Kodukindlustuse tingimused. Vastutuskindlustus 1/2020

Kehtivad alates 01.07.2020

Käesolevad kodukindlustuse tingimused (edaspidi tingimused) on osa Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kodukindlustuse lepingust.

 1. VASTUTUSKINDLUSTUSE EESMÄRK

  1. Vastutuskindlustuse eesmärgiks on kaitsta kindlustatud isikut kolmanda isiku poolt esitatud kahju hüvitamise nõude eest käesolevates tingimustes sätestatud korras ja ulatuses.
 2. VASTUTUSKINDLUSTUSE VARIANDID

  1. Vastutuskindlustuse variandid on:

   1. kinnisvara vastutuskindlustus;

   2. eraisiku vastutuskindlustus.

   Kindlustusvõtja poolt valitud vastutuskindlustuse variant märgitakse kindlustuspoliisile.

 3. KINNISVARA VASTUTUSKINDLUSTUS

  1. Kinnisvara vastutuskindlustus on poliisile märgitud kindlustatud hoone või korteri valdamise või kasutamise läbi kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodil kolmandale isikule (kahjustatud isik) õigusvastaselt tekitatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud tsiviilvastutus.

  2. Kindlustatud isik kinnisvara vastutuskindlustuse variandi puhul.

   1. Kindlustatud isik on isik, kellega seotud riski on kindlustatud. Riski mõiste all peetakse käesolevates tingimustes silmas tsiviilvastutuse ning sellega kaasneda võivat kahju hüvitamise kohustuse tekkimise võimalust.

   2. Kinnisvara vastutuskindlustuse variandi korral on kindlustatud isikuks kindlustatud korteri või hoone omanik.

   3. Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustatud korteri või hoone omanik, siis on tegemist kindlustuslepinguga, mis on sõlmitud kolmanda isiku (kindlustatud korteri või hoone omaniku) kasuks.

 4. ERAISIKU VASTUTUSKINDLUSTUS

  1. Eraisiku vastutuskindlustusega on kindlustatud isiku tavapärases igapäevaelus eraisikuna kolmandale isikule (kahjustatud isik) õigusvastaselt tekitatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud tsiviilvastutus.

  2. Eraisiku vastutuskindlustus kehtib Eesti Vabariigis ning hõlmab muu hulgas ka kindlustatud isiku:

   1. Seesamis kindlustatud hoone või korteri valdamise või kasutamise käigus tekkinud kahju;

   2. alla 18-aastaste laste poolt tekitatud kahju;

   3. kindlustatud isiku looma poolt tekitatud kahju.

  3. Kui eraisiku vastutuskindlustuse korral on kindlustusvõtjaks üürnik, siis hõlmab eraisiku vastutuskindlustus kaitset ka nende juhtumite osas, milles üürnik on kahjustanud, kaotanud või hävitanud üüritud korteri kasutamise või valdamise käigus üürileandja vara.

  Üürisuhte puhul ei kohaldata piirangu punkti 53.6.

  1. Kindlustatud isik eraisiku vastutuskindlustuse variandi puhul.

   1. Kindlustatud isik on füüsiline isik, kellega seotud riski on kindlustatud. Riski mõiste all peetakse käes-olevates tingimustes silmas tsiviilvastutuse ning sellega kaasneda võivat kahju hüvitamise kohustuse tekkimise võimalust.

   2. Kindlustatud isikud on kindlustusvõtja ja kindlustusvõtjaga koos poliisil nimetatud aadressil (kindlustus-kohas) elavad seaduslikud või faktilised perekonnaliikmed.

   3. Seaduslike perekonnaliikmete all peetakse käesolevates tingimustes silmas kindlustusvõtja abikaasat, nende kuni 18 aasta vanuseid lapsi ning vanemaid.

   4. Faktiliste perekonnaliikmete all peetakse käesolevates tingimustes silmas kindlustusvõtja elukaaslast, nende kuni 18 aasta vanuseid lapsi ning vanemaid.

 5. VASTUTUSKINDLUSTUSE ÜLDISED MÕISTED

  1. Kolmas isik

   1. Kolmandateks isikuteks loetakse kõik need isikud, kes ei ole kindlustuslepingu poolteks ega kindlustatud isikuteks.

   2. Kahjustatud isikuks kindlustuslepingu mõistes on kolmas isik, kellele kindlustatud isik tekitas õigus-vastase tegevusega isiku- või asjakahju.

  2. Õigusvastaselt tekitatud kahju

   1. Õigusvastaselt tekitatud kahjuks loetakse sellist kindlustatud isiku süülist õigusrikkumist, mille taga-järjel tekib kolmandale isikule isiku- või asjakahju, ning mille eest kindlustatud isik vastutab seaduses sätestatud alustel.

   2. Õigusvastane tegu käesolevate tingimuste mõistes on kindlustatud isiku süüline tegu või tegevusetus, millega rikutakse kehtivaid õigusnorme.

   3. Erinevalt tingimuste punktides 10.1 ja 10.2 sätestatust ei ole kinnisvarakindlustuse variandi ning looma omaniku vastutuse puhul kindlustatud isiku süüline käitumine oluline.

   4. Süü vormid on hooletus, raske hooletus ja tahtlus. Vastavate mõistete tõlgendamisel lähtutakse neile mõistetele seadusega antud tähendusest.

   5. Hüvitamisele ei kuulu kindlustatud isiku poolt kolmandale isikule tahtlikult põhjustatud kahju.

   6. Õigusvastase kahju tekitamise aeg.

    1. Õigusvastase kahju tekitamise ajaks loetakse ajahetke, mil kahjustatud isikul tekkis kindlustatud isiku vastu seadusest tulenev kahju hüvitamise nõue. Kahju hüvitamise nõue tekib vahetult pärast kahju tekitanud sündmust.

    2. Kahjustatud isiku kahju hüvitamise nõue kindlustatud isiku ees peab olema tekkinud kindlustus-perioodil ning kahjustatud isikul peab olema võimalik kahju hüvitamise nõuet kindlustatud isiku vastu seaduse alusel maksma panna.

    3. Kahjustatud isiku poolt kindlustatud isikule nõude esitamist kindlustusperioodil ei võrdsustata kahju tekkimise ajaga.

  3. Isiku- ja asjakahju

   1. Isikukahjuks on käesolevate tingimuste mõistes kahju tekkimine tervise kahjustumise, kehavigastuste tekkimise või surma tõttu.

   2. Asjakahjuks on käesolevate tingimuste mõistes kahju tekkimine asja kahjustumise, hävimise või kadumise tõttu.

  4. Seaduse kohaldamisala

   1. Kindlustatud isiku poolt kahjustatud isikule põhjustatud isiku- või asjakahju korral võetakse vastutuse tekkimise aluseks selle asukohariigi seaduse vastavasisulised sätted, mille alusel kindlustatud isiku vastutus tekib, arvestades kindlustuslepingus toodud erisusi.

   2. Seaduse mõiste all peetakse käesolevates tingimustes silmas eelkõige õigusakte, mis reguleerivad lepingu-väliseid võlasuhteid.

 6. KINDLUSTUSLEPINGU KEHTIVUS

  1. Kindlustusleping kehtib kindlustuslepingus sätestatud kindlustusperioodil, -tingimustel ja -territooriumil.
 7. KINDLUSTATUD ISIK SOLIDAARVÕLGNIKUNA

  1. Solidaarvastutus käesolevate tingimuste mõistes on mitme isiku ühine vastutus kahju põhjustamises, mille korral võib kahjustatud isik täies mahus või osaliselt täitmist nõuda kahju põhjustanud isikutelt ühiselt või üks-kõik kellelt neist eraldi.

  2. Kui kindlustatud isik vastutab kolmanda isiku (kahjustatud isik) ees solidaarselt koos teiste kahju põhjustanud isikutega, lähtutakse kindlustushüvitise määramisel kindlustatud isiku vastu esitatud nõude suurusest, mitte kindlustatud isiku vastutuse jagunemise osast solidaarvõlgnike vahelises suhtes.

  3. Kui kindlustatud isiku vastu esitab nõude teine solidaarvõlgnik, lähtutakse kindlustushüvitise määramisel kindlustatud isiku vastutuse osast solidaarvõlgnike vahelises suhtes.

  4. Kindlustushüvitise maksmisel läheb kindlustatud isiku tagasinõudeõigus teiste solidaarvõlgnike vastu välja-makstud kindlustushüvitise ulatuses Seesamile üle.

 8. NÕUDEÕIGUS JA NÕUETE ESITAMISE AEG

  1. Kindlustushüvitise saamise õigus on ainult isikul, kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud. Kahjustatud isikul ei ole õigust nõuda Seesamilt kindlustushüvitise maksmist endale ilma kindlustusvõtja sellekohase nõus-olekuta.

  2. Kui kindlustatud on kolmanda isikuga seotud kindlustusriski, on kolmandal isikul (kindlustatud isik) õigus nõuda Seesamilt kindlustushüvitise tasumist ja kõiki sellega seotud õigusi. Kindlustatud isik ei või neid õigusi käsutada ilma kindlustusvõtja nõusolekuta.

  3. Kindlustusvõtja võib kindlustatud isikule kindlustuslepingust tulenevaid õigusi oma nimel käsutada, muu hulgas kindlustatud isiku nõude Seesami vastu sisse nõuda või nõudest loobuda. Seesam peab oma kohustuse kindlustusvõtjale täitma üksnes juhul, kui viimane tõendab, et kindlustatud isik andis kindlustuslepingu sõlmimiseks nõusoleku.

  4. Kindlustatud isikul on õigus esitada Seesamile kindlustushüvitise nõue kolm aastat pärast kindlustusperioodil toimunud kahju, mille eest kahjustatud isikul tekkis kindlustatud isiku vastu kahju hüvitamise nõue. Aegumis-tähtaeg hakkab kulgema kindlustusperioodil toimunud kahju kalendriaasta lõpust.

  5. Kindlustatud isiku kindlustushüvitise nõue Seesami vastu peatub kohtumenetluse ajaks olukorras, kus kahjustatud isik esitab kindlustatud isiku vastu hagi kohtusse. Kindlustushüvitise nõude peatumise eeldused on:

   1. vastutust tekitava kahju toimumine kindlustusperioodil;

   2. kindlustatud isik on Seesamit kohtumenetlusest õigeaegselt teavitanud.

  6. Kui kahjustanud isiku nõue kindlustatud isiku vastu aegub, siis lõppeb aegumise hetkest ka kindlustatud isiku nõue Seesami vastu.

 9. HÜVITAMISELE KUULUVA KAHJU LIIGID JA ULATUS

  1. Kindlustuslepingu alusel kuulub hüvitamisele isiku- ja asjakahju.

  2. Kindlustatud isiku poolt kahjustatud isikule põhjustatud isiku- või asjakahju suuruse arvestamisel võetakse aluseks selle asukohariigi seaduse vastavasisulised sätted, mille alusel kindlustatud isik on kohustatud kahjustatud isikule kahju hüvitama, arvestades käesolevas kindlustuslepingus toodud erisusi.

  3. Kindlustuslepingu alusel ei kuulu hüvitamisele kindlustatud isiku õigusvastase teo tagajärjel kahjustatud isikule tekkinud:

   1. saamata jäänud tulu nõue. Saamata jäänud tulu käesolevate tingimuste mõistes on vaadeldav tuluna, mida kahjustatud isik oleks vastavalt asjaoludele, eelkõige tema tehtud ettevalmistuste tõttu tõenäoliselt tulevikus saanud, kui õigusvastast kahju ei oleks talle tekitatud;

   2. mittevaralise kahju nõue. Mittevaralise kahjuna on käesolevate tingimuste mõistes vaadeldav moraalne kahju, kui kahjustatud isikule on põhjustatud füüsilist või hingelist valu ja kannatusi;

   3. puhtmajandusliku kahju nõue. Puhtmajanduslikuks kahjuks käesolevate tingimuste mõistes on varakahju, mis ei ole otseselt seotud isiku või asjakahjuga. Puhtmajanduslikku kahju ei teki isikul, kellele kindlustatud isik asja- või isikukahju otseselt põhjustab;

   4. keskkonnakahju. Keskkonnakahjuna käesolevate tingimuste mõistes on vaadeldav selline kahju, mis on tekkinud keskkonnaohtliku tegevuse tagajärjel.

   5. Seesamil on õigus kindlustushüvitisest maha arvata igasugune kasu, mida kahjustatud isik sai kahju tekitamise tagajärjel, v.a juhul, kui selline mahaarvamine on vastuolus kahju hüvitamise eesmärgiga.

   6. Isikukahjude korral kuulub kindlustushüvitisest mahaarvamisele pensioni- või muu sotsiaalkindlustuse korras hüvitamisele kuuluvad nõuded.

   7. Kindlustuslepingu alusel kuuluvad hüvitamisele muu hulgas kahjustatud isiku poolt kantud kohtu ning kohtuvälised kulutused õigusabile, kui need olid põhjendatud ja vajalikud oma nõuete maksmapanekul kindlustatud isiku vastu.

  Õigusabikulud
  1. Kindlustatud isiku vastu suunatud nõuete tõrjumiseks vajalikud õigusabikulud kuuluvad hüvitamisele järgmiste tingimuste koosesinemisel:

   1. kindlustatud isik vajab õigusabi kolmandale isikule põhjustatud õigusvastasest teost tulenevate nõuete tõrjumiseks;

   2. ei esine ühtegi käesolevates tingimustes ja kindlustuspoliisil nimetatud piirangut, mis välistavad Seesami täitmise kohustuse;

   3. kindlustatud isikule õigusabi osutav isik on Seesamiga eelnevalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimal-davas vormis kooskõlastatud.

  2. Hüvitamisele kuuluvad nii kohtu kui kohtuvälised õigusabikulud, mis on tehtud kindlustatud isiku kaitseks, isegi juhul, kui tema vastu esitatud nõue osutub hiljem alusetuks.

  3. Seesam kohustub hüvitama kindlustatud isikule tekkinud õigusabikulud kahe nädala jooksul ajast, mil kindlustatud isik on Seesamile esitanud tõendid õigusabikulude suuruse kohta.

  4. Kindlustatud isikul on õigus nõuda Seesamilt õigusabikulude ette tasumist.

  5. Juhul kui Seesam on kindlustatud isikule ettemaksuna tasunud õigusabikulud ning kohtuotsusega mõistetakse kahjustatud isikult kindlustatud isiku kasuks välja õigusabikulud, on kindlustatud isik kohustatud Seesamile maksma tagasi õigusabikulude selle osa, mis kindlustatud isikul on vastavalt kohtuotsusele õigus saada kahjustatud isikult.

  6. Kui kohtuotsusega on kindlustatud isikul õigus tagasi saada õigusabikulusid suuremas ulatuses, kui Seesam õigusabikulusid kohtumenetluse eelselt kindlustatud isikule tasus, on kindlustatud isik kohustatud Seesamile tagastama rahasumma, mis vastab kohtumenetluse eelselt Seesami poolt tasutud õigusabikulude summale.

  7. Hüvitamisele ei kuulu kindlustatud isiku õigusabikulud, mis ei ole seotud õigusvastasest teost tulenevate nõuete tõrjumisega ning nõuete osas, mis ei ole seoses vastutuskindlustuse kindlustusvariandiga või hoopis võimaliku kindlustusjuhtumiga.

  8. Hüvitamisele ei kuulu õigusabikulud, mis ei ole seotud asja- või isikukahjuga.

  9. Hüvitamisele ei kuulu õigusabikulud, mis on seotud käesolevate tingimuste piirangutes nimetatud sündmuse esinemisega. Eeltoodut ei kohaldata olukorras, kus piirangutes toodud sündmuse esinemine selgub alles kohtu-menetluses. Sellisel juhul hüvitab Seesam kindlustatud isiku kohtumenetluses kantud õigusabikulud kuni Seesami täitmiskohustust välistava piirangu selgumiseni.

  Ekspertiisikulud
  1. Hüvitamisele kuuluvad ka kindlustatud isiku vastu esitatud nõuete tõrjumiseks vajalikud ekspertiisikulud, mis on Seesamiga eelnevalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastatud.

  2. Ekspertiisikulud kuuluvad hüvitamisele järgmiste tingimuste koosesinemisel:

   1. kindlustatud isik vajab ekspertiisi kolmandale isikule põhjustatud õigusvastasest teost tulenevate nõuete tõrjumiseks;

   2. ekspertiisi teostamine on vajalik kahju tekkimise, ulatuse või suurusega seotud asjaoludega;

   3. ei esine ühtegi käesolevates tingimustes nimetatud piirangut.

  3. Seesam kohustub hüvitama kindlustatud isikule tekkinud ekspertiisikulud kahe nädala jooksul ajast, mil kindlustatud isik on Seesamile esitanud tõendid ekspertiisikulude suuruse kohta.

  4. Kindlustatud isikul on õigus nõuda Seesamilt ekspertiisikulude ette tasumist.

  5. Juhul kui Seesam on kindlustatud isikule ettemaksuna tasunud ekspertiisikulud ning kohtuotsusega mõistetakse kahjustatud isikult ekspertiisikulud kindlustatud isiku kasuks välja, on kindlustatud isik kohustatud tagastama Seesamile tema poolt tasutud ekspertiisikulude summa.

  6. Juhul kui ekspertiisiga leiab tuvastamist, et kahju on põhjustatud mõne käesolevates tingimustes nimetatud piirangu tõttu, on Seesamil õigus nõuda tasutud ekspertiisikulud kindlustatud isikult tagasi.

  Kindlustatud isiku asjaoludest teatamise kohustus
  1. Kindlustatud isik kohustub Seesamile teatama asjaoludest, mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimu-mine, samuti kahjustatud isiku poolt tema vastu nõude esitamisest, ühe nädala jooksul, arvestades ajast, mil kindlustatud isik sai asjaolust või nõude esitamisest teada.

  2. Kindlustatud isik peab Seesamile viivitamata teatama tema suhtes vastutust põhjustada võiva kohtu- või muu menetluse algatamisest või asjaolust, mis võib olla aluseks kindlustatud isiku vastu nõude esitamisel.

  3. Kui kindlustatud isik rikub punktides 42–43 nimetatud kohustust ning selle rikkumise tagajärjel tekib Seesamil kahju, võib Seesam kohustuse rikkumisena tekkinud kahju ulatuses oma täitmise kohustust vähendada.

  4. Kui kindlustatud isik rikub punktides 42–43 nimetatud kohustust tahtlikult, vabaneb Seesam täitmise kohus-tusest täielikult.

 10. KINDLUSTATUD ISIKU KOHUSTUSED KAHJU TOIMUMISEL

  1. Kindlustatud isik kohustub Seesamile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama selgitusi ning tõendeid, mis on olulised kindlustatud isiku võimaliku vastutuse tekkimise aluste hindamiseks.

  2. Kindlustatud isik kohustub Seesamile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama selgitusi ning tõendeid, mis on olulised kahju tekkimise asjaolude, kahju ulatuse või selle suuruse hindamiseks.

  3. Kui kindlustatud isik rikub punktides 46–47 nimetatud kohustusi ning rikkumisel on mõju kindlustusjuhtumi asjaolude ja Seesami täitmiskohustuse kindlakstegemisele, vabaneb Seesam täitmise kohustusest osaliselt või täielikult.

 11. KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE

  1. Kahju hüvitamisel lähtutakse kahju tekkimise ajal kehtinud kindlustuslepinguga kokkulepitud tingimustest, kindlustussummast ja omavastutusest.

  2. Seesam kohustub tasuma kindlustushüvitise viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul ajast, mil kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku poolt rahuldati, või ajast, mil kahjustatud isiku nõue on tuvastatud kohtuotsuse, nõude tunnustamise või kompromisslepinguga.

  3. Kui Seesam rikub punktis 49 nimetatud kohustust, on kindlustatud isikul õigus Seesamilt nõuda viivitamise tagajärjel temale tekkinud kahju hüvitamist.

  4. Seesam vabaneb kindlustushüvitise maksmisest juhul, kui kindlustatud isik hüvitab kahjustatud isikule kahju või tunnustab kahjustatud isiku nõuet olukorras, kus kindlustatud isiku vastutus või selle ulatus ei ole selge.

 12. KINDLUSTUSJUHTUMI PIIRANGUD

  1. Ei hüvitata kahju:

   1. mis põhineb sündmusel, millest kindlustatud isik oli või pidi olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;

   2. mille kindlustatud isik on põhjustanud endale või samas kindlustuskohas elavale pereliikmele;

   3. mille kindlustatud isik on põhjustanud tahtlikult;

   4. kui kindlustatud isik oli kahju tekitamise ajal alkoholi, narkootilise, toksilise vms uimastavate ainete tarvitamise või joobe tunnustega või joobes;

   5. mis on põhjustatud mittekindlustatud isiku poolt;

   6. mis tuleneb kolmanda isiku asja hävimisest, kahjustumisest või kadumisest ajal, mil kindlustatud isik seda valdas, haldas, hoidis, vedas, rentis, laenas, kasutas või töötles. Eeltoodud välistust kohaldatakse sõltumata sellest, kas kindlustatu valdus oli seaduslik või ebaseaduslik;

   7. mis tuleneb alusetust rikastumisest;

   8. mis tuleneb käsundita asjaajamisest;

   9. mis kuulub hüvitamisele kohustusliku vastutuskindlustuse alusel;

   10. mis on põhjustatud toote puudusest;

   11. mis tuleneb lepingulise kohustuse rikkumisest (sh leppetrahvid, intressid, viivised ja maksud);

   12. mis on põhjustatud vääramatust jõust;

   13. mis tuleneb töö- või ametikohustuste täitmisest majandustegevusest, mittetulundusühingutes osalemisest või kindlustatud isiku tegevusest mis tahes juriidilise isiku juhtorgani liikmena tekkinud vastutusest;

   14. mis tekib kindlustatud isikule kuuluva hoone või korteri valdamise või kasutamise käigus ajal, mil eel-nimetatud hoone või korter polnud Seesamis kindlustatud (p 6.1);

   15. spordivõistluse käigus konkreetse spordiala reeglite järgimisel tekkinud kahju;

   16. mittevaralisi nõudeid või esemekahju korral saamatajäänud tulu;

   17. mis tuleneb mootori jõul liikuvate maismaasõidukite, vee- ja õhusõidukite (sh droonid) valdamisest, kasutamisest, omamisest, liisimisest või rentimisest.