Rublamakse teostamise juhend

02.05.2016

Välismaksekorralduse täitmise juhend

Välismaksekorralduse täitmise juhend

Rublamaksete kohustuslikud rekvisiidid

1. Saaja nimi vene keeles ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile. Kui makse saaja on eraisik, siis peab sisestama saaja
perekonna-, ees- ja isanime. Juriidilisest isikust saajal tuleb ära näidata ka omandisuhte liik (OOO, OAO, ZAO, eraettevõtja puhul IP, vms) . Kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb seda jätkata aadressi väljal. Saaja nime ei tohi poolikuks jätta.

2. Saaja aadress ja linn vene keeles, ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile.

3. Saaja 20-kohaline rubla arvelduskonto number, mille esimene number on 4, teine 0, kuues 8 ja seitsmes 1.

4. Saaja INN (maksumaksja identifitseerimiskood), kui saaja on juriidiline isik ja Venemaa resident – 10-12-kohaline numbriline kood,
mis peab olema esitatud makse saaja poolt. Maksumaksja registreerimiskood ehk INN kood märgitakse saaja nime väljale, nime
ette.

5. Saaja KPP – 9-kohaline saaja kood, mille peab Teile edastama makse saaja, kui see olemas on.

6. Valuutatehingu (ka valuutaoperatsiooni, VO) kood – Venemaa Keskpanga poolt kohustuslik viiekohaline kood, mis peab vastama
selgituse väljale kirjutatud infole.
NB! Valuutatehingu koodi sisestamine ja edastamine rubla välismaksel on kohustuslik ning ilma VO koodita makse tagastatakse.
Soovitame VO koodi küsida Teie välispartnerilt või lepingute sõlmimisel eelnevalt kokku leppida. Valuutatehingu koodi määramisel
tuleb lähtuda alati residentsusest Venemaa suhtes. Kui Eesti resident teeb makset Venemaa residendile, siis makse tegija on
Venemaa suhtes mitteresident ja saaja on resident.

7. Saaja panga BIK kood – saaja panga üheksakohaline identifitseerimiskood. Saaja panga BIK koodi peab Teile saaja panga
rekvisiitides esitama makse saaja.

8. Saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas – 20-kohaline kontonumber, mis algab alati
numbrikombinatsiooniga „301“ ning mille viimased kolm numbrit lähevad kokku BIK koodi kolme viimase numbriga.

9. Vene Föderatsiooni eelarve KBK-number: 20-kohaline kood Vene Föderatsiooni trahvide, lõivude vms tasude maksmiseks, ei tohi
sisaldada tähti, tühikuid ega muid märke. Kui saaja pole KBK-numbrit saatnud ja arvel/kviitungil seda märgitud pole, siis pole seda
vaja märkida.

10. Saaja panga nimi, aadress ja linn vene keeles ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile.

11. Kui saaja pank on peapanga filiaal, siis peab pankade andmed sisestama järgmiselt:
11.1 Filiaali täisnimetus saaja panga väljale
11.2 Filiaali korrespondentkonto number peapangas, mis algab numbrikombinatsiooniga „303“ – saaja panga korrespondentkonto
väljale
11.3 Peapanga nimi sisestatakse korrespondentpanga nime ja aadressi väljale
11.4 Peapanga üheksakohaline BIK kood sisestatakse korrespondentpanga nime ja aadressi väljale panga nime järele
11.5 Peapanga 20-kohaline korrespondentkonto number Vene Föderatsiooni Keskpangas sisestatakse peapanga nime ja BIKi järel
korrespondentpanga väljale. Kui Teile ei ole edastatud või Te ei tea saaja panga pea- või korrespondentpanga andmeid, siis saaja
panga korrespondentpanga andmete sisestamine ei ole kohustuslik.

12. Summa ja valuuta – makse valuuta on rubla (RUB)

13. Makse selgitus kirjutada vene keeles ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile ning selgitusse sisestada järgmine info
13.1 faktuurarve ja lepingu number ning kuupäev
13.2 makse sisu sõnaline selgitus (kauba või teenuse nimetus)
13.3 käibemaksu (NDS) summa. Kui kaubad või teenused ei ole maksustatavad, siis peab märkima „BEZ NDS“.

14. Venemaa pangad aktsepteerivad ainult täissummas saajale (OUR) rubla maksekorraldusi

Rublamakse tehingukoodid

Venemaa Panga 4. juuni 2012. aasta eeskirja nr 138-И „Valuutaoperatsioonidega seotud dokumentide ja teabe volitatud pankadele esitamise kord residentide ja mitteresidentide poolt, passitehingute vormistamise kord ning valuutaoperatsioonide arvestamise ja tegemise kontrolli kord volitatud pankade poolt” lisa 2.

RESIDENTIDE JA MITTERESIDENTIDE VALUUTA- JA MUUDE OPERATSIOONIDE LOETELU

Operatsiooniliigi koodOperatsiooniliigi nimetus
01Residentide konversioonioperatsioonid sularahata vormis
01 010Välisvaluuta müümine residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
01 030Välisvaluuta ostmine residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
01 040Ühe välisvaluuta ostmine (müümine) residendi poolt teise välisvaluuta eest
02Mitteresidentide konversioonioperatsioonid sularahata vormis
02 010Venemaa Föderatsiooni valuuta ostmine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest
02 020Venemaa Föderatsiooni valuuta müümine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest
10Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel sellise välismajandustegevuse käigus, mis on seotud Venemaa Föderatsiooni territooriumilt kaupade, sealhulgas õhusõidukite, mere- ja siseveelaevade ning kosmoseobjektide väljaviimisega
10 100Mitteresidendi arveldused residendile tehtava ettemaksuna kaupade eest, mida Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja veetakse, sealhulgas komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused
10 200Mitteresidendi arveldused seoses järelmaksuvõimaluse pakkumisega, mis puudutab kaupu, mida resident Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja veab, sealhulgas komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused
10 800Residendi sellised arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljavedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800
11Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel sellise välismajandustegevuse käigus, mis on seotud Venemaa Föderatsiooni territooriumile kaupade, sealhulgas õhusõidukite, mere-ja siseveelaevade ning kosmoseobjektide sissetoomisega
11 100Residendi arveldused mitteresidendile tehtava ettemaksuna kaupade eest, mida Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse veetakse, sealhulgas komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused
11 200Residendi arveldused seoses järelmaksuvõimaluse pakkumisega, mis puudutab kaupu, mida mitteresident Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse veab, sealhulgas komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused
11 900Mitteresidendi sellised arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumile sissevedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900
12Residentide ja mitteresidentide arveldused müüdavate kaupade eest neid Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse vedamata
12 050Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mida müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni piire neid Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse vedamata, välja arvatud arveldused koodidega 22110, 22210, 22300
12 060Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mida müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni piire neid Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse vedamata, välja arvatud arveldused koodidega 23110, 23210, 23300
12 800Residendi sellised arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade müümisel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800
12 900Mitteresidendi sellised arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade müümisel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900
13Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest
13 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest, välja arvatud arveldused koodidega 22110, 22210, 22300
13 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest, välja arvatud arveldused koodidega 23110, 23210, 23300
13 800Residendi sellised arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumil müümisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800
13 900Mitteresidendi sellised arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumil müümisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900
20Sellised arveldused residentide ja mitteresidentide vahel välismajandustegevuse käigus, mis on seotud residentide tehtavate tööde ja osutatavate teenustega, residentide edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemustega, sealhulgas nende ainuõigustega
20 100Mitteresidendi arveldused ettemaksuna residendi tehtava töö, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, kaasa arvatud nende ainuõiguste eest, muu hulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
20 200Mitteresidendi arveldused residendi tehtud töö, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, kaasa arvatud nende ainuõiguste eest, muu hulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
20 500Residendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused mitteresidendist komitendi (printsipaali, volitaja) kasuks seoses teenustega, mis resident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks mitteresidendi kaupade müük, tööde tegemine, teenuste osutamine, teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel, välja arvatud loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused
20 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses residendi poolt teistele isikutele müüdud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest saadud liigse raha tagastamisega, välja arvatud loetelu 22. ja 58. jaotises nimetatud arveldused
21Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel välismajandustegevuse käigus, mis on seotud mitteresidentide tehtavate tööde ja osutatavate teenustega, mitteresidentide edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemustega, sealhulgas nende ainuõigustega
21 100Residendi arveldused ettemaksuna mitteresidendi tehtava töö, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, kaasa arvatud nende ainuõiguste eest, muu hulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel, välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
21 200Residendi arveldused mitteresidendi tehtud töö, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, kaasa arvatud nende ainuõiguste eest, muu hulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
21 500Mitteresidendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused residendist komitendi (printsipaali, volitaja) kasuks seoses teenustega, mis mitteresident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks residendi kaupade müük, tööde tegemine, teenuste osutamine, teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamine komisjonilepingu (agendilepingu, käsunduslepingu) alusel, välja arvatud loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused
21 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses mitteresidendi poolt teistele isikutele müüdud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest saadud liigse raha tagastamisega, välja arvatud loetelu 23. ja 58. jaotises nimetatud arveldused
22Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel seoses residentide üleantud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel
Selle jaotise ja loetelu 23. jaotise operatsiooniliikide koode kasutatakse siis, kui ülekandesumma sisaldab samal ajal kaupade ja teenuste ja/või tööde ja/või teabe ja/või intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste maksumust järgmiste lepingute alusel, mis tunnistatakse selles lisas segatüüpi lepinguteks (kokkulepeteks): а) lepingud (kokkulepped), milles on ette nähtud kauba väljavedu (sissevedu) Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (territooriumile) koos töö tegemise ja/või teenuste osutamise ja/või teabe edastamise ja/või intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamise tingimusega, sealhulgas kaupade väljavedu (sissevedu) ümbertöötlemise eesmärgil, objektide ehitamine välismaal või Venemaa Föderatsioonis; b) juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 ettenähtud lepingud (kokkulepped); c) kapitalirendilepingud (liisingulepingud); d) agendilepingud (komisjonilepingud, käsunduslepingud), mille tingimustes on ette nähtud kaupade sissevedu (väljavedu) Venemaa Föderatsiooni territooriumile (territooriumilt).
22 100Mitteresidendist komitendi (printsipaali, volitaja) arveldused ettemaksuna residendist komisjonärile (agendile, käendajale) Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljaveetavate kaupade, tehtavate tööde, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maakleriteenuste lepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
22 110Mitteresidendi arveldused ettemaksuna residendile tarnitavate kaupade, tehtavate tööde, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 ettenähtud lepingute (kokkulepete) alusel (ettemaks)
22 200Mitteresidendist komitendi (printsipaali, volitaja) arveldused residendist komisjonäri (agendi, käendaja) poolt järelmaksu võimaldamisel Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljaveetud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 22210 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maakleriteenuste lepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
22 210Mitteresidendi arveldused, kui resident on võimaldanud järelmaksu, tarnitud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 ettenähtud lepingute (kokkulepete) alusel (järelmaks)
22 300Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalirendilepingu (liisingulepingu) alusel
22 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
23Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel seoses mitteresidentide üleantud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel
23 100Residendist komitendi (printsipaali, volitaja) arveldused ettemaksuna mitteresidendist komisjonärile (agendile, käendajale) Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisseveetavate kaupade, tehtavate tööde, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maakleriteenuste lepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
23 110Residendi arveldused ettemaksuna mitteresidendile tarnitavate kaupade, tehtavate tööde, osutatavate teenuste, edastatava teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 ettenähtud lepingute (kokkulepete) alusel (ettemaks)
23 200Residendist komitendi (printsipaali, volitaja) arveldused, kui mitteresidendist komisjonär (agendi, käendaja) võimaldab järelmaksu, Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljaveetud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 23210 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maakleriteenuste lepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
23 210Residendi arveldused, kui mitteresident võimaldab järelmaksu, tarnitud kaupade, tehtud tööde, osutatud teenuste, edastatud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste eest juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 ettenähtud lepingute (kokkulepete) alusel (järelmaks)
23 300Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalirendilepingu (liisinglepingu) alusel
23 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
30Arveldused residentide ja mitteresidentide vahel seoses kinnisvaratehingutega, välja arvatud maksed õhusõidukite, mere- ja siseveelaevade ning kosmoseobjektide eest
30 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis soetatakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni piire, sealhulgas seoses mitteresidendi osalusega kinnisvaras, mida resident väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi piire ehitab
30 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks väljaspool Venemaa Föderatsiooni piire soetatava kinnisvara eest, sealhulgas seoses residendi osalusega kinnisvaras, mida mitteresident väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi piire ehitab
30 030Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis soetatakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas seoses mitteresidendi osalusega kinnisvaras, mida resident Venemaa Föderatsiooni territooriumil ehitab
30 040Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis soetatakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas seoses residendi osalusega kinnisvaras, mida mitteresident Venemaa Föderatsiooni territooriumil ehitab
30 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses kinnisvaratehingutelt saadud liigsete rahaliste vahenditega, sealhulgas seoses osalemisega kinnisvara ehitamises
30 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses kinnisvaratehingutelt saadud liigsete rahaliste vahenditega, sealhulgas seoses osalemisega kinnisvara ehitamises
32Residentide ja mitteresidentide arveldused nõudeloovutuslepingute ja võla ülekandelepingute alusel, mis on sõlmitud residentide ja mitteresidentide vahel
32 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks nõude eest, mille resident mitteresidendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab
32 015Residendi arveldused mitteresidendi kasuks nõude eest, mille mitteresident residendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab
32 020Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla eest, mille mitteresident residendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab
32 025Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla eest, mille resident mitteresidendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab
35Residentide ja mitteresidentide arveldused, mis on seotud muude välismajandustegevuse operatsioonidega ja mida ei ole loetelu 10.–23. jaotises otseselt nimetatud
35 030Mitteresidendi sellised arveldused residendi kasuks, mis on seotud muude välismajandustegevuse operatsioonidega ja mida ei ole loetelu 10.–23. jaotises otseselt nimetatud
35 040Residendi sellised arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud muude välismajandustegevuse operatsioonidega ja mida ei ole loetelu 10.–23. jaotises otseselt nimetatud
40Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pankade) poolt mitteresidentidele rahaliste vahendite andmisega laenulepingute alusel
40 030Residendi arveldused mitteresidendi kasuks rahaliste vahendite andmisel laenulepingu alusel
40 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses laenu käigus, mille resident on mitteresidendile laenulepingu alusel andnud, saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
41Arveldused, mis on seotud mitteresidentide (välja arvatud volitatud pankade) poolt residentidele rahaliste vahendite andmisega krediidi ja laenulepingute alusel
41 030Mitteresidendi arveldused residendi kasuks rahaliste vahendite andmisel krediidi- või laenulepingu alusel
41 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses laenu käigus, mille mitteresident on residendile laenulepingu alusel andnud, saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
42Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pankade) rahalises vormis võetud krediitidest ja laenudest tulenevate kohustuste täitmisega krediidi- ja laenulepingute alusel
42 015Residendi arveldused mitteresidendi kasuks krediidi- või laenulepingust tuleneva põhivõla tagastamisel
42 035Residendi arveldused mitteresidendi kasuks krediidi- või laenulepingust tulenevate intresside maksmisel
42 050Residendi muud arveldused mitteresidendi kasuks seoses võetud krediidist või laenust tulenevate preemiate (komisjonitasude) ja muude rahaliste vahendite maksmisega
42 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses selliste liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, mis on saadud krediidi- või laenulepingust tuleneva põhivõla kustutamise käigus residendi poolt
42 950Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses krediidi- või laenulepingust tulenevate liigsete intresside tagastamisega
43Arveldused seoses mitteresidentide rahalises vormis võetud laenudest tulenevate kohustuste täitmisega laenulepingute alusel
43 015Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenulepingust tuleneva põhivõla tagastamisel
43 035Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenulepingust tulenevate intresside maksmisel
43 050Mitteresidendi muud arveldused residendi kasuks seoses võetud laenust tulenevate preemiate (komisjonitasude) ja muude rahaliste vahendite maksmisega
43 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses selliste liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, mis on saadud laenulepingu alusel saadud laenu põhiosa tagastamise käigus mitteresidendi poolt
43 850Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses liigsete rahaliste vahendite tagastamisega laenulepingu alusel saadud laenu intresside maksmise käigus
50Arveldused seoses investeeringutega kapitalimahutuste vormis
50 100Residendi sellised arveldused mitteresidendi kasuks, mis tulenevad tehingutest osadega, sissemaksetega, juriidilise isiku kapitaliosadega (põhikirjajärgses või kogumiskapitalis, kooperatiivi osafondis), samuti lihtühingu lepingust
50 110Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel
50 200Mitteresidendi sellised arveldused residendi kasuks, mis tulenevad tehingutest osadega, sissemaksetega, juriidilise isiku kapitaliosadega (põhikirjajärgses või kogumiskapitalis, kooperatiivi osafondis), samuti lihtühingu lepingust
50 210Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel
50 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses selliste liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, mis on saadud kapitalimahutustena tehtud investeerimistehingute alusel
50 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses selliste liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, mis on saadud kapitalimahutustena tehtud investeerimistehingute alusel
51Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega kinnitatud õigustega), mille mitteresidendid on residentidelt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused
51 210Mitteresidendi arveldused residendi kasuks residentide obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
51 215Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidentide obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
51 230Mitteresidendi arveldused residendi kasuks residendi asutatud investeerimisfondide osade eest
51 235Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi asutatud investeerimisfondide osade eest
51 250Mitteresidendi arveldused residendi kasuks residendi väljaantud vekslite ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
51 255Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidentide väljaantud vekslite ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
51 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega kinnitatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
52Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega kinnitatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
52 210Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residentide obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
52 215Residendi arveldused mitteresidendi kasuks mitteresidentide obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
52 230Residendi arveldused mitteresidendi kasuks mitteresidendi asutatud investeerimisfondide osade eest
52 235Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi asutatud investeerimisfondide osade eest
52 250Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residentide väljaantud vekslite ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
52 255Residendi arveldused mitteresidendi kasuks mitteresidentide väljaantud vekslite ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
52 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega kinnitatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
55Arveldused seoses residentide ja mitteresidentide väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmisega, välja arvatud loetelu 58. Jaotises nimetatud koodidega arveldused
55 210Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi obligatsioonidest, aktsiatest ja muudest emiteeritud väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmisel
55 230Residendi arveldused mitteresidendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel
55 250Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi vekslitest ja muudest emiteerimata väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmisel
55 310Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi obligatsioonidest, aktsiatest ja muudest emiteeritud väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmisel
55 330Mitteresidendi arveldused residendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel
55 350Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi vekslitest ja muudest emiteerimata väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmisel
55 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
55 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
56Sellised arveldused residentide ja mitteresidentide vahel, mis tulenevad operatsioonidest tuletisfinantsinstrumentidega ja muudest tähtajalistest tehingutest
56 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tulenevalt tehingutest tähtajaliste ja tuletisfinantsinstrumentidega (preemiad, marginaal- ja garantiisissemaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingutingimustega, välja arvatud põhivara tarnega seotud arveldused)
56 060Residendi arveldused mitteresidendi kasuks tulenevalt tehingutest tähtajaliste ja tuletisfinantsinstrumentidega (preemiad, marginaal- ja garantiisissemaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingutingimustega, välja arvatud põhivara tarnega seotud arveldused)
56 800Residendi arveldused seoses liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega mitteresidendile, samuti selles jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
56 900Mitteresidendi arveldused seoses liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega residendile, samuti selles jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega
57Arveldused vara usaldushalduse lepingute alusel
57 010Residendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri, kes ei ole volitatud pank) kasuks välisvaluutas
57 015Residendi (usaldushalduri, kes ei ole volitatud pank) arveldused residendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välisvaluutas
57 020Mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri, kes ei ole volitatud pank) kasuks Venemaa Föderatsiooni valuutas
57 025Residendi (usaldushalduri, kes ei ole volitatud pank) arveldused mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks Venemaa Föderatsiooni valuutas
57 800Residendi arveldused seoses rahaliste vahendite tagastamisega mitteresidendile vara usaldushalduse lepingute alusel
57 900Mitteresidendi arveldused seoses residendile liigselt ülekantud rahaliste vahendite tagastamisega vara usaldushalduse lepingute alusel
58Arveldused maaklerilepingute alusel, välja arvatud loetelu 51.–55. jaotises nimetatud koodidega arveldused
58 010Residendi, välja arvatud volitatud panga arveldused mitteresidendi kasuks maaklerilepingute alusel, sealhulgas mitteresidendist maakleri tasu väljamaksmine
58 020Mitteresidendi, välja arvatud volitatud panga arveldused residendi kasuks maaklerilepingute alusel, sealhulgas residendist maakleri tasu väljamaksmine
58 030Arveldused residentide vahel välisvaluutas maaklerilepingute alusel, sealhulgas maakleritasu väljamaksmine
58 700Residendist maakleri arveldused seoses rahaliste vahendite tagastamisega residendile maaklerilepingu alusel
58 800Residendist maakleri, välja arvatud volitatud panga arveldused seoses ülekantud rahaliste vahendite tagastamisega mitteresidendile maaklerilepingu alusel
58 900Mitteresidendist maakleri arveldused seoses ülekantud rahaliste vahendite tagastamisega residendile, välja arvatud volitatud pangale, maaklerilepingu alusel
60Mitteresidentide ülekanded, Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt mahavõtmine (kontole kandmine) sularahas mitteresidentide Venemaa Föderatsiooni valuuta kontodel
60 070Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele pangakontole
60 071Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud pangakontole
60 075Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi mitteresidentpangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta
60 080Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole
60 081Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole)
60 090Sularaha väljavõtmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt
60 095Sularaha sissemaksmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole
61Residentide arveldused ja ülekanded, välisvaluuta väljavõtmine (kontole kandmine) residentide poolt sularahas
61 070Arveldused residentide vahel välisvaluutas transpordiekspeditsioonide, veo- ja prahtimislepingute (tšarterlepingute) alusel ekspediitori, vedaja ja prahtija teenuste osutamise käigus seoses Venemaa Föderatsioonist väljaveetava või Venemaa Föderatsiooni sisseveetava kaubaga, kauba transiitveoga Venemaa Föderatsiooni territooriumil või nimetatud kaupade kindlustuslepingutega
61 100Ülekanded välisvaluutas residendi transiitvaluutakontolt sama residendi teisele transiitvaluutakontole või sama residendi välisvaluuta arvelduskontole
61 115Arveldused välisvaluutas komisjonäridest residentide (agentide, usaldusisikute) ja komitentidest residentide (printsipaalide, volitajate) vahel seoses komisjonäride (agentide, usaldusisikute) osutatavate teenustega, mis sisaldavad mitteresidentidega lepingute sõlmimist ja täitmist kaupade üleandmiseks, tööde tegemiseks, teenuste osutamiseks, teabe ja intellektuaale tegevuse tulemuste, sealhulgas nende ainuõiguste edastamiseks, kaasa arvatud rahaliste vahendite tagastamisoperatsioonid komitentidele (printsipaalidele, volitajatele), välja arvatud maksed koodidega 58030 ja 58700, 61162
61 130Ülekanded välisvaluutas residendi välisvaluuta arvelduskontolt, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi välisvaluutakontole samas volitatud pangas
61 135Ülekanded välisvaluutas residendi välisvaluuta arvelduskontolt, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi välisvaluutakontole teises volitatud pangas
61 140Ülekanded välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas residendi mitteresidentpangas avatud kontolt sama residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas
61 145Ülekanded välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas residendi mitteresidentpangas avatud kontolt teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas
61 150Ülekanded välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas residendi volitatud pangas avatud kontolt sama residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas
61 155Ülekanded välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas residendi volitatud pangas avatud kontolt teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas
61 160Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses isikliku ja/või kollektiivse kliiringutagatise seadmise ja tagastamisega kooskõlas 7. veebruari 2011. aasta föderaalseadusega nr 7-ФЗ „Kliiring ja kliiringutegevus” (Venemaa Föderatsiooni seaduste kogu 2011, nr 7, § 904; nr 48, § 6728; nr 49, § 7040, § 7061), tekstis edaspidi kliiringu ja kliiringutegevuse föderaalseadus
61 161Arveldused residentide vahel välisvaluutas kliiringu tulemuste kohaselt kliiringu ja kliiringutegevuse föderaalseaduse alusel
61 162Arveldused välisvaluutas residentidest komisjonäride (agentide, usaldusisikute) ja residentidest komitentide (printsipaalide, volitajate) vahel seoses komisjonäride (agentide, usaldusisikute) osutatavate teenustega, mis on seotud selliste lepingute sõlmimise ja täitmisega, millest tulenevad kohustused tuleb täita kooskõlas kliiringu ja kliiringutegevuse föderaalseadusega tehtud kliiringu tulemuste põhjal, sealhulgas rahaliste vahendite tagastamine komitentidele (printsipaalidele, volitajatele)
61 163Arveldused välisvaluutas residentide vahel seoses tuletisfinantsinstrumendiks oleva lepingu täitmise ja/või lõpetamisega
61 170Sularaha väljavõtmine residendi välisvaluuta pangakontolt, mis on avatud volitatud pangas
61 175Sularaha sissemaksmine residendi välisvaluuta pangakontole, mis on avatud volitatud pangas
70Mittekaubanduslikud operatsioonid
70 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses maksude, lõivude jms kogumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70120
70 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses maksude, lõivude jms kogumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70125
70 030Arveldused seoses pensionide, toetuste ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120
70 040Arveldused seoses pensionide, toetuste ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125
70 050Arveldused seoses palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120
70 060Arveldused seoses palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125
70 090Arveldused seoses tagastamatu finantsabi osutamisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70100
70 095Arveldused seoses tagastamatu finantsabi osutamisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70105
70 100Arveldused seoses heategevusliku abi osutamisega mitteresidendilt residendile, annetuste kogumisega, uurimistoetuste ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega)
70 105Arveldused seoses heategevusliku abi osutamisega residendilt mitteresidendile, annetuste kogumisega, uurimistoetuste ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega)
70 110Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel
70 115Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel
70 120Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses kohtuorganite otsuste täitmisega
70 125Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses kohtuorganite otsuste täitmisega
70 200Mitteresidendi muud arveldused residendi kasuks seoses mittekaubanduslike operatsioonidega, välja arvatud arveldused koodidega 70010, 70030, 70050, 70090,70100, 70110,70120
70 205Residendi muud arveldused mitteresidendi kasuks seoses mittekaubanduslike operatsioonidega, välja arvatud arveldused koodidega 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125
70 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks seoses mittekaubanduslikest operatsioonidest saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
70 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses mittekaubanduslikest operatsioonidest saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega
80Arveldused volitatud panga ja mitteresidendi vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas ning volitatud panga ja residendi vahel välisvaluutas
80. jaotise operatsiooniliikide koode kasutab üksnes volitatud pank, et säilitada valuuta- ja muude residentide ja mitteresidentide tehtud operatsioonide andmeid
80 010Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas laenulepingu alusel
80 020Venemaa Föderatsiooni valuuta mahakandmine mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuutakontolt seoses akreditiivi avamisega
80 021Venemaa Föderatsiooni valuuta kandmine mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuutakontole seoses akreditiivi sulgemisega
80 050Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses muude operatsioonidega, välja arvatud arveldused koodidega 80010, 80020, 80021
80 110Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas laenulepingu alusel
80 120Välisvaluuta mahakandmine volitatud pangas avatud residendi arvelduskontolt seoses akreditiivi avamisega
80 121Välisvaluuta kandmine volitatud pangas avatud residendi arvelduskontole seoses akreditiivi sulgemisega
80 150Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas seoses muude operatsioonidega, välja arvatud arveldused koodidega 80110, 80120, 80121
99Arveldused seoses muude, loetelu jaotistes 01–80 otseselt nimetamata operatsioonidega
99 010Ekslikult mahakantud (kontole kantud) rahaliste vahendite tagastamine residendile
99 020Ekslikult mahakantud (kontole kantud) rahaliste vahendite tagastamine mitteresidendile
99 090Arveldused seoses loetelu jaotistes 01–80 nimetamata operatsioonidega, välja arvatud maksed koodidega 99010, 99020

Transliteratsiooni tabel

Transliteratsiooni tabel vene tähtede ja sümbolite konverteerimisel ladina tähtedeks.

Vene täht või sümbolLadina ekvivalent (SWIFT RUR6 standard)
АA
БB
ВV
ГG
ДD
ЕE
Ёo (väike)
ЖJ
ЗZ
ИI
Йi (väike)
КK
ЛL
МM
НN
ОO
ПP
РR
СS
ТT
УU
ФF
ХH
ЦC
ЦC
Чc (väike)
ШQ
Щq (väike)
Ъx (väike)
ЫY
ЬX
Эe (väike)
Юu (väike)
Яa (väike)
’ (apostroof)
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
((
))
??
++
,,
//
-- (sidekriips)
.. (punkt)
:: (koolon)

Ladina tähed, mis ei kuulu transleerimisele (nt. saaja firma nimetus on registreeritud ladina tähtedega), peavad olema koondatud apostroofide «’» vahele. Näiteks ФИРМА " XEROX“ transliteratsioon oleks FIRMA ’XEROX’.