokeerimisega Panga poolt vastavalt käesolevatele Tingimustele.
 3. Internetipanga kasutamine

  1. Kasutajal on õigus teha Internetipanga vahendusel Toiminguid vastavalt Lepingus ja asjakohastes Teenusetingimustes kokkulepitud tingimustele. Pangal on õigus kehtestada teenindusajad, mil Toiminguid saab Internetipanga kaudu teha.
  2. Kasutaja ei tohi Internetipanka kasutada mittesihipäraselt (sh seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju Pangale või kolmandale isikule).
  3. Pangal on turvalisuse huvides õigus teatud Toiminguid enne nende täitmist üle kontrollida. Pank viib nimetatud kontrolli läbi telefoni teel, helistades Kliendi poolt Pangale avaldatud kontakttelefonil (kui Klient on Pangale avaldanud mitu telefoninumbrit, siis teostab Pank kontrolli helistades ühele neist). Klient on nõus, et kontakttelefoni igakordselt vastu võtnud isikul on õigus Toiminguid heaks kiita või tühistada. Kui nimetatud isik jätab ülekontrollimisel Toimingu sisu heaks kiitmata või kui Pank ei saa Toimingu ülekontrollimiseks ühendust, on Pangal õigus (aga mitte kohustus) Toiming täitmata jätta.
  4. Kõik Toimingud peavad olema tehtud kooskõlas Lepingu ja muude Panga ja Kliendi vahel sõlmitud asjakohaste lepingute (sh Üldtingimuste punktis 1.1.11 viidatud lepingute) tingimustega. Pank ei ole kohustatud käesolevat punkti rikkudes antud korraldusi täitma.
  5. Internetipanga kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima Tehnilisi Tingimusi ning Panga poolt Veebilehel ja Internetipangas antud muid juhiseid Internetipanga ja Turvaelementide õige ja turvalise kasutamise kohta. Kui Kasutaja ei täida Panga poolt esitatavaid nõudeid ja juhiseid, on Pangal õigus jätta korraldus täitmata ja/või mitte võimaldada muud Toimingut teha.
  6. Pangal on õigus kehtestada Toimingutele Limiidid. Toimingutele Limiitide kehtestamisest ja/või muutmisest teatab Pank vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kliendil on õigus Limiite, mis Pank on kehtestanud, Panga poolt määratud piires ja korras muuta.
  7. Klient saab kehtestada Lepingus piirsumma, millega määrab kindlaks kõigi Kasutajate poolt kõigilt Lepinguga seotud Kontodelt tehtavate Toimingute maksimaalse kogusumma päevas ja kuus (maksimaalne toimingute limiit maksetele ja väärtpaberiülekannetele).
  8. Pangal on õigus salvestada kõik Tingimustes viidatud telefonikõned ja Internetipanga sideseansid ning vajaduse korral kasutada salvestusi tehtud Toimingute tõendamiseks.
  9. Internetipanga kaudu osutavad Kliendile oma teenuseid peale Panga ka kolmandad isikud (sh Grupi muud liikmed). Pank ei vastuta kolmandate isikute teenuste eest.
  10. Kliendil ja Kasutajal on õigus saada teavet Toimingute kohta Internetipangast (sealhulgas
   Internetipanga väljavõttelt) ja/või Panga teenindussaalist.
  11. Klient või Kasutaja on kohustatud viivitamata informeerima Panka Internetipanga kasutamist takistavatest vigadest või häiretest, samuti õigustamata Toimingutest Kontodel.
 4. Teenustasud

  1. Klient maksab Pangale teenustasu Internetipanga kasutamise ja Toimingute tegemise eest vastavalt Panga Hinnakirjale.
  2. Pangal on õigus Kontolt debiteerida Kliendi poolt tasumisele kuuluvad teenustasud makseteenuse lepingu tingimustes ja Üldtingimustes sätestatud korras.
 5. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib tähtajatuna.
  2. Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub makseteenuse lepingu tingimustes ja Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
  3. Leping lõpeb automaatselt Panga ja Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  4. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
 6. Vastutus

  1. Pooled vastutavad vastavalt Tingimustes, Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes, asjakohastes Teenusetingimustes ja õigusaktides sätestatule.
  2. Kui kadunud või varastatud Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Klient ei ole Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud, vastutab Klient Üldtingimustes sätestatud ulatuses ja korras.
 7. Lahkarvamuste lahendamine

  1. Kliendi ja Panga vaheliste lahkarvamuste lahendamine toimub Üldtingimustes sätestatud korras.
  2. Kliendil on õigus Toimingute kohta esitada Pangale pretensioone 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates Toimingu tegemisest, kui makseteenuse lepingu tingimustest või asjakohastest Teenusetingimustest või Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti. Juhul, kui pretensioon esitatakse hiljem on Pangal õigus jätta see arvestamata.