Digirahakoti kasutamise tingimused

Kehtivad alates 07.12.2020

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Digirahakoti kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad AS-i LHV Pank (edaspidi Pank) ja Panga kliendi (edaspidi Klient) vahelisi suhteid kolmandate isikute poolt osutatavate digitaalse rahakoti (edaspidi Digirahakott) teenuste kasutamisel Panga poolt väljastatava elektroonilise maksevahendi ehk Kaardi abil.
  2. Tingimused on Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Digirahakotiga seotud Kaardi lepingule niivõrd, kuivõrd Pank ja Klient ei ole eraldi kokku leppinud teisiti.
  3. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad Pank ja Klient lisaks Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu tingimustele ka Panga Üldtingimustest ja makseteenuse lepingu tingimustest, sealhulgas neis tingimustes viidatud muudest dokumentidest. Klient on kõigi eelnimetatud tingimustega tutvunud ning on teadlik ja nõustub neist tulenevate Poolte õiguste ja kohustustega.
  4. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. MÕISTED

  1. Tingimustes kasutatakse lisaks Panga Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes, Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu tingimustes ja neis tingimustes viidatud muudes dokumentides avatud mõistetele järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:
   1. Digirahakott on kolmanda isiku poolt pakutav teenus, mis võimaldab Kaardi kasutajal teostada Digirahakoti toiminguid (nuti)seadme (nt mobiiltelefoni, nutikella, käepaela, ehte, lauaarvuti vms) makselahendust kasutades.
   2. Digirahakoti toiming on Digirahakotti lisatud Kaardi kasutamine kaupade ja teenuste eest tasumisel poodides, rakendustes ja interneti keskkonnas kõikide kaupmeeste juures, kes Digirahakoti makseid aktsepteerivad ning võimaldavad. Digirahakoti toiming on Toiming Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu mõistes ja sellele kohaldatakse lisaks vastava Kaardi lepingus Toimingu kohta sätestatut.
 3. KAARDI KASUTAMINE DIGIRAHAKOTIS

  1. Digirahakoti teenust on õigustatud kasutama Kaardi kasutaja, kes on vastavalt Digirahakoti teenuse osutaja juhistele Panga poolt selleks sobivaks märgitud Kaardi Digirahakotis digitaliseerinud.
  2. Digirahakoti toimingute tegemisel kohaldatakse vastava Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu tingimustes ja Kaardiga seotud Konto(de) osas Pangaga sõlmitud lepingutes ja kokkulepetes sätestatut Tingimustes sätestatud erisustega.
  3. Kaardi kasutaja kohustub kasutama (nuti)seadet, millega on seotud Digirahakotti lisatud digitaliseeritud Kaart, mõistlikult kohaldatavas ulatuses vastavalt Kaardi tingimustes sätestatud Kaardi kasutamise turvanõuetele, sh teavitama Panka (nuti)seadme kaotamisest või vargusest, aga ka eemaldama, blokeerima ja/või peatama digitaliseeritud Kaardi Digirahakotist seotud (nuti)seadme kolmanda isiku valdusesse andmisel.
  4. Pank käsitleb Digirahakoti toiminguga seotud makset tavapärase Maksetehinguna (kaarditehinguna) Panga makseteenuse lepingu tingimuste ja Toiminguna Digirahakotiga seotud Kaardi tingimuste mõistes. Digirahakoti teenuse osutaja ja/või muude teenuse osutamisega seotud kolmandate isikute, nt mobiilsideettevõtete või andmesideteenuse osutajate, poolt võimalikult kohaldatavaid teenustasusid reguleerivad Kaardi kasutaja ja vastava kolmanda isikuga sõlmitud kokkulepped.
  5. Pank ei vastuta mistahes osas Digirahakoti teenuse osutamise, sh selle kasutamisel esinevate tõrgete või kasutamise võimatuse, eest, kuivõrd vastavat teenust pakub Digirahakoti teenuse osutaja.
 4. PRIVAATSUS, TEAVE, PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

  1. Digirahakoti toimingule kehtivad Panga poolt kehtestatud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted. Klient on teadlik ja nõustub Digirahakotis Kaardi digitaliseerimisel Digirahakoti toimingutega seotud Kliendiandmete töötlemise ja Digirahakoti toimingutega seotud makseandmete (nt maksja ja saaja nimi, makse suurus, makse selgitus, konto number, isikukood, aadress, tehingute andmed, pangakaardi andmed, telefoni number) jagamisega Digirahakoti teenuse osutaja, maksevõrgu teenuse osutaja ja Kolmandate isikutega Tingimuste täitmise ja makseandmete salvestamise eesmärgil.
  2. Pank ei vastuta Kliendi ja/või Kaardi kasutaja poolt Digirahakoti teenuse osutaja valdusesse antud andmete privaatsuse ja turvalisuse eest. Digirahakoti teenuse osutaja (nt Mastercard) töötleb vastavaid andmeid kooskõlas Digirahakoti teenuse osutaja poolt kehtestatud privaatsuseeskirjadega, millega tutvumiseks tuleb Kliendil ja/või Kaardi kasutajal pöörduda vastava Digirahakoti teenuse osutaja poole. Mastercard´i kui Digirahakoti teenuse osutaja privaatsuseeskirjaga saab tutvuda Mastercard´i veebilehel.
  3. Digirahakoti toimingutega seotud pretensioonide ja vastutuse osas kohaldatakse Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu tingimusi.
 5. TINGIMUSTE JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA DIGIRAHAKOTI KASUTAMISE LÕPETAMINE

  1. Kaardi Kasutaja nõustub Tingimustega ehk Tingimused jõustuvad Kaardi Kasutaja suhtes Kaardi digitaliseerimisega Digirahakotis ning kehtivad tähtajatult.
  2. Pangal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta või mitte võimaldada Kaardi kasutajal Digirahakoti kasutamist teavitades sellest Klienti ja/või Kaardi kasutajat vastavalt Panga Üldtingimustes, makseteenuse lepingu tingimustes, Digirahakotiga seotud Kaardi tingimustes ja Imperatiivsetes Normides sätestatule.
  3. Kliendil on õigus ühepoolselt ja Panka ette teavitamata lõpetada Digirahakoti kasutamine eemaldades digitaliseeritud Kaardi Digirahakotist.
  4. Digirahakoti kasutamine lõpeb automaatselt Kaardi eemaldamisel, Digirahakotist ja/või Panga ning Kliendi vahel sõlmitud Digirahakotiga seotud Kaardi lepingu lõppemisel ja/või Panga ning Kliendi vahel sõlmitud makseteenuse lepingu lõppemisel.
  5. Digirahakoti kasutamise lõpetamine ei mõjuta enne Digirahakoti kasutamise lõpetamist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.