Confido terviselahenduse üldtingimused

Kehtivad alates: 01.10.2022

Käesolev dokument (edaspidi 'Tingimused') sätestab Confido Terviselahenduse raames AS LHV Kindlustus (edaspidi: Kindlustusandja) poolt pakutavad ravikindlustuse põhimõtted ja tingimused. Kui Tingimusi lugedes jääb midagi arusaamatuks, siis palun võtke ühendust Tervisekindlustusagent OÜ-ga (edaspidi: Kindlustusagent, kindlustus@confido.ee; +372 602 6795) või Kindlustusandjaga (kindlustus@lhv.ee; +372 699 9111).

 1. KASUTATUD MÕISTED

  • Confido Terviselahendus – Kindlustusandja poolt väljatöötatud kahjukindlustuse kindlustusteenus (ravikindlustus), mille raames AS Arstikeskus Confido (registrikood 12381384, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 51, 10138, edaspidi Confido) pakub ise või pakub koostööpartnerite kaudu kokkuleppe alusel Kindlustusvõtjatega nende Töötajatele (ja kui asjakohane, siis Töötajate Lähedastele) Terviseteenuseid Kindlustusandja poolt kantava ravikindlustusriski raames. Käesolevat ravikindlustust pakutakse ainult Kindlustusvõtjatele, kes on liitunud Confido Terviselahenduse teenusega.
  • Kindlustusandja - AS LHV Kindlustus (registrikood 14973611, aadress Tartu maantee 2, 10145 Tallinn).
  • Kindlustusagent - Tervisekindlustusagent OÜ (registrikood 16572262, Veerenni tn 51, 10138 Tallinn).
  • Kindlustuskaart - Kindlustusandja poolt Kindlustatud isikule väljastatud individuaalne kindlustuskaardi number, mis kinnitab Kindlustatud isiku suhtes Kindlustuskaitse kehtivust. Kindlustuskaardi numbrit ei tohi kellelegi jagada. Kindlustusandjal, Kindlustusagendil ning Teenuse osutajal on õigus Kindlustuskaart sulgeda, kui tuvastatakse, et Kindlustuskaardi numbrit kasutab õigustamatu isik.
  • Kindlustatud ese - Ravikindlustuse esemeks on Kindlustatud isikute tervis ning selle hoidmiseks vajalike Terviseteenuste osutamisega seotud kulude kandmise risk (s.t kindlustusrisk).
  • Kindlustuskaitse – Riskid, mille vastu Kindlustatud isik on kindlustatud. Kindlustuskaitse määratakse vastavalt Terviseteenustele, mis on Kindlustuslepinguga kaetud.
  • Kindlustusleping - Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja vahel sõlmitav ravikindlustuse kindlustusleping, kus ravikindlustuskaitse antakse vastavalt kahjukindlustuse põhimõtetele. Kindlustusleping koosneb Kindlustusavaldusest, Tingimustest, Kindlustusprogrammist, Kindlustuspoliisist, Teabelehest ning muudest Kindlustusvõtja ja Kindlustusandja vahel sõlmitud dokumentidest. Kindlustusleping võimaldab Kindlustusvõtjal liita Kindlustuslepinguga Töötajaid (ning, kui asjakohane, ka Lähedasi kui Kindlustatud isikuid), millisel juhul tekib Töötajatel ja Lähendastel õigus Kindlustusandja poolsele ravikindlustushüvitisele olukorras, kus Töötajal või Lähedasel tekib ravi vajadus.
  • Kindlustusmakse - Kindlustuslepingus kokkulepitud ja Kindlustusvõtja (või, kui asjakohane, Töötaja või Lähedase) poolt makstav tasu Kindlustuskaitse eest.
  • Kindlustuspoliis - Dokument, mis kinnitab Kindlustuslepingu sõlmimist ja kehtivust ning mis edastatakse Kindlustusvõtjale pärast Kindlustuslepingu sõlmimist või muutmist või Kindlustusperioodi pikendamist.
  • Kindlustusprogramm - Kindlustuslepingu lahutamatuks osaks olevad kindlustuse tingimused (Kindlustuskaitse, Kindlustusmakse, Kindlustussumma, Limiit jne), mis kohalduvad konkreetse Kindlustatud isiku või kõigi Kindlustatud isikute suhtes.
  • Kindlustusperiood - Kindlustuslepingus märgitud ajaperiood, mille jooksul on Kindlustuslepingus sätestatud Kindlustuskaitse jõus ja mille alusel arvutatakse Kindlustusmakseid. Kui Kindlustatud isik liidetakse Kindlustuslepingusse Kindlustusperioodi kestel, siis kehtib tema suhtes Kindlustuskaitse alates liitmisest kuni Kindlustusperioodi lõpuni, v.a juhul, kui Kindlustatud isik eemaldatakse Kindlustusvõtja poolt varem.
  • Kindlustussumma – Maksimaalne Kindlustusandja poolt valitud Kindlustusprogrammi raames (nii tervikuna kui ka eraldi hõlmatud Terviseteenuste lõikes) Kindlustatud isikule hüvitamisele kuuluv summa ühe Kindlustusperioodi jooksul.
  • Kindlustusavaldus - Kindlustusvõtja poolt Kindlustusandjale või Kindlustusagendile esitatav sooviavaldus sõlmida Kindlustusleping. Kindlustusavaldus sisaldab nimekirja Töötajatest ja, kui asjakohane, Lähedastest koos vajalike isikuandmetega vastavalt Kindlustusagendi vormile, kes soovivad liituda Kindlustuslepinguga kui Kindlustatud isikud ning iga Töötaja/Lähedase osas Kindlustusprogrammi valikuga. Kindlustatud isikute lisamisel Kindlustuslepingu kehtivuse ajal esitab Kindlustusvõtja Kindlustusagendile täiendava Kindlustusavalduse.
  • Kindlustatud isik - Töötaja või tema Lähedane, kes on Kindlustatud isikuna Kindlustuslepingus nimeliselt ära toodud. Kindlustuslepingu alusel kindlustatakse Kindlustatud isikuga kui kolmanda isikuga seotud ravikindlustusriski. Kui isik on Kindlustatud isikute nimekirjast Kindlustusvõtja poolt eemaldatud, siis eeldatakse, et isik ei ole enam Kindlustatud isik.
  • Kindlustusvõtja - Juriidiline isik, kes soovib võimaldada oma Töötajatele ja, kui asjakohane, nende Lähedastele Ravikindlustust ning kes võtab endale kindlustusmaksete tasumise kohustuse (v.a. kui Kindlustusmakse tasub Kindlustatud isik ise).
  • Kontaktisik - Kindlustuslepingu poolte poolt määratud isikud Kindlustuslepinguga seotud teadete vastuvõtmiseks ja jooksvate küsimuste lahendamiseks.
  • Limiit - Kindlustuslepingust tulenevad protsendid, mille ulatuses maksab Kindlustusandja Kindlustatud isiku poolt saadud teenuse eest või tasuliste teenuste arv, mis ei ületa Kindlustuslepingus märgitud Kindlustussummasid.
  • Lähedane - Töötaja pereliige, kelleks loetakse abikaasa või elukaaslane, vanemad ning lapsed, kes on Kindlustatud isikud Kindlustuslepingu alusel. Lähedaste kohta kohaldatakse Töötaja kohta Tingimustes sätestatut, kui kontekstist ei tulene teisiti.
  • Teabeleht – Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2017/1469 sätestatud kindlustustoote teabedokumendi standardvorm.
  • Teenuse osutaja - Terviseteenuse osutajad. Teenuse osutajateks on Confido ja tema koostööpartnerid.
  • Tervishoiuteenus - Tervishoiutöötaja/-asutuse tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks. Tervishoiuteenuse eesmärk on leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema terviseseisundi halvenemine või haiguse ägenemine ning taastada tervis. Tervishoiuteenus võib olla kas ambulatoorne või statsionaarne.
  • Ravikindlustus - Kindlustusandja poolt käesolevates Tingimustes sätestatud ulatuses pakutav ravikindlustusteenus (VÕS § 554 ja KindlTS § 12 lg 1 p 2 tähenduses), mille raames kindlustab Kindlustusandja Kindlustatud isikule Terviseteenuste osutamise ja sellega kaasnevate kulude kandmise vajadusest tulenevat kindlustusriski.
  • Töötaja - Kindlustusvõtja kasuks kehtiva ja jõus oleva töö-, juhatuse liikme või muu teenistussuhte lepingu alusel tööd tegev isik.
  • Volitatud isik - Kindlustusagendi ja Kindlustusvõtja poolt määratud isikud, keda pooled on määranud andmevahetuseks seoses Kindlustuslepingu sõlmimisega ja täitmisega, sh krüpteeritud andmete edastamiseks.
 2. KINDLUSTUSJUHTUM JA KINDLUSTUSKAITSED

  1. Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustuspoliisil valitud Kindlustuskaitse sündmuse saabumine. Kindlustusjuhtumi saabumisel makstakse kindlustushüvitis välja (üheaegselt peavad olema täidetud kõik järgnevad tingimused), hüvitades Kindlustatud isiku kulud Terviseteenusele:

   1. mis on seotud Kindlustatud isiku tervisega;
   2. Kindlustuslepingus sätestatud Kindlustuskaitsete kohaselt ja piires;
   3. Kindlustussumma ja Limiidi ulatuses;
   4. mis on osutatud Kindlustusperioodi jooksul v.a. ooteaeg;
   5. mis on osutatud Eesti territooriumil tegutsevate Teenuse osutajate poolt;
   6. mis on saadud meditsiiniasutuste registris registreeritud raviasutustes ja meditsiinitöötajate registris registreeritud isikute juures, spordirajatistes, optikaseadmete ostmise punktis või apteegis;
   7. läbi viidud meditsiinitehnoloogia abil, mis on registreeritud Eesti Vabariigi riiklikus tervishoiuteenuste osutamiseks kasutatava tehnoloogia andmebaasis, samuti optika või ravimite omandamine;
   8. mis ei ole Tingimuste kohaselt välistatud ega mis ei kuulu hüvitamisele.
  2. Kindlustusandja maksab Kindlustushüvitist:

   1. Kindlustatud isikule, kui Terviseteenuste kulusid kandis Kindlustatud isik ise; või
   2. Teenuse osutajale, kes on Terviseteenust Kindlustatud isikule osutanud või kandnud nimetatud teenusega seotud kulud. Sellisel juhul kaotab Kindlustatud isik õiguse nõuda Kindlustushüvitist endale.

   NB! Kindlustuslepinguga hõlmatud Kindlustuskaitsed on määratud Kindlustusvõtja poolt kõigi või iga Kindlustatud isiku osas eraldi valitud Kindlustusprogrammidega.

  3. Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse

   1. Ambulatoorne ravi - mittestatsionaarne Tervishoiuteenus, mille korral Kindlustatud isiku visiit tervishoiuasutusse on piiratud mõne tunniga ja ei ole vajalik ööpäevaringne viibimine haiglas.
   2. Kindlustusandja hüvitab Teenuse osutaja, sh perearsti, visiidi- ja konsultatsioonitasu, kui Tervishoiuteenuse osutaja poole pöördumine on tingitud Kindlustusjuhtumist.
   3. Hüvitamisele kuuluvad arsti suunamiseta järgmised kulud:
    • Kindlustatud isiku visiiditasu;
    • kaugkonsultatsioonid;
    • retseptide pikendamine kaugkonsultatsioonides.
   4. Hüvitamisele kuuluvad ainult arsti suunamisega kulud järgmistele protseduuridele:
    • analüüsid;
    • uuringud;
    • raviprotseduurid;
    • eriarsti konsultatsioonid.
   5. Arsti saatekiri, digisaatekiri, kanne haigusloos,töötervishoiuarsti otsus vms peab olema väljastatud enne hüvitatava analüüsi, uuringu, raviprotseduuri või eriarsti konsultatsiooni läbiviimist.
   6. Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse alusel ei kuulu hüvitamisele:
    • stomatoloogiliste teenuste kulu;
    • sünnitusabi kulu;
    • Covid testid;
    • retseptiravimite kulu;
    • prillide, kontaktläätsede kulu;
    • ambulatoorse taastusravi kulu;
    • taastusravi kulu haiglas ööbimise korral;
    • profülaktiliste uuringute kulu;
    • rasedusega seotud uuringud;
    • naistearsti regulaarne visiit;
    • sünnimärkide uuringud;
    • koduvisiidid;
    • töötervisekontroll;
    • tervisetõendid.
  4. Vaimse tervise kindlustuskaitse

   1. Hüvitamisele kuuluvad arsti suunamiseta järgmised kulud:
    • psühholoogi teenused;
    • psühhoterapeudi teenused;
    • psühhiaatri teenused;
    • kliinilise psühholoogi teenused;
    • vaimse tervise õe teenused.
  5. Eridiagnostika kindlustuskaitse

   1. Hüvitamisele kuuluvad ainult arsti suunamisega kulud järgmistele protseduuridele:
    • digitaalne tomograafia;
    • magnetresonantsuuring;
    • anesteesia;
    • spetsiifilised diagnostilised tehnoloogiad nt. gastroskoopia ja kolonoskoopia;
    • ultraheli;
    • röntgen;
    • kompuutertomograafia;
    • kolposkoopia.
   2. Arsti saatekiri, digisaatekiri, kanne haigusloos, töötervishoiuarsti otsus vms peab olema väljastatud enne analüüsi, uuringu, raviprotseduuri või eriarsti konsultatsiooni läbiviimist.
  6. Statsionaarse ravi kindlustuskaits

   1. Statsionaarne ehk haiglaravi - Tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik Kindlustatud isiku viibimine haiglas. Statsionaarsete teenuste puhul on Kindlustatud isikul kohustus eelnevalt konsulteerida Kindlustusandjaga.
   2. Päevaravi - Tervishoiuteenus, mille puhul Kindlustatud isik vajab ravi või uuringute tõttu jälgimist mõne tunni jooksul ravivoodis, kuid lahkub õhtuks/ööks koju.
   3. Kindlustusandja hüvitab kulud tasulistele teenustele ööpäevases- ja päevastatsionaaris.
   4. Hüvitamisele kuuluvad järgmised kulud:
    • statsionaaris viibimine;
    • operatsioonid;
    • arstide konsultatsioonid;
    • analüüsid, uuringud, raviprotseduurid;
    • ravi kõrgendatud teenuse tingimustes kuni 10 päeva, kui raviasutus osutab selliseid teenuseid.
   5. Hüvitamisele ei kuulu statsionaarse ravi kindlustuskaitse alusel:
    • stomatoloogiliste teenuste kulu;
    • sünnitusabi kulu;
    • sugulase või lähedase inimese viibimine Kindlustatud isiku juures statsionaaris;
    • preoperatiivse ja operatsioonijärgse hoolduse teenused.
  7. Profülaktilise tervisekontrolli kindlustuskaitse

   1. Profülaktiline ehk ennetav tervisekontroll - profülaktiline terviseuuring on arstlik terviseuuring Kindlustatud isiku enda soovil ja valikul ning mille puhul puudub meditsiiniline näidustus.
   2. Hüvitamisele kuuluvad ilma meditsiinilise näidustuseta:
    • tervisekontroll kroonilise või enne Kindlustuslepingu sõlmimist tekkinud haiguse jälgimiseks;
    • vaktsineerimine;
    • tervisetõendid;
    • arsti visiidid seoses retseptravimite pikendamisega;
    • optometristi konsultatsioonid, sh prilli retsepti väljastamine;
    • naistearsti regulaarne konsultatsioon;
    • günekoloogi ja ämmaemanda konsultatsioonid;
    • prillide ostmine (kui nägemisteravus on muutunud Kindlustusperioodil);
    • suguhaiguste testid;
    • sünnimärkide uuringud;
    • dermtest;
    • tervisekontrolli paketid (v.a Töötervisehoiukontroll);
    • androloogi konsultatsioon;
    • Covid testid.
   3. Profülaktilise tervisekontrolli kindlustuskaitse alusel ei kuulu hüvitamisele:
    • toidutalumatuse testid;
    • stomatoloogia;
    • geenitestid;
    • optiliste klaasideta prillid;
    • kontaktläätsed;
    • päikeseprillid optiliste klaasidega;
    • sinise valguse prillid;
    • ravimite kulu.
  8. Stomatoloogia kindlustuskaitse

   1. Stomatoloogia ehk hambaravi - hambaravi kitsamas mõistes on hambadefektide parandamine erinevate täidismaterjalidega (komposiitmaterjalid, klaasionomeerid, kuld- või portselanpanused).
   2. Kindlustuslepingu alusel hüvitatakse hambaraviga seotud kulud kindlustuspoliisil sätestatud kindlustussumma ulatuses.
   3. Kindlustuslepingu alusel ei hüvitata kosmeetilise valgendamise ega kosmeetiliste operatsioonide kulusid.
   4. Hüvitamisele kuuluvad järgmised hambaraviga seotud teenuste kulud:
    • konsultatsioon spetsialistiga ja raviskeemi koostamine;
    • hambaravi;
    • suuõõne hügieenitoimingud;
    • ambulatoorsed kirurgilised hambaravi teenused;
    • lokaalne anesteesia;
    • proteesimine, implantaatidega seotud kulud.
   5. Hüvitamisele ei kuulu:
    • hammaste ja suuõõne kosmeetiliste operatsioonide kulud;
    • hammaste kosmeetilise valgendamise kulud;
    • ortodontia kulud;
    • silantide ja hambakaunistuste paigaldamine.
  9. Ambulatoorse taastusravi kindlustuskaitse

   1. Ambulatoorne taastusravi - ravi liik, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Tegu on töövõimet või toimetulekut taastava raviga. Taastusravi rakendab ravi ja toiminguid, et taastada kompleksselt Kindlustatud isiku häirunud funktsioone meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest ja sotsiaalsest aspektist.
   2. Hüvitamisele kuuluvad ainult arsti ettekirjutusel määratud järgmised ambulatoorse taastusraviga seotud teenused:
    • füsioteraapia;
    • ravimassaaž;
    • manuaalne teraapia;
    • kiropraktika;
    • logopeedi teenus;
    • magnetravi.
 3. VÄLISTUSED

  NB! Käesolevas punktis nimetatud välistus ei rakendu, kui välistusega kaetud Terviseteenus või välistust tingiv põhjus on kindlustatud Kindlustusvõtja poolt valitud Kindlustusprogrammi raames põhi- ja/või lisa Kindlustuskaitsega vastavalt punktis 2 sätestatule.

  1. Kindlustusjuhtumiks ei loeta ja kulusid ei hüvitata järgmiste juhtumite puhul:
   1. vääramatu jõu tõttu tekkinud juhtumid, st erakordne sündmus, mida Kindlustatud isik ei saanud ette näha ega ära hoida (nt loodusõnnetused, terroriaktid, rahutused, streigid ja muud massilised rahutused, sõda);
   2. eneseravi tulemusena ilmnenud juhtumid, ravimite või narkootiliste ainete tarvitamine, mille kasutamine ei ole meditsiinilisest seisukohast vajalik ja mida ei ole kõnealusel juhul välja kirjutanud raviarst;
   3. kui Kindlustatud isik on tekitanud tahtlikult kahju oma tervisele, sealhulgas enesetapukatsega;
   4. alkoholi, narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarbimise tõttu tekkinud juhtumid. Alkoholismi, narkomaania ja toksikomaania ravi ja diagnoosimise kulud, samuti kulud alkoholi, narkootikumide ja toksiliste ainete kindlaksmääramisele organismis;
   5. Kindlustatud isiku poolt kriminaalkorras karistatavate tegude toimepanemise ajal tekkinud juhtumid;
   6. Kindlustatud isikul seoses pandeemiaga tekkinud juhtumid. Pandeemiaks loetakse nakkushaiguste levikut ulatuses, mis ületab konkreetse territooriumi jaoks tavapärase haigestumuse või haiguse esinemise ja intensiivse leviku territooriumil, kus seda varem ei ole registreeritud, mis hõlmab suurt geograafilist piirkonda või mandrit, ning millest on teatanud Eesti Vabariigi vastutav institutsioon;
   7. kosmeetiline hooldus ja ravi, esteetilise kirurgia operatsioonid ja teenused, sealhulgas mittepahaloomuliste nahakasvajate ravi (näiteks sünnimärgid, papilloomid, tüükad, keratoos), plastiline, taastav ja bariaatriline kirurgia, kaalulangusprogrammid, lümfodrenaaž, vaakummassaaž, ravi raadiolainetega teenused, pediküüri teenused;
   8. nägemise korrigeerimise operatsioonid lasertehnoloogia abil, elundite siirdamise operatsioonid, veenikirurgia, skleroteraapia ja tasulised teenused;
   9. optiliste toodete ja abivahendite (nt korsetid, fiksaatorid, elastsed sidemed, kips, ravisukad, ortopeedilised sisetallad, hügieenikomplektid) soetamise kulud, kulud asendusmaterjalidele, mida kasutatakse kudede operatsioonides (näiteks implantaadid, proteesid, võrgud);
   10. viirusliku C-hepatiidi ja kroonilise hepatiidi, samuti Hanseni tõve diagnoosimine, ravi ja geneetilised testid;
   11. sugulisel teel levivate haiguste, sealhulgas ureaplasma, HIV ja AIDS-i, spiroheetide tekitatud ja klamüüdiainfektsiooni diagnoosimine ja ravi;
   12. seenhaiguste, linnu- ja seagripi viiruse diagnoosimine ja ravi;
   13. sõidukijuhtide ennetähtaegne tervisekontroll;
   14. immunoglobuliinravi, intravenoosne laserravi ja elundite laserravi (nt inkontinentsi ravi), autohemoteraapia (nt PRP-süstid), baroteraapia, ortokiinide süstimine,intraokulaarsed süstid;
   15. narkoloogi, hüpnoloogi, androloogi, geneetiku, trihholoogi, tehnilise ortopeedi ja proteesiarsti, ergoterapeudi, spordiarsti, füsioterapeudi, rehabilitatsiooni spetsialisti või füüsilise ja rehabilitatsioonimeditsiini arsti, manuaalterapeudi, dietoloogi, toitumisspetsialisti, coachi, homöopaadi, hambaarsti, kosmetoloogi ja kosmeetiku teenused;
   16. alternatiivmeditsiini teenused (nt nõelravi, iridodiagnostika, biomagneetiline resonants, elektropunktuur), täiendava meditsiini teenused, biotagasiside meetodi kasutamine;
   17. raseduse, loote diagnoosimise, sünnitusega seotud tasulised teenused;
   18. pereplaneerimine, rasestumisvastaste vahendite määramine, viljatusravi, kunstlik viljastamine, abordid ilma meditsiiniliste näidustusteta;
   19. kaasasündinud patoloogiate, degeneratiivsete haiguste ja vaimuhaiguste diagnoosimine või ravi;
   20. üldmassaaž, taimassaaž, aroomimassaaž, nõelravi, eesnäärme või günekoloogiline massaaž, kogu keha diagnostika, polüsomnograafia, unehäirete uurimine ja ravi, ambulatoorse taastusravi teenused päevastatsionaaris või rehabilitatsioonikeskustes, päevastatsionaaris viibimine öösel;
   21. rahvatervise programmis sisalduvate haiguste ravi tasuliste teenuste ulatuses;
   22. meditsiiniliste dokumentide koostamine ja meditsiiniliste uuringute, dokumentide ja muude teabeedastuste trükkimine eraldi teenusena, sealhulgas 3-ja 4-mõõtmelised uuringud seoses rasedusega;
   23. ilma meditsiiniliste näidustusteta ette nähtud meditsiiniteenused, samuti regulaarse tervisekontrolli (check-up jne) teenuste kulud, palliatiivne ravi, sotsiaalhoolekanne;
   24. haridusinfo istungid, loengud või kursused;
   25. sugulase või lähedase inimese viibimine Kindlustatud isiku juures statsionaaris;
   26. preoperatiivse ja operatsioonijärgse hoolduse teenused;
   27. mugavusteenused nagu koduvisiit ja transport.
 4. KINDLUSTUSANDJA VABANEMINE TÄITMISKOHUSTUSEST

  1. Kui Kindlustusvõtja või Kindlustatud isik ei täida tahtlikult (sh kuritegelikel eesmärkidel) või raske hooletuse tõttu mistahes kohustust, mis on sätestatud õigusaktides või Kindlustuslepingus, on Kindlustusandjal õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest.
  2. Kindlustusandjal on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui Kindlustusvõtja ja/või Kindlustatud isik ei täida kindlustusandja kirjalikke korraldusi, keeldub koostööst või väldib seda.
  3. Kindlustusandjal on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui Kindlustusvõtja ja/või Kindlustatud isik takistab kindlustusandjal asjaolude väljaselgitamist, ei aita sellele kaasa või esitab eksitavat teavet või dokumente, samuti tegutseb viisil, et saada alusetut või ettenähtust suuremat kindlustushüvitist või selle osa.
  4. Kindlustusandja võib hüvitist vähendada, kuid mitte rohkem kui 50% (viiskümmend protsenti), kui Kindlustusvõtja või Kindlustatud isik ei täida hooletuse tõttu õigusaktides või Kindlustuslepingus ette nähtud mistahes tingimust.
 5. RAVIKINDLUSTUSE KINDLUSTUSLEPING, KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

  1. Ravikindlustusega kaetud Kindlustuskaitsed, kohalduvad Kindlustussummad, Limiidid ja Kindlustusmaksed on sätestatud Kindlustusprogrammides, mille vahel on Kindlustusvõtjal võimalik valida, ning käesolevates Tingimustes.
  2. Kindlustusvõtja sõlmib Kindlustuslepingu eesmärgiga kindlustada Töötajatega (ja, kui asjakohane, Lähedastega) seotud kindlustusriske, et kaitsta nende tervist ja suurendada Töötajate töövõimet ja produktiivsust (kindlustushuvi).
  3. Koostöös Kindlustusagendiga valib Kindlustusvõtja tema Töötajatele (ja, kui asjakohane, Lähedastele) sobivad Kindlustusprogrammid.
  4. Töötajate lisamiseks Kindlustatud isikutena Kindlustuslepingusse, esitab Kindlustusvõtja Kindlustusagendile Kindlustusavalduse.
  5. Kindlustusvõtja Volitatud isik esitab nimetatud andmed krüpteeritud kujul edastades need Kindlustusagendi Volitatud isikule.
  6. Andmeid Kindlustusagendile edastades kinnitab Kindlustusvõtja, et ta on õigustatud Töötajate (ja, kui asjakohane, Lähedaste) andmete edastamiseks Kindlustusagendile ja Kindlustusandjale ning et Töötajad (ja, kui asjakohane, Lähedased) on nõus nende lisamisega Kindlustuslepingusse Kindlustatud isikutena Kindlustuslepingu tingimustel.
  7. Kindlustusandjal on õigus keelduda Töötaja (või, kui asjakohane, tema Lähedase) lisamisest Kindlustatud isikuna Kindlustuslepingusse, kui isik on esitanud valeandmeid või varem sooritanud kindlustuspettust või jätnud varem maksmata kindlustusmakseid või muul kaalukal põhjusel mittesobiv olema Kindlustatud isik.
  8. Kindlustatud isiku lisamise korral Kindlustuslepingusse, edastab Kindlustusandja Kindlustusagendi kaudu Kindlustusvõtjale Kindlustuskaitset tõendava Kindlustuspoliisi, Kindlustatud isiku Kindlustuskaardi numbri ning muu asjakohase info. Kui asjakohane, edastab Kindlustusagent, kasutades Kindlustatud isiku kontaktandmeid, info Kindlustuskaitse kohta ka Kindlustatud isikule endale. Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama Kindlustatud isikut tema suhtes Kindlustuskaitse jõustumisest ning tutvustama talle Kindlustuslepingu tingimusi.
  9. Kindlustusvõtja on seotud Kindlustusavaldusega alates selle esitamisest allkirjastatud kujul Kindlustusagendile. Töötajate (ja, kui asjakohane, Lähedaste) suhtes kehtib Kindlustuskaitse alates hetkest, kui nad on Kindlustatud isikutena Kindlustuslepingusse kantud. Pärast seda on võimalik Kindlustatud isikuid Kindlustuslepingust maha arvata ainult Tingimustes sätestatud korras.
  10. Kindlustusvõtja on kohustatud pidama Kindlustatud isikute nimekirja ajakohasena ning vajadusel seda koheselt uuendama. Kindlustusvõtja kannab riisikot, kui Kindlustatud isikute nimekiri ei ole aktuaalne või selles esitatud andmed on vigased.
  11. Valitud Kindlustusprogramm kohaldub Kindlustatud isikule terve Kindlustusperioodi jooksul. Kindlustusperioodi kestel on Kindlustusvõtjal õigus arvata Kindlustatud isik nimekirjast maha, kui Kindlustusvõtja on lõpetanud töö- või muu teenistussuhte Töötajaga. Kindlustatud isiku Töötaja nimekirjast mahaarvamiseks esitab Kindlustusvõtja vastava Töötaja andmed Kindlustusagendile. Töötaja loetakse nimekirjast maha arvatuks Töötajaga töö- või muu teenistussuhte lõpetamise kuupäevast või Kindlustusvõtja poolt nimetatud muust hilisemast kuupäevast, kuid mitte enne kui 14 (neliteist) päeva pärast seda, kui Kindlustusvõtja teatab Kindlustusagendile Töötaja mahaarvamisest Kindlustatud isikute nimekirjast. Kindlustatud isiku Lähedase maha arvamine Kindlustatud isikute nimekirjast Kindlustusperioodi jooksul on võimalik ainult kokkuleppel Kindlustusandjaga.
  12. Kindlustusleping sõlmitakse tähtajatult ja Kindlustusperiood on 1 (üks) aasta.
  13. Hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne kehtiva Kindlustusperioodi lõppu, esitab Kindlustusvõtja Kindlustusagendile uue Kindlustusavalduse, mille alusel vormistab Kindlustusagent uue Kindlustuspoliisi järgnevaks Kindlustusperioodiks. Kui Kindlustusvõtja uut Kindlustusavaldust ei esita, vormistab Kindlustusagent Kindlustuspoliisi Kindlustusagendile viimaste teadaolevate andmete põhjal ning edastab Kindlustusvõtjale.
  14. Kindlustuslepingu tingimusi saab muuta ja/või täiendada (sh lõpetada) vaid Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Kindlustuslepingu lisana. Sõltumata sellest on Kindlustusandjal õigus ühepoolselt üle vaadata ning muuta Kindlustuslepingu tingimusi järgnevatel juhtudel.
   1. Kindlustusandja saab ühepoolselt ning ilma etteteatamiseta alati muuta Kindlustuslepingu tingimusi Kindlustusvõtjale/Kindlustatud isikutele soodsamaks, sh vähendada Kindlustusmakseid, suurendada Kindlustuskatteid, suurendada Limiite jne.
   2. Kindlustusandja saab ühepoolselt jooksval Kindlustusperioodil tõsta Kindlustusmakseid ja/või vähendada Kindlustuskaitsete ulatust, mh vähendada hüvitamisele kuuluvaid Terviseteenuseid, vähendada Kindlustussummasid, vähendada Limiite jne, kui see on tingitud järgmiste asjaolude muutumisest:
    • Kindlustuslepingus Kindlustusmakse arvutamise alusena nimetatud pooltest sõltumatu asjaolu;
    • Kindlustatud isikute keskmine eluiga;
    • Kindlustusandja täitmise kohustuse kasutamise sagedus selle kindlustusmaksemäära järgi Kindlustatud isiku poolt;
    • ravikindlustusteenuste riikliku hüvitamise ulatus;
    • Teenuse osutaja tasud Terviseteenuste kasutamise eest;
    • tervishoiukorraldust muutvad õigusaktid;
    • Kindlustuskahjud ületavad märkimisväärselt kindlustusmakseid.
   3. Kindlustusandja saab ühepoolselt muuta Kindlustuslepingu dokumente ulatuses, mida ei käsitleta eelmises punktis eesmärgiga täpsustada Kindlustuslepingu tingimusi.
   4. Kindlustuslepingu muudatused jõustuvad mitte varem kui 1 (ühe) kuu möödumisel Kindlustusvõtja teavitamisest muudatusest.
   5. Kindlustusandja või Kindlustusagent teatab Kindlustuslepingu muudatustest Tingimustes sätestatud korras.
  15. Kindlustusvõtjal on õigus Kindlustusleping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kindlustusandjale või Kindlustusagendile ette vähemalt 3 (kolm) kuud selliselt, et Kindlustusleping lõpeb jooksva aasta lõppedes.
  16. Kindlustusandjal on õigus Kindlustusleping korraliselt üles öelda seaduses sätestatud juhtudel.
  17. Kindlustusandjal on õigus Kindlustusleping erakorraliselt üles öelda järgmistel põhjustel:
   1. Kindlustusvõtja on Kindlustuslepingust tuleneva esimese või järgneva rahalise kohustuse tasumisega viivituses üle Tingimustes sätestatud tähtaegade;
   2. Kindlustusvõtja/Kindlustatud isik rikub oluliselt Kindlustuslepingut ning ei kõrvalda rikkumist täiendavalt antud tähtaja jooksul;
   3. Kindlustusvõtja suhtes pankroti välja kuulutamisel.
  18. Kindlustusandja saab Kindlustuslepingu erakorraliselt üles öelda 1 (ühe) kuu jooksul rikkumisest teadasaamisest.
 6. KINDLUSTUSMAKSED JA NENDE TASUMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED

  1. Kindlustuskaitse jõustub alates Kindlustatud isiku lisamisest Kindlustuslepingusse Tingimustes sätestatud korras ning Kindlustusmakse või Kindlustusmakse esimese osa tasumise kuupäevast.
  2. Kindlustusandja volitab Kindlustusagenti Kindlustusmakseid vastu võtma.
  3. Kindlustusmakse tasumise kuupäev on päev, mil vastav rahasumma laekub Kindlustusagendi arvelduskontole.
  4. Kindlustusmaksete tasumiseks esitab Kindlustusagent arved. Kui asjakohane, esitab Kindlustusagent e-arved e-arvete operaatori vahendusel.
  5. Kui Kindlustusvõtja tasub Kindlustusmakseid Kindlustuspoliisi alusel, mis on välja antud jooksva Kindlustusperioodi jaoks, siis käsitavad pooled seda kui Kindlustusvõtja nõusolekut kindlustuslepinguga. Kui Kindlustuspoliis erineb kindlustuspakkumisest, loetakse Kindlustuspoliisis määratletud andmed ja kokkulepped kehtivateks ja õigeteks.
  6. Kindlustusmaksed kuuluvad tasumisele iga Kindlustatud isiku eest vastavalt nimetatud Kindlustatud isiku suhtes valitud Kindlustusprogrammile.
  7. Kindlustusmaksed kuuluvad tasumisele aja eest, millal Kindlustatud isik on Kindlustuslepinguga liidetud ning kuni Kindlustusperioodi lõpuni, välja arvatud siis, kui Kindlustuskaitse on lõpetatud enne Kindlustusperioodi lõppu vastavalt Tingimustele. Kindlustusvõtja poolt töö- või muu teenistussuhte lõpetamisel Kindlustatud isikust Töötajaga, lõpeb Kindlustusvõtja Kindlustusmakse tasumise kohustus Töötajaga töö- või muu teenistussuhte lõpetamise kuupäevast, kuid mitte enne kui 14 (neliteist) päeva pärast seda, kui Kindlustusvõtja teatab Kindlustusagendile Töötaja mahaarvamisest Kindlustatud isikute nimekirjast. Kindlustusvõtja ja Töötaja võivad kokku leppida, et lahkunud Töötaja Kindlustuskaitse kehtib Kindlustusperioodi lõpuni (eeldusel, et Kindlustusvõtja on selle eest Kindlustusmakseid tasunud) või et Kindlustusvõtja tasub Töötaja eest järgnevaid Kindlustusmakseid ka peale töösuhte lõppemist. Lahkunud Töötajal on võimalik teavitada Kindlustusandjale soovist jätkata ravikindlustuse teenuse kasutamist 1 (ühe) kuu jooksul alates Töötaja Kindlustatud isikute nimekirjast maha arvamisest. Kindlustusandja hindab sellisel juhul eraldi kas ja mis tingimustel saab Kindlustusandja Töötajale sarnast kindlustuskaitset pakkuda.
  8. Kindlustatud isiku eest tasub Kindlustusmakseid Kindlustusvõtja.
  9. Kindlustusvõtja tasub Kindlustusmakseid kvartaalsete maksetena vastavalt Kindlustusagendi poolt esitatavatele arvetele.
  10. Kui Kindlustusvõtjaga ei ole kokku lepitud teisiti, tasub Lähedase Kindlustuskaitse, samuti Töötaja Kindlustuskaitse eest, mida Kindlustusvõtja ise ei tasu, Kindlustusmakseid Töötaja/Lähedane ise. Selles osas esitab arved Kindlustusagent otse Lähedasele/Töötajale ning tasumisele kuulub Kindlustusmakse korraga kogu Kindlustusperioodi eest. Sellisel juhul loetakse Kindlustusmakse tasutuks võlaõigusseaduse § 455 lõikes 1 sätestatud korras. Enne Lähedase/Töötaja poolt arve tasumist ei kanna Kindlustusandja Lähedast/Töötajat Kindlustatud isikuna Kindlustuslepingusse.
  11. Kui Kindlustatud isik liidetakse Kindlustuslepinguga või arvatakse Kindlustuslepingust maha Kindlustusperioodi keskel, arvestatakse Kindlustusmakse proportsionaalselt kvartalite arvuga, millal Kindlustatud isik on Kindlustuslepinguga liidetud. Arveldamine toimub kord 90 päeva jooksul Kindlustatud isikud töötajate arvu põhiselt.
  12. Kui kehtiva kindlustuslepingu ajal liitub täiendavalt Kindlustatud isik, arvestatakse tema kindlustuslimiit ja kindlustusmakse järgmise proportsionaalsuse alusel:
   • 1-90 päeva pärast kindlustuslepingu sõlmimist, 100% kindlustusmaksest;
   • 91-180 päeva pärast kindlustuslepingu sõlmimist, 75% kindlustusmaksest;
   • alates 181 päevast pärast kindlustuslepingu sõlmimist, 50% kindlustusmaksest.
  13. Arve maksetähtajaks on arvel näidatud tähtaeg, mis ei ole lühem kui 14 (neliteist) kalendripäeva. Arve tähtaegselt tasumata jätmisel on Kindlustusagendil õigus nõuda arve maksjalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
  14. Kindlustusmaksed ei kuulu vähendamisele nendele kohalduvate ning sellest tulenevalt täiendavalt tasumisele kuuluvate maksude tõttu.
  15. Kui Kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast Kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib Kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Eeldatakse, et Kindlustusandja on lepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul makse sissenõutavaks muutumisest. Kui sissenõutavaks muutunud Kindlustusmakse või esimene Kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb Kindlustusandja oma täitmise kohustusest.
  16. Kui teist või järgnevat Kindlustusmakse osamakset ei tasuta tähtaegselt, annab Kindlustusandja maksmiseks täiendava tähtaja (mh on volitatud täiendava tähtaja andmiseks Kindlustusagent). Juhul, kui osamakset ei tasuta ka täiendavaks tähtajaks ja Kindlustusjuhtum toimub pärast täiendavat osamakse tasumise tähtaega, vabaneb Kindlustusandja täitmise kohustusest. Samuti on Kindlustusandjal sellisel juhul õigus Kindlustusleping üles öelda.
 7. KINDLUSTUSSUMMA, LIMIIDID JA OMAVASTUTUS

  1. Kindlustussumma on maksimaalne summa, mille ulatuses Kindlustusandja hüvitab kahju.
  2. Kindlustuslepingus on igale Kindlustusprogrammile ja Kindlustuskaitsele märgitud kindlustussumma iga Kindlustatud isiku kohta ja see on Kindlustusjuhtumi korral maksimaalne Kindlustusandja poolt väljamakstav summa.
  3. Kui sama Kindlustusperioodi jooksul toimub mitu Kindlustusjuhtumit, hüvitatakse kulud kuni Kindlustusprogrammis/Kindlustuskaitse kohta märgitud Kindlustussummani.
  4. Omavastutus on Kindlustuslepingus määratud kahju osa, mis jääb Kindlustatud isiku enda kanda. Omavastutus on osa kahjust, mis ületab Kindlustushüvitise Limiiti vastavalt konkreetsele Kindlustusprogrammile. Kindlustushüvitis ei saa kunagi ületada Kindlustussummat.
 8. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Teabe esitamise kohustus
   1. Kindlustuslepingu sõlmimisel peavad Kindlustusvõtja ja Kindlustatud isik esitama Kindlustusagendile ja Kindlustusandjale kogu nende poolt nõutava teabe, mis on vajalik Kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
  2. Kindlustusvõtja õigused ja kohustused
   1. Kindlustusvõtjal on õigus:
    • saada Kindlustusagendilt ja Kindlustusandjalt informatsiooni Kindlustuslepingu kohta;
    • esitada Kindlustusagendile ja Kindlustusandjale pretensioone seoses Kindlustuslepingu täitmisega Tingimustes sätestatud korras.
   2. Kindlustusvõtja on kohustatud:
    • teavitama Kindlustatud isikuid Kindlustuslepingu sõlmimisest nende kasuks ning tutvustama neile Kindlustuslepingu, sh Kindlustusprogrammi, tingimusi, samuti selgitama neile Kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi;
    • maksma Kindlustusmakseid Kindlustuslepingus näidatud mahus ja kindlaks määratud tähtajaks;
    • hoidma andmed Kindlustatud isikute kohta aktuaalsena ning koheselt informeerima Kindlustusagenti andmete muutumisest ja esitama uued andmed;
    • tagama, et Kindlustatud isikud annavad nõusolekud nõustumise kohta Kindlustatud isikute isikuandmete edastamiseks Kindlustusagendile ja Kindlustusandjale Kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning nende lisamiseks Kindlustatud isikutena Kindlustuslepingusse. Nimetatud nõusolekud peavad olema vähemalt taasesitamist võimaldavas vormis ning kättesaadavad Kindlustusagendile ja Kindlustusandjale nõudmisel.
  3. Kindlustatud isiku õigused ja kohustused
   1. Kindlustatud isikul on õigus:
    • saada seoses oma Kindlustuslepinguga teavet ja konsultatsioone;
    • saada Kindlustuslepingus kokkulepitud teenuseid;
    • saada Kindlustushüvitist Kindlustuslepingus kokkulepitud teenuste eest, mille eest Kindlustatud isik on tasunud oma vahenditest;
    • saada motiveeritud kirjalik otsus Kindlustushüvitise täielikust või osalisest maksmisest keeldumise kohta.
   2. Kindlustatud isik on kohustatud:
    • tasuma Kindlustusmakseid ulatuses, milles vastavalt Tingimustele, need ei kuulu tasumisele Kindlustusvõtja poolt;
    • hoolitsema oma tervise säilitamise eest ja järgima haiguse korral raviarsti juhiseid ning mitte suurendama Kindlustatud isikuga seotud riskiasjaolusid;
    • mitte võimaldama kasutada oma Kindlustuskaarti teisel isikul ning Kindlustuskaardi kadumise korral teavitama Kindlustusandjat või Kindlustusagenti viivitamatult;
    • enne Kindlustuskaitsega hõlmatud teenuse saamist Teenuse osutajalt esitama isikut tõendava dokumendi ja Kindlustuskaardi;
    • jälgima Kindlustushüvitise ulatust, vajadusel pöördudes muu hulgas teabe saamiseks Kindlustusandja või Kindlustusagendi poole, et mitte ületada Kindlustuslepingus sätestatud Kindlustussummat või Limiiti;
    • järgima Kindlustuslepingu mistahes muu dokumendiga ette nähtud tingimusi ja kohustusi, näiteks Kindlustusprogrammide tingimusi.
  4. Kindlustusagendi õigused ja kohustused:
   1. Kindlustusagent on kohustatud:
    • Edastama Kindlustusandjale asjakohase info ja dokumendid Töötajate ja, kui asjakohane, Lähedaste kohta, kes soovivad Kindlustuslepinguga liituda;
    • Edastama Kindlustusvõtjale asjakohase Kindlustuslepingu info ja dokumendid Kindlustatud isikute kohta;
    • Edastama Kindlustusvõtjale/Kindlustatud isikule tähtaegselt Kindlustusmaksete arved;
    • Koguma Kindlustusvõtjalt vajalikku informatsiooni Kindlustuslepingu sõlmimiseks ja Töötajate ning, kui asjakohane, Lähedaste liitmiseks Kindlustuslepinguga.
    • Kindlustusjuhtumi korral läbiviima efektiivse ja kiire kahjukäsitluse.
  5. Kindlustusandja õigused ja kohustused
   1. Kindlustusandja on kohustatud:
    • Kindlustusjuhtumi korral maksma Kindlustushüvitist Kindlustuslepingu tingimuste kohaselt;
    • Kindlustatud isik nõudmisel teatama allesjäänud Kindlustussumma või Limiidi;
    • edastama Kindlustusvõtjale asjakohase Kindlustuslepingu info ja dokumendid Kindlustatud isikute kohta, kui Kindlustusvõtja küsib;
    • väljastama Kindlustusvõtjale nõudmisel asenduspoliisid, samuti ärakirjad Kindlustusvõtja poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaldustest;
    • Kindlustusvõtja vastava nõudmise saamisel väljastama Kindlustusvõtjale Kindlustusandja valduses olevaid andmed ja koopiad dokumentidest, mis mõjutavad Kindlustusvõtja Kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, kui selline tegevus ei ole vastuolus õigusaktidest tulenevate imperatiivsete nõuetega;
    • töötlema Kindlustatud isiku isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Samuti on Kindlustusandjal õigus saada teavet Kindlustatud isiku kohta riigiasutustelt või võlgnike registrist, kui Kindlustusandja peab seda vajalikuks.
 9. KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE JA TAGASINÕUDMINE

  1. Kindlustatud isik on kahju korral kohustatud: pöörduma esimesel võimalusel arsti poole, täitma arsti ettekirjutusi ja tegema kõik endast oleneva, et hoida ära kindlustusjuhtumist põhjustatud vigastuste suurenemist ja teatama kindlustusandjale kirjalikult ravi vajadusest, et saada kindlustusandja garantiikiri, kui teenust osutatakse mujal kui Confido Terviselahenduse lepingulise partneri juures.
  2. Kindlustatud isik võib kahju korral pöörduda nii Confido Terviselahenduse lepinguliste partnerite poole (partnerite nimekiri on leitav: www.terviselahendus.ee) või endale sobiva tervishoiuasutuse poole ravi saamiseks, täites käesolevates tingimustes sätestatud kohustusi.
  3. Kahjuavaldusi saab esitada digitaalselt aadressil www.terviselahendus.ee, ennast autentides, autentimise võimaluse puudumisel saab kahjuavalduse esitada digitaalselt e-postile: kahjud@terviselahendus.ee.
  4. Töötervisekontrolli hüvitis tasutakse Kindlustusvõtjale või töötervishoiukontrolli teenust osutanud Teenuse osutajale.
  5. Kindlustushüvituse saamiseks juhul, kui kindlustatu on arve ise tasunud peab viimane võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 90 (üheksakümne) päeva jooksul teenuse saamisest esitama Kindlustusandjale või Kindlustusagendile järgmised dokumendid:
   1. avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
   2. arve originaal või selle kinnitatud koopia, milles on märgitud järgmine teave: teenusepakkuja, teenuse saaja, teenuse nimetus, kogus, hind, osutamise kuupäev;
   3. muud Kindlustusandja/Kindlustusagendi nõutavad dokumendid Kindlustatud isiku poolt saadud teenuste kohta Kindlustusjuhtumiga seotud asjaolude väljaselgitamiseks või väljamakstava Kindlustushüvitise suuruse kindlaksmääramiseks.
  6. Kindlustushüvituse saamiseks juhul kui kindlustatud isik pole Terviseteenuste eest tasunud, esitab Teenuse osutaja Kindlustusandjale andmed ja dokumendid vastavalt Teenuse osutaja ja Kindlustusandja vahel kokkulepitud andmemahule.
  7. Asjaomaste pretensioonide kättesaamisel Kindlustusandjalt on Kindlustatud isik kohustatud hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul tagastama Kindlustusandjale rahasummad, mis on makstud Kindlustusandja poolt Kindlustusvõtjale, Teenuse osutajale või otse Kindlustatud isikule Kindlustatud isiku poolt saadud Terviseteenuste eest:
   1. Kindlustuslepingus ettenähtud Kindlustussumma ületamise korral;
   2. Kindlustuslepingus ettenähtud Limiidi ületamise korral, sealhulgas tasuliste teenuste arvu ületamisel;
   3. maksete ulatuses, mis ei ole Kindlustuslepingus ette nähtud;
   4. Kindlustuslepingu või Kindlustuskaardi lõppemise korral mis tahes põhjusel;
   5. Kindlustatud isiku poolt pettuse toimepanemise või muul õigustamatul põhjusel Kindlustushüvitise saamise korral.
 10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Kindlustusandja töötleb Kindlustusvõtja ja Kindlustatud isikute andmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid, kooskõlas asjakohaste õigusaktidega ning Kindlustusandja kliendiandmete töötlemise põhimõtetega, mis on kättesaadavad Kindlustusandja veebilehel
  2. Kindlustusandjal on õigus saada teavet Kindlustusvõtja ja Kindlustatud isiku kohta riigiasutustelt või võlgnike registrist, kui Kindlustusandja peab seda vajalikuks.
 11. MUUD TINGIMUSED

  1. Kindlustuslepingu dokumentide prioriteet

   1. Kui esineb vastuolusid Kindlustuslepingu dokumentide vahel, on pooltele primaarsed Kindlustusprogrammi ning sellega hõlmatud Kindlustuskaitsete tingimused ja eritingimused.
  2. Konfidentsiaalsus

   1. Lepinguosalised kohustuvad mitte avalikustama Kindlustuslepingus osalejate või kolmandate osapoolte kohta Kindlustuslepingu raames saadud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel.
   2. Kindlustusandjal on õigus esitada Kindlustuslepinguga seotud teave ekspertidele ja edasikindlustajatele.
   3. Kindlustusandjal ja Kindlustusagendil on õigus salvestada Kindlustuslepinguga seotud teave vastavalt Kindlustusandja ja Kindlustusagendi andmebaasides.
   4. Kindlustusandjal ja Kindlustusagendil on õigus esitada seoses Kindlustuslepingu sõlmimisega ja täitmisega saadud teavet Kindlustuslepingus osalejate kohta Teenuse osutajatele Terviseteenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.
  3. Teated

   1. Pooled edastavad kõik Kindlustuslepinguga seotud teated Volitatud isikute ja Kontaktisikute kaudu.
  4. Kaebuste esitamine Kindlustusandja või Kindlustusagendi tegevuse peale

   1. Kindlustusvõtjal, Kindlustatud isikul ja soodustatud isikutel, kui asjakohane, on õigus esitada Kindlustusandjale kaebuse Kindlustusandja või Kindlustusagendi tegevuse peale seoses Kindlustuslepingust tulenevate kohustuste mittekohase täitmisega.
   2. Kaebuse esitamisel peab kaebuse esitaja esitama vähemalt järgmise info:
    • informatsioon kaebuse esitaja kohta:
     • eraisik — ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (juhul, kui olemas);
     • juriidiline isik — ettevõtte/äriühingu nimi, registrikood, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (juhul, kui olemas on);
    • kaebuse esitamise kuupäev;
    • võimalikult selge ja põhjaliku kirjeldusega ülevaade rahulolematuse asjaoludest ja põhjustest ning võimaluse korral lisada kaebuses viidatud asjaolusid tõendavad dokumendid.
   3. Kaebuse on võimalik esitada:
    • saates posti teel:
     • Kindlustusagendi aadressile;
     • Kindlustusandja aadressile;
    • saates e-posti teel:
     • Kindlustusagendi e-postile;
     • Kindlustusandja e-postile.
   4. Kaebuse edastamisel Kindlustusagendile, edastab Kindlustusagent selle koheselt, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates Kaebuse saamise päevast Kindlustusandjale ning teavitab sellest kaebuse esitajat.
   5. Kaebuse saamisel Kindlustusandja registreerib kaebuse ja teavitab kaebuse esitajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuse registreerimise numbrist ja vastamise tähtajast.
   6. Kindlustusandja esitab kaebuse esitajale põhjendatud kirjaliku vastuse kaebusele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates päevast, mil kaebuse esitaja on kaebuse Kindlustusandjale või Kindlustusagendile esitanud. Juhul, kui kaebust ei ole võimalik selle keerukuse või muudel põhjustel 30 (kolmekümne) päeva jooksul lahendada, teavitab Kindlustusandja kaebuse esitajat kirjalikus vormis menetluse pikendamise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast. Kindlustusandja võib tähtaega pikendada mitte enam kui 4 (neli) kuud alates kaebuse esitamise päevast.
   7. Kaebustele, mis puudutavad Kindlustusagendi tegevust, vastab alati Kindlustusandja.
   8. Kindlustusvõtjal, Kindlustatud isikul ja soodustatud isikutel, kui asjakohane, on õigus küsida (kirjalikult või elektrooniliselt) Kindlustusandjalt täiendavat infot kaebuste menetlemise korra kohta.
   9. Kaebuste menetlemine on kaebuse esitajale tasuta.
  5. Kohalduv õigus

   1. Kindlustuslepingust tulenevate suhete reguleerimiseks rakendatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  6. Vaidluste lahendamine

   1. Kindlustuslepingutest tulenevaid vaidlusi püütakse lahendada poolte kokkuleppel.
   2. Kui kokkulepe ei ole võimalik, siis lahendatakse Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.
   3. Kindlustuslepingu osapooltel ei ole õigust anda Kindlustuslepingust tulenevaid õigusi edasi kolmandatele isikutele.
   4. Kindlustuslepingu osapooltel on õigus pöörduda Kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks, kui erimeelsusi lahendada ei õnnestu:
    • Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorgani poole (tel. +372 6 67 18 00, lepitus@eksl.ee, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621);
    • tarbijaõiguste rikkumise korral, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole (tel. +372 6 20 17 07, info@ttja.ee, Sõle 23a, 10614 Tallinn);
    • andmekaitsealaste vaidluste korral, Andmekaitse Inspektsiooni poole (+372 5 62 02 341, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134).
   5. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus Kindlustusandja või Kindlustusagendi tegevuse kohta Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn, info@fi.ee.