LHV kodukindlustuse tingimused

Kehtivad alates 01.12.2019

Käesolevad kindlustustingimused sätestavad Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali (edaspidi: Compensa) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kodukindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja tingimused. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes juhindutakse võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.

 1. KINDLUSTATUD ESE

  1. Kindlustatud ese on poliisil märgitud vara. Kindlustatud esemeks võib olla:

   1. Hoone või ridaelamuboks;
   2. Rajatis;
   3. Korteri siseviimistlus või korteri siseviimistlus koos mõttelise osaga;
   4. Kodune vara;
   5. Ajutise elukoha üürikulu;
   6. Saamata jäänud üüritulu.
  2. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis koos selle põhikonstruktsioonide, sise- ja välisviimistluse, statsionaarselt paigaldatud tehnosüsteemide (sh ventilatsiooni- ja küttesüsteemid) ja sanitaartehnika Hoonevälised kütte-, vee-, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide osad on kindlustatud selles osas, mis asuvad hoonega samal kinnistul. Hoone on näiteks eramu, abihoone, klaaskasvuhoone, garaaz ja saun. Samuti on koos hoonega kindlustatud kuni 10 000 euro väärtuses (sisaldub kindlustussummas) samas kindlustuskohas asuvad rajatised ja kuni 20m² suurused hooned. Eramust eraldiseisev saun ja suuremad hooned kui 20m² tuleb kindlustuslepingus eraldi märkida. Hoone külge kinnitatud päikesepaneelid on kindlustustatud kuni 10 000 euro väärtuses. Üle 10 000 euro väärtuses päikesepaneelid tuleb kindlustuslepingus eraldi märkida. Ridaelamuboks on ridaelamu- või kaksikelamuboksi siseviimistlus ja hoone osad selle piires kuni naaberboksi siseviimistluseni (sh kaasomandis olevad hoone osad). Ühised tehnosüsteemi osad väljaspool ridaelamu- või kaksikelamu boksi on kindlustatud ulatuses, mis vastab mõttelisele osale ridaelamus või kaksikelamus. Lisaks on koos hoone või ridaelamuboksiga kindlustatud sisseehitatud mööbel (sh köögimööbel, lükanduksed), sanitaartehnika ja signalisatsiooniseadmed. Hoonena või ridaelamuboksina ei ole kindlustatud esemeks:

   a) hoonega ühendamata esemed (ehitusmaterjalid, lahti monteeritud ehitise osad jms);
   b) hoones asuv kodune vara (köögitehnika, valgustid, mööbel jms), mida saab kindlustada koduse varana;
   c) kile- ja plastikkattega kasvuhooned.

  3. Rajatis on hoonega, ridaelamu- või kaksikelamu boksiga samas kindlustuskohas asuv ehitis, mis ei ole hoone. Rajatised on piirdeaiad, väravad, tõkkepuud, õuevalgustid, katusealused, lipumastid, hoonest eraldi asetsevad päikesepaneelid jms. Rajatisena ei ole kindlustatud:

   a) kaev, kaevus olevad seadmed, kaevuvesi, sillad, paadisillad, muulid, tiigid, muru, puud, põõsad, rohttaimed, mänguväljakud ja teed (sh kõnni- ja sõiduteed).

  4. Korteri siseviimistlus on ehituslikult piiritletud eluruum koos hoone oluliste osadega, põranda-, seinaja lagede kattematerjalid, mittekandvad vaheseinad, sisseehitatud mööbel (sh köögimööbel, lükanduksed), sisseehitatud ahjud, tehnosüsteemi osad, sanitaartehnika, korteri uksed, aknad, rõdud ja korteri juurde kuuluv lukustatud panipaik, mis asub korterelamus. Korteri siseviimistlus koos mõttelise osaga on korteri siseviimistlus ja kaasomandis olev omandi suurusele vastav mõtteline osa hoonest (näiteks hoone katus, kandvad seinad, trepikojad, liftid jms). Korteri siseviimistlusena ei ole kindlustatud:

   a) korteris asuv vallasvara (näiteks köögitehnika, mööbel, valgustid jms).

  5. Kodune vara on kindlustuslepingus märgitud ja kindlustuskohas asuv vallasvara (näiteks mööbel, köögitehnika, rõivad, koduelektroonika jms). Koduse varana ei ole kindlustatud:

   a) dokumendid, käsikirjad, väärtpaberid, loteriipiletid, arhiivid, andmebaasid, arvutite tarkvara ja litsentsid, lõhkeaine, laskemoon, elusolendid (loomad, linnud, kalad), taimed, ehitustööriistad õues või hoones, kus ei elata alaliselt, üürnikule kuuluv vara, kui üürnik ei ole kindlustusvõtjaks, majandustegevuses kasutatav vara, korterelamu hoovis asuv vara, registreerimisele kuuluvad mootorsõidukid, õhu- ja veesõidukid ja vara, mille omamine on ebaseaduslik.

  6. Ajutise elukoha üürikulu. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel muutub alaline elukoht elamiskõlbmatuks, hüvitatakse mõistlikud kulutused ajutise elukoha üürikulule, kolimise kulud ajutisse eluruumi ja tagasi kindlustuskohta aja eest, kui alaline elukoht oli elamiskõlbmatu, tekkinud kahju ulatuses, kuid mitte rohkem kui kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma ulatuses. Kui kindlustatud esemeks olevat elukohta ei saa taastada, hüvitatakse ajutise eluruumi üürikulu kuni hüvitise maksmiseni, kuid mitte kauem kui 12 kuud ja mitte rohkem kui kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma ulatuses. Hüvitamisele ei kuulu ajutise elukoha kommunaalmaksed.

  7. Saamata jäänud üüritulu. Kui kindlustatud esemeks olev välja üüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks, hüvitatakse saamata jäänud üür aja eest, kui üüripind oli elamiskõlbmatu, tekkinud kahju ulatuses, kuid mitte rohkem kui kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma ulatuses ja mitte kauem kui 12 kuud. Hüvitamisele ei kuulu kommunaalmaksed, leppetrahvid, viivised ja kahju, kui üürileping lõpetati muul põhjusel kui kindlustusjuhtum (näiteks üürileping lõppes).

 2. KINDLUSTUSJUHTUM

  1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimuv kindlustatud eseme hävimine, kahjustumine või kaotsiminek ootamatu ja ettenägematu sündmuse tõttu. Kindlustusjuhtumi korral tekib Compensal hüvitamiskohustus kindlustuslepingus sätestatud juhul ning ulatuses.

  2. Kindlustusjuhtum võib olla (ainult vastavalt poliisil märgitule):

   1. tulekahju;
   2. tormikahju;
   3. torustiku leke;
   4. murdvargus;
   5. üleujutus;
   6. koguriskikindlustuse kahju;
   7. vastutuskindlustuse kahju;
   8. õnnetusjuhtumikindlustuse kahju.
  3. Tulekahju korral hüvitatakse kindlustatud eseme ootamatu ja ettenägematu kahju, mille põhjus on:

   a) väljaspool küttekollet leviv lahtine tuli või sellest tingitud suits, tahm ja tulekustutusvesi;
   b) pikselöögi otsetabamus;
   c) pikselöögist tekkinud ülepinge;
   d) plahvatus;
   e) piloteeritava õhusõiduki (lennuk, kopter), selle osa või laadungi alla kukkumine.

  4. Tormikahju korral hüvitatakse kindlustatatud esemele tekkinud ootamatu ja ettenägematu kahju, mille põhjus on:

   a) torm (tuulepuhang kiirusega vähemalt 18m/s);
   b) rahe;
   c) rüsijää.
   Ei hüvita:
   a) kahju, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on üleujutus, sh tormi tõttu tekkinud üleujutus.

  5. Torustiku lekke korral hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud ootamatu ja ettenägematu kahju, mille põhjus on:

   a) hoone- või korterisisese veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte-, jahutussüsteemi või sadevee äravoolutorustikust väljavoolanud vesi, reovesi või aur;
   b) torustiku külge püsivalt ühendatud kodumasinate või nende ühendusdetailide purunemise tagajärjel välja voolanud vedelik või aur;
   c) sprinkler- või muu veekustutussüsteemi leke;
   d) akvaariumist väljavoolanud vesi.

   Ei hüvita:
   a) kahju mis on seotud sellega, et hoone kütteseadmed ei töötanud ja selle tagajärjel tekkis külmumine;
   b) kahju, mis on tekkinud pikaajalise protsessi, nagu kõdunemise, hallitamise, korrosiooni, rooste vms tõttu;
   c) kahju, mis on põhjustatud liigniiskusest, kondensaadist, puhastus- või koristusveest;
   d) kahju, mille otsene või kaudne põhjus on loodusnähtuste tõttu kanalisatsioonisüsteemi kaudu hoonesse tungiv vesi või reovesi;
   e) väljavoolanud vee või muu vedeliku maksumust.

  6. Murdvarguse korral hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

   a) vara vargus kindlustuskohta sissemurdmise teel;
   b) röövimine, mis on kindlustatud eseme hõivamine füüsilist vägivalda kasutades või sellega ähvardades;
   c) vandalism, mis on kindlustatud eseme rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt.
   d) sissemurdmine on kindlustuskohas asuvasse nõuetekohaselt suletud hoonesse tungimine ukse, akna, seina, katuse vms kaudu, kasutades vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamiseks valevõtit, muukrauda või muud mehaanilist abivahendit või ebaseaduslikult teel saadud võtit.

   Lisaks hüvitatakse:
   a) kahju hoone väliste osade vargusest;
   b) murdvarguse korral ukseluku vahetus ilma omavastutuseta, kui ukselukk on lõhutud.

   Ei hüvita:
   a) kahju, kui hoone lukustus avati originaalvõtmega, v.a juhul kui võti oli sattunud kolmandate isikute valdusesse murdvarguse või röövimise teel.

  7. Üleujutuse korral hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud ootamatu ja ettenägematu kahju, mille põhjus on:

   a) torm;
   b) sademed;
   c) veekogu üleujutus. Üleujutuse all mõistetakse ainult looduslikku üleujutust, mille on põhjustanud torm, sademed või veekogu üleujutus. Looduslik üleujutus tähendab erakorralist veetaseme tõusu, mille tõttu tekkinud ebaharilikku veehulka ei suuda maapind ja projektikohaselt rajatud kuivendussüsteem (sh drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteem) vastu võtta. Vee liikumist allpool maapinda ei loeta üleujutuseks.

   Ei hüvita:
   a) kahju, mille põhjus on veevarustus-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemi, sadevee äravoolutorustiku ja sprinkler- või muu kustutussüsteemi torustiku purunemine või külmumine;
   b) kahju, mille põhjus on tammi või muu kaitserajatise purunemine.

  8. Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud ootamatu ja ettenägematu kahju, mis ei ole märgitud punktides 2.4.-2.7. ja mis ei ole välistatud kindlustuslepingu tingimustes. Koguriskikindlustusega hüvitatakse lisaks:

   a) passi, id-kaardi või juhiloa varguse korral uue dokumendi vormistamise kulu kuni 100 eurot;
   b) pangakaardi varguse korral selle ebaseadusliku kasutamise kulu 48 tunni jooksul peale juhtumi toimumist kuni 300 eurot;
   c) varguse korral kindlustuskohas olev sularaha kuni 300 eurot;
   d) välise ukse- või aknaklaasi purunemise korral klaasi vahetus ilma omavastutuseta;
   e) tormikahju korral hüvitatakse kahju tuule kiiruse piirangut arvestamata;
   f) võtmete kadumisel ukseluku vahetamise kulu ilma omavastutuseta;
   g) kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel tekkinud kulud lemmiklooma veterinaarabile kuni 300 eurot.

   Ei hüvita:
   a) ravimeid, mis ei ole registreeritud Eesti veterinaarravimite registris või kui looma raviti loomaarsti poole pöördumata;
   b) kulutusi lemmiklooma ravile, kui need ei ole põhjustatud kindlustusjuhtumist (näiteks haigused, loomulik surm, vaktsineerimised jms).

  9. Vastutuskindlustus

   1. Kodukindlustuse lepingu alusel võib vastutuskindlustusega kindlustada (vastavalt poliisil märgitule) kas kinnisvara omaniku- või valdaja vastutuse ja/või eraisiku vastutuse.

   2. Kinnisvara omaniku- või valdaja vastutuskindlustuse puhul hüvitatakse lepinguvälised nõuded, mis tulenevad kindlustatud esemeks oleva hoone või korteri omamisest või valdamisest.

   3. Eraisiku vastutuskindlustuse kaitse kehtib Kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt lepinguväliselt kolmandatele isikutele tekitatud kahjude korral Eesti Vabariigis (sh lemmikloomaomaniku vastutus, jalgratturi vastutus jne). Eraisiku vastutuskindlustuse puhul ei kuulu hüvitamisele mistahes nõuded, mis tulenevad hoone või korteri omamisest või valdamisest.

   4. Juriidilisest isikust kindlustusvõtja korral hüvitatakse ainult lepinguvälised nõuded, mis tulenevad kindlustatud esemeks oleva hoone või korteri omamisest või valdamisest.

   5. Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu õigusevastane lepinguväline asjavõi isikukahju tekitamine kolmandale isikule, mille tagajärjel Kindlustusvõtjal või tema pereliikmel on tekkinud kahju hüvitamise kohustus. Kindlustusvõtja pereliikmeks loetakse Kindlustusvõtja abikaasat, elukaaslast, nende lapsi ja ülalpeetavaid. Kahju põhjustanud sündmus peab olema toimunud kindlustusperioodil ja kirjalik kahjuhüvitamise nõue peab olema esitatud hiljemalt kuue kuu möödumisel kindlustusperioodi lõpust.

   6. Isikukahju on inimese tervisekahjustusest, vigastusest või surmast tulenev kahju.

   7. Lisaks hüvitab Compensa nõude tõrjumiseks vajalikud õigusabi-, ekspertiisi– ja kohtupidamise kulud. Hüvitatakse Compensaga kooskõlastatud kulud, kuid mitte rohkem kui poliisil märgitud kindlustussumma.

   8. Kõik ühest ja samast põhjusest või sündmusest tulenevad nõuded loetakse üheks kindlustusjuhtumiks. Kindlustusjuhtumi tekkimise ajaks loetakse esimese sündmuse toimumise aega.

   9. Kindlustussumma on kindlustusperioodil välja makstavate kahjude hüvitispiiriks. Ei hüvita nõudeid, mille põhjus on:

    a) Kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt tahtlikult tekitatud kahju;
    b) saamata jäänud tulu;
    c) õigusabikulud, mis on seotud leppetrahvide, intresside jms;
    d) kindlustatu või tema pereliikme poolt alkoholi või narkootiliste ainete mõju all olles toimepandud teost või tegevusetusest tekitatud kahju;
    e) kindlustusvõtja või tema pereliikme valduses oleva renditud, laenatud või muul viisil kasutusse antud vallas- või kinnisasja kahjustumine või kadumine;
    f) kindlustusvõtja või tema pereliikme töö- või ametikohustuste täitmine, majandus- või kutsetegevus, tootjavastutus;
    g) mootori jõul liikuvate maismaa-, vee- ja õhusõidukite või suurema ohu allika valdamine, rentimine, kasutamine, liisimine;
    h) suits, tahm, tolm, aur, niiskus, gaas, soojus, lõhn või muu sarnane pikaajaline tegur;
    i) õhu, maapinna või vee saastumine;
    j) looma poolt tekitatud kahju, va kindlustusvõtja või tema pereliikme lemmiklooma poolt tekitatud kahju;
    k) käsundita asjaajamine;
    l) alusetu rikastumine;
    m) tasu avalik lubamine;
    n) puudusega toode;
    o) asbest, nakkushaigus või infektsioon;
    p) vääramatu jõud;
    q) lõhkeained, relvad, radioaktiivne aine.

    Ei hüvita:
    a) kahju kui ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga, va nõude tõrjumine punkt 2.9.7;
    b) kahju, kui selle põhjustavast asjaolust oli kindlustusvõtja või tema pereliige teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
    c) nõudeid, mis tulenevad lepingulisest vastutusest, lepinguga võetud kohustustest, garantiidest jms;
    d) keskkonnale tekkinud kahju;
    e) kohustusliku vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju;
    f) aegunud nõudeid;
    g) Kindlustusvõtja ja tema pereliikmete omavahelised nõuded;
    h) mittevaralise kahju hüvitamise nõuded;
    i) kahju, mis ei kuulu hüvitamisele Eesti Vabariigis kehtiva seaduse alusel.

  10. Õnnetusjuhtumikindlustus

   1. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on kindlustusvõtja või tema kuni 70 aastase pereliikme püsiv puue või surm, mille põhjustas kindlustuskohas toimunud ootamatu ja ettenägematu õnnetusjuhtum. Õnnetusjuhtum on kindlustatu tahtest sõltumatu välismõjust tingitud ootamatu ja ettenägematu sündmus (sh kuumarabandus, päikesepiste, gaasimürgitus).

   2. Püsivaks puudeks loetakse seisundit, mille korral kehaosa tavapärane funktsioon ei ole taastunud ühe aasta jooksul alates kindlustusjuhtumi toimumisest.

   3. Surmajuhtumiks on kindlustatu surm, mille põhjustas kindlustusperioodil toimunud õnnetusjuhtum.

   4. Püsiva puude hüvitist makstakse, kui kindlustatul on tuvastatud püsiv puue ühe aasta möödumisel alates kindlustusjuhtumi toimumisest. Hüvitise suuruse määramise aluseks on tuvastatud puude raskusaste:

    a) Keskmine puue - kui vajatakse regulaarset kõrvalist abi või juhendamist väljaspool elamiskohta vähemalt korra nädalas. Hüvitise suuruseks on 50% kindlustussummast.
    b) Raske puue - kui vajatakse igal ööpäeval kõrvalist abi, juhendamist või järelevalvet. Hüvitise suuruseks on 70% kindlustussummast
    c) Sügav puue - kui inimene vajab ööpäevaringset pidevat kõrvalist abi, juhendamist või järelevalvet. Hüvitise suuruseks on 100% kindlustussummast.

   5. Surmajuhtumihüvitist makstakse, kui kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on kindlustuspoliisil märgitud kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra.

   6. Ei hüvita kahju mille põhjus on:

    a) alkoholi või narkootiliste ainete mõju;
    b) kindlustatu haigestumine (sh infarkt, insult, radikuliit, epilepsia, borrelioos, HIV, AIDS, kroonilised haigused jms);
    c) kindlustatu haigus, mis aitas kaasa õnnetusjuhtumi tekkele, olenemata sellest, kas haigus oli alanud või diagnoositud enne õnnetusjuhtumit;
    d) ohtlik harrastus või ohtlik töö (sh ehitamine);
    e) võistlussport või selle treeningul osalemine;
    f) meditsiiniline protseduur (sh operatsioon), va juhul kui see on tingitud kindlustusjuhtumist;
    g) kindlustatu poolt enda elu või tervise teadlik ohtu seadmine, enesevigastus, enesetapp, kuriteo toimepanemises osalemine või sellele kaasa aitamine;
    h) ilukirurgia, tätoveering.

    Ei hüvita:
    a) kehaosa või meeleorgani vigastust, mis oli kahjustunud juba enne õnnetusjuhtumit.

 3. HÜVITATAVAD LISAKULUD

  Kindlustusjuhtumi korral hüvitab Compensa lisaks:

  1. lammutus-, prahi äraveo- ja koristuskulud kuni 10% ulatuses ehitise maksumusest;

  2. kulu, mis on tingitud õigusaktide nõuetest kindlustatud eseme taastamiseks;

  3. projekteerimiskulud, kui ehitisel oli vahetult enne kindlustusjuhtumit kasutusluba või kui vastavalt õigusaktile ei pidanud olema kasutusluba;

  4. hoone või korteri puhul esmane abi kindlustuskohas toimunud ootamatu ja ettenägematu õnnetuse korral ehk Compensa Koduabi:

   a) kui puruneb veetoru või selle külge püsivalt ühendatud kodumasina ühendusdetail või muu hoonesisese torustiku ootamatu ja ettenägematu purunemise. Ei hüvitata torustiku sulatamist külmumise tõttu ja ummistuste likvideerimist;
   b) ukse avamine kui ukselukk on rikkis või rikutud kolmandate isikute poolt;
   c) võtmete kadumisel ukseluku vahetuse või lisavõtme tellimise kulu (kui on valitud koguriskikindlustus, punkt 2.8);
   d) kui on purunenud akna- või ukseklaasid;
   e) tormi poolt põhjustatud kahju hoonele või korterile, sh puu, posti vms eseme kukkumisel hoonele (va üleujutuse korral);
   f) juhul kui kindlustusjuhtumi tõttu on vajalik hoone või korteri valvamine kuni 12 tundi;
   g) kindlustuskoht on muutunud elamiskõlbmatuks ja on vajalik abi esmase transpordi organiseerimisel ajutisse elukohta;
   h) ajutise küttelahenduse organiseerimine kuni 24 tundi, kui see on vajalik teiste tehnosüsteemide kaitseks (nt külmumisoht);
   i) hoonesisese elektrisüsteemi ulatusliku rikke korral süttimisohu kõrvaldamine ja diagnostika. Koduabi osutab kindlustusjuhtumi korral järgmiseid teenuseid:
   a) avariiteenuse kohaletulek kindlustuskohta;
   b) kindlustatud eseme parandamine, katmine või tugevdamine (sh kaitsmine välistegurite eest). Compensa Koduabi teenus kehtib, kui see on tellitud Compensa kontakttelefonilt + 372 675 6756.

 4. VÄLISTUSED

  Punktis 4 toodud välistusi kohaldatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral (sh Vastutuskindlustus). Compensa ei hüvita kahju ega kulu, mille otsene või kaudne põhjus on:

  1. sulgemata avadest, läbi ehituskonstruktsioonide või tehnosüsteemide kaudu sisse tunginud vedelik (sh sademed) või aur;
  2. jää või lume raskus, va kahju, mis on tekkinud jää või lume kukkumisest ehitise osadele (sh vihmaveetoru);
  3. ebakvaliteetne/vigane ehitus- või remonditöö, projekteerimis-, planeerimis-, paigaldus- või kokkupanekuviga, sobimatu või defektse ehitusmaterjali kasutamine, va juhul kui eelpool nimetatud põhjuse tagajärjel toimunud kindlustusjuhtumi tõttu tekkis kahju kindlustatud esemeks oleva ehitise või selle kvaliteetsele osale. Ei hüvitata vigase töö ja materjali maksumust ega selle parandamise, asendamise ega ümbertegemise kulusid;
  4. kodutehnikale ja seadmetele (näiteks ehitise tehnosüsteemidele) tekkinud kahju, mille põhjuseks on ootamatu ja ettenägematu katkestus, häire või pinge kõikumine elektrivarustuses väljaspool kindlustuskohta va juhul kui eelpool nimetatud sündmust kinnitab võrguvaldaja või litsenseeritud elektriteenuse osutaja;
  5. kindlustuskohas tehtav ehitus-, hooldus- või remonditöö, va tulekahju korral;
  6. kindlustatud eseme hoolduse kulu ja hoolduse käigus välja vahetatava seadme ja selle osa maksumus;
  7. kulumine, hallitus (sh vamm), katlakivi või muu pikaajaline protsess;
  8. kindlustatud eseme õiguspärane lammutamine, lõhkumine või lahti monteerimine;
  9. lindude, koduloomade, näriliste, putukate tegevus;
  10. vara kaotamine või unustamine, v.a punktis 2.8 toodud võtmete kadumise korral;
  11. kindlustatud eseme kasutamine põhjusel või viisil, milleks see ei ole ette nähtud (näiteks elamu/kõrvalhoone kasutamine ettevõtluse eesmärgil puidutöödeks, autoremondiks, loomapidamiseks jne);
  12. kindlustusvõtja või isiku, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, poolt tahtlus või raske hooletus;
  13. sõjategevus, terrorismiakt, rahvarahutus, ülestõus, massiline korratus, streik, riigipööre, erakorraline seisukord;
  14. sundvõõrandamine, konfiskeerimine või muu samalaadne sündmus;
  15. tuumaenergia kasutamine mistahes eesmärgil või selle kontrolli alt väljumine;
  16. radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine;
  17. keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagneti-lise relva kasutamine;
  18. lõhkamis-, kaevamis-, pinnasetööd või lõhkeaine hoiustamine;
  19. maavärin, maapinna liikumine või maalihe;
  20. vibratsioon;
  21. maapinna, ehitise või selle osade vajumine, pragunemine, kokkutõmbumine, paisumine või temperatuuri kõikumine.
  22. infotehnoloogilise seadme, elektrotehnilise andme töötlusseadme, protsessorjuhitava seadme või masina töötamast lakkamine, andmete muutmine, kustutamine või vargus, andmete ja/või tarkvara tahtlik kahjustamine, sh ebaseaduslikku juurdepääsu kasutades, arvutiviirus või andmete ja/või tarkvara mitteühilduvus või ülelaadimine. Lisaks ei kuulu hüvitamisele:
  23. üle 20m² üldpinnaga hoonetele tekkinud kahju kui need ei ole märgitud kindlustuslepingus;
  24. hoone külge paigaldatud päikesepaneelid maksumusega üle 10 000 euro, va juhul kui kindlustuslepingusse on tehtud sellekohane märge;
  25. kindlustatud eseme sisemine elektriline või mehaaniline rike;
  26. kahju põhjustanud tehnosüsteemi remondi või taassoetamise kulu, va Compensa Koduabi teenuse kasutamise korral, punkt 3.1.4. a), kuni 100 euro ulatuses;
  27. kindlustusjuhtumiga seotud kaudsed kulud, sh telefonikulu, sissetuleku või kasumi vähenemine;
  28. spordivarustusele, kalastustarvetele ja liikumisvahenditele nende tavapärasel kasutamisel tekkinud kahju (sh jalgratastele, tõukeratastele, lastevankritele jms);
  29. üle 1200 euro maksev spordivarustus(näiteks jalgratas, elektriline liikur, suusad, surfivarustus, SUP-i laud jne), va juhul kui kindlustuslepingusse on tehtud sellekohane märge;
  30. kulutused hooldustöödele ning välistele kriimustustele, plekkidele või pragudele seintes;
  31. vara, mis ei olnud enne kahju tekkimist töökorras;
  32. kahju, mis kuulub hüvitamisele kindlustatud eseme garantii alusel (sh ehitusgarantii alusel);
  33. kulutusi senisest erineva ehitise projekteerimiseks (juurdeehitused, välise lahenduse muudatused jms);
  34. kulutusi, mis on seotud kindlustusjuhtumi tagajärjel taastatud hoone või siseviimistluse osa ühtlustamiseks kahjustamata hoone või siseviimistluse osaga (nt värvitooni erinevused uuel ja vanal värvil, keraamiliste plaatide mustrite erinevused, materjali tekstuuri erinevused jms);
  35. mootorsõidukitele, maastikusõidukitele (auto, mootorratas, ATV, mootorsaan) väljaspool kindlustuskohta tekkinud kahju;
  36. kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele ning ei ole ootamatu ja ettenägematu.
 5. COMPENSA VABANEMINE KINDLUSTUSLEPINGU TÄITMISE KOHUSTUSEST

  Compensa vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:

  1. kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja sellel rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;

  2. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tahtluse või raske hooletuse tõttu;

  3. kindlustusvõtja või soodustatud isik on esitanud kahju asjaolude või kahju ulatuse kohta teadlikult valeandmeid;

  4. kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all;

  5. kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt.

   KINDLUSTUSKOHT

  6. Kindlustuskoht on kindlustuslepingus märgitud aadressil asuv(ad) hoone(d), rajatis(ed), korter ja korteriga ühes korterelamus asuv panipaik.

  7. Koduse vara suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks välitingimustes, kehtib kindlustuskaitse ka eramu, ridaelamu- või kaksikelamu boksi piiratud õuealal kuni 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

  8. Kindlustuskaitse kehtib samuti korteri juurde kuuluvas, kindlustusvõtja või tema pereliikme ainukasutuses olevas panipaigas ja kõrvalhoones asuva koduse vara suhtes kuni 15% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

  9. Kindlustusvõtja või tema pereliikmega kaasasolev kodune vara on kindlustatud ka väljaspool kindlustuskohta Eesti Vabariigi piires kuni 2000 euro väärtuses.

 6. KINDLUSTUSSUMMA JA KINDLUSTUSVÄÄRTUS

  1. Hoone, korteri siseviimistluse ja rajatise kindlustusväärtuseks on taastamisväärtus, so sama otstarbega ehitise taastamine kindlustuskohas selle endisel kujul ilma kulumit arvestamata, va juhul kui ehitist ei taastata kindlustuskohas.

  2. Koduse vara kindlustusväärtuseks on taassoetamisväärtus, so uue samaväärse eseme taassoetamise kulu.

   1. Üle 12 kuu vanuste mobiiltelefonide, tahvelarvutite, nutikellade jms seadmete kahjustumise korral vähendatakse kahjuhüvitist vastavalt seadme vanusele järgmiselt:

    a) 12-24 kuud 25%;
    b) üle 24 kuu vanused seadmed ei ole kindlustatud.

    Hüvitise suurus on piiratud seadme turuväärtusega, ehk juhul kui ülaltoodud kujul arvestatud vähendatud hüvitise arvestus ületab seadme turuväärtust, on hüvitise suuruseks seadme turuväärtus. Seadme vanust arvestatakse päevast, mil see uuena osteti. Kui kindlustusvõtja ei tõenda seadme vanust või on seade soetatud kasutatuna, võetakse arvestuse aluseks seadme tootmiskuupäev.

   2. Üle 12 kuu vanuste sülearvutite, personaalarvutite, fototehnika jms seadmete kahjustumise korral vähendatakse kahjuhüvitist vastavalt seadme vanusele järgnevalt:

    a) 12 - 24 kuud 25%;
    b) 24 – 48 kuud 50%;
    c) üle 48 kuu ei ole kindlustatud. Hüvitise suurus on piiratud seadme turuväärtusega, ehk juhul kui ülaltoodud kujul arvestatud vähendatud hüvitise arvestus ületab seadme turuväärtust, on hüvitise suuruseks seadme turuväärtus. Seadme vanust arvestatakse päevast, mil see uuena osteti. Kui kindlustusvõtja ei tõenda seadme vanust või on seade soetatud kasutatuna, võetakse arvestuse aluseks seadme tootmiskuupäev.

   3. Ehitise tehnosüsteemide (kütteseade, boiler, ventilatsioonisüsteem jms) kindlustusväärtuseks on taastamisväärtus. Ehitise tehnosüsteemide kahjustumise korral vähendatakse kahjuhüvitist tulenevalt seadmete vanusest järgnevalt:

    a) alates 3 aastast 20% ning igal järgneval aastal lisandub täiendavalt 10%;
    b) 6-10 aastat 50%;
    c) üle 10 aasta 100%.

    Seadme vanust arvestatakse päevast, mil see uuena osteti. Kui kindlustusvõtja ei tõenda seadme vanust, võetakse arvestuse aluseks seadme tootmiskuupäev.

  3. Järgnevate esemete puhul on kindlustusväärtuseks alati turuväärtus, so samaväärse eseme taassoetamise kulu:

   a) kunstiesemed (sh maalid, skulptuurid);
   b) antiik- ja väärisesemed (sh ehted, mööbel);
   c) relvad;
   d) põllumajandusmasinad (sh muruniidukid);
   e) haagised, mootorsõidukid (sh mootorrattad, motorollerid), ATV-d, ARK-s registreerimisele mitte kuuluvad sõidukid;

 7. OMAVASTUTUS

  Omavastutus on kindlustuslepingus määratud osa kahjust iga kindlustusjuhtumi korral. Omavastutuse summa ulatuses kannab kahju alati Kindlustusvõtja. Omavastutusest väiksemaid kahjusid ei hüvitata.

  1. Kui valvesignalisatsioon on poliisil märgitud, aga varguse toimumisel ei ole signalisatsioon sisse lülitatud, võib Kindlustusandja rakendada kahekordset omavastutuse määra.
  2. Omavastutust ei rakendata tulekahju korral, kui kindlustatud esemeks olev ehitis on hävinud rohkem kui 50%.
  3. Omavastutust ei rakendata punktis 3.1.4. Compensa Koduabi teenuse korral.
 8. KINDLUSTUSRISK JA KINDLUSTUSRISKI VÕIMALIKKUSE SUURENEMINE

  1. Kindlustusrisk on oht, mille realiseerumise tagajärje vastu kindlustatakse.
  2. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemiseks loetakse selliste asjaolude muutumist, mis suurendavad kindlustusjuhtumi realiseerumise tõenäosust või tekkiva kahju suurust.
  3. Kindlustusriski võimalikkust suurendavateks olulisteks asjaoludeks loetakse eelkõige asjaolusid, mille kohta Compensa küsib kindlustusvõtjalt teavet enne kindlustuslepingu sõlmimist. Samuti on kindlustusriski võimalikkust mõjutav oluline asjaolu kindlustuslepingus sätestatud, kindlustusriski puudutava eritingimuse, lisatingimuse, ohutusnõude või muu kokkuleppe täitmata jätmine. Kindlustusriski suurendavaks asjaoluks on näiteks ehitus- ja/või remonttööd.
  4. Kindlustusvõtja peab kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest viivitamata Compensale teatama, v.a juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski.
  5. Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma Compensa nõusolekuta suurendada kindlustusriski võimalikkust ega lubada selle suurenemist kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikute poolt.
  6. Kui Kindlustusvõtja rikub kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamise kohustust, vabaneb Compensa kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil Compensa oleks pidanud teate kätte saama.
  7. Kui Kindlustusvõtja või Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik rikub kindlustusriski võimalikkuse suurendamise keeldu ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski võimalikkuse suurenemist, on Compensal õigus rikkumise asjaolusid arvestades vähendada kindlustushüvitist või selle maksmisest keelduda.
  8. Compensal on õigus kindlustusperioodi jooksul kindlustatud ese üle vaadata ning suurenenud kindlustusriski võimalikkuse korral nõuda kindlustusvõtjalt täiendavate turvameetmete rakendamist ja/või suurendada kindlustusmakset või kindlustusleping üles öelda.
 9. OHUTUSNÕUDED

  1. Kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isik on kohustatud järgima ohutusnõudeid, mis tulenevad õigusaktidest, kasutusjuhenditest ja kindlustuslepingust.
  2. Ohutusnõuete rikkumisel on Compensal õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitamisest keelduda, kui ohutusnõuete rikkumisel oli mõju kindlustusjuhtumi toimumisele.
  3. Lisaks õigusaktides, kasutusjuhendites ja kindlustuslepingus sätestatud ohutusnõuetele peab kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isik täitma järgmisi ohutusnõudeid:
   1. Hoovis, terrassil või esimese korruse rõdul olevad esemed tuleb kindlustuskohast lahkudes või pimeduse saabumisel viia lukustatud hoonesse, va aiamööbel, batuut, ahi, grill, soojuskiirgur ja robotmuruniiduk.
   2. Kindlustuskohast lahkudes tuleb lukustada uksed ja aknad ning valvesignalisatsiooni olemasolul peab see olema sisse lülitatud. Võtmete või valvesignalisatsiooni koodi kadumisel või sattumisel kolmandate isikute valdusesse peab kindlustusvõtja viivitamatult vahetama välja luku ja koodi.
   3. Väljaspool kindlustuskohta kaasas olev vara peab olema pideva järelvalve all, asuma lukustatud hoones või lukustatud autos mittenähtaval kohal.
   4. Jalgratas, lapsevanker või ratastool tuleb väljaspool kindlustuskohta järelvalveta jätmisel lukustada rattalukuga (sh lukustada ühiskasutatavates ruumides, näiteks korterelamu trepikoda).
   5. Hoone veevarustus-, kanalisatsiooni- , kütte- ja jahutussüsteemi tuleb korrapäraselt hooldada. Kasutusvälisel perioodil ja hoones, mille õhutemperatuur langeb alla 0 kraadi, tuleb vee- ja küttesüsteemid veest tühjendada.
   6. Suitsulõõre ja korstnaid tuleb puhastada kord aastas ja iga viie aasta järel peab eramu korstnaid puhastama selleks ette nähtud kutsetunnistusega isik.
   7. Lahtise tule tegemise koht peab asuma ohutus kauguses ehtitisest või põlevmaterjalist.
 10. KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED

  1. Kindlustusvõtja kohustused lepingu raames kehtivad ka temaga võrdsustatud isikutele. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikuteks on temaga koos ühises majapidamises elavad pereliikmed, samuti kindlustatud eseme seaduslikud valdajad või kes kasutavad kindlustatud eset omaniku või valdaja nõusolekul.

  2. Kindlustusvõtja on kohustatud eelnimetatud isikutele tutvustama ja selgitama ohutusnõudeid ning muid kindlustuslepingust tulenevaid kindlustusvõtja kohustusi. Kui kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik rikub kindlustuslepingut, loetakse, et kindlustuslepingut on rikkunud kindlustusvõtja. Kindlustusvõtja on kohustatud:

  3. teavitama enne kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu kehtivuse ajal kui kindlustusvõtja, temaga võrdsustatud isik või soodustatud isik on kantud/kantakse sanktsioonide all olevate isikute nimekirja;

  4. võimaldama Compensa esindajal tutvuda kindlustuskoha, kindlustatavate esemete ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajaliku dokumentatsiooniga;

  5. esitama täieliku ja õige teabe kindlustusriski hindamiseks ja teatama kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada-olevatest olulistest asjadest, mis mõjutavad otsust sõlmida kokkulepitud tingimustel kindlustusleping;

  6. teavitama Compensat esimesel võimalusel kui esitatud andmed osutuvad valeks või puudulikuks;

  7. teatama viivitamatult Compensale kindlustusriski suurenemisest (näiteks kui tekivad muudatused võrreldes kindlustuslepingus märgituga), kindlustatud eseme võõrandamisest või mitmekordse kindlustuse tekkimisest;

  8. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikkuse suurenemist ja mitte laskma seda teha isikutel, kes on kindlustusvõtjaga võrdsustatud;

  9. teavitama kindlustatud eseme võõrandamisest või mitmekordse kindlustuse tekkimisest. Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud:

  10. võtma viivitamatult tarvitusele abinõud kindlustatud eseme päästmiseks, kahju suurenemise vältimiseks ja kahju vähendamiseks, küsides ja järgides seejuures Compensa juhiseid;

  11. teatama juhtunust viivitamatult:

   a) politseile, kui kahtlustatakse kolmanda isiku tegevust;
   b) kohalikule päästeametile, kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega;
   c) muudel juhtudel pädevale asutusele või isikule.

  12. teatama kindlustusjuhtumist Compensale esimesel võimalusel pärast sellest teada saamist isiklikult või esindaja kaudu;

  13. võimaluse korral hoidma kindlustusjuhtumi toimumiskoha puutumatuna kuni Compensa korraldusteni;

  14. mitte rahuldama ega tunnustama kahjustatud kolmanda isiku esitatud nõuet või mistahes süüdistust ilma Compensa nõusolekuta;

  15. täitma Compensalt saadud juhiseid;

  16. esitama kahjustatud vara või selle jäänused Compensale ülevaatamiseks kindlustusjuhtumijärgses seisus ning mitte asuma kahjustatud vara taastama ega hävinud vara utiliseerima ilma Compensa nõusolekuta;

  17. esitama Compensale kogu tema käes oleva teabe, mis on vajalik Compensa lepinguliste kohustuste kindlaksmääramiseks, sh kõik dokumendid kahju tekkepõhjuste ja kahju suuruse kohta, samuti volitama Compensat hankima vajalikku teavet ja dokumente.

 11. COMPENSA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Juhul, kui kindlustusleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks aasta, on Compensal õigus tüüptingimusi ja/või kindlustusmakset muuta, kuid mitte kindlustuslepingu esimese aastase kindlustusperioodi osas. Compensa on kohustatud:
  2. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente ja hoidma saladuses talle lepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
  3. alustama pärast kindlustusvõtja kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
  4. registreerima kahjuteate ning tutvustama kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi ja kahju lahendamise põhimõtteid;
  5. informeerima kindlustusvõtjat esimesel võimalusel kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju põhjuse ja suuruse kindlaks tegemiseks vajalikest dokumentidest;
  6. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlaks tegemisest. Compensal on õigus otsuse vastuvõtmist edasi lükata, kui juhtumiga seoses on algatatud kohtu- või kohtueelne menetlus kuni selle peatamise või lõppemise otsuse kättesaamiseni.
  7. vaidluse tekkimisel kahju suuruse üle osalema VÕS §-is 490 sätestatud ekspertmenetluses.
 12. KINDLUSTUSHÜVITIS, HÜVITAMISE VIISID JA KORD

  Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud varalise kahju hüvitamiseks. Compensal on õigus otsutada, kas vara hüvitamise viisiks on taastamine, samaväärsega asendamine või rahaline hüvitis.

  1. Hoone, korteri või rajatise taastamine toimub ehitustööde kalkulatsiooni alusel ja hüvitist makstakse vastavalt tehtud töödele ja nende kohta esitatud arvetele. Taastamine peab toimuma kindlustuskohas ja Compensal on õigus valida tööde teostaja. Kui hoone, korteri või rajatise kindlustusväärtuseks on jääkväärtus, on hüvitamise aluseks ehitise kohalik ehitusväärtus, millest on maha arvatud kindlustusjuhtumieelne hoone kulum. Rahalise hüvitise korral või kui ehitist ei taastata kahe aasta jooksul alates hüvitamisotsuse vastuvõtmisest Compensa poolt, on hüvitise suuruseks kalkulatsioonijärgne taastamise maksumus, millest on maha arvatud kindlustusjuhtumieelne hoone kulum.
  2. Koduse vara hüvitamise aluseks on taassoetamisväärtus. Kui vara on otstarbekas remontida, on hüvitise suuruseks remondikulud (sh transpordikulud). Kui vara ei remondita, hüvitab Compensa samade omadustega uue eseme maksumuse (taassoetamisväärtuse), va punktis 7.2. ja 7.3 loetletud esemete korral, kus eseme kindlustusväärtuseks on turuväärtus. Kahjustatud seade tuleb Kindlustusandja nõudmisel üle anda Compensale. Koduse vara kindlustushüvitise määramisel ei võeta arvesse alakindlustust. Ülekindlustuse korral hüvitatakse tegelik kahjusumma, kuid mitte rohkem kui kindlustussumma.
  3. Kui kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti, on kindlustussumma hulgas kunstiteoste, antiik- ja väärisesemete (ehted, kollektsioonid, mööbel jms), põllumajandusmasinate (sh murutraktor), haagiste, mootorrataste, motorollerite, ATV-de ja ARK-s registreerimisele mitte kuuluvate mootorsõidukite kindlustussumma kokku kuni 4000 eurot.
  4. Üle 1200 euro maksev spordivarustus (kindlustatud eseme kohta) on kindlustatud juhul, kui see on kindlustuslepingus eraldi märgitud. Spordivarustus on näiteks jalgratas, elektriline liikur, surfivarustus, SUP-i laud, suusad jms.
  5. Compensal on õigus hüvitisest kinni pidada kindlustusperioodi lõpuni tasumata kindlustusmaksed, sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud ja kellele kindlustushüvitis välja makstakse.
  6. Kui seoses kahjujuhtumiga on algatatud tsiviil- või kriminaalmenetlus ja sellel on otsene seos kindlustusjuhtumiga, on Compensal õigus hüvitamise otsuse tegemine edasi lükata kuni vastava menetluse peatamise või lõpetamiseni.
 13. KINDLUSTUSHÜVITISE TAGASTAMINE

  1. Kindlustusvõtja ja/või soodustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise Compensale tagastama esimesel võimalusel juhul, kui pärast kahju hüvitamist on ilmnenud hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik.
  2. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik saab varastatud või röövitud vara oma valdusse tagasi pärast kindlustushüvitise väljamaksmist, tuleb tagasi saadud ese anda Compensa omandisse või tagastada kindlustushüvitis.
 14. KLIENDIKAEBUSTE MENETLEMINE JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

  1. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kokkuleppe teel ning kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel õigus pöörduda kohtusse.
  2. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik ei ole rahul Compensa tegevusega, on tal õigus esitada Compensale kaebus. Kaebusena registreeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kliendi rahulolematuse väljendus. Compensa teavitab klienti esimesel võimalusel kaebusele vastamise tähtajast.
  3. Kindlustusvõtja võib vaidluste lahendamiseks pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures asuva kindlustuslepitusorgani poole lähtuvalt selle organi menetluskorrast.
 15. TEADETE VORM

  1. Kõik kindlustuslepingu osaliste vahel lepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  2. Compensal on õigus salvestada kindlustuslepingu täitmisega seotud telefonikõned.
 16. ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE

  1. Compensa töötleb isikuandmeid õigusaktidega ettenähtud korras. Compensal on õigus töödelda kindlustusvõtja, kindlustatud isiku, soodustatud isiku ja kahjustatud isiku andmeid riski hindamiseks, kindlustuslepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks.
  2. Kindlustusvõtja annab kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldusega või kindlustuslepingu sõlmimisega täieliku ja tingimusteta nõusoleku töödelda lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks kindlustusvõtja isikuandmeid, sh isiku vanus, elukoht, kontaktandmed, töökoht, amet, äritegevus, suhted, hobid, kindlustus- ja kahjude ajalugu, samuti delikaatseid isikuandmeid (sh kliendi tervislikku seisundit või puuet puudutav teave), andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta.
  3. Kindlustusvõtja volitab Compensat saama nimetatud andmeid kolmandatelt isikutelt. Kindlustusvõtja annab Compensale nõusoleku isikuandmete edastamiseks kõigile lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud kolmandatele isikutele.
  4. Compensal on õigus edastada kliendiandmeid kolmandatele isikutele, keda ta enda kohustuste täitmisel kasutab (volitatud töötlejad). Andmed volitatud töötlejate kohta on toodud Compensa kodulehel www.compensa.ee
  5. Compensal on õigus väljastada kindlustuspoliisi koopia kindlustatud isikule, soodustatud isikule ja kindlustatud eseme pandipidajale. Compensal on õigus edastada kahjujuhtumiga seotud andmeid riigiorganile, kelle pädevuses on kahjujuhtumi menetlemine.
  6. Kindlustusvõtja nõustub, et Compensa kasutab kliendiandmeid pakkumaks kindlustusvõtjale täiendavaid kindlustusteenuseid ning turundusteavet nende teenuste kohta.
  7. Kindlustusvõtjal on õigus saada Compensalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda Compensalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.
  8. Compensa säilitab isikuandmeid senikaua, kui on vaja kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh arvestades lepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega.
 17. VASTUOLUD

  Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse järjekorrast, kus eelnev dokument on järgneva ees ülimuslik: eritingimused – kindlustuspoliis – lisatingimused – kodukindlustuse tingimused. Vaidluste korral lähtutakse alati eestikeelsetest Kodukindlustuse tingimustest.